مدیریت|بررسی رابطه بین هوش عاطفی و سبک های مدیریت مدیران

بررسی رابطه بین هوش عاطفی و سبک های مدیریت مدیران شناسه محصول :50589 موضوع : مدیریت فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 161 تعداد بازدید : 498 حجم فایل: 0.561523438 مگابایت

دانلود

در این پژوهش به بررسی رابطه هوش عاطفی و سبک های مدیریت مدیران پرداخته می شود.در این پژوهش حجم نمونه ، تعداد 331 نفر از بین جامعه آماری انتخاب شده است. دراین تحقیق ازروش نمونه گیری تصادفی طبقه ای استفاده شده است دراین پژوهش،تركیبی از دو روش کتابخانه ای و روش میدانی استفاده شده است،بدین صورت كه دربررسی ادبیات وپیشینه تحقیق ازروش كتابخانه ای وبرای تجزیه وتحلیل اطلاعات ازروش میدانی استفاده شده است. در این پژوهش تجزیه و تحلیل یافته ها در دو قالب آمار توصیفی و آمار استنباطی به تجزیه و تحلیل داده ها و فرضیه های پژوهش می پردازیم. هرچه سطح هوش عاطفی مدیران بالاتر باشد در سبک مدیریت مشارکتی موفق تر خواهند بود و از تعهد فردی و توانایی بالاتری برخوردار هستند. بحث هوش عاطفی در ابتدا در رشته روانشناسی مطرح شد و طی دو دهه گذشته و در پی پژوهش های بسیار زیاد امروزه به یکی از مهمترین مباحث علوم اجتماعی تبدیل شده است. اما قابل تأمل ترین حوزه ای که هوش عاطفی در آن وارد شده است، حوزه مدیریت و مباحث سازمانی است. بررسی و تحقیقات نشان می دهد هوش عاطفی در حیطه سازمان و به ویژه در حوزه کاری می­تواند الگویی موفق برای سازمان و ادارات باشد. فهرست مطالب: فصل اول: کلیات پژوهش 1-1- مقدمه. 2 1-2- بیان مسئله. 3 1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش…. 4 1-4- اهداف پژوهش…. 5 1-4-1- اهداف عام. 5 1-4-2- اهداف خاص…. 5 1-5- فرضیات پژوهش…. 5 1-6- سوالات پژوهش…. 5 1-7- قلمرو پژوهش…. 6 1-7-1- قلمرو موضوعی.. 6 1-7-2- قلمرو مکانی.. 6 1-8- تعاریف نظری.. 6  فصل دوم: ادبیات پژوهش 2-1- هوش عاطفی چیست؟. 9 2-2- اندازه گیری هوش عاطفی.. 11 2-3- آموزش و تقویت هوش عاطفی.. 13 2-4- ابعاد هوش عاطفی در مدیریت و رهبری.. 14 2-5- اهمیت هوش عاطفی در چیست؟. 16 2-6- هوش عاطفی در سازمان چگونه عمل می کند؟. 16 2-7- هوش عاطفی و عملکرد اثربخش…. 17 2-8- نمودهای هوش عاطفی در محیط کاری.. 17 2-9- آموزش و یادگیری هوش عاطفی در سازمان.. 19 2-10- هوش عاطفی ابزاری نوین در مدیریت بازار21 2-11- چارچوب قابلیت هوش عاطفی.. 22 2-11-1- قابلیت فردی.. 22 2-11-2- قابلیتهای اجتماعی.. 26 2-12- هوش هیجانی، رهبری فضا و عملکرد سازمانی.. 31 2-13- خوشه مدیریت بر خود ـ کنترل حالت درونی ـ تکانه ها و منابع.. 33 2-13-1- خوشه آگاهی اجتماعی.. 34 2-13-2- خوشه مدیریت روابط… 35 2-14- هوش عاطفی و پیشرفت شغلی.. 36 2-15- چگونگی استفاده از هوش عاطفی در انتخاب شغل و ارتقای شغلی.. 40 2-15-1- مرحله اول : توصیف شغل.. 40 2-15-2- مرحله دوم: انتخاب ابزار مناسب برای ارزیابی.. 40 2-15-3- مرحله سوم: ارزشیابی و معرفی افراد شایسته. 41 2-16- هوش عاطفی و آموزش…. 41 2-16-1- روش هاپی صحیح اجرای برنامه آموزش هوش عاطفی.. 43 2-17- هوش عاطفی و اصلاح مدیریت… 43 2-18- تعلیم و آموزش هوش عاطفی.. 43 2-19- روش صحیح آموزش هوش عاطفی.. 46 2-19-1- جلب توجه مدیران.. 46 2-19-2- آماده نمودن و جمع بندی اهداف برنامه. 48 2-20- رشد و توسعه هوش عاطفی.. 49 2-21- آیا هوش عاطفی در انجام وظیفه شغلی تاثیر دارد؟. 50 2-22- پیشینه پژوهش…. 51 2-23- رابطه هوش هیجانی با سبک های مدیریت تعارض…. 56 2-24- هوش هیجانی عاملی موثر در رهبری موفق.. 57 2-26- رهبری عاطفی.. 58 2-27- ویژگی های رهبری با شعور عاطفی بالا. 59 2-28- هوش هیجانی در سازمان چگونه عمل می كند. 61 2-29- هوش هیجانی وعملكرد اثر بخش…. 62 2-30- نمودهای هوش عاطفی در محیط كاری.. 63 2-31- سبك رهبری ویژگی خصوصیات مرتبط با هوش عاطفی.. 64 2-32- آموزش و یادگیری هوش هیجانی در سازمان.. 65 2-33- هوش هیجانی ابزاری نوین در مدیریت بازار67 2-34- بررسی دلالت‌ سبك‌های مدیریت و رابطه آن با هوش عاطفی.. 68 2-35- مدیریت و سبک های رهبری.. 70 2-36- مروری بر پژوهش‌ها71 2-37- سبک های رهبری و مدیریت مدیران.. 80 2-37- سبک های رهبری و مدیریت مدیران.. 81 2-38- سبک های مدیریتی.. 81 2-39- رهبران و مدیران انتخابی و انتصابی.. 85 2-40- رهبران آزاد منش و رهبران مستبد. 85 2-41- شبکه مدریت… 85 2-42- مدیریت مشارکتی.. 87 2-43- مدیریت مشارکتی از دیدگاه اسلام. 88 2-44- آثار و نتایج مدیریت مشارکتی.. 89 2-45- مدیریت کیفیت جامع.. 90 2-46- مدیریت در سیره پیامبر(ص)91 2-47- مدیریت… 93 2-47-1- اقدامات مدیریتی مهم.. 93 2-47-2- فنون رهبری.. 93 2-47-3- رهبری در مدیریت… 94 2-47-4- ویژگیهای یک رهبر سازمانی برجسته. 94 2-47-5- سرپرستی کارکنان.. 94 2-47-6- رهبری فرایند طراحی.. 95 2-47-7- ایجاد فضای روانی مناسب… 96 2-47-8 فنون مدیریتی برای تقویت انگیزش…. 96 2-48- تحقیقات انجام شده97 2-48-1- تحقیقات داخلی.. 97 2-48-2- تحقیقات خارجی.. 97 2-49- رابطه بین هوش عاطفی و سبک های مدیریت مدیران.. 98 2-50-جمع‌بندی.. 99 2-51-سخن پایانی.. 102  فصل سوم: روش تحقیق 3-1- مقدمه. 104 3-2- روش تحقیق.. 104 3-3- جامعه آماری مورد مطالعه. 104 3-4- حجم نمونه. 104 3-5- روش های گرد آوری اطلاعات… 105 3-5-1- روش كتابخانه ای.. 105 3-5-2- روش میدانی.. 105 3-6- پرسشنامه. 105 3-7- تعیین روایی پرسشنامه. 105 3-8- تعیین اعتبار(پایایی)پرسشنامه. 106 3-9- جامعه آماری :107 3-10- توصیف نمونه و تعیین حجم نمونه :107 3-11- روش گرد آوری اطلاعات :107 3-12- ابزار گرد آوری اطلاعات :108 3-13-متغیرهای تحقیق:108 3-13-1- متغیر مستقل :108 3-13-2- متغیر وابسته. 108  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 4-1 مقدمه. 110 4-2 توصیف داده ها111 4-3- فرضیه های پژوهش و تحلیل داده ها114 4-4 نتایج توصیفی:115 4-5- نتایج استنباطی:123 4-6 نتایج آزمون فرضیه ها:125  فصل پنجم: ارائه نتایج ، پیشنهادات و محدودیت های پژوهش 5-1-نتایج پژوهش…. 127 5-2-نتایج آزمون فرضیه ها:128 5-3- محدودیتهای پژوهش…. 128 5-4- پیشنهادهایی برای پژوهشهای آینده128 5-5- پیشنهاد به محققان آتی.. 129 فهرست منابع و مآخذ. 130  پیوست ها پیوست الف-1 : پرسشنامه. 134 پیوست الف-2: جداول اصلی.. 136
 • معماری|پاورپوینت بررسی باغ های کهن ایران
 • پاورپوینت بررسی باغ های کهن ایران شناسه محصول :94279 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 47 تعداد بازدید : 215 حجم فایل: 9002.183594 مگابایت دانلود پاورپوینت بررسی باغ های کهن ایران   تعداد اسلاید: 47…

 • روان شناسی|پاورپوینت ازدواج سفید چیست
 • پاورپوینت ازدواج سفید چیست شناسه محصول :93311 موضوع : روان شناسی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 42 تعداد بازدید : 320 حجم فایل: 1246.120117 مگابایت دانلود پاورپوینت ازدواج سفید چیست   پاورپوینت ازدواج سفید چیست شامل 42…

 • معماری|پاورپوینت تحلیل طراحی بی نظیر خوابگاه دخترانه در استانبول
 • پاورپوینت تحلیل طراحی بی نظیر خوابگاه دخترانه در استانبول شناسه محصول :98855 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 21 تعداد بازدید : 223 حجم فایل: 9.14 مگابایت دانلود این فایل شامل تحلیل طراحی بی نظیر…

 • برنامه نویسی|پاورپوینت تئوری مسیر هدف
 • پاورپوینت تئوری مسیر هدف شناسه محصول :90865 موضوع : برنامه نویسی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 38 تعداد بازدید : 791 حجم فایل: 0.322265625 مگابایت دانلود پاورپوینت تئوری مسیر هدف   پاورپوینت تئوری مسیر هدف شامل 38…

 • طرح های توجیهی|بررسی طرح تولید دو شاخ و پریز صنعتی
 • بررسی طرح تولید دو شاخ و پریز صنعتی شناسه محصول :66795 موضوع : طرح های توجیهی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 55 تعداد بازدید : 532 حجم فایل: 0.067382813 مگابایت دانلود بررسی طرح تولید دو شاخ و…

 • معماری|پاورپوینت بررسی معماری برج رادکان قوچان
 • پاورپوینت بررسی معماری برج رادکان قوچان شناسه محصول :100875 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 22 تعداد بازدید : 350 حجم فایل: 11777.95605 مگابایت دانلود پاورپوینت بررسی معماری برج رادکان قوچان   برج رادکان دارای…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.