مدیریت|بررسی عوامل موثر بر شایسته سالاری در صنعت لاستیك

بررسی عوامل موثر بر شایسته سالاری در صنعت لاستیك شناسه محصول :56866 موضوع : مدیریت فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 130 تعداد بازدید : 409 حجم فایل: 0.3828125 مگابایت

دانلود

بررسی عوامل موثر بر شایسته سالاری در صنعت لاستیك   هدف اصلی این پژوهش، عوامل موثر بر شایسته سالاری در صنعت لاستیك است. به این منظور، كارشناسان صنعت لاستیك برابر با 2600 نفر به عنوان جامعه آماری لحاظ و مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. با استفاده از فرمول نمونه گیری از جواع محدود، تعداد 335 نفر به عنوان حجم نمونه تعیین شده است. به لحاظ روش‌شناسی، پژوهش از نوع پیمایشی- كاربردی بوده و مبتنی ‌بر روش‌های توصیفی است. داده‌های مورد نیاز، از طریق پرسشنامه محقق­ساخته و بر اساس شاخص ها و مدل مفهومی، جمع‌آوری گردید. در بومی­سازی این مقیاس­ها، ادبیات مفهومی ملحوظ شده و سؤالات و عوامل استخراج­، تنظیم، اعتباریابی، تثبیت و توزیع گردید. اعتبار محتوای عوامل احصاء­شده با نظر خبرگان تأیید گردید. پایایی سنجه نیز به روش آلفای کرونباخ محاسبه و تأیید شد. یافته‌های کمی پژوهش در نرم‌افزارهای آماری، تأییدكننده فرضیه­ها و الگوی پیشنهادی پژوهش بودند، به این معنی كه رابطه تمامی عوامل موثر بر شایسته سالاری مورد تأیید بوده، لذا عوامل احصاء­شده تبیین­کننده­های مناسبی از توسعه فرهنگ شایسته سالاری بوده­اند.  واژگان‌کلیدی: شایسته سالاری، شایسته گزینی، شایسته پروری، شایسته داری   فهرست مطالب    عنوان   صفحه   چکیده     فصل اول: کلیات تحقیق   1-1مقدمه 3   2-1 بیان مسئله 4   3-1 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 7   4-1 اهداف تحقیق 10   1-4-1 هدف کلی 10   2-4-1 هدف اختصاصی 10   5-1 پرسش تحقیق 10   6-1 مدل مفهومی تحقیق 11   7-1 فرضیه تحقیق 12   8-1 روش تحقیق 12   1-8-1 جامعه آماری و حجم نمونه 12   9-1 قلمرو زمانی و مكانی تحقیق 13   10-1 تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها و اصطلاحات پژوهش 13   1-10-1: شایسته سالاری 13   2-10-1 شایسته گزینی 14   3-10-1 شایسته پروری 15   4-10-1 شایسته داری 15   11-1 ساختار تحقیق 16   فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق 1-2 مقدمه 17 2-2 بخش اول مفاهیم نظری و تئوریک تحقیق 18 1-2-2- تعریف شایستگی 18 1-1-2-2 ضرورت‏های شایسته سالاری 30 2-1-2-2 مبانی و اصول شایسته سالاری 30 3-1-2-2 محدودیت‏های شایسته سالاری 31 4-1-2-2 ابعاد شایسته‏ سالاری 32 5-1-2-2  شایسته‏خواهی 33 6-1-2-2 شایسته‏یابی 34 7-1-2-2 شایسته گزینی 35 8-1-2-2  شایسته‏گماری 38 9-1-2-2  شایسته‏پروری 39 10-1-2-2 شایسته‏داری 40 11-1-2-2 بررسی و مقایسه فراگرد شایسته سالاری و ناشایسته 44 12-1-2-2 شایسته سالاری و دامنه سازمانی آن 47 3-2 بخش دوم جامعه آماری تحقیق (صنعت لاستیک) 49 1-3-2 معرفی صنعت لاستیك 49 1-1-3-2 شركت لاستیك البرز (كیان تایر) 50 2-1-3-2 شركت ایران یاسا تایر ورابر 50 3-1-3-2 شركت ایران تایر 51 4-1-3-2 لاستیك دنا 51 5-1-3-2 شركت لاستیك پارس 52 6-1-3-2 گروه صنعتی بارز (مجتمع صنایع لاستیك كرمان) 52 7-1-3-2 شركت آرتاویل تایر 52 8-1-3-2 شركت لاستیك یزد (یزد تایر) 53 9-1-3-2 شركت كویر تایر 53 4-2 پیشینه تحقیق 54 1-4-2 تحقیق های داخلی 54 2-4-2 تحقیق های خارجی 56 فصل سوم: روش شناسی تحقیق 1-3 مقدمه 59 2-3 روش تحقیق 59 3-3   جامعه آماری و روش نمونه گیری 60 4-3 ابزار گرد آوری و روش جمع‌آوری داده‌ها 61 5-3 روایی (اعتبار) 63 6-3 پایایی (اعتماد پذیری) 63 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ها(یافته­ها) 1-4 مقدمه 67 2-4 بخش اول: ویژگی های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان 68 1-2-4 توزیع افراد نمونه برحسب گروه سنی 69 2-2-4 توزیع افراد نمونه بر حسب میزان تحصیلات 70 3-2-4 توزیع افراد نمونه بر حسب سابقة کار 72 4-2-4 بررسی نرمال بودن داده­ها 73 3-4 آزمون فرضیه اول 76 4-4 آزمون فرضیه دوم 78 5-4 آزمون فرضیه سوم 80 6-4 اولویت­بندی عوامل موثر بر شایسته سالاری در صنعت لاستیك به ترتیب اهمیت 82 فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادها 1-5 مقدمه 85 2-5 مرور فصول تحقیق 86 3-5 نتیجه گیری تحقیق 87 4-5 نتایج فرضیه ها و مقایسه آن با تحقیق های پیشین 88 5-5 محدودیت های تحقیق 88 6-5 پیشنهادها 89 1-6-5 پیشنهادهای مبتنی بر نتایج و یافته های پژوهش 89 1-1-6-5 پیشنهادهای مبتنی بر فرضیه اول 89 2-1-6-5 پیشنهادهای مبتنی بر فرضیه دوم 90 3-1-6-5 پیشنهادهای مبتنی بر فرضیه سوم 91 2-6-5 پیشنهادها به پژوهشگران آتی 92 فهرست منابع 95 پیوست ها 101 فهرست جدول­ها عنوان صفحه جدول 1-3 مولفه ها و پرسش های مربوط به هر بعد 60  جدول 2-3 پایایی پرسشنامه 63 جدول 3-3 ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه به تفکیک متغیرها 64 جدول 1-4 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب جنسیت 68 جدول 2-4 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب گروه سنی 69 جدول 3-4 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان تحصیلات 70 جدول 4-4 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب سابقه کار 72 جدول 5-4 بررسی نرمال بودن توزیع داده ها 74 جدول 6-4 آزمون فریدمن بین متغیرهای شایسته گزینی و شایسته سالاری 76 جدول 7-4 الویت بندی سوالات مربوط به متغیر شایسته گزینی 77 جدول 8-4 آزمون فریدمن بین متغیرهای شایسته پروری و شایسته سالاری 78 جدول 9-4 الویت بندی سوالات مربوط به متغیر شایسته پروری 79 جدول 10-4 آزمون فریدمن بین متغیرهای شایسته داری و شایسته سالاری 80 جدول 11-4 الویت بندی سوالات مربوط به م تغیر شایسته داری 81 جدول12-4 نتایج حاصل از آزمون فریدمن 82 جدول13-4 مقایسه میانگین رتبه هریک از عوامل 83 جدول(1-5) نتایج آزمون فرضیه ها 85 فهرست شکل­ها و نمودارها شکل 5-1 مدل مفهومی تحقیق 11 نمودار 1-4  توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب جنسیت 67 نمودار 2-4  توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب گروه سنی 68 نمودار 3-4  توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان تحصیلات 70 نمودار 4-4  توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب سابقه کار 71 جدول(1-5) نتایج آزمون فرضیه ها 84
 • کامپیوتر|دانلود تحقیق و مقاله پیرامون شبکه های کامپیوتری
 • دانلود تحقیق و مقاله پیرامون شبکه های کامپیوتری شناسه محصول :20088 موضوع : کامپیوتر فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 63 تعداد بازدید : 754 حجم فایل: 0.275390625 مگابایت دانلود استفاده از شبکه های کامپیوتری در چندین سال…

 • جغرافیا|پاورپوینت معرفی فناوری سنجش از دور لیدار
 • پاورپوینت معرفی فناوری سنجش از دور لیدار شناسه محصول :74260 موضوع : جغرافیا فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 23 تعداد بازدید : 351 حجم فایل: 2.51171875 مگابایت دانلود   توضیحات:  فایل پاورپوینت  معرفی فناوری سنجش از دور…

 • شهرسازی|پاورپوینت معماری اسلامی با موضوع گرمابه
 • پاورپوینت معماری اسلامی با موضوع گرمابه شناسه محصول :99774 موضوع : شهرسازی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 41 تعداد بازدید : 203 حجم فایل: 2635.519531 مگابایت دانلود پاورپوینت گرمابه   فایل دانلودی حاوی یک فایل پاورپوینتی در…

 • حسابداری|دانلود فایل اکسل داده های شاخص قیمت وزنی ارزشی بازار نقد بورس اوراق بهادار تهران از سال 87 الی خردادماه 95
 • دانلود فایل اکسل داده های شاخص قیمت وزنی ارزشی بازار نقد بورس اوراق بهادار تهران از سال 87 الی خردادماه 95 شناسه محصول :58706 موضوع : حسابداری فرمت اصلی فایل : zip تعداد صفحات : 30 تعداد بازدید : 348…

 • حسابداری|پاورپوینت روش های تنظیم بودجه
 • پاورپوینت روش های تنظیم بودجه شناسه محصول :86694 موضوع : حسابداری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 15 تعداد بازدید : 401 حجم فایل: 0.586914063 مگابایت دانلود پاورپوینت روش های تنظیم بودجه   فرمت: پاورپوینت (قابل ویرایش) تعداد…

 • عمران و ساختمان|پاورپوینت تهویه آشپزخانه صنعتی
 • پاورپوینت تهویه آشپزخانه صنعتی شناسه محصول :86548 موضوع : عمران و ساختمان فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 26 تعداد بازدید : 439 حجم فایل: 0.6640625 مگابایت دانلود پاورپوینت تهویه آشپزخانه صنعتی پاورپوینت تهویه آشپزخانه صنعتی شامل 26…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *