مدیریت|بررسی رابطه بین نوع ساختار سازمانی و منابع قدرت مدیران در واحدهای ستادی دانشگاه شیراز

بررسی رابطه بین نوع ساختار سازمانی و منابع قدرت مدیران در واحدهای ستادی دانشگاه شیراز شناسه محصول :56943 موضوع : مدیریت فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 95 تعداد بازدید : 267 حجم فایل: 0.922851563 مگابایت

دانلود

بررسی رابطه بین نوع ساختار سازمانی و منابع قدرت مدیران در واحدهای ستادی دانشگاه شیراز   هدف کلی از پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین نوع ساختار سازمانی و منابع قدرت مدیران در واحدهای ستادی دانشگاه شیراز بود. جامعه تحقیق شامل کلیه‌ کارکنان حوزه ستادی دانشگاه شیراز در سال 90-1389 بود که با استفاده از روش نمونه ‌گیری تصادفی طبقه ‌ای ساده، 278 نفر انتخاب شدند و از بین آنها 243 نفر به پرسشنامه ­ها پاسخ دادند. ابزار پژوهش، مقیاس نوع ساختار سازمانی (ترک­زاده و محترم، 1390) و مقیاس شناسایی منابع قدرت (ترک­زاده و معینی، 1389) بود که پس از محاسبه روایی و پایایی توزیع و جمع آوری شد. نتایج حاصل از آزمون تی وابسته نشان داد که ساختار سازمانی غالب در واحدهای ستادی دانشگاه شیراز، ساختار تواناساز است. همچنین نتایج به­ دست ­آمده از تحلیل واریانس اندازه­گیری ­های مکرر نشان داد که منابع قدرت مورد استفاده مدیران واحدهای ستادی دانشگاه به ترتیب عبارت است از: پاداش، چیرگی محیطی، تخصص، مرجعیت، تنبیه، اخلاق، مشروعیت، فرهنگ و اطلاعات. علاوه بر آن یافته ‌های منتج از رگرسیون چند متغیره حاکی از آن است که ساختار تواناساز پیش ­بینی کننده مثبت و معنادار منابع قدرت چیرگی محیطی، تخصص، مرجعیت، اخلاق، مشروعیت و اطلاعات و پیش ­بینی کننده منفی و معنادار منابع قدرت تنبیه، پاداش و فرهنگ می باشد. ساختار بازدارنده نیز پیش ­بینی کننده مثبت و معنادار منابع قدرت تنبیه، پاداش و فرهنگ و پیش ­بینی کننده منفی و معنادار سایر منابع قدرت است. کلید واژه ها: ساختار سازمانی، منابع قدرت، ساختار تواناساز، ساختار بازدارنده، دانشگاه.      فهرست مطالب   فصل اول: مقدمه 1-1- بیان مساله ……………………………………………………………………………………………………………………. 3 1-2- اهمیت و ضرورت پژوهش ………………………………………………………………………………………….. 6 1-3- اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………………………. 8 1-4- پرسش­های پژوهش …………………………………………………………………………………………………….. 8 1-5- تعاریف مفهومی……………………………………………………………………………………………………………… 8 1-5-1- ساختار سازمانی………………………………………………………………………………………………….. 8      1-5-1-1- ساختار تواناساز……………………………………………………………………………………….. 9              1-5-1-2- ساختار بازدارنده …………………………………………………………………………………… 9 1-5-2- قدرت و منابع آن ………………………………………………………………………………………………. 9     1-6- تعاریف عملیاتی………………………………………………………………………………………………………….10 1-6-1- نوع ساختار سازمانی ………………………………………………………………………………………10 1-6-2- منابع قدرت ……………………………………………………………………………………………………. ….10 فصل دوم: پیشینه‌ پژوهش مقدمه  ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 12 2-1- مبانی نظری پژوهش ………………………………………………………………………………………………… 12 2-1-1- ساختار سازمانی ……………………………………………………………………………………………. 13              2-1-1-1- تعریف ساختار و ماهیت آن …………………………………………………………………13        2-1-1-2- کارکردهای ساختار ………………………………………………………………………………. 14      2 -1-1-3- ابعاد ساختار………………………………………………………………………………………….. 14      2-1-1-4- تئوری­های کلاسیک و نئوکلاسیک در خصوص ساختار……………………. 15     2-1-1-5- نوع­شناسی ساختار ………………………………………………………………………………… 16               2-1-1-5- 1- انواع کلاسیک ساختار سازمانی……………………………………………………16                2 -1-1-5- 2- انواع جدید ساختار سازمانی………………………………………………………..17                              2 -1-1-5-1- 1- ساختار کارکردی ……………………………………………………….. 16                       2-1-1-5-1-2- ساختار بخشی………………………………………………………………… 16                       2-1-1-5-1- 3- ساختار ماتریسی…………………………………………………………… 17                       2-1-1-5-2- 1- ساختار افقی ………………………………………………………….. ………….18                       2-1-1-5-2-2- ساختار شبکه­ای…………………………………………………………….. 18                       2-1-1-5-5- 3- ساختار ستاره­ای شکل یا خوشه ستاره­ای………………………18                       2 -1-1-5-5-4- ساختار تار عنکبوتی ………………………………………………………19                       2 -1-1-5-5- 5- ساختار پارندی ……………………………………………………………..19                       2 -1-1-5-5-6- ساختار خوشه­ای ……………………………………………………………20                       2-1-1-5- 5- 7- ساختار مجازی …………………………………………………………… 20                       2-1-1-5-2-8- ساختار تواناساز و بازدارنده………………………………………………21                       2-1-1-5-2-8-1- ساختار تواناساز …………………………………………………………..21                      2-1-1-5-2-8-2- ساختار بازدارنده ………………………………………………………….25                      2-1-1-5-2-8-3- مقایسه دو نوع ساختار تواناساز و بازدارنده………………….27         2-1-2- قدرت…………………………………………………………………………………………………………………. 28              2-1-2-1- تعریف قدرت و ماهیت آن …………………………………………………………………..28              2-1-2-2- نقش قدرت و اهمیت آن در سازمان و تعامل با محیط …………………… 29              2-1-2-3- قدرت و وابستگی ………………………………………………………………………………… 31              2-1-2-4- پیامدهای قدرت و دیدگاه­های مختلف به آن…………………………………….. 32 2-1-2-5- منابع قدرت ……………………………………………………………………………………………. 33 2-1-2-6- دسته­بندی قدرت ………………………………………………………………………………….. 34     2-1-2-7- کاربرد قدرت ………………………………………………………………………………………….. 35     2-1-2-8- جمع­بندی ……………………………………………………………………………………………… 37 2-2- پیشینه پژوهشی ………………………………………………………………………………………………………… 38 2-2-1- پیشینه خارجی ……………………………………………………………………………………………….. 38 2-2-1-1- پژوهش‌های مرتبط با ساختار سازمانی…………………………………………………. 38 2-2-1-2- پژوهش‌های مرتبط با قدرت و منابع آن ………………………………………………39 2-2-2- پیشینه داخلی …………………………………………………………………………………………………. 40 2-2-2-1- پژوهش ‌های مرتبط با ساختار سازمانی……………………………………………….. 40 2-2-2-2- پژوهش‌ های مرتبط با قدرت و منابع آن …………………………………………….41 2-2-3- جمع ­بندی پژوهش‌های پیشین …………………………………………………………………….. 42     2-3- جمع ­بندی فصل…………………………………………………………………………………………………………. 43 فصل سوم:  روش­شناسی مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 46 3-1- روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………….. 46 3-2- جامعه آماری ………………………………………………………………………………………………………………. 46 3-3- روش نمونه‌ گیری ………………………………………………………………………………………………………. 47 3-4- حجم نمونه …………………………………………………………………………………………………………………. 47 3-5- ابزار پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………. 47 3-5-1- روایی و پایایی مقیاس ­ها…………………………………………………………………………………48 3-6- روش گردآوری اطلاعات ……………………………………………………………………………………………. 50 3-7- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ………………………………………………………………………………….. 50 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ‌ها مقدمه ……………………………………………………………….. 52 4-1- نتایج پژوهش ………………………………….. 52   4-1-1- شناسایی نوع ساختار سازمانی غالب در حوزه ستادی دانشگاه شیراز……………….52   4-1-2- شناسایی منابع قدرت مورد استفاده مدیران در حوزه ستادی دانشگاه شیراز………….53   4-1-3- بررسی رابطه نوع ساختار سازمانی و منابع قدرت مدیران در حوزه ستادی دانشگاه شیراز……………55    4-2- خلاصه‌ی نتایج ……………………………… 57 فصل پنجم: نتیجه ‌گیری و بحث مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 59 5-1- نتیجه‌ گیری و بحث…………………………………………………………………………………………………….. 60 5-2- جمع­ بندی کلی …………………………………………………………………………………………………………. 65 5-3- محدودیت‌‌ های پژوهش………………………………………………………………………………………………. 67 5-3-1- محدودیت‌ های اجرایی ……………………………………………………………………………………. 67 5-3-2- محدودیت‌ های پژوهشی …………………………………………………………………………………. 67 5-4- پیشنهادهای پژوهش ………………………………………………………………………………………………….. 67 5-4-1- پیشنهادهای کاربردی ………………………………………………………………………………………. 68 5-4-2- پیشنهادهای پژوهشی ……………………………………………………………………………………… 69 فهرست منابع و ماخذ منابع فارسی ………………………………………………………………………………………………………………………….. 70 منابع انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………………………….. 75 پیوست مقیاس نوع ساختار سازمانی………………………………………………………………………………………………. 83 مقیاس شناسایی منابع قدرت…………………………………………………………………………………………….. 85 فهرست جداول جدول شماره 1: مقایسه ابعاد چهارگانه انواع ساختارهای تواناساز و بازدارنده……………………….. 27 جدول شماره 2: مرورری بر منابع قدرت …………………………………………………………………………………. 33 جدول شماره 3: انواع دسته­بندی منابع قدرت ……………………………………………………………………….. 35 جدول شماره 4: فراوانی و درصد حجم جامه آماری…………………………………………………………………46 جدول شماره 5: فراوانی و درصد حجم نمونه آزمودنی ­ها………………………………………………………..47 جدول شماره 6: نمره‌ گذاری ابعاد تواناساز و بازدارنده ……………………………………………………………. 47 جدول شماره 7: گویه های مربوط به ابعاد تواناساز و بازدارنده……………………………………………….. 48 جدول شماره 8: نمره ‌گذاری ابعاد قدرت………………………………………………………………………………….. 48 جدول شماره 9: گویه ­های مربوط به منابع قدرت ………………………………………………………………….48 جدول شماره 10: محاسبه روایی و پایایی مقیاس نوع ساختار سازمانی………………………………….49 جدول شماره 11: محاسبه روایی و پایایی مقیاس شناسایی منابع قدرت ………………………………49 جدول شماره 12: مقایسه میانگین انواع ساختار سازمانی موجود در واحدهای ستادی دانشگاه شیراز  53 جدول شماره 13: مقایسه منابع قدرت مورد استفاده مدیران از دید کارمندان……………………… 54 جدول شماره 14: آزمون تعقیبی بونفرونی برای تعیین تفاوت بین میانگین­ های منابع قدرت مدیران 55 فهرست شکل­ ها شكل شماره 1: الگوی مفهومی پژوهش………………….. 44 شكل شماره 2: بررسی رابطه نوع ساختار سازمانی با انواع منابع قدرت مورد استفاده مدیران در واحدهای ستادی دانشگاه شیراز..56
 • عمران و ساختمان|پاورپوینت بایندرها و بتن های دیروز(1)
 • پاورپوینت بایندرها و بتن های دیروز(1) شناسه محصول :67859 موضوع : عمران و ساختمان فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 31 تعداد بازدید : 280 حجم فایل: 0.623046875 مگابایت دانلود پاورپوینت بایندرها و بتن های دیروز(1) پاورپوینت بایندرها…

 • معماری|پاورپوینت گچ و فرآورده‌های نوین گچی و روش‌های اجرا
 • پاورپوینت گچ و فرآورده‌های نوین گچی و روش‌های اجرا شناسه محصول :68427 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pdf تعداد صفحات : 192 تعداد بازدید : 257 حجم فایل: 7.5703125 مگابایت دانلود پاورپوینت گچ و فرآورده‌های نوین گچی و…

 • علوم انسانی|مبانی نظری واژه گزینی در کشورهای مختلف ،واژه های پایه ، واژه
 • مبانی نظری واژه گزینی در کشورهای مختلف ،واژه های پایه ، واژه شناسه محصول :92354 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 49 تعداد بازدید : 160 حجم فایل: 0.056640625 مگابایت دانلود مبانی نظری واژه…

 • عمران و ساختمان|پاورپوینت تست های غیر مخرب - بازرسی چشمی جوش
 • پاورپوینت تست های غیر مخرب - بازرسی چشمی جوش شناسه محصول :100790 موضوع : عمران و ساختمان فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 58 تعداد بازدید : 265 حجم فایل: 9473.631836 مگابایت دانلود در این پروژه پاورپوینت تست های…

 • عمران و ساختمان|دانلود سمینار بررسی بردارهای ریتز وابسته به بار و روش MPA
 • دانلود سمینار بررسی بردارهای ریتز وابسته به بار و روش MPA شناسه محصول :53433 موضوع : عمران و ساختمان فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 160 تعداد بازدید : 351 حجم فایل: 11.17285156 مگابایت دانلود دانلود سمینار بررسی…

 • علوم انسانی|مبانی نظری ساختارمغز و سنجش خلاقیت
 • مبانی نظری ساختارمغز و سنجش خلاقیت شناسه محصول :92059 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 140 تعداد بازدید : 133 حجم فایل: 0.1484375 مگابایت دانلود مبانی نظری ساختارمغز و سنجش خلاقیت (فصل دوم تحقیق)…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *