مدیریت|بررسی عوامل موثر بر مدیریت کیفیت جامع در بیمارستان های دولتی

بررسی عوامل موثر بر مدیریت کیفیت جامع در بیمارستان های دولتی شناسه محصول :50652 موضوع : مدیریت فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 126 تعداد بازدید : 783 حجم فایل: 1.075195313 مگابایت

دانلود

هدف این تحقیق بررسی تاثیر مدیریت کیفیت جامع بر رضایتمندی کارکنان بیمارستان های دولتی.. می‌باشد که مشتمل بر تعریف مدیریت کیفیت و رضایتمندی کارکنان و منابع انسانی، آثار مدیریت کیفیت در سازمان، اصول و ارکان فلسفی مدیریت کیفیت و موانع و راهکارهای تحقق کیفیت است. دراین تحقیق به تعریف مدیریت کیفیت و رضایتمندی کارکنان و منابع انسانی پرداخته شده است. مبانی مدیریت کیفیت در شش قسمت بیان شده و موانع آن در دو سطح مدیریت کیفیت و دولت وچالش‌های دولتی مورد بررسی قرار گرفته است ، همچنین بررسی می شود که آیا مدیریت کیفیت می تواند مولفه های مدیریت رضایتمندی کارکنان و منابع انسانی را تحت تاثیر قرار دهد یا خیر؟ روش پژوهش دراین تحقیق آماری – توصیفی می‌باشد که داده‌های جمع‌آوری شده ازطریق پرسشنامه وارد برنامه‌ی Spss شده و تحلیل داده‌ها بصورت جدول و نمودار گزارش شده است. جامعه‌ی آماری این پژوهش کارکنان بیمارستان های دولتی  هستند که در دیماه 1392 مشغول به کار بوده اند. نمونه‌ی انتخاب شده با توجه به جامعه آماری ، 200 نفر می باشد . با توجه به نتایج یافته های پژوهش ، بین توجه به رضایتمندی منابع انسانی و مدیریت کیفیت با اطمینان 95 درصد رابطه معنا داری وجود دارد ، همچنین بین آموزش کارکنان و مدیریت کیفیت و بین مشارکت کارکنان در تصمیمات و مدیریت کیفیت ، بااطمینان 95 درصد و سطح خطای صفر، رابطه‌ی معناداری وجود دارد. فهرست مطالب چکیده1 فصل اول: کلیات پژوهش 1-1- بیان مسئله. 3 1-2- اهمیت و ضرورت موضوع. 3 1-3-اهداف پژوهش… 4 1-3-1-هدف اصلی.. 4 1-3-2- اهداف فرعی.. 4 1-4- فرضیات پژوهش… 5 1-5- قلمرو تحقیق. 5 1-5-1- قلمرو موضوعی.. 5 1-5-2- قلمرو مکانی.. 5 1-5-3- قلمرو زمانی.. 5 1-6- تعریف اصطلاحات پژوهش… 5 1-7- محدودیت های تحقیق. 6  فصل دوم: ادبیات پژوهش بخش اول : مدیریت کیفیت.. 9 2-1- مدیریت جامع كیفیت… 10 2-2-تعریف مدیریت جامع کیفیت 10 2-3- ارکان فلسفی مدیریت جامع کیفیت… 11 2-3-1- فرایندگرایی.. 11 2-3-2- مشتری‌محوری.. 11 2-3-3- ارتقای مستمر و فراگیر فرایندها و سیستم‌ها11 2-4- اصول مدیریت جامع کیفیت… 11 2-5- نقش مدیریت جامع درتغییرات سازمانی.. 14 2-5-1- تغییر فرهنگی:14 2-6- محدودیت های مدیریت کیفیت جامع. 15 2-6-1- مدیریت كیفیت جامع و دولت… 15 2-6-2- چالشهای دولتی:16 2-7- ارتباطات و آموزش مدیریت كیفیت جامع. 17 2-8-سنجش و اندازه گیری مدیریت جامع. 19 2-8-1- مشتریان:19 2-8-2-اهداف استراتژیك:19 2-9- اثرات مدیریت کیفیت جامع درسازمان. 20 2-9-1-دیدگاه ضمنی از سازمان. 20 2-9-2-جهت زمانی اولیه:20 2-9-3-تاثیر بر فرهنگ سازمانی.. 21 2-9-4-الزامات رهبری:21 2-9-5-تاكید بر كنترل مدیریت… 21 2-10-مدیریت کیفیت جامع ومشتری مداری.. 22 2-11-کیفیت خدمات.. 23 2-11-1-ابعاد و عوامل کیفیت خدمات.. 24 بخش دوم: رضایتمندی کارکنان و منابع انسانی.. 25 2-12-مدیریت منابع انسانی.. 25 2-13-فلسفه مدیریت منابع انسانی.. 26 2-14-رویکردهای مدیریت منابع انسانی.. 26 2-15-اهداف مدیریت منابع انسانی.. 27 2-16-تحولات در مفهوم مدیریت منابع انسانی.. 27 2-17-نقش شایستگی های منابع انسانی و کیفیت… 28 2-18-نقش استراتژیک فرآیند مدیریت منابع انسانی در پیاده سازی مدیریت کیفیت… 28 2-19- تاثیر رضایت شغلی در موفقیت سازمانی.. 32 2-19-1- تعاریف مختلف از رضایت شغلی.. 32 2-19-2- رضایت درونی و رضایت بیرونی.. 34 2-19-3- نظریه های مختلف در مورد رضایت شغلی.. 35 2-20- شاخص های رضایت شغلی.. 36 2-21-عوامل موثر بر رضایت شغلی :36 2-22- رضایت شغلی کارکنان کلید طلایی رضایت مشتریان. 38 2-23-پیامدهای رضایت شغلی و عدم رضایت شغلی:40 2-24- رضایت شغلی و عملکرد :42 2-25- آموزش کارکنان. 42 2-25-1- اهداف آموزش کارکنان. 43 2-25-2- آموزش ضمن خدمت کارکنان. 43 2-25-3- دلایل نیاز به آموزش كاركنان. 45 2-25-4- مقاصد آموزش کارکنان. 45 2-26- مشارکت کارکنان. 48 2-26-1- نقش مشارکت در تصمیم گیری.. 48 2-26-2- بررسی مولفه های مدیریت مشارکتی.. 49 2-26-3- ضرورت مشاركت كاركنان در تصمیم گیریهای سازمانها50 بخش سوم: تحقیقات داخلی و خارجی.. 55 2-27-پیشینه پژوهش… 55 2-27-1-تحقیقات داخلی:55 2-27-2-تحقیقات خارجی:56  فصل سوم: روش تحقیق 3-1-روش تحقیق. 59 3-2-جامعه آماری.. 60 3-3-حجم نمونه و روش نمونه گیری.. 60 3-4-ابزار پژوهش… 60 3-5-روش گردآوری داده ها61 3-6 -روایی وپایائی پرسشنامه. 61 3-6-1-روایی(اعتبار):61 3-6-2-پایائی(اعتماد):62 3-7 -متغیرهای تحقیق. 62 3-8 – روش تجزیه وتحلیل داده ها63  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش 4-1-توصیف داده ها65 4-2- فرضیه های پژوهش و تحلیل داده ها67 4-2-1- نتایج توصیفی:68 4-3-نتایج استنباطی.. 93 4-4-نتایج آزمون فرضیه ها95  فصل پنجم: خلاصه و نتیجه گیری 5-1-خلاصه و نتیجه گیری.. 97 5-2- پیشنهادات.. 99 ضمائم: پرسشنامه. 100 خروجی نرم افزار SPSS. 102 منابع و مأخذ. 111  فهرست جداول  جدول3-1- در رابطه با سوالات پرسشنامه. 61 جدول 3-2- طیف سوالات فرضیات.. 62 جدول4-1: توزیع فراوانی و درصد کارکنان مورد مطالعه بر حسب جنسیت.. 65 جدول4-2: توزیع فراوانی و درصد کارکنان مورد مطالعه بر حسب سابقه کار. 66 جدول4-3: توزیع فراوانی و درصد کارکنان مورد مطالعه بر حسب تحصیلات.. 67 جدول 4-4 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 1. 68 جدول 4-5 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 2. 69 جدول 4-6 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 3. 70 جدول 4-7 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 4. 71 جدول 4-8 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 5. 72 جدول 4-9 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 6. 73 جدول 4-10 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 7. 74 جدول 4-11 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه8. 75 جدول 4-12 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه9. 76 جدول 4-13 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه10. 77 جدول 4-14 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه11. 78 جدول 4-15 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه12. 79 جدول 4-16 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه13. 80 جدول 4-17 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه14. 81 جدول 4-18 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه15. 82 جدول 4-19 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 16. 83 جدول 4-20 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 17. 84 جدول 4-21 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 18. 85 جدول 4-22 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 19. 86 جدول 4-23 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 20. 87 جدول 4-24 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 21. 88 جدول 4-25 : ارزیابی سطح آموزش کارکنان در زمینه های آماری و مهارتهای کاری:89 جدول 4-26 : ارزیابی سطح مشارکت کارکنان در تصمیمات مربوط به کیفیت.. 89 جدول 4-27 : رضایتمندی کارکنان و منابع انسانی.. 91 جدول 4-28:سطح توجه به مدیریت کیفیت.. 92 جدول4-29: خلاصه داده های ضریب همبستگی اسپیرمن برای فرضیه اول پژوهش… 93 جدول4-30: خلاصه داده های ضریب همبستگی اسپیرمن برای فرضیه دوم پژوهش… 94 جدول4-31: خلاصه داده های ضریب همبستگی اسپیرمن برای فرضیه سوم پژوهش… 95   فهرست نمودار ها  نمودار4-1: توزیع فراوانی و درصد کارکنان مورد مطالعه بر حسب جنسیت… 65 نمودار4-2: توزیع فراوانی و درصد کارکنان مورد مطالعه بر حسب سابقه کار. 66 نمودار4-3: توزیع فراوانی و درصد کارکنان مورد مطالعه بر حسب تحصیلات.. 67 نمودار 4-4 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 1. 68 نمودار 4-5 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه2. 69 نمودار 4-6 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه3. 70 نمودار 4-7 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه4. 71 نمودار 4-8 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه5. 72 نمودار 4-9 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 6. 73 نمودار 4-10 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه7. 74 نمودار 4-11 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه8. 75 نمودار 4-12 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه9. 76 نمودار 4-13 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه10. 77 نمودار 4-14 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه11. 78 نمودار 4-15 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه12. 79 نمودار 4-16 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 13. 80 نمودار 4-17 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 14. 81 نمودار 4-18 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه15. 82 نمودار 4-19 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه16. 83 نمودار 4-20 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه17. 84 نمودار 4-21 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه18. 85 نمودار 4-22 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه19. 86 نمودار 4-23 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 20. 87 نمودار 4-24 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه21. 88 نمودار 4-25 : ارزیابی سطح آموزش کارکنان در زمینه های آماری و مهارتهای کاری.. 89 نمودار4-26 : ارزیابی سطح مشارکت کارکنان در تصمیمات مربوط به کیفیت… 90 نمودار 4-27 : رضایتمندی کارکنان و منابع انسانی.. 91 نمودار 4-28 : سطح توجه به مدیریت کیفیت… 92
 • معماری|پاورپوینت باران اسیدی
 • پاورپوینت باران اسیدی شناسه محصول :93263 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 17 تعداد بازدید : 278 حجم فایل: 548.7910156 مگابایت دانلود پاورپوینت باران اسیدی ۱۷ اسلاید   فهرست مطالب پیدایش باران اسیدی آسیبهای باران…

 • عمران و ساختمان|پاورپوینت معرفی کوبیاکس و مزایای آن
 • پاورپوینت معرفی کوبیاکس و مزایای آن شناسه محصول :40155 موضوع : عمران و ساختمان فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 17 تعداد بازدید : 903 حجم فایل: 0.717773438 مگابایت دانلود پاورپوینت معرفی کوبیاکس و مزایای آن   پاورپوینت…

 • علوم انسانی|مبانی نظری رشد سیاسی در تركیه، احزاب ترکیه
 • مبانی نظری رشد سیاسی در تركیه، احزاب ترکیه شناسه محصول :88464 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 11 تعداد بازدید : 149 حجم فایل: 0.044921875 مگابایت دانلود مبانی نظری رشد سیاسی در تركیه، احزاب…

 • علوم پزشکی|قالب پاورپوینت آماده برای رشته علوم آزمایشگاهی
 • قالب پاورپوینت آماده برای رشته علوم آزمایشگاهی شناسه محصول :101425 موضوع : علوم پزشکی فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 6 تعداد بازدید : 471 حجم فایل: 3305.644531 مگابایت دانلود قالب های پاورپوینت جهت استفاده در جلسات دفاع…

 • علوم انسانی|تست هوش
 • تست هوش شناسه محصول :67911 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 42 تعداد بازدید : 309 حجم فایل: 0.037109375 مگابایت دانلود تست هوش تست هوشی گودنیاف (آدمک) 2 مواردی که در آزمون آدمک نمره…

 • اقتصاد|پاورپوینت بررسی فرصت ها و تهدیدهای بحران اقتصادی در تأمین مالی صادرات
 • پاورپوینت بررسی فرصت ها و تهدیدهای بحران اقتصادی در تأمین مالی صادرات شناسه محصول :95886 موضوع : اقتصاد فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 30 تعداد بازدید : 184 حجم فایل: 652.9863281 مگابایت دانلود دانلود پاورپوینت با موضوع…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *