مدیریت|بررسی تطبیقی بهای تمام شده خدمات ، قبل و پس از برون سپاری فعالیتها وتعیین سهم اجزا تشکیل دهنده آن (شرکت آب وفاضلاب استان مرکزی)

بررسی تطبیقی بهای تمام شده خدمات ، قبل و پس از برون سپاری فعالیتها وتعیین سهم اجزا تشکیل دهنده آن (شرکت آب وفاضلاب استان مرکزی) شناسه محصول :40399 موضوع : مدیریت فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 78 تعداد بازدید : 565 حجم فایل: 3.860351563 مگابایت

دانلود

شرح مختصر: مطالعات متعددی اثبات كرده اند که تعیین بهای تمام شده محصولات و خدمات در هر بنگاه اقتصادی یکی از فرضیات انکارناذیر می باشد .با تعیین دقیق بهای تمام شده می توان ضمن حضور در صحنه رقابت با سایر تولیدکنندگان آن محصول با آنالیز سفارشات مشتریان و یا تقاضای بازار حجم تولید سالیانه را تعیین نمود. از سویی با توجه به نقش اطلاعات به عنوان یکی از ابزارهای مدیریت جهت تصمیم گیری و برنامه ریزی مدون ، برون سپاری فعالیتهای یک بنگاه اقتصادی می تواند در جهت کاهش هزینه ها که منجر به کاهش بهای تمام شده خدمات خواهد شد ، موثر واقع شود. در این تحقیق با استفاده از اطلاعات مالی 27 شهر تابعه شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی در طی سالهای1378 -1387 به بررسی تطبیقی بهای تمام شده خدمات قبل و بعد از برون سپاری فعالیتها و تعیین اجزای تشکیل دهنده آن با استفاده از آزمون های مقایسه میانگین با دو نمونه وابسته و آزمون ویل کاکسون مورد بررسی قرار گرفته است . یافته های تحقیق حاکی از این است که برون سپاری فعالیتها در شرکت آب وفاضلاب باعث کاهش هزینه نگریده است . فهرست مطالب چكیده:1 مقدمه:2 فصل اول:كلیات تحقیق 1-1مقدمه4 2-1 تاریخچه مطالعاتی. 4 3-1بیان مساله5 4-1پرسش های تحقیق. 7 5-1فرضیات تحقیق. 7 6-1اهداف تحقیق. 8 7-1اهمیت انجام تحقیق. 8 8-1حدود مطالعاتی. 9 1-8-1قلمرو زمانی تحقیق. 9 2-8-1قلمرو موضوعی تحقیق. 9 9-1تعاریف واژه ها9 فصل دوم:مروری بر ادبیات تحقیق 1-2 مقدمه12 2-2 بخش اول :تاریخچه ومفاهیم برون سپاری و مزایا و معایب آن. 13 1-2-2 تاریچه برون سپاری. 13 2-2-2 تعریف برون سپاری :15 3-2-2 مفهوم برون سپاری :15 4-2-2 مزایای برون سپاری. 16 5-2-2 معایب برون سپاری. 17 6-2-2 برای برون سپاری چه اقداماتی لازم است ؟18 7-2-2چرا برون‌سپاری ؟20 8-2-2چه نوع فعالیت هایی را می توان برون سپاری کرد؟20 9-2-2 عوامل موثر بر موفقیت روابط برون سپاری. 22 10-2-2برون‌سپاری‌های موفق. 24 11-2-2مراحل 10 گانه گارتنر جهت موفقیتدر برون سپاری. 25 3-2 بخش دوم :شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی و میزان فعالیتهای آن و فعالیتهای که قابل برون سپاری هستند.25 1-3-2تاریخچه صنعت آب در ایران. 25 2-3-2تاریخچه شرکت آب و فاضلاب شهری استان مرکزی. 27 3-3-2موضوع وهدف شرکت آب وفاضلاب استان مرکزی. 28 4-3-2مرکز شرکت آب وفاضلاب استان مرکزی. 28 5-3-2چه خدماتی را باید برون‌سپاریكرد؟29 6-3-2فعالیتهای شرکت آب و فاضلاب که قابل برون سپاری هستند.29 4- 2 بخش سوم: بررسی بهای تمام شده خدمات شرکت آب و فاضلاب و اجزای آن. 30 1-4-2 حسابداری بهای تمام شده:30 2-4-2 کاربرد حسابداری بهای تمام شده :31 3-4-2تعریف بهای تمام شده کالاو خدمات.. 31 4-4-2 عوامل بهای تمام شده:32 5-4-2 هدف و کاربرد بهای تمام شده33 6-4-2بهای تمام شده خدمات در صنعت آب و فاضلاب.. 34 1-6-4-2 تعریف بهای تمام شده آب شرب.. 34 2-6-4-2 تعریف بهای تمام شده خدمات دفع فاضلاب.. 35 3-6-4-2 هزینه های فرایندی تولید آب شرب.. 35 4-6-4-2 هزینه های فرایندی خدمات دفع فاضلاب.. 36 5-6-4-2 هزینه های غیر فرایندی بهای تمام شده آب و خدمات دفع فاضلاب.. 37 5-2بخش چهارم -بررسی تطبیقی بهای تمام شده خدمات قبل و بعد از برون سپاری فعالیتها وتعیین سهم اجزای تشکیل دهنده آن .37  فصل سوم:روش‌ اجرای تحقیق 1-3 مقدمه41 ۳-۲روش تحقیق. 41 3-3مدل تحلیلی تحقیق. 42 4-3 جامعه آماری. 43 5-3 نمونه و تعیین حجم نمونه43 6-3 روش گرد آوری داده ها43 7-3 روش تجزیه و تحلیل داده ها44 فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده‌ها 1-4مقدمه‏47 2-4 تجزیه و تحلیل داده ها47 3-4نتایج آزمون آماری ویل کاکسون. 49 1-3-4فرضیه اول:49 2-3-4فرضیه دوم:50 3-3-4فرضیه سوم:52 4-3-4فرضیه اصلی:53 فصل پنجم:نتیجه‌گیری و پیشنهادات 1-5مقدمه57 2-5خلاصه یافته های تحقیق. 58 1-2-5 نتیجه گیری بر اساس فرضیه فرعی اول. 58 2-2-5 نتیجه گیری بر اساس فرضیه فرعی دوم58 3-2-5 نتیجه گیری بر اساس فرضیه فرعی سوم59 4-2-5 نتیجه گیری بر اساس فرضیه اصلی. 59 3-5نتیجه گیری. 59 4-5 پیشنهادها60 1-4-5 ارائه پیشنهاد بر مبنای نتایج حاصل از تحقیق. 60 2-4-5 ارائه پیشنهاد جهت انجام پژوهش های آتی. 61 5-5 محدودیت های تحقیق. 61 پیوستها خروجی نرم افزار. 63 منابع و ماخذ منابع فارسی:66 منابع لاتین:67 چکیده لاتین. 68  جدول1-4 آماره آزمون z. 49 جدول2-4آزمون مقایسه میانگین دو جامعه وابسته میانگین حقوق ودستمزد قبل وبعد از برون سپاری. 50 جدول3-4آماره آزمون z. 51 جدول4-4آزمون مقایسه میانگین دو جامعه وابسته میانگین هزینه تعمیرات ونگهداری قبل وبعد از برون سپاری 51 جدول5-4آماره آزمون z. 52 جدول6-4آزمون مقایسه میانگین دو جامعه وابسته میانگین هزینه خدمات قرارداری قبل وبعد از برون سپاری 53 جدول7-4آماره آزمون z. 54 جدول8-4آزمون مقایسه میانگین دو جامعه وابسته میانگین بهای تمام شده خدمات قبل وبعد از برون سپاری 54 جدول9- 4خلاصه نتایج آزمون فرضیات.. 55  نمودار 1-3 مدل تحلیلی تحقیق. 43
 • علوم انسانی|مبانی نظری احساس تعلق به مدرسه
 • مبانی نظری احساس تعلق به مدرسه شناسه محصول :91713 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 28 تعداد بازدید : 192 حجم فایل: 0.041992188 مگابایت دانلود مبانی نظری احساس تعلق به مدرسه (فصل دوم تحقیق)…

 • تربیت بدنی|پاورپوینت كاربرد اصول مدیریت در سازمانهای ورزشی _ هدایت و انگیزش
 • پاورپوینت كاربرد اصول مدیریت در سازمانهای ورزشی _ هدایت و انگیزش شناسه محصول :64872 موضوع : تربیت بدنی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 13 تعداد بازدید : 464 حجم فایل: 0.23828125 مگابایت دانلود پاورپوینت كاربرد اصول مدیریت…

 • معماری|پاورپوینت تندیس گرایی در معماری
 • پاورپوینت تندیس گرایی در معماری شناسه محصول :7 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 26 تعداد بازدید : 1362 حجم فایل: 1.420898438 مگابایت دانلود پاورپوینت تندیس گرایی در معماری پاورپوینت تندیس گرایی در معماری آماده…

 • مدیریت|ترجمه مقاله آموزش کارآفرینی: مروری بر اهداف, روشهای تدریس, و نشانه های اثر
 • ترجمه مقاله آموزش کارآفرینی: مروری بر اهداف, روشهای تدریس, و نشانه های اثر شناسه محصول :89045 موضوع : مدیریت فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 39 تعداد بازدید : 244 حجم فایل: 0.8515625 مگابایت دانلود ترجمه مقاله آموزش…

 • روان شناسی|انحرافات جنسی - علل و عوامل موثر در انحرافات جنسی و پیامدهای آن
 • انحرافات جنسی - علل و عوامل موثر در انحرافات جنسی و پیامدهای آن شناسه محصول :56976 موضوع : روان شناسی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 15 تعداد بازدید : 310 حجم فایل: 0.016601563 مگابایت دانلود انحرافات جنسی…

 • معماری|پاورپوینت تحلیل باغ وحشی فراتر از مرزبندی های متداول
 • پاورپوینت تحلیل باغ وحشی فراتر از مرزبندی های متداول شناسه محصول :97252 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 19 تعداد بازدید : 213 حجم فایل: 6.04 مگابایت دانلود این فایل شامل تحلیل باغ وحشی زوتوپیا…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *