مدیریت|بررسی شکاف کیفیت خدمات ارائه شده و مورد انتظار ادار ه کل ورزش و جوانان استان کهگیلویه ویویراحمد

بررسی شکاف کیفیت خدمات ارائه شده و مورد انتظار ادار ه کل ورزش و جوانان استان کهگیلویه ویویراحمد شناسه محصول :56704 موضوع : مدیریت فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 136 تعداد بازدید : 323 حجم فایل: 0.670898438 مگابایت

دانلود

بررسی شکاف کیفیت خدمات  ارائه شده و مورد  انتظار  ادار ه  کل  ورزش  و جوانان  استان  کهگیلویه ویویراحمد   هدف این تحقیق شناسایی شکاف کیفیت خدمات  ارائه شده و مورد  انتظار در اداره  کل  ورزش  و جوانان  استان  کهگیلویه ویویراحمد بوده است . این پژوهش از دسته مطالعات توصیفی- پیمایشی می باشد. جامعه آماری این تحقیق مراجعه کنندگان اداره ورزش و جوانان استان کهگیلویه و بویراحمد بودند که حجم نمونه بر اساس روش نمونه گیری تصادفی معادل 384 نفر به دست آمد که با توزیع بیشتر پرسشنامه در نهایت 385 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه استاندارد سروکوال بود. روایی محتوای پرسشنامه با استفاده از نظر اساتید تأیید و پایایی آن با روش آلفای كرونباخ برای متغیرها 9/0 محاسبه گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها در پژوهش حاضر از آزمون ویلکاکسون و آزمون فریدمن استفاده شد. شرکت کنندگان در تمامی ابعاد کیفیت قائل به وجود شکاف کیفیتی بودند که از بین ابعاد کیفیت خدمات بعد اطمینان دهی مهمترین بعد کیفیت شناسایی شد. بر اساس نتایج بیشترین شکاف در بعد پاسخگویی و کمترین شکاف در بعد همدلی به دست آمد. این تحقیق بر اهمیت پاسخگویی در اداره ورزش و جوانان صحه می گذارد و می تواند در جهت دهی فعالیت های سازمانی برای بهبود کیفیت خدمات در اداره ورزش و جوانان موثر باشد. لغات كلیدی: کیفیت خدمات، شکاف، ادراکات، انتظارات، سروکوال، خدمات ورزشی.   فهرست مطالب صفحه چکیده تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………. 9 فصل اول مقدمه و معرفی 1.1.مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………. 11 2.1. بیان موضوع تحقیق …………………………………………………………………………………………………………. 12 3.1. ضرورت و اهمیت تحقیق ………………………………………………………………………………………………… 14 4.1. اهداف تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………… 15 5.1. سوالات تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………… 15 6.1. فرضیات تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………… 16 7.1. قلمرو تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………. 17 8.1. تعاریف مفهومی واژه ها و اصطلاحات …………………………………………………………………………….. 18 فصل دوم زیربنای نظری و پیشینه تحقیق 1.2. مبانی نظری تحقیق …………………………………………………………………………………………………………. 21 1.1.2. خدمات ………………………………………………………………………………………………………………………….. 21 2.1.2. خدمات و انواع آن ………………………………………………………………………………………………………… 22 3.1.2. ویژگی های خدمات ……………………………………………………………………………………………………… 23 4.1.2. مفهوم کیفیت ……………………………………………………………………………………………………………….. 25 5.1.2. تعاریف کیفیت خدمات ………………………………………………………………………………………………… 26 6.1.2. رابطه کیفیت خدمات و تصویر ذهنی مشتریان …………………………………………………………… 28 7.1.2. مبانی نظری و پیشینه مربوط به فرضیات تحقیق  ……………………………………………………… 31 1.7.1.2. مبانی نظری فرضیه اول تحقیق ……………………………………………………………………………….. 31 2.7.1.2. پیشینه تحقیق مربوط به فرضیه اول.. …………………………………………………………………….. 41 3.7.1.2. مبانی نظری فرضیه دوم …………………………………………………………………………………………… 49 4.7.1.2. پیشینه تحقیق فرضیه دوم ………………………………………………………………………………………. 50 5.7.1.2. مبانی نظری فرضیه سوم ………………………………………………………………………………………….. 51 6.7.1.2. پیشینه تحقیق فرضیه سوم ……………………………………………………………………………………… 52 7.7.1.2. مبانی نظری فرضیه چهارم ……………………………………………………………………………………….. 53 8.7.1.2. پیشینه تحقیق فرضیه چهارم ………………………………………………………………………………….. 55 9.7.1.2. مبانی نظری فرضیه پنجم ………………………………………………………………………………………… 56 10.7.1.2. پیشینه تحقیق فرضیه پنجم …………………………………………………………………………………. 57 11.7.1.2. مبانی نظری فرضیه ششم ……………………………………………………………………………………… 58 12.7.1.2. پیشینه تحقیق فرضیه ششم …………………………………………………………………………………. 59 8.1.2. معرفی اداره ورزش و جوانان ………………………………………………………………………………………… 60 9.1.2. خلاصه تحقیقات انجام شده …………………………………………………………………………………………. 61 فصل سوم روش شناسی 1.3. روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………….. 65 2.3. جامعه آماری …………………………………………………………………………………………………………………… 67 3.3. برآورد حجم نمونه …………………………………………………………………………………………………………… 67 2.3.3. روش نمونه گیری …………………………………………………………………………………………………………. 68 4.3. تعریف عملیاتی متغیرها ………………………………………………………………………………………………….. 69 5.3. مقیاس اندازه گیری …………………………………………………………………………………………………………. 70 1.5.3. روایی پرسشنامه …………………………………………………………………………………………………………… 71 6.3. جمع آوری داده ها …………………………………………………………………………………………………………… 72 1.6.3. ابزار اندازه گیری …………………………………………………………………………………………………………… 72 2.6.3. روش جمع آوری داده ها ……………………………………………………………………………………………… 72 7.3. روشهای تجزیه و تحلیل اطلاعات ……………………………………………………………………………………. 73 فصل چهارم یافته ها 1.4. یافته های توصیفی ………………………………………………………………………………………………………….. 76 1.1.4. توصیف ویژگی های دموگرافی …………………………………………………………………………………….. 76 2.1.4. توصیف متغیرهای تحقیق ……………………………………………………………………………………………. 79 2.4. یافته های استنباطی ……………………………………………………………………………………………………….. 85 1.2.4. آزمون پایایی …………………………………………………………………………………………………………………. 85 2.2.4. آزمون کولموگروف ……………………………………………………………………………………………………….. 86 3.2.4. شکاف ادراکات و انتظارات نیازها …………………………………………………………………………………. 87 4.2.4. تحلیل نتایج ………………………………………………………………………………………………………………….. 88 فصل پنجم بحث و نتیجه گیری 1.5. خلاصه تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………….. 97 2.5. بحث و نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………. 98 1.2.5 یافته (مربوط به فرضیه اول) ………………………………………………………………………………………… 98 2.2.5. یافته (مربوط به فرضیه دوم) ……………………………………………………………………………………….. 101 3.2.5. یافته (مربوط به فرضیه سوم) ……………………………………………………………………………………… 105 4.2.5. یافته (مربوط به فرضیه چهارم) …………………………………………………………………………………… 108 5.2.5. یافته (مربوط به فرضیه پنجم) ……………………………………………………………………………………. 111 6.2.5. یافته (مربوط به فرضیه ششم) ……………………………………………………………………………………. 114 منابع و موآخذ …………………………………………………………………………………………………………………………. 118 ضمایم ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 126 فهرست جدول جدول 2-1 ……………………………………………………………………………………………………………………………… جدول 3-1 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 62 71 جدول 4-1 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 76 جدول 4-2 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 77 جدول 4-3 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 78 جدول 4-4 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 79 جدول 4-5 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 80 جدول 4-6 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 81 جدول 4-7 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 82 جدول 4-8 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 83 جدول 4-9 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 85 جدول 4-10 …………………………………………………………………………………………………………………………….. 86 جدول 4-11 …………………………………………………………………………………………………………………………….. 86 جدول 4-12 …………………………………………………………………………………………………………………………….. 87 جدول 4-13 …………………………………………………………………………………………………………………………….. 89 جدول 4-14 …………………………………………………………………………………………………………………………….. 90 جدول 4-15 …………………………………………………………………………………………………………………………….. 91 جدول 4-16 …………………………………………………………………………………………………………………………….. 92 جدول 4-17 …………………………………………………………………………………………………………………………….. 93 جدول 4-18 …………………………………………………………………………………………………………………………….. 94 جدول 4-19 …………………………………………………………………………………………………………………………….. 95 جدول 4-20 …………………………………………………………………………………………………………………………….. 95 فهرست شکل ها شکل 2-1 ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 33 شکل 2-2 ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 38 فهرست نمودارها نمودار 4-1 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 76 نمودار 4-2 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 77 نمودار 4-3 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 78 نمودار 4-4 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 79 نمودار 4-5 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 81 نمودار 4-6 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 82 نمودار 4-7 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 83 نمودار 4-8 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 84 نمودار 4-9 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 88
 • کامپیوتر|پاورپوینت بررسی کامل مودم
 • پاورپوینت بررسی کامل مودم شناسه محصول :73485 موضوع : کامپیوتر فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 59 تعداد بازدید : 404 حجم فایل: 1.794921875 مگابایت دانلود پاورپوینت بررسی کامل مودم فهرست: مودم طرز كار مودم تاریخچه مودم  آشنایی…

 • فقه و حقوق اسلامی|بررسی معاونت در جرائم شامل حدود، قصاص، دیات و تازیرات
 • بررسی معاونت در جرائم شامل حدود، قصاص، دیات و تازیرات شناسه محصول :59149 موضوع : فقه و حقوق اسلامی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 24 تعداد بازدید : 396 حجم فایل: 0.143554688 مگابایت دانلود بررسی معاونت در…

 • علوم اجتماعی|پاورپوینت مفهوم حاکمیت قانون
 • پاورپوینت مفهوم حاکمیت قانون شناسه محصول :92648 موضوع : علوم اجتماعی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 48 تعداد بازدید : 229 حجم فایل: 0.33203125 مگابایت دانلود پاورپوینت مفهوم حاکمیت قانون   پاورپوینت مفهوم حاکمیت قانون شامل 48…

 • روان شناسی|پاورپوینت کارآفرینی و روانشناسی
 • پاورپوینت کارآفرینی و روانشناسی شناسه محصول :94572 موضوع : روان شناسی فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 70 تعداد بازدید : 208 حجم فایل: 668.7128906 مگابایت دانلود پاورپوینت کارآفرینی و روانشناسی   عنوان های این پاورپوینت عبارت اند…

 • علوم انسانی|پاورپوینت کاردرمانی ذهنی چیست
 • پاورپوینت کاردرمانی ذهنی چیست شناسه محصول :103013 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 24 تعداد بازدید : 291 حجم فایل: 4270.213867 مگابایت دانلود پاورپوینت کاردرمانی ذهنی چیست   پاورپوینت کاردرمانی ذهنی چیست شامل 24…

 • علوم انسانی|پاورپوینت مدیریت در سازمان های دولتی
 • پاورپوینت مدیریت در سازمان های دولتی شناسه محصول :103515 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 25 تعداد بازدید : 701 حجم فایل: 4.12 مگابایت دانلود پاورپوینت مدیریت در سازمان های دولتی شامل 25 اسلاید…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *