مدیریت|بررسی رابطه بین هوش عاطفی و سبک های مدیریت مدیران

بررسی رابطه بین هوش عاطفی و سبک های مدیریت مدیران شناسه محصول :50589 موضوع : مدیریت فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 161 تعداد بازدید : 498 حجم فایل: 0.561523438 مگابایت

دانلود

در این پژوهش به بررسی رابطه هوش عاطفی و سبک های مدیریت مدیران پرداخته می شود.در این پژوهش حجم نمونه ، تعداد 331 نفر از بین جامعه آماری انتخاب شده است. دراین تحقیق ازروش نمونه گیری تصادفی طبقه ای استفاده شده است دراین پژوهش،تركیبی از دو روش کتابخانه ای و روش میدانی استفاده شده است،بدین صورت كه دربررسی ادبیات وپیشینه تحقیق ازروش كتابخانه ای وبرای تجزیه وتحلیل اطلاعات ازروش میدانی استفاده شده است. در این پژوهش تجزیه و تحلیل یافته ها در دو قالب آمار توصیفی و آمار استنباطی به تجزیه و تحلیل داده ها و فرضیه های پژوهش می پردازیم. هرچه سطح هوش عاطفی مدیران بالاتر باشد در سبک مدیریت مشارکتی موفق تر خواهند بود و از تعهد فردی و توانایی بالاتری برخوردار هستند. بحث هوش عاطفی در ابتدا در رشته روانشناسی مطرح شد و طی دو دهه گذشته و در پی پژوهش های بسیار زیاد امروزه به یکی از مهمترین مباحث علوم اجتماعی تبدیل شده است. اما قابل تأمل ترین حوزه ای که هوش عاطفی در آن وارد شده است، حوزه مدیریت و مباحث سازمانی است. بررسی و تحقیقات نشان می دهد هوش عاطفی در حیطه سازمان و به ویژه در حوزه کاری می­تواند الگویی موفق برای سازمان و ادارات باشد. فهرست مطالب: فصل اول: کلیات پژوهش 1-1- مقدمه. 2 1-2- بیان مسئله. 3 1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش…. 4 1-4- اهداف پژوهش…. 5 1-4-1- اهداف عام. 5 1-4-2- اهداف خاص…. 5 1-5- فرضیات پژوهش…. 5 1-6- سوالات پژوهش…. 5 1-7- قلمرو پژوهش…. 6 1-7-1- قلمرو موضوعی.. 6 1-7-2- قلمرو مکانی.. 6 1-8- تعاریف نظری.. 6  فصل دوم: ادبیات پژوهش 2-1- هوش عاطفی چیست؟. 9 2-2- اندازه گیری هوش عاطفی.. 11 2-3- آموزش و تقویت هوش عاطفی.. 13 2-4- ابعاد هوش عاطفی در مدیریت و رهبری.. 14 2-5- اهمیت هوش عاطفی در چیست؟. 16 2-6- هوش عاطفی در سازمان چگونه عمل می کند؟. 16 2-7- هوش عاطفی و عملکرد اثربخش…. 17 2-8- نمودهای هوش عاطفی در محیط کاری.. 17 2-9- آموزش و یادگیری هوش عاطفی در سازمان.. 19 2-10- هوش عاطفی ابزاری نوین در مدیریت بازار21 2-11- چارچوب قابلیت هوش عاطفی.. 22 2-11-1- قابلیت فردی.. 22 2-11-2- قابلیتهای اجتماعی.. 26 2-12- هوش هیجانی، رهبری فضا و عملکرد سازمانی.. 31 2-13- خوشه مدیریت بر خود ـ کنترل حالت درونی ـ تکانه ها و منابع.. 33 2-13-1- خوشه آگاهی اجتماعی.. 34 2-13-2- خوشه مدیریت روابط… 35 2-14- هوش عاطفی و پیشرفت شغلی.. 36 2-15- چگونگی استفاده از هوش عاطفی در انتخاب شغل و ارتقای شغلی.. 40 2-15-1- مرحله اول : توصیف شغل.. 40 2-15-2- مرحله دوم: انتخاب ابزار مناسب برای ارزیابی.. 40 2-15-3- مرحله سوم: ارزشیابی و معرفی افراد شایسته. 41 2-16- هوش عاطفی و آموزش…. 41 2-16-1- روش هاپی صحیح اجرای برنامه آموزش هوش عاطفی.. 43 2-17- هوش عاطفی و اصلاح مدیریت… 43 2-18- تعلیم و آموزش هوش عاطفی.. 43 2-19- روش صحیح آموزش هوش عاطفی.. 46 2-19-1- جلب توجه مدیران.. 46 2-19-2- آماده نمودن و جمع بندی اهداف برنامه. 48 2-20- رشد و توسعه هوش عاطفی.. 49 2-21- آیا هوش عاطفی در انجام وظیفه شغلی تاثیر دارد؟. 50 2-22- پیشینه پژوهش…. 51 2-23- رابطه هوش هیجانی با سبک های مدیریت تعارض…. 56 2-24- هوش هیجانی عاملی موثر در رهبری موفق.. 57 2-26- رهبری عاطفی.. 58 2-27- ویژگی های رهبری با شعور عاطفی بالا. 59 2-28- هوش هیجانی در سازمان چگونه عمل می كند. 61 2-29- هوش هیجانی وعملكرد اثر بخش…. 62 2-30- نمودهای هوش عاطفی در محیط كاری.. 63 2-31- سبك رهبری ویژگی خصوصیات مرتبط با هوش عاطفی.. 64 2-32- آموزش و یادگیری هوش هیجانی در سازمان.. 65 2-33- هوش هیجانی ابزاری نوین در مدیریت بازار67 2-34- بررسی دلالت‌ سبك‌های مدیریت و رابطه آن با هوش عاطفی.. 68 2-35- مدیریت و سبک های رهبری.. 70 2-36- مروری بر پژوهش‌ها71 2-37- سبک های رهبری و مدیریت مدیران.. 80 2-37- سبک های رهبری و مدیریت مدیران.. 81 2-38- سبک های مدیریتی.. 81 2-39- رهبران و مدیران انتخابی و انتصابی.. 85 2-40- رهبران آزاد منش و رهبران مستبد. 85 2-41- شبکه مدریت… 85 2-42- مدیریت مشارکتی.. 87 2-43- مدیریت مشارکتی از دیدگاه اسلام. 88 2-44- آثار و نتایج مدیریت مشارکتی.. 89 2-45- مدیریت کیفیت جامع.. 90 2-46- مدیریت در سیره پیامبر(ص)91 2-47- مدیریت… 93 2-47-1- اقدامات مدیریتی مهم.. 93 2-47-2- فنون رهبری.. 93 2-47-3- رهبری در مدیریت… 94 2-47-4- ویژگیهای یک رهبر سازمانی برجسته. 94 2-47-5- سرپرستی کارکنان.. 94 2-47-6- رهبری فرایند طراحی.. 95 2-47-7- ایجاد فضای روانی مناسب… 96 2-47-8 فنون مدیریتی برای تقویت انگیزش…. 96 2-48- تحقیقات انجام شده97 2-48-1- تحقیقات داخلی.. 97 2-48-2- تحقیقات خارجی.. 97 2-49- رابطه بین هوش عاطفی و سبک های مدیریت مدیران.. 98 2-50-جمع‌بندی.. 99 2-51-سخن پایانی.. 102  فصل سوم: روش تحقیق 3-1- مقدمه. 104 3-2- روش تحقیق.. 104 3-3- جامعه آماری مورد مطالعه. 104 3-4- حجم نمونه. 104 3-5- روش های گرد آوری اطلاعات… 105 3-5-1- روش كتابخانه ای.. 105 3-5-2- روش میدانی.. 105 3-6- پرسشنامه. 105 3-7- تعیین روایی پرسشنامه. 105 3-8- تعیین اعتبار(پایایی)پرسشنامه. 106 3-9- جامعه آماری :107 3-10- توصیف نمونه و تعیین حجم نمونه :107 3-11- روش گرد آوری اطلاعات :107 3-12- ابزار گرد آوری اطلاعات :108 3-13-متغیرهای تحقیق:108 3-13-1- متغیر مستقل :108 3-13-2- متغیر وابسته. 108  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 4-1 مقدمه. 110 4-2 توصیف داده ها111 4-3- فرضیه های پژوهش و تحلیل داده ها114 4-4 نتایج توصیفی:115 4-5- نتایج استنباطی:123 4-6 نتایج آزمون فرضیه ها:125  فصل پنجم: ارائه نتایج ، پیشنهادات و محدودیت های پژوهش 5-1-نتایج پژوهش…. 127 5-2-نتایج آزمون فرضیه ها:128 5-3- محدودیتهای پژوهش…. 128 5-4- پیشنهادهایی برای پژوهشهای آینده128 5-5- پیشنهاد به محققان آتی.. 129 فهرست منابع و مآخذ. 130  پیوست ها پیوست الف-1 : پرسشنامه. 134 پیوست الف-2: جداول اصلی.. 136
 • علوم انسانی|پاورپوینت مفهوم SRE چیست
 • پاورپوینت مفهوم SRE چیست شناسه محصول :103724 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 26 تعداد بازدید : 1278 حجم فایل: 4.31 مگابایت دانلود پاورپوینت مفهوم SRE چیست شامل 26 اسلاید زیبا ، که با…

 • عمران و ساختمان|پاورپوینت فاضلاب و تصفیه آن
 • پاورپوینت فاضلاب و تصفیه آن شناسه محصول :68081 موضوع : عمران و ساختمان فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 45 تعداد بازدید : 299 حجم فایل: 1.408203125 مگابایت دانلود پاورپوینت فاضلاب و تصفیه آن فایل پاورپوینت بررسی فاضلاب…

 • فقه و حقوق اسلامی|پاورپوینت اعاده دادرسی چیست
 • پاورپوینت اعاده دادرسی چیست شناسه محصول :94029 موضوع : فقه و حقوق اسلامی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 22 تعداد بازدید : 252 حجم فایل: 378.7001953 مگابایت دانلود پاورپوینت اعاده دادرسی چیست و در چه شرایطی امکان‌پذیر…

 • برنامه نویسی|کتاب زبان برنامه نویسی پایتون
 • کتاب زبان برنامه نویسی پایتون شناسه محصول :67637 موضوع : برنامه نویسی فرمت اصلی فایل : pdf تعداد صفحات : 37 تعداد بازدید : 821 حجم فایل: 1.296875 مگابایت دانلود کتاب زبان برنامه نویسی پایتون  

 • روان شناسی|پاورپوینت روان شناسی فیزیولوژیکی
 • پاورپوینت روان شناسی فیزیولوژیکی شناسه محصول :72127 موضوع : روان شناسی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 163 تعداد بازدید : 244 حجم فایل: 0.654296875 مگابایت دانلود پاورپوینت روان شناسی فیزیولوژیکی در 163 اسلاید قابل ویرایش با فرمت…

 • هنر|هنر مفهومی
 • هنر مفهومی شناسه محصول :61410 موضوع : هنر فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 17 تعداد بازدید : 600 حجم فایل: 5.853515625 مگابایت دانلود هنر مفهومی   توجه : شما می توانید با خرید این محصول فایل "…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *