مدیریت|بررسی تاثیر عدالت سازمانی بر رفتار شهروند سازمانی در كاركنان شهرداری

بررسی تاثیر عدالت سازمانی بر رفتار شهروند سازمانی در كاركنان شهرداری شناسه محصول :50642 موضوع : مدیریت فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 121 تعداد بازدید : 925 حجم فایل: 0.633789063 مگابایت

دانلود

هدف از انجام این پروژه بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و رفتار شهروند سازمانی در شهرداری می باشد. با توجه به موضوع و اهداف مورد بررسی در این پژوهش از روش توصیفی با رویکرد پیمایشی استفاده شده است. جامعه آماری در این پژوهش کارمندان شهرداری شهرستان می باشند. با توجه به تعداد جامعه پژوهش ، براساس جدول مورگان 98 نفر از کارمندان شهرداری  انتخاب گردیدند، درضمن روش نمونه گیری به صورت تصادفی ساده انجام شده است به منظور بررسی پیشینه اطلاعات اولیه از منابع مکتوب و اسناد پژوهشی و به منظور توصیف وضعیت پژوهش از پرسشنامه استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده های حاصل از پژوهش از شاخص های آمار توصیفی و استنباطی در محیط نرم افزاری، spss استفاده شده است. در سطح آمار توصیفی از فراوانی، درصد فراوانی، میانگین و میانه به منظور توصیف واقعیت های جمع آوری شده، استفاده شده است و آمار استنباطی به آن دسته از روش های آماری گفته می شود که ما را قادر می سازد تا با استفاده از داده های دانسته شده که از آن گرفته شده است، استنباط کنیم.در این پژوهش از آزمون رتبه بندی فریدمن ،کروسکال والیس و کولموگروف -اسمیرنف دو نمونه ای استفاده شده است. نتایج فرضیات تحقیق نشان داد که بین عدالت سازمانی و رفتار شهروند سازمانی رابطه معنا داری وجود دارد . عدالت سازمانی بین کارکنان شهرداری به طور معنا داری وجود دارد همچنین نتایج نشان داد بین مولفه های عدالت سازمانی و رقتار شهروند سازمانی همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد . فهرست مطالب فصل اول کلیات تحقیق مقدمه. 2 1-1 بیان مساله. 3 1-2 اهمیت و ضرورت موضوع. 5 1-3 اهداف پژوهش… 6 1-3-1 هدف کلی.. 6 1-3-2 اهداف جزئی.. 6 1-4 سوالات پژوهش… 6 1-4-1 سوال اصلی.. 6 1-4-2 سوالات فرعی.. 6 1-5 فرضیات پژوهش… 7 1-6 مدل مفهومی تحقیق.. 7 1-7 روش شناسی تحقیق.. 8 1-7- 1 روش تحقیق.. 8 1-7-2 روش گرد اوری اطلاعات.. 8 1-8 جامعه آماری.. 8 1-9 تعریف اصطلاحات پژوهش… 8 1-10 قلمرو تحقیق.. 10 1-10-1 قلمرو موضوعی.. 10 1-10-2 قلمرو زمانی.. 10 1-10-3 قلمرو مکانی.. 10 1-11 خلاصه فصل.. 10 فصل دوم ادبیات و مبانی نظری تحقیق مقدمه. 12 بخش اول : چارچوب نظری تحقیق.. 13 2-1 عدالت سازمانی.. 13 2-2 انواع عدالت.. 15 2-2-1 عدالت توزیعی:15 2-2-2 عدالت رویه ای.. 16 2-2-3 عدالت تعاملی.. 17 2-3 عوامل موثر بر درک عدالت :18 2-3-1 پیامد های سازمانی.. 18 2-3-2 رویه های سازمانی.. 18 2-3-3 خصوصیات ادراک کننده18 2- 4 عملکرد 19 2-4-1 عوامل عملکردی.. 19 2-4-1-1 عوامل رفتاری.. 20 2-4-1-2 عوامل فرایندی:20 2-4-2 عوامل مؤثر بر عملکرد ازدیدگاه محققان. 20 2-4-3 سیستم عملکرد فردی.. 21 2-5 مانع ساختاری تحقق عدالت در سازمان. 22 2-5-1 فقدان نظریه عدالت.. 22 2-6 ساختار سازمان عدالتگرا23 2-7 تعریف نشدن اهداف و استراتژیها بر محور عدالت.. 23 2-8 محیط و تأثیر آن بر رفتارهای عادلانه. 24 2-9 فناوری و عدالت سازمانی.. 24 2-10 اندازه سازمان و امكان اجرای عدالت در آن. 24 2-11 ساخت قدرت و كنترل،و عدالت سازمانی.. 25 2-12 فرهنگ و زبان. 25 2-13 توسعه عدالت درسازمان. 26 2-14 رفتار شهروندی سازمانی.. 27 2-14-1 انواع رفتار شهروندی درسازمان. 31 2-15 ابعاد رفتار شهروندی.. 31 2-16 ویژگی های کلیدی رفتار شهروندی.. 33 2-17 عوامل تأثیر گذار بر رفتار شهروندی سازمانی.. 33 2-18 مفاهیم مرتبط با رفتار شهروندی سازمانی.. 36 2-19 رابطه عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی.. 37 2-20 رفتار شهروندی سازمانی و فرسودگی شغلی در سازمان. 38 2-21 فرسودگی شغلی.. 38 2-22 علل ایجاد فرسودگی شغلی.. 38 بخش دوم: تحقیقات انجام شده40 2-23 پیشینه پژوهش… 40 2-23-1 تحقیقات داخلی.. 41 2-23-2 تحقیقات خارجی.. 43 2-24 نتیجه گیری فصل دوم. 45 خلاصه فصل دوم. 45  فصل سوم روش شناسی پژوهش 3-1- مقدمه. 47 3-2- روش پژوهش… 47 3-3-جامعه آماری پژوهش… 47 3-4- حجم نمونه و روش نمونه گیری.. 47 3-5- ابزار پژوهش و روش گردآوری اطلاعات.. 48 3-6- روایی پرسشنامه. 48 3-7- پایایی پرسشنامه. 48 3-8-روش های آماری.. 49  فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها 4-1- مقدمه. 51 4-2- توصیف داده ها51 4-2-1 جنسیت:51 4-2-2 سن:52 4-2-3 تحصیلات:53 4-2-4 سابقه کار:54 4-3 آمار استنباطی.. 55 4-3-1 نتایج توصیفی.. 57 4-3-2 نتایج استنباطی.. 67 4-3-2-1 نتایج آزمون کولموگروف- اسمیرنف تک نمونه ای:67 4-3-2-2: آزمون فرضیه های پژوهش:68 4-4- بررسی نقش متغیرهای توصیفی در ارزیابی عدالت سازمانی و رفتار شهروندی :72 4-5 نتایج آزمون فرضیه ها77  فصل پنجم نتایج و ارائه پیشنهادات و راهکارها 5-1- مقدمه. 79 5-2- خلاصه تحقیق:79 5-3- بحث و نتیجه گیری.. 79 5-4- نتایج پژوهش… 80 5-5- نتایج فرضیات تحقیق.. 81 5-6- محدودیت های تحقیق.. 83 5-7 مشکلات تحقیق.. 84 5-8- پیشنهادات برای تحقیقات آتی:84 خروجی نرم افزار Spss. 87 منابع. 106 Abstract. 108  فهرست جداول جدول4-1: توزیع فراوانی و درصد کارکنان مورد مطالعه به تفکیک جنسیت.. 51 جدول4-2: توزیع فراوانی و درصد کارکنان مورد مطالعه به تفکیک سن.. 52 جدول4-3: توزیع فراوانی و درصد کارکنان مورد مطالعه به تفکیک تحصیلات.. 53 جدول4-4: توزیع فراوانی و درصد کارکنان مورد مطالعه به تفکیک سابقه کار54 جدول 4-5: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویههای عدالت توزیعی.. 57 جدول 4-6: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه های عدالت رویه ای.. 58 جدول 4-7: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه های عدالت مراوده ای.. 59 جدول 4-8: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه های وظیفه شناسی.. 60 جدول 4-9: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه های جوانمردی.. 61 جدول 4-10: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه های فضیلت شهروندی.. 62 جدول 4-11: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه های احترام و تکریم. 63 جدول 4-12: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه های نوع دوستی.. 64 جدول4-13: میانگین و انحراف معیار عدالت سازمانی و ابعاد آن. 65 جدول4-14: میانگین و انحراف معیار رفتار شهروندی و ابعاد آن. 66 جدول4-15: آزمون کولموگروف- اسمیرنف تک نمونه ای برای متغیرهای اصلی پژوهش… 67 جدول4-16: نتایج ضریب همبستگی پیرسون. 68 جدول4-17: نتایج ضریب همبستگی پیرسون. 68 جدول4-18: نتایج ضریب همبستگی پیرسون. 69 جدول4-19: نتایج ضریب همبستگی پیرسون. 69 جدول4-20: نتایج ضریب همبستگی پیرسون. 70 جدول4-21: نتایج ضریب همبستگی پیرسون. 70 جدول4-22: نتایج ضریب همبستگی پیرسون. 71 جدول4-23: نتایج ضریب همبستگی پیرسون. 71 جدول4-24: نتایج ضریب همبستگی پیرسون. 71 جدول 4-25: نتایج تحلیل واریانس عدالت سازمانی و ابعاد رفتار شهروندی.. 72 جدول4-26: بررسی اثر جنسیت پاسخ دهندگان بر روی ابعاد عدالت سازمانی.. 73 جدول4-27: بررسی اثر جنسیت پاسخ دهندگان بر روی ابعاد رفتار شهروندی سازمانی.. 73 جدول4-28: بررسی اثر سن پاسخ دهندگان بر روی ابعاد عدالت سازمانی.. 74 جدول4-29: بررسی اثر سن پاسخ دهندگان بر روی ابعاد رفتار شهروندی سازمانی.. 74 جدول4-30: بررسی اثر تحصیلات پاسخ دهندگان بر روی ابعاد عدالت سازمانی.. 75 جدول4-31: بررسی اثر تحصیلات پاسخ دهندگان بر روی ابعاد رفتار شهروندی سازمانی.. 75 جدول4-32: بررسی اثر سابقه کار پاسخ دهندگان بر روی ابعاد عدالت سازمانی.. 76 جدول4-33: بررسی اثر سابقه کار پاسخ دهندگان بر روی ابعاد رفتار شهروندی سازمانی.. 76  فهرست نمودار نمودار4-1: توزیع فراوانی و درصد کارکنان مورد مطالعه به تفکیک جنسیت.. 51 نمودار4-2: توزیع فراوانی و درصد کارکنان مورد مطالعه به تفکیک سن.. 52 نمودار4-3: توزیع فراوانی و درصد کارکنان مورد مطالعه به تفکیک تحصیلات.. 53 نمودار4-4: توزیع فراوانی و درصد کارکنان مورد مطالعه به تفکیک سابقه کار54 نمودار 4-5: میانگین گویه های عدالت توزیعی.. 57 نمودار 4-6: میانگین گویه های عدالت رویه ای.. 58 نمودار 4-7: میانگین گویه های عدالت مراوده ای.. 60 نمودار 4-8: میانگین گویه های وظیفه شناسی.. 61 نمودار 4-9: میانگین گویه های جوانمردی.. 62 نمودار 4-10: میانگین گویه های فضیلت شهروندی.. 63 نمودار 4-11: میانگین گویه های احترام و تکریم. 64 نمودار 4-12: میانگین گویه های نوع دوستی.. 65 نمودار 4-13: میانگین ابعاد عدالت سازمانی.. 65 نمودار 4-14: میانگین ابعاد رفتار شهروندی سازمانی.. 66
 • معدن|پاورپوینت معادن روباز
 • پاورپوینت معادن روباز شناسه محصول :95609 موضوع : معدن فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 22 تعداد بازدید : 791 حجم فایل: 502.5029297 مگابایت دانلود دانلود پاورپوینت معادن روباز ۲۲ اسلاید   فهرست مطالب روش استخراج روباز اهمیت…

 • معماری|پاورپوینت معماری هایتک و اکوتک(ریچارد راجرز-رنزو پیانو-نرمن فاستر)
 • پاورپوینت معماری هایتک و اکوتک(ریچارد راجرز-رنزو پیانو-نرمن فاستر) شناسه محصول :70867 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 66 تعداد بازدید : 258 حجم فایل: 6.264648438 مگابایت دانلود پاورپوینت معماری هایتک و اکوتک(ریچارد راجرز-رنزو پیانو-نرمن فاستر)…

 • روان شناسی|دانلود مقاله بررسی دوستی های قبل از ازدواج و تاثیر آن در بهداشت زندگی زناشویی
 • دانلود مقاله بررسی دوستی های قبل از ازدواج و تاثیر آن در بهداشت زندگی زناشویی شناسه محصول :52183 موضوع : روان شناسی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 84 تعداد بازدید : 637 حجم فایل: 0.081054688 مگابایت دانلود…

 • عمران و ساختمان|پاورپوینت سقف کاذب 2
 • پاورپوینت سقف کاذب 2 شناسه محصول :69228 موضوع : عمران و ساختمان فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 61 تعداد بازدید : 639 حجم فایل: 4.780273438 مگابایت دانلود پاورپوینت سقف کاذب 2 پاورپوینت سقف کاذب 2 شامل 61…

 • علوم تربیتی|بررسی رابطه بین عوامل مختلف (شغلی ، نوع ازدواج ، تعداد فرزندان ) با سازگاری زناشویی دانشجویان متأهل
 • بررسی رابطه بین عوامل مختلف (شغلی ، نوع ازدواج ، تعداد فرزندان ) با سازگاری زناشویی دانشجویان متأهل شناسه محصول :51886 موضوع : علوم تربیتی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 65 تعداد بازدید : 414 حجم فایل:…

 • روان شناسی|پاورپوینت روانشناسی کشتار
 • پاورپوینت روانشناسی کشتار شناسه محصول :86943 موضوع : روان شناسی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 48 تعداد بازدید : 295 حجم فایل: 0.962890625 مگابایت دانلود پاورپوینت روانشناسی کشتار   پاورپوینت روانشناسی کشتار شامل 48 اسلاید زیبا که…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.