مدیریت|بررسی عملكرد مدیران تحصیلکرده و غیر تحصیلكرده

بررسی عملكرد مدیران تحصیلکرده و غیر تحصیلكرده شناسه محصول :52343 موضوع : مدیریت فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 132 تعداد بازدید : 310 حجم فایل: 0.546875 مگابایت

دانلود

بررسی عملكرد مدیران تحصیلکرده و غیر تحصیلكردهمقدمه:با اینکه امروزه مدیریت در دنیای پیچیده و متحول جایگاه اساسی خود را پس از فراز و نشیب های بسیار پیدا کرده است، به نظر میرسد در کشور ما بیان فوق مصداق کامل عینی پیدا نکرده است . مدیریت آموزشی نیز از این امر مستثنی نبوده و هنوز جایگاه واقعی خود را در مفهوم علمی خود باز نیافته است. هنوز هم در موارد بسیاری ،مدیران فعلی آموزشی در نهایت مدیران آموزشی به معنی مجری قوانین و مقررات جاری هستند نه «رهبر آموزشی» و لازمه این کار توجه به مدیریت آموزشی و بها دادن به آن در مفهوم علمی آن است.از میان انواع مدیریت آموزشی، مدیریت آموزشی در سطح مدارس یکی از با اهمیت ترین و حساس ترین وظایف محسوب میگردد. آموزش در مدرسه انجام می گیرد و کیفیت آموزش و نتایج آن نیز به مدرسه بستگی دارد. لذا نظام آموزشی باید از مدیران توانا، کار آمد و کار آزموده در سطح مدارس برخوردار باشد تا بتواند وظایف خطیر خود را به نحو موثر به انجام برساند، و این امر مستلزم آن است که نظام آموزشی از یک در جهت پرورش و جذب مدیران ماهر و تحصیل کرده گام بردار و از طرف دیگر سیستم انتخاب و انتصاب مدیران آموزشی را طوری طراحی نماید که از طریق مدیران شایسته و کاردان و تحصیل کرده به سمت های مدیریت آموزشی انتخاب کردند.توجه به وظیفه های خطیر مدارس و تامل در مورد وظایف مدیران آموزشی مدارس بر این امر دلالت دارد که وظیفه مدیران آموزشی در برنامه ریزی آموزشی و اجرای آنها خلاصه نمی شود بلکه ایجاد محیطی مساعد که همکاری موثر افراد را برای رسیدن به اهداف موجب شود، و هدایت و رهبری آموزشی و همچنین سازماندهی و نظارت و کنترل موثر نیز از وظایف اصلی مدیران محسوب میگردد، و انجام این وظایف، مهارت ها و توانایی های خاصی را می طلبد که این مهارت ها و توانائی ها نمی توانند صرفاً از طریق تجربه حاصل شوند و آموزش و کسب آگاهی های لازم علمی در کنار تجربه برای دست یافتن به این توانایی ها و مهارتها لازم و ضروری است.دانش مدیریت به مدیران کمک می کند تا بتوانند دشواری های کار خود را از طریق مطالعه اصول، نظریه ها و آموزش فنون و روش های سودمند و موثر از میان بردارند و بتوانند به طور موثر از عهده تحولات و پویایی های کار خود برآیند- راه حل های خلاق برای مسائل و مشکلات خود ارائه دهند- منابع مادی و انسانی سازمان آموزشی خودشان را جهت کسب اهداف تعلیم  و تربیت، به خوبی بکار گیرند و به اقدامات پیشگیرانه در قلمرو کار و فعالیت خود مبادرت ورزند.از آنجائیکه اجرا و مدیریت نظام های آموزش و پرورش در مقایسه با سایر بخش‌های فعالیت، افراد و منابع مادی و مالی بیشتری را به کار می گیرد، و از سوی دیگر با توجه به اینکه مسئولیت مدارس در قبال دانش آموزان و جوامع، بیشتر و پیچیده تر از گذشته شده است، آموزش های تخصصی برای مدیران مدارس بیش از هر زمان دیگری واجد اهمیت است و ضرورت دارد مدیران مدارس مهارت های جدیدی را در جهت انجام موثر وظایف شان فرا گیرند.از طرفی چون لازم است هم عرض سایر امور اجتماعی، آموزش و پرورش نیز متحول گردد و با توجه به اینکه اگر قرار باشد در عرصه تعلیم و تربیت تحولی به وقوع بپیوندد باید از مدیریت آموزش و پرورش آغاز گردد، ضروری است در یک تحول اساسی در تربیت و به کارگیری مدیران آموزشی کارآمد که قادر باشند در شرایط متحول و پیچیده امروزی تحولات لازم را در آموزش و پرورش به طور اثر بخش عینیت بخشند و دستیابی به اهداف عالی تعلیم و تربیت را به نحو مطلوب میسر سازند، اقدامات اساسی صورت پذیرد.فهرست:عنوان                                                                                                              صفحهفصل اول……………………………………………………………………………………………………. 1                                              مقدمه…………………………………………………………………………………………………………. 2تعریف موضوع……………………………………………………………………………………………. 4اهمیت موضوع……………………………………………………………………………………………. 7اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………… 10فرضیات تحقیق………………………………………………………………………………………….. 11قلمرو تحقیق………………………………………………………………………………………………. 12تعاریف اصطلات………………………………………………………………………………………… 13فصل دوم………………………………………………………………………………………………….. 15پیشینه و ادبیات تحقیق مطالعه منابع مربوط به موضوع تحقیق ……………………….. 16فصل سوم…………………………………………………………………………………………………. 24سیر تحول مدیریت……………………………………………………………………………………… 25نظریه كلاسیك مدیریت……………………………………………………………………………….. 25نظریه مدیریت علمی……………………………………………………………………………………. 26نظریه مدیریت اداری…………………………………………………………………………………… 27نظریه بوروکراسی……………………………………………………………………………………… 27مزایا و محدودیتهای عمده تئوری کلاسیک مدیریت ……………………………………….. 28مکتب روابط انسانی……………………………………………………………………………………. 28تئوری علم مدیریت ……………………………………………………………………………………. 29نگرش سیستمی …………………………………………………………………………………………. 29مدیریت اقتضائی………………………………………………………………………………………… 30تاثیر تئوریهای مدیریت بر مدیریت آموزشی………………………………………………….. 31تعاریف مدیریت………………………………………………………………………………………….. 35ویژگیهای منحصر به فرد مدیریت………………………………………………………………… 37مهارت مورد نیاز مدیران…………………………………………………………………………….. 39عوامل موثر در موفقیت مدیران……………………………………………………………………. 44ارزشیابی اثر بخشی و كارآمدی مدیران……………………………………………………….. 45عوامل موثر در اثر بخشی سازمان ……………………………………………………………… 49وظایف مدیران…………………………………………………………………………………………… 51برنامه ریزی …………………………………………………………………………………………….. 53انواع برنامه ریزی………………………………………………………………………………………. 54مراحل عمده برنامه ریزی……………………………………………………………………………. 55برنامه ریزی موثر………………………………………………………………………………………. 56سازماندهی-تامین بكارگیری نیروی انسانی……………………………………………….. 59-57نظارت و كنترل………………………………………………………………………………………….. 60هدایت و رهبری…………………………………………………………………………………………. 61سلسله مراتب نیازها……………………………………………………………………………………. 63انگیزش و رفتار…………………………………………………………………………………………. 64بهداشت روانی…………………………………………………………………………………………… 65تئوری x و y ……………………………………………………………………………………………. 66نظریه گروهای انسانی………………………………………………………………………………… 67مطالعات در مورد نظریه رهبری………………………………………………………………….. 68سیستم مدیریت لیكرت………………………………………………………………………………… 71رهبری اقتضایی…………………………………………………………………………………………. 72رهبری موفق……………………………………………………………………………………………… 73همگانی و رهبری……………………………………………………………………………………….. 74رهبری مبتنی بر عشق و محبت…………………………………………………………………….. 76مدیریت مشاركتی ………………………………………………………………………………………. 79شرایط لازم برای اثر بخش بودن مشاركت…………………………………………………… 81مزایای مشاركت…………………………………………………………………………………………. 82برنامه ریزی و اجرای تغییر………………………………………………………………………… 84فرآیند ایجاد تغییر………………………………………………………………………………………. 86خلاقیت و نوآوری………………………………………………………………………………………. 87فرآیند خلاقیت……………………………………………………………………………………………. 88ویژگی افراد خلاق………………………………………………………………………………………. 89موانع خلاقیت…………………………………………………………………………………………….. 90استراتژی نوآوری……………………………………………………………………………………… 91روابط انسانی…………………………………………………………………………………………….. 92روابط انسانی در مدرسه…………………………………………………………………………….. 93شاخص روابط انسانی مطلوب……………………………………………………………………… 95عوامل موثر در ایجاد رضایت خاطر معلمان………………………………………………….. 96فصل چهارمروش تحقیق……………………………………………………………………………………………… 101جامعه آماری……………………………………………………………………………………………. 102ابزار جمع آوری اطلاعات…………………………………………………………………………… 103نحوه جمع آوری اطلاعات…………………………………………………………………………… 104روشهای آماری تحقیق………………………………………………………………………………. 105فصل پنجم ………………………………………………………………………………………………. 106جدول توزیع پاسخهای مربوط به فرضیه یك……………………………………………….. 107نمودار فرضیه 1……………………………………………………………………………………….. 108جدول شماره 2 فرضیه 1…………………………………………………………………………… 109جدول توزیع پاسخهای مربوط به فرضیه دو………………………………………………… 111نمودار فرضیه 2……………………………………………………………………………………….. 112جدول شماره 2 فرضیه 2…………………………………………………………………………… 113جدول توزیع پاسخهای مربوط به فرضیه سه……………………………………………….. 115نمودار فرضیه 3……………………………………………………………………………………….. 116جدول شماره 2 فرضیه 3…………………………………………………………………………… 117جدول توزیع پاسخهای مربوط به فرضیه چهار…………………………………………….. 119نمودار فرضیه 4……………………………………………………………………………………….. 120جدول شماره 2 فرضیه 4…………………………………………………………………………… 121جدول توزیع پاسخهای مربوط به فرضیه پنج……………………………………………….. 123نمودار فرضیه 5……………………………………………………………………………………….. 124جدول شماره 2 فرضیه 5…………………………………………………………………………… 125خلاصه تحقیق و نتیجه ………………………………………………………………………………. 128پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………….. 131محدودیتها و تنگناهای تحقیق………………………………………………………………………. 133پیوستهاپرسشنامهمنابع و ماخذ فصل اول  مقدمهتعریف موضوعاهمیت موضوعاهداف تحقیقفرضیات تحقیققلمرو تحقیقتعاریف اصطلاحات
 • پزشکی|علم دامپزشكی
 • علم دامپزشكی شناسه محصول :51857 موضوع : پزشکی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 116 تعداد بازدید : 603 حجم فایل: 0.069335938 مگابایت دانلود علم دامپزشكی به عنوان یكی از علوم وابسته به سلامتی انسان است و اهداف…

 • علوم تربیتی|مبانی نظری و پیشینه تحقیق خانواده و ويژگيهاي خانوادگي زنان روسپي
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق خانواده و ويژگيهاي خانوادگي زنان روسپي شناسه محصول :95476 موضوع : علوم تربیتی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 110 تعداد بازدید : 146 حجم فایل: 100.5048828 مگابایت دانلود عنوان: مبانی نظری و…

 • روان شناسی|بررسی رابطه بین رضایت از زندگی، هوش اخلاقی و شادکامی در دانشجویان دختر و پسر
 • بررسی رابطه بین رضایت از زندگی، هوش اخلاقی و شادکامی در دانشجویان دختر و پسر شناسه محصول :50802 موضوع : روان شناسی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 98 تعداد بازدید : 722 حجم فایل: 0.342773438 مگابایت دانلود…

 • عمران و ساختمان|پاورپوینت اثر زلزله بر سازه های زیر زمینی و تونل مترو
 • پاورپوینت اثر زلزله بر سازه های زیر زمینی و تونل مترو شناسه محصول :67321 موضوع : عمران و ساختمان فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 32 تعداد بازدید : 308 حجم فایل: 0.49609375 مگابایت دانلود پاورپوینت اثر زلزله…

 • صنایع غذایی|پاورپوینت شیرهای طعم دار
 • پاورپوینت شیرهای طعم دار شناسه محصول :72228 موضوع : صنایع غذایی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 69 تعداد بازدید : 414 حجم فایل: 0.7265625 مگابایت دانلود پاورپوینت شیرهای طعم دار در 69 اسلاید قابل ویرایش با فرمت…

 • معماری|پاورپوینت طرح مرمت باغ دولت آباد یزد
 • پاورپوینت طرح مرمت باغ دولت آباد یزد شناسه محصول :99728 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 110 تعداد بازدید : 224 حجم فایل: 57063.10059 مگابایت دانلود باغ دولت آباد يزد از نمونه باغ هاي تاريخي…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *