مدیریت|بررسی تلفیق مدیریت کیفیت و مدیریت منابع انسانی بیمارستان شهید بهشتی

بررسی تلفیق مدیریت کیفیت و مدیریت منابع انسانی بیمارستان شهید بهشتی شناسه محصول :50608 موضوع : مدیریت فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 120 تعداد بازدید : 487 حجم فایل: 1.134765625 مگابایت

دانلود

این پروژه در خصوص بررسی تلفیق مدیریت کیفیت و مدیریت منابع انسانی بیمارستان شهید بهشتی می‌باشد که مشتمل بر تعریف مدیریت کیفیت و منابع انسانی، آثار مدیریت کیفیت در سازمان، اصول و ارکان فلسفی مدیریت کیفیت و موانع و راهکارهای تحقق کیفیت است. دراین تحقیق به تعریف مدیریت کیفیت و منابع انسانی پرداخته شده است. مبانی مدیریت کیفیت در شش قسمت بررسی شده و موانع آن در دو سطح مدیریت کیفیت و دولت وچالش‌های دولتی مورد پژوهش قرار گرفته است. هدف از نوشتن این تحقیق و انتخاب این موضوع آن است که تلفیق مدیریت کیفیت و مدیریت منابع انسانی بررسی شود و همچنین بررسی شود که آیا مدیریت کیفیت می‌تواند مولفه‌های مدیریت منابع انسانی را تحت تاثیر قراردهد یا خیر؟ روش پژوهش دراین تحقیق آماری – توصیفی می‌باشد که داده‌های جمع‌آوری شده ازطریق پرسشنامه وارد برنامه‌ی Spss شده و تحلیل داده‌ها بصورت جدول و نمودار گزارش شده است. جامعه‌ی آماری 500 نفر می‌باشد که در سال 1392 دربیمارستان شهید بهشتی مشغول بکار هستند و نمونه‌ی انتخاب شده 200 نفر است، و پرسشنامه‌ی این پژوهش دارای 26 سوال می‌باشد. با توجه به نتایج یافته های پژوهش ، بین توجه به مدیریت انسانی و مدیریت کیفیت ، بین آموزش کارکنان و مدیریت کیفیت و همچنین بین مشارکت کارکنان در تصمیمات و مدیریت کیفیت ، بااطمینان 95 درصد و سطح خطای صفر، رابطه‌ی معناداری وجود دارد. فهرست مطالب: چکیده‌أ مقدمه. ‌ب فصل اول: کلیات پژوهش 1-1- بیان مسئله. 2 1-2- اهمیت و ضرورت موضوع. 3 1-3-اهداف پژوهش… 4 1-3-1-هدف اصلی.. 4 1-3-2- اهداف فرعی.. 4 1-4- فرضیات پژوهش… 4 1-5- تعریف اصطلاحات پژوهش… 4 1-6- پیشینه پژوهش… 6  فصل دوم: ادبیات پژوهش 2-1- مدیریت جامع كیفیت.. 10 2-2-تعریف مدیریت جامع کیفیت (TQM)11 2-3- ارکان فلسفی مدیریت جامع کیفیت.. 11 2-3-1- فرایندگرایی.. 11 2-3-2- مشتری‌محوری.. 11 2-3-3- ارتقای مستمر و فراگیر فرایندها و سیستم‌ها11 2-4- اصول مدیریت جامع کیفیت.. 12 2-5- نقش مدیریت جامع درتغییرات سازمانی.. 15 2-5-1- تغییر فرهنگی:15 2-6- محدودیت های مدیریت کیفیت جامع. 16 2-6-1- مدیریت كیفیت جامع و دولت.. 16 2-6-2- چالشهای دولتی:17 2-7- ارتباطات و آموزش مدیریت كیفیت جامع. 19 2-8-سنجش و اندازه گیری مدیریت جامع. 20 2-8-1- مشتریان:21 2-8-2-اهداف استراتژیك:21 2-9- اثرات مدیریت کیفیت جامع درسازمان. 22 2-9-1-دیدگاه ضمنی از سازمان. 22 2-9-2-جهت زمانی اولیه:22 2-9-3-تاثیر بر فرهنگ سازمانی.. 23 2-9-4-الزامات رهبری:23 2-9-5-تاكید بر كنترل مدیریت.. 24 2-10-مدیریت کیفیت جامع ومشتری مداری.. 24 2-11-کیفیت خدمات.. 26 2-11-1-ابعاد و عوامل کیفیت خدمات.. 26 2-12-مدیریت منابع انسانی.. 27 2-13-فلسفه مدیریت منابع انسانی.. 29 2-14-رویکردهای مدیریت منابع انسانی.. 29 2-15-اهداف مدیریت منابع انسانی.. 30 2-16-تحولات در مفهوم مدیریت منابع انسانی.. 30 2-17-نقش شایستگی های منابع انسانی و کیفیت.. 31 2-18-نقش استراتژیک فرآیند مدیریت منابع انسانی در پیاده سازی TQM.. 32 2-19-پیشینه پژوهش… 36 2-19-1-تحقیقات داخلی:36 2-19-2-تحقیقات خارجی:37  فصل سوم: روش تحقیق 3-1-روش تحقیق.. 41 3-2-جامعه آماری.. 41 3-3-حجم نمونه و روش نمونه گیری.. 42 3-4-ابزار پژوهش… 42 3-5-روش گردآوری داده ها43 3-6 -روایی وپایایی پرسشنامه. 44 3-6-1-روایی(اعتبار):44 3-6-2-پایایی(اعتماد):44 3-7 -متغیرهای تحقیق.. 45 3-8 – روش تجزیه وتحلیل داده ها45  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش 4-1-توصیف داده ها49 4-2- فرضیه های پژوهش و تحلیل داده ها52 4-2-1- نتایج توصیفی:53 4-3-نتایج استنباطی.. 83 4-4-نتایج آزمون فرضیه ها86  فصل پنجم: خلاصه و نتیجه گیری 5-1-خلاصه و نتیجه گیری.. 89 5-2- پیشنهادات.. 90  منابع و مأخذ. 93 ضمائم. 95 پرسشنامه. 96 خروجی نرم افزار SPSS. 98  فهرست جداول  جدول3-1- در رابطه با سوالات پرسشنامه. 43 جدول3-2- در رابطه با سوالات پرسشنامه. 43 جدول 3-3- طیف سوالات فرضیات.. 45 جدول4-1: توزیع فراوانی و درصد کارکنان مورد مطالعه بر حسب جنسیت.. 49 جدول4-2: توزیع فراوانی و درصد کارکنان مورد مطالعه بر حسب سابقه کار50 جدول4-3: توزیع فراوانی و درصد کارکنان مورد مطالعه بر حسب تحصیلات.. 51 جدول 4-4 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 1. 53 جدول 4-5 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 2. 54 جدول 4-6 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 3. 55 جدول 4-7 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 4. 56 جدول 4-8 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 5. 57 جدول 4-9 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 6. 58 جدول 4-10 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 7. 59 جدول 4-11 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه8. 60 جدول 4-12 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه9. 61 جدول 4-13 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه10. 62 جدول 4-14 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه11. 63 جدول 4-15 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه12. 64 جدول 4-16 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه13. 65 جدول 4-17 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه14. 66 جدول 4-18 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه15. 67 جدول 4-19 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه16. 68 جدول 4-20 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه17. 69 جدول 4-21 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه18. 70 جدول 4-22 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه19. 71 جدول 4-23 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه20. 72 جدول 4-24 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه21. 73 جدول 4-25 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه22. 74 جدول 4-26 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه23. 75 جدول 4-27 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه24. 76 جدول 4-28 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه25. 77 جدول4-29: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه26. 78 جدول 4-30 : ارزیابی سطح آموزش کارکنان در زمینه های آماری و مهارتهای کاری:79 جدول 4-31 : ارزیابی سطح مشارکت کارکنان در تصمیمات مربوط به کیفیت.. 80 جدول 4-32 : مدیریت منابع انسانی.. 81 جدول33:سطح توجه به مدیریت کیفیت.. 82 جدول4-34: خلاصه داده های ضریب همبستگی اسپیرمن برای فرضیه اول پژوهش… 83 جدول4-35: خلاصه داده های ضریب همبستگی اسپیرمن برای فرضیه دوم پژوهش… 84 جدول4-36: خلاصه داده های ضریب همبستگی اسپیرمن برای فرضیه سوم پژوهش… 85  فهرست نمودار ها  نمودار4-1: توزیع فراوانی و درصد کارکنان مورد مطالعه بر حسب جنسیت.. 49 نمودار4-2: توزیع فراوانی و درصد کارکنان مورد مطالعه بر حسب سابقه کار50 نمودار4-3: توزیع فراوانی و درصد کارکنان مورد مطالعه بر حسب تحصیلات.. 51 نمودار 4-4 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 1. 53 نمودار 4-5 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه2. 54 نمودار 4-6 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه3. 55 نمودار 4-7 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه4. 56 نمودار 4-8 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه5. 57 نمودار 4-9 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 6. 58 نمودار 4-10 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه7. 59 نمودار 4-11 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه8. 60 نمودار 4-12 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه9. 61 نمودار 4-13 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه10. 62 نمودار 4-14 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه11. 63 نمودار 4-15 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه12. 64 نمودار 4-16 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 13. 65 نمودار 4-17 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه14. 66 نمودار 4-18 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه15. 67 نمودار 4-19 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه16. 68 نمودار 4-20 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه17. 69 نمودار4-21 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه18. 70 نمودار 4-22 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه19. 71 نمودار 4-23 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه20. 72 نمودار 4-24 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه21. 73 نمودار 4-25 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه22. 74 نمودار 4-26 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه23. 75 نمودار 4-27 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه24. 76 نمودار 4-28 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه25. 77 نمودار 4-29 : ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه26. 78 نمودار 4-30 : ارزیابی سطح آموزش کارکنان در زمینه های آماری و مهارتهای کاری.. 79 نمودار4-31 : ارزیابی سطح مشارکت کارکنان در تصمیمات مربوط به کیفیت.. 80 نمودار 4-32 : مدیریت منابع انسانی.. 81 نمودار 4-33 : سطح توجه به مدیریت کیفیت.. 82
 • معماری|پاورپوینت معماری شیوه پارتی
 • پاورپوینت معماری شیوه پارتی شناسه محصول :50993 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 17 تعداد بازدید : 493 حجم فایل: 0.96484375 مگابایت دانلود ویژگی معماری شیوه پارتی     گوناگونی در طرح‌ها و بهره گیری از…

 • علوم پایه|یک برنامه فازی منطقی در آموزش مجازی (ترجمه فارسی)
 • یک برنامه فازی منطقی در آموزش مجازی (ترجمه فارسی) شناسه محصول :87863 موضوع : علوم پایه فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 9 تعداد بازدید : 259 حجم فایل: 0.436523438 مگابایت دانلود یک برنامه فازی منطقی در آموزش…

 • علوم انسانی|معرفی کامل رشته بدمینتون
 • معرفی کامل رشته بدمینتون شناسه محصول :54662 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 23 تعداد بازدید : 308 حجم فایل: 0.072265625 مگابایت دانلود معرفی کامل رشته بدمینتون   فایل وورد تحقیق معرفی کامل رشته…

 • فقه و حقوق اسلامی|بررسی تطبیقی مجازات­های جایگزین حبس در نظام­های حقوقی ایران و آمریکا
 • بررسی تطبیقی مجازات­های جایگزین حبس در نظام­های حقوقی ایران و آمریکا شناسه محصول :58979 موضوع : فقه و حقوق اسلامی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 185 تعداد بازدید : 703 حجم فایل: 0.459960938 مگابایت دانلود بررسی تطبیقی…

 • معماری|پاورپوینت میدان
 • پاورپوینت میدان شناسه محصول :68942 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 45 تعداد بازدید : 231 حجم فایل: 13.18457031 مگابایت دانلود پاورپوینت میدان فایل پاورپوینت بررسی و آشنایی با میدان و تاریخچه میدان در دوره…

 • طرح های توجیهی|پروژه کارآفرینی تولید و مونتاژ برد های الکترونیکی
 • پروژه کارآفرینی تولید و مونتاژ برد های الکترونیکی شناسه محصول :53472 موضوع : طرح های توجیهی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 33 تعداد بازدید : 471 حجم فایل: 0.456054688 مگابایت دانلود پروژه کارآفرینی تولید و مونتاژ برد…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *