مدیریت|بررسی سبک های رهبری در شهرداری

بررسی سبک های رهبری در شهرداری شناسه محصول :50631 موضوع : مدیریت فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 113 تعداد بازدید : 638 حجم فایل: 0.493164063 مگابایت

دانلود

هدف پژوهش حاضر بررسی سبک های رهبری در شهرداری می­باشد. در چارچوب نظری پژوهش حاضر به منظور تعیین سبک رهبری سازمانی از 5 بعد تمرکز، پیچیدگی، رسمیّت، حیطه نظارت، یکپارچگی (انسجام) استفاده گردیده است. این تحقیق از نوع كاربردی و به روش توصیفی-استنباطی انجام گرفته است. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان شهرداری  در سال 1394 می­باشد. روش نمونه‌گیری به صورت تصادفی است که مقدار نمونه 100 نفر از کارکنان شهرداری  انتخاب شده است. برای بررسی داده­ های از آزمون­های کلموگروف – اسمیرنوف، تی تک­ نمونه ای و تی مستقل استفاده شد. نتایج این پژوهش نشان داد که علی­رغم بالابودن یکپارچگی سازمانی در شهرداری  عوامل پیچیدگی، رسمیت، تمرکز و حیطه نظارت از درجه پائینی برخوردار نیست. فهرست مطالب فصل اول: کلیات پژوهش 1-1. مقدمه. 2 1-2. بیان مسئله. 2 1-3. اهمیت و ضرورت پژوهش… 3 1-4. اهداف پژوهش… 4 1-4-1. هدف اصلی.. 4 1-4-2. اهداف فرعی.. 4 1-5. فرضیات پژوهش… 4 1-6. قلمرو پژوهش… 5 1-6-1. قلمرو موضوعی.. 5 1-6-2. قلمرو زمانی.. 5 1-6-3. قلمرو مكانی.. 5 1-7. چارچوب نظری پژوهش… 5 1-8. متدولوژی تحقیق.. 5 1-9. جامعه و نمونه آماری تحقیق.. 5 1-9-1. جامعه آماری.. 5 1-9-2. نمونه آماری.. 5 1-10. پیشینه پژوهش… 5 1-10-1. پژوهش های داخلی.. 5 1-10-2. پژوهش های خارجی.. 7 1-11. تعریف واژگان. 7 1-11-1. تعاریف نظری.. 7 1-11-2. تعاریف عملیاتی.. 8 فصل دوم: ادبیات پژوهش 2-1. مقدمه. 10 2-2. رهبری.. 10 2-2-1. تعریف و مفهوم رهبری.. 10 2-2-2. تفاوت رهبری با مدیریت.. 11 2-2-3. نظریات و سبک‎های رهبری.. 12 2-2-4. نظریات خصوصیات ذاتی رهبر. 12 2-2-5. نظریات رفتاری رهبری.. 12 2-2-5-1. مطالعات دانشگاه اوهایو. 13 2-2-5-2. مطالعات میشیگان. 13 2-2-5-3. مطالعات بلیک و موتون. 13 2-2-6. نظریات موقعیتی و اقتضایی.. 13 2-2-6-1. مدل رهبری اقتضائی فیدلر. 14 2-2-6-2. نظریه سه بعدی رهبری ردین.. 14 2-2-6-3. مدل هنجاری وروم و یتون. 15 2-2-6-4. نظریه رهبری موقعیتی هرسی و بلانچارد. 16 2-2-6-5. نظریه مسیر- هدف.. 16 2-2-6-6. دوره (سیکل)زندگی.. 18 2-2-7. نظریه جایگزینی رهبری.. 18 2-2-8. نظریه اسنادی رهبری.. 19 2-2-9. نظریه رهبری فره مند. 19 2-2-10. نظریه رهبری ممتاز20 2-2-11. رهبری تیمی.. 20 2-2-12. رهبری خدمتگزار21 2-2-13. رهبری تحول آفرین.. 22 2-2-14. سبک های رهبری از نظر لیکرت.. 23 2-2-15. جمع بندی نظریات سبک های رهبری.. 24 2-2-16. اثر بخشی سبک رهبری.. 25 2-3. تمرکز. 26 2-3-1. اهمیت تمرکز. 30 2-3-2. عوامل موثر در تمركز. 30 2-3-3. ضرورت تفویض اختیار31 2-3-4. مقتضیات تمركز و عدم تمركز. 31 2-3-5. انواع تمركز و عدم تمركز. 31 2-3-5-1. تمركز و عدم تمركز اداری.. 31 2-3-5-2. تمركز و عدم تمركز سازمانی.. 32 2-3-5-3. تمركز و عدم تمركز سیاسی.. 33 2-3-5-4. تمرکز و عدم تمركز فنی.. 33 2-3-5-5. تمرکز و عدم تمركز جغرافیائی (عدم تراكم)34 2-4. پیچیدگی.. 35 2-4-1. اهمیت پیچیدگی.. 35 2-4-2. انواع پیچیدگی.. 35 2-4-2-1. تفکیک افقی.. 36 2-4-2-2. تفکیک عمودی.. 36 2-4-2-3. تفکیک بر اساس مناطق جغرافیایی.. 36 2-5. رسمیت.. 37 2-5-1. دامنه رسمیت.. 38 2-5-2. اهمیت رسمیت.. 38 2-5-3. رسمی سازی درون سازمانی یا برون سازمانی.. 39 2-5-4. فنون رسمی سازی.. 39 2-5-5. ارتباط رسمیت، تمرکز و پیچیدگی.. 40 2-5-6. سازمان های رسمی و غیررسمی.. 41 2-5-6-1. چرایی و عوامل پیدایش سازمان‌های غیر رسمی.. 42 2-5-6-2. تفاوت سازمان رسمی و سازمان غیر رسمی.. 42 2-5-6-3. مزایا و معایب سازمان غیر رسمی.. 43 2-6. حیطه نظارت.. 43 2-6-1. عوامل تعیین کننده حیطة نظارت.. 44 2-6-1-1. ویژگیهای شخصی.. 44 2-6-1-2. عوامل شغلی.. 44 2-6-1-3. متغیرهای محیطی.. 45 2-6-2. نتایج کلی حاصل از مطالعة حیطة نظارت.. 45 2-6-3. عوامل مؤثر بر انتخاب اندازة حیطة نظارت.. 45 2-6-3-1. عوامل مربوط به ماهیت کار45 2-6-3-2. عوامل مربوط به کارکنان. 45 2-6-3-3. عوامل مربوط به مدیران و سرپرستان. 45 2-6-4. رابطه درجه تمرکز با حیطه نظارت.. 46 2-7. یکپارچگی (انسجام)46 2-7-1. تعریف یکپارچگی.. 46 2-7-2. درجات مختلف یکپارچگی.. 46 2-7-2-1. یکپارچگی ارتباطی.. 46 2-7-2-2. یکپارچگی عملیاتی.. 46 2-7-2-3. یکپارچگی مفهومی.. 47 2-7-2-4. یکپارچه سازی همگرا47 2-7-2-5. خصوصیات سازمان های یکپارچه. 47 2-7-3. انواع یکپارچه سازی.. 48 2-7-3-1. یکپارچه سازی افقی درون سازمانی.. 48 2-7-3-2. یکپارچگی عمودی درون سازمانی.. 48 2-7-3-3. یکپارچه سازی بین سازمانی.. 48 2-7-4. یکپارچگی کاربردی در سازمان. 49 فصل سوم: روش شناسی پژوهش 3-1. روش پژوهش… 52 3-2. جامعه آماری.. 52 3-3. حجم نمونه و نمونه گیری.. 52 3-4. نحوه گردآوری داده ها52 3-5. روش گردآوری داده ها53 3-6. ابزار اندازه گیری پژوهش… 53 3-7. روش تجزیه و تحلیل داده‌ها53 3-8. بررسی عوامل دموگرافیك بر روی متغیر های تحقیق.. 53 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 4-1. مقدمه. 55 4-2. تحلیل ویژگی های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان. 55 4-3. تحلیل توصیفی مقدماتی.. 57 4-4. آزمون نرمال بودن متغیرها58 4-5. بررسی فرضیه های تحقیق.. 59 4-5-1. فرضیه اول. 59 4-5-2. فرضیه دوم. 62 4-5-3. فرضیه سوم. 64 4-5-4. فرضیه چهارم. 67 4-5-5. فرضیه پنجم. 70 فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری 5-1. مقدمه. 74 5-2. یافته های پژوهش… 74 5-3. محدودیت های پژوهش… 76 5-4. پیشنهادات پژوهش… 76 5-4-1. پیشنهادات کلی.. 76 5-4-2. پیشنهادات مبتنی بر نتایج.. 77 5-4-3. پیشنهادات به محققان بعدی.. 78 منابع منابع داخلی.. 80 منابع خارجی.. 81 پیوست ها پرسشنامه. 84 خروجی های نرم افزار SPSS. 86  فهرست جداول جدول 3-1: سوالات مربوط به هر بعد در پرسشنامه. 53 جدول 4-1: توزیع افراد بر حسب جنس… 55 جدول 4-2: توزیع افراد بر حسب گروه های سنی.. 56 جدول 4-3: توزیع افراد بر مبنای سطح تحصیلات.. 57 جدول 4-4: شاخصه های توصیفی مربوط به سبکهای رهبری شهرداری.. 58 جدول 4-5: آزمون تعیین نرمال بودن متغیرهای اصلی تحقیق.. 59 جدول 4-6: نتایج آزمون t تک نمونهای برای تمرکز سازمانی.. 59 جدول 4-7: شاخصه های توصیفی نمرات تمرکز سازمانی به تفکیک نظرات زن و مرد. 60 جدول 4-8: نتایج آزمون تی مستقل برای مقایسه میانگیننمرات تمرکز سازمانی بین نظرات زن و مرد. 60 جدول 4-9: میانگین و انحراف معیار نمرات تمرکز سازمانی به تفکیک نظرات افراد با گروههای سنی مختلف.. 60 جدول 4-10: نتایج آزمون تحلیل واریانس برای مقایسه میانگین تمرکز سازمانی بین نظرات گروه های سنی.. 60 جدول 4-11: میانگین و انحراف معیار نمرات تمرکز سازمانی به تفکیک نظرات افراد با سطوح مختلف تحصیلات.. 61 جدول 4-12: نتایج آزمون تحلیل واریانس برای مقایسه میانگین تمرکز سازمانی بین نظرات سطوح مختلف تحصیلات.. 61 جدول 4-13: نتایج آزمون t تک نمونهای برای پیچیدگی.. 62 جدول 4-14: شاخصه های توصیفی نمرات پیچیدگی به تفکیک نظرات زن و مرد. 62 جدول 4-15: نتایج آزمون تی مستقل برای مقایسه میانگیننمرات پیچیدگی بین نظرات زن و مرد. 63 جدول 4-16: میانگین و انحراف معیار نمرات پیچیدگی به تفکیک نظرات افراد با گروههای سنی مختلف.. 63 جدول 4-17: نتایج آزمون تحلیل واریانس برای مقایسه میانگین پیچیدگی بین نظرات گروه های سنی.. 63 جدول 4-18: میانگین و انحراف معیار نمرات پیچیدگی به تفکیک نظرات افراد با سطوح مختلف تحصیلات.. 63 جدول 4-19: نتایج آزمون تحلیل واریانس برای مقایسه میانگین پیچیدگی بین نظرات سطوح مختلف تحصیلات.. 64 جدول 4-20: نتایج آزمون t تک نمونهای برای رسمیت.. 65 جدول 4-21: شاخصه های توصیفی نمرات رسمیت به تفکیک نظرات زن و مرد. 65 جدول 4-22: نتایج آزمون تی مستقل برای مقایسه میانگیننمرات رسمیت بین نظرات زن و مرد. 65 جدول 4-23: میانگین و انحراف معیار نمرات رسمیت به تفکیک نظرات افراد با گروههای سنی مختلف.. 66 جدول 4-24: نتایج آزمون تحلیل واریانس برای مقایسه میانگین رسمیت بین نظرات گروه های سنی.. 66 جدول 4-25: میانگین و انحراف معیار نمرات رسمیت به تفکیک نظرات افراد با سطوح مختلف تحصیلات.. 66 جدول 4-26: نتایج آزمون تحلیل واریانس برای مقایسه میانگین رسمیت بین نظرات سطوح مختلف تحصیلات.. 67 جدول 4-27: نتایج آزمون t تک نمونهای برای حیطه نظارت.. 67 جدول 4-28: شاخصه های توصیفی نمرات حیطه نظارت به تفکیک نظرات زن و مرد. 68 جدول 4-29: نتایج آزمون تی مستقل برای مقایسه میانگیننمرات حیطه نظارت بین نظرات زن و مرد. 68 جدول 4-30: میانگین و انحراف معیار نمرات حیطه نظارت به تفکیک نظرات افراد با گروههای سنی مختلف.. 68 جدول 4-31: نتایج آزمون تحلیل واریانس برای مقایسه میانگین حیطه نظارت بین نظرات گروه های سنی.. 69 جدول 4-32: میانگین و انحراف معیار نمرات حیطه نظارت به تفکیک نظرات افراد با سطوح مختلف تحصیلات.. 69 جدول 4-33: نتایج آزمون تحلیل واریانس برای مقایسه میانگین حیطه نظارت بین نظرات سطوح مختلف تحصیلات.. 69 جدول 4-34: نتایج آزمون t تک نمونهای برای یکپارچگی سازمانی.. 70 جدول 4-35: شاخصه های توصیفی نمرات یکپارچگی سازمانی به تفکیک نظرات زن و مرد. 70 جدول 4-36: نتایج آزمون تی مستقل برای مقایسه میانگیننمرات یکپارچگی سازمانی بین نظرات زن و مرد. 70 جدول 4-37: میانگین و انحراف معیار نمرات یکپارچگی سازمانی به تفکیک نظرات افراد با گروههای سنی مختلف.. 71 جدول 4-38: نتایج آزمون تحلیل واریانس برای مقایسه میانگین یکپارچگی سازمانی بین نظرات گروه های سنی.. 71 جدول 4-39: میانگین و انحراف معیار نمرات یکپارچگی سازمانی به تفکیک نظرات افراد با سطوح مختلف تحصیلات.. 72 جدول 4-40: آزمون تحلیل واریانس برای مقایسه میانگین یکپارچگی سازمانی بین نظرات سطوح مختلف تحصیلات.. 72  فهرست نمودارها نمودار 4-1: چگونگی توزیع افراد بر حسب جنس… 55 نمودار 4-2: چگونگی توزیع افراد بر حسب گروه های سنی.. 56 نمودار 4-3: چگونگی توزیع افراد بر حسب سطح تحصیلات.. 57
 • اقتصاد|مبانی و پیشینه نظری سیستم اطلاعات منابع انسانی
 • مبانی و پیشینه نظری سیستم اطلاعات منابع انسانی شناسه محصول :68202 موضوع : اقتصاد فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 51 تعداد بازدید : 268 حجم فایل: 0.083984375 مگابایت دانلود مبانی و پیشینه نظری سیستم اطلاعات منابع انسانی…

 • معماری|پاروپوینت طرح مرمت و احیاء خانه صارم اصلانی
 • پاروپوینت طرح مرمت و احیاء خانه صارم اصلانی شناسه محصول :94557 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 52 تعداد بازدید : 187 حجم فایل: 16020.30176 مگابایت دانلود پاروپوینت طرح مرمت و احیاء خانه صارم اصلانی…

 • معماری|پاورپوینت نکاتی پیرامون فرآیند طراحی معماری پلان های ساختمانی
 • پاورپوینت نکاتی پیرامون فرآیند طراحی معماری پلان های ساختمانی شناسه محصول :67541 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 38 تعداد بازدید : 329 حجم فایل: 0.25 مگابایت دانلود پاورپوینت نکاتی پیرامون فرآیند طراحی معماری پلان…

 • روان شناسی|مبانی نظری و پیشینه تحقیق کمال گرایی
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق کمال گرایی شناسه محصول :90704 موضوع : روان شناسی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 17 تعداد بازدید : 194 حجم فایل: 0.02734375 مگابایت دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق کمال گرایی دارای منابع…

 • معماری|پاورپوینت پرش کیهانی
 • پاورپوینت پرش کیهانی شناسه محصول :72803 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 49 تعداد بازدید : 265 حجم فایل: 0.9140625 مگابایت دانلود پاورپوینت پرش کیهانی   توضیحات مختصری از این فایل؛ هندسه های غیراقلیدسی هندسه…

 • مدیریت|دانلود پاورپوینت گروه ها
 • دانلود پاورپوینت گروه ها شناسه محصول :97865 موضوع : مدیریت فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 22 تعداد بازدید : 199 حجم فایل: 635.4501953 مگابایت دانلود دانلود پاورپوینت گروه ها، در قالب ppt و در 22 اسلاید، قابل…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *