مدیریت|بررسی رتبه بندی انواع تعهد سازمانی ( عاطفی ،‌هنجاری و مستمر ) در بین كارمندان

بررسی رتبه بندی انواع تعهد سازمانی ( عاطفی ،‌هنجاری و مستمر ) در بین كارمندان شناسه محصول :50620 موضوع : مدیریت فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 115 تعداد بازدید : 770 حجم فایل: 0.529296875 مگابایت

دانلود

شرح مختصر: هدف اصلی این پژوهش بررسی رتبه بندی انواع تعهد سازمانی (عاطفی ،‌هنجاری و مستمر) در بین كارمندان شهرداری .. می باشد. تعهد سازمانی یك نگرش مهم شغلی است و به دلیل اهمیتی كه در سازمان دارد موجب افزایش بهره وری سازمان می شود. با توجه به اهمیت نیروی انسانی یكی از تكنیك های موثر برای افزایش بهره وری استفاده از ظرفیت و توانایی های فردی و گروهی در راستای اهداف سازمان است. از سوی دیگر تعهد سازمانی باعث می شود كیفیت ارائه خدمات بهبود یابد. پژوهش حاضر از نظر موضوعی در چارچوب مطالعات تعهد سازمانی قرار می گیرد. بدین معنی كه به بررسی رتبه بندی انواع تعهد سازمانی( عاطفی ، هنجاری ، ‌مستمر) می پردازد. با توجه به موضوع و اهداف مورد بررسی در این پژوهش از روش توصیفی با رویکرد پیمایشی استفاده شده است. جامعه آماری در این پژوهش کارمندان شهرداری می باشند.با توجه به تعداد جامعه پژوهش ، براساس جدول مورگان 98 نفر از کارمندان شهرداری  انتخاب گردیدند، درضمن روش نمونه گیری به صورت تصادفی ساده انجام شده است. به منظور بررسی پیشینه اطلاعات اولیه از منابع مکتوب و اسناد پژوهشی و به منظور توصیف وضعیت پژوهش از پرسشنامه استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده های حاصل از پژوهش از شاخص های آمار توصیفی و استنباطی در محیط نرم افزاری، ترجیحاً spss استفاده شده است. در این پژوهش از آزمون رتبه بندی فریدمن، کروسکال والیس و کولموگروف اسمیرنف دو نمونه ای استفاده شده است. سوال اصلی در این پژوهش این است كه ،‌آیا رتبه بندی انواع مختلف تعهد سازمانی از منظر کارکنان شهرداری متفاوت است؟ می­توان اینگونه بیان کرد که رتبه بندی انواع مختلف تعهد سازمانی از منظر کارکنان شهرداری  متفاوت است با توجه به نتایج حاصل شده از تحلیل داده ها می­توان اینگونه بیان کرد که در رتبه بندی انواع مختلف تعهد سازمانی، تعهد مستمر ، تعهد تکلیفی و تعهد عاطفی به ترتیب رتبه های 1 تا 3 را به خود اختصاص داده اند. فهرست مطالب چكیده. 1 فصل اول كلیات تحقیق 1-1- مقدمه. 3 1-2- بیان مسئله. 4 1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق… 4 1-4- اهداف پژوهش…. 6 1-5- قلمرو تحقیق… 6 1-5-1- قلمرو موضوعی… 6 1-5-2- قلمرو زمانی تحقیق… 7 1-5-3- قلمرو مکانی تحقیق… 7 1-6- مدل مفهومی تحقیق… 7 1-7- تعاریف واژه های تحقیق… 7 فصل دوم ادبیات تحقیق بخش اول.. 10 چارچوب نظری تحقیق… 10 2-1- مقدمه. 11 2-1-1- تاریخچه کاشان.. 11 2-1-2- جمعیت کاشان.. 11 2-1-3- تاریخچه نظری شهرداری کاشان.. 11 2-1-4- پیشینه تجربی :12 2-1-5- تاریخچه شهرداری… 13 2-1-6- سمت ها و حوزه های شهرداری …:15 2-1-7- چارت شهرداری …. :16 2-2- تعهد سازمانی… 17 2-2-1- تعاریف مختلف از تعهد سازمانی… 17 2-2-2- اهمیت تعهد سازمانی… 19 2-3- انواع تعهد سازمانی… 21 2-4- دیدگاه هایی در مورد کانون های تعهد سازمانی… 23 2-5- عوامل مؤثر در تعهد سازمانی کارکنان.. 25 2-6- نتایج و پیامدهای تعهد سازمانی… 29 2-6-1- تعهد کم یا ضعیف… 29 2-6-2- تعهد متوسط… 30 2-6-3- تعهد زیاد. 31 2-7- تعهد سازمانی و ترك خدمت:34 2-8- تعهد سازمانی و غیبت:34 2-9- تعهد سازمانی و تأخیر:34 2-10- تعهد سازمانی و رضایت شغلی:34 2-10-1- مطالعه ماتیو و زاجاک…. 35 2-11-ویژگی های شخصی مؤثر بر تعهد سازمانی… 35 2-12- عوامل مؤثر بر تعهد به سیاست ها (تعهد سیاسی). 35 2-12-1- تأثیرات ناشی از تعهد به سیاست ها روی رفتار شهروندی سازمانی… 36 2-13- نقش تعهد سازمانی در تمایل به قصد ماندن در سازمان.. 37 2-14- 1- قصد ماندن در سازمان.. 37 2-14-2- اهمیت و ضرورت قصد ماندن در سازمان.. 38 2-14-4- نقش عوامل فردی در تمایل به ترک شغل.. 41 2-15- رابطه ارزیابی عملكرد و پاداش با تعهد سازمانی… 43 2-16- روش های اصلی ارزیابی عملكرد:44 2-17- شرایط ایجاد تعهد سازمانی… 45 2-18- بررسی انواع تعهد.. 47 2-18-1- تعهد عاطفی… 47 2-18-1-1- تعهد عاطفی در مدل” آلن و می یر “. 47 2-18-1-2- تعهد عاطفی در مدل “جاروس “و همکاران.. 48 2-18-1-3- تعهد عاطفی در مدل سه بخشی تعهد سازمانی… 48 2-18-1-4- تعهد عاطفی در الگوهای چندبعدی تعهد.. 49 2-18-1-5- تعهدعاطفی و استرس شغلی:49 2-18-1-6- تعهد عاطفی مفهوم یک بعدی یا چندبعدی… 49 2-18-2- تعهد مستمر. 50 2-18-2-1- تعهد مستمردر مدل” آلن و می یر “. 50 2-18-2-2- تعهد مستمر در مدل “مایر و شورمن”. 50 2-18-2-3- تعهد مستمر در مدل سه بخشی تعهد سازمانی… 51 2-18-2-4- پیش شرط های تعهد مستمر. 51 2-18-3-تعهد هنجاری… 51 2-18-3-1- تعهد هنجاری در مدل می یر و آلن… 51 2-18-3-2- تعهد تکلیفی یا هنجاری در مدل سه بخشی تعهد سازمانی… 52 2-18-3-3- پیش شرط های تعهد هنجاری:52 2-18-3-4- تعهد هنجاری در الگوهای چندبعدی تعهد.. 52 2-19- تعهد سازمانی و عملكرد:54 2-19-1- ارتباط ابعاد تعهد با عملكرد در مطالعات می یر و آلن:54 2-20- ارتباط ابعاد تعهد با عملكرد:57 بخش دوم.. 58 پیشینه مطالعاتی تحقیق… 58 2-21- پیشینه داخلی… 59 2-22- پیشینه خارجی… 64 2-23- نتیجه‌گیری… 67 فصل سوم روش شناسی پژوهش 3-1- مقدمه. 69 3-2- روش پژوهش…. 69 3-3-جامعه آماری پژوهش…. 69 3-4- حجم نمونه و روش نمونه گیری… 69 3-5- ابزار پژوهش و روش گردآوری اطلاعات… 70 3-6- روایی پرسشنامه. 70 3-7- پایایی پرسشنامه. 70 3-8-روش های آماری… 71 فصل چهارم تجزیه و تحلیل و بیان نتایج 4-1- مقدمه. 73 4-2-توصیف داده ها74 4-2-1-جنسیت:74 4-2-2-سن:75 4-2-3-تحصیلات:76 4-2-4-رشته تحصیلی:77 4-2-5-سابقه کار:78 4-3- سوالات پژوهش و تحلیل داده ها79 4-3-1-نتایج توصیفی… 79 4-3-2- تعهد عاطفی:79 4-3-3- تعهد مستمر. 83 4-3-4- تعهد تکلیفی (هنجاری). 88 4-4 نتایج تحلیل داده ها93  فصل پنجم نتایج و ارائه پیشنهادات و راهکارها 5-1- مقدمه. 95 5-2- خلاصهتحقیق:95 5-3- بحثونتیجهگیری… 95 5-4- نتایج سوال پژوهش…. 96 5-5- محدودیت های تحقیق… 97 5-6- پیشنهاداتبرایتحقیقاتآتی:97 منابع:98 پیوست:پرسشنامه. 100 Abstract.. 101  فهرست جداول جدول4-1: توزیع فراوانی و درصد کارکنان مورد مطالعه به تفکیک جنسیت… 74 جدول4-2: توزیع فراوانی و درصد کارکنان مورد مطالعه به تفکیک سن… 75 جدول4-3: توزیع فراوانی و درصد کارکنان مورد مطالعه به تفکیک تحصیلات… 76 جدول4-4: توزیع فراوانی و درصد کارکنان مورد مطالعه به تفکیک رشته تحصیلی… 77 جدول4-5: توزیع فراوانی و درصد کارکنان مورد مطالعه به تفکیک سابقه کار. 78 جدول 4-6: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 1.. 79 جدول 4-7: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 2.. 80 جدول 4-8: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 3.. 80 جدول 4-9: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 4.. 81 جدول 4-10: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 5.. 81 جدول 4-11: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 6. 82 جدول 4-12: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 7.. 82 جدول 4-13: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 8.. 83 جدول 4-14: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 9.. 83 جدول 4-15: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 10.. 84 جدول 4-16: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 11.. 84 جدول 4-17: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 12.. 85 جدول 4-18: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 13.. 85 جدول 4-19: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 14.. 86 جدول 4-20: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 15.. 86 جدول 4-21: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 16. 87 جدول 4-22: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 17.. 88 جدول 4-23: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 18.. 88 جدول 4-24: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 19.. 89 جدول 4-25: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 20.. 89 جدول 4-26: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 21.. 90 جدول 4-27: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 22.. 90 جدول 4-28: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 23.. 91 جدول 4-29: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 24.. 91 جدول 4-30: نتایج آزمون فریدمن… 92 جدول 4-31: نتایج آزمون فریدمن جهت رتبه بندی تعهد عاطفی… 92 جدول 4-32: بررسی اثر متغیرهای توصیفی بر روی متغیرهای اصلی پژوهش…. 93  فهرست نمودارها  نمودار4-1: توزیع فراوانی و درصد کارکنان مورد مطالعه به تفکیک جنسیت… 74 نمودار4-2: توزیع فراوانی و درصد کارکنان مورد مطالعه به تفکیک سن… 75 نمودار4-3: توزیع فراوانی و درصد کارکنان مورد مطالعه به تفکیک تحصیلات… 76 نمودار4-4: توزیع فراوانی و درصد کارکنان مورد مطالعه به تفکیک رشته تحصیلی… 77 نمودار4-5: توزیع فراوانی و درصد کارکنان مورد مطالعه به تفکیک سابقه کار. 78 نمودار 4-6: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 1.. 79 نمودار 4-7: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 2.. 80 نمودار 4-8: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 3.. 80 نمودار 4-9: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 4.. 81 نمودار 4-10: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 5.. 81 نمودار 4-11: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 6. 82 نمودار 4-12: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 7.. 82 نمودار 4-13: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 8.. 83 نمودار 4-14: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 9.. 83 نمودار 4-15: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 10.. 84 نمودار 4-16: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 11.. 84 نمودار 4-17: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 12.. 85 نمودار 4-18: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 13.. 85 نمودار 4-19: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 14.. 86 نمودار 4-20: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 15.. 86 نمودار 4-21: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 16. 87 نمودار 4-22: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 17.. 88 نمودار 4-23: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 18.. 88 نمودار 4-24: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 19.. 89 نمودار 4-25: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 20.. 89 نمودار 4-26: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 21.. 90 نمودار 4-27: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 22.. 90 نمودار 4-28: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 23.. 91 نمودار 4-29: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 24.. 91
 • فقه و حقوق اسلامی|فاعل معنوی جــرم
 • فاعل معنوی جــرم شناسه محصول :50900 موضوع : فقه و حقوق اسلامی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 40 تعداد بازدید : 2335 حجم فایل: 0.103515625 مگابایت دانلود اصطلاح فاعل معنوی است كه درحقوق عامه مورد استعمال وپذیرش…

 • علوم انسانی|مبانی نظری و پیشینه تحقیق توانبخشی
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق توانبخشی شناسه محصول :70166 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 19 تعداد بازدید : 228 حجم فایل: 0.056640625 مگابایت دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق توانبخشی توضیحات: فصل دوم…

 • علوم انسانی|مبانی نظری تحلیل نهاد توبه در حقوق بشر اسلامی و فقه جزایی
 • مبانی نظری تحلیل نهاد توبه در حقوق بشر اسلامی و فقه جزایی شناسه محصول :88952 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 65 تعداد بازدید : 172 حجم فایل: 0.189453125 مگابایت دانلود مبانی نظری تحلیل…

 • عمران و ساختمان|پاورپوینت بررسی مناطق فرونشست ايران
 • پاورپوینت بررسی مناطق فرونشست ايران شناسه محصول :95349 موضوع : عمران و ساختمان فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 23 تعداد بازدید : 220 حجم فایل: 6045.462891 مگابایت دانلود پاورپوینت بررسی و تحلیل مناطق فرو نشست ايران ،…

 • علوم انسانی|دانلود مقیاس پرخوری
 • دانلود مقیاس پرخوری شناسه محصول :69560 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 7 تعداد بازدید : 263 حجم فایل: 0.05859375 مگابایت دانلود دانلود مقیاس پرخوری در زیر تعدادی جمله­ نوشته شده است. لطفاً تمام…

 • معماری|پاورپوینت نظریه های شهرسازی در نیمه دوم قرن نوزدهم
 • پاورپوینت نظریه های شهرسازی در نیمه دوم قرن نوزدهم شناسه محصول :68431 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 34 تعداد بازدید : 259 حجم فایل: 2.791992188 مگابایت دانلود پاورپوینت نظریه های شهرسازی در نیمه دوم…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *