مدیریت|بررسی تأثیر مؤلفه‌های کیفیت عملکرد از منظر مشروعیت بر رضایت والدین دانش آموزان

بررسی تأثیر مؤلفه‌های کیفیت عملکرد از منظر مشروعیت بر رضایت والدین دانش آموزان شناسه محصول :56206 موضوع : مدیریت فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 186 تعداد بازدید : 450 حجم فایل: 1.22265625 مگابایت

دانلود

بررسی تأثیر مؤلفه‌های کیفیت عملکرد از منظر مشروعیت بر رضایت والدین دانش آموزان   ارتقای کیفیت در سازمان‌ها، همواره یکی از مهم‌ترین مباحث در راستای ادامه حیات و پیشرفت سازمان‌ها بوده است. مدارس غیرانتفاعی به‌عنوان یک سازمان خدماتی نیازمند حفظ و بهبود کیفیت عملکردشان هستند. هدف از تحقیق حاضر، بررسی تأثیر مؤلفه‌های کیفیت عملکرد از منظر مشروعیت بر رضایت والدین دانش آموزان دبیرستان‌های غیرانتفاعی دخترانه شهر تهران است. روش پژوهش توصیفی، و جامعه آماری متشکل از والدین (یکی از والدین) دانش آموزان دبیرستان‌های غیرانتفاعی دخترانه شهر تهران بودند که با استفاده از نرم‌افزار G-Power، 384 نفر از والدین به ‌عنوان نمونه انتخاب‌شده و به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای در دسترس، پرسشنامه 42 سؤالی محقق ساخته میان آنان توزیع شد. تجزیه ‌و تحلیل داده‌ها با استفاده از ضریب همبستگی اسپیرمن و تحلیل رگرسیون صورت گرفت و در نهایت مشخص شد که ارتباط معناداری میان هر یک از مؤلفه‌های کیفیت عملکرد از منظر مشروعیت شامل مؤلفه‌های پاسخگویی، اعتبار، ایمنی، مسائل ملموس و اطلاعات به ترتیب اهمیت با رضایت والدین در دبیرستان‌های غیرانتفاعی دخترانه شهر تهران وجود دارد. واژگان کلیدی: کیفیت عملکرد از منظر مشروعیت، اطلاعات، اعتبار، پاسخگویی، ایمنی، مسائل ملموس،رضایت   فهرست مطالب: فصل اول: کلیات تحقیق……………………………………………………………………………………….. 1 1-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 2 1-2- بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………………………………… 2 1-3-اهمیت و ضرورت تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….. 5 1-4-اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………. 7 1-5- فرضیه‌های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………. 8 1-6- الگوی مفهومی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….. 9 1-7- محدودیت های انجام تحقیق……………………………………………………………………………………………………… 10 1-8- تعاریف نظری و عملیاتی واژه‌ها………………………………………………………………………………………………….. 10 فصل دوم: ادبیات تحقیق…………………………………………………………………………………….. 14 2-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………… 15 2-2- کارکردهای آموزش و پرورش……………………………………………………………………………………………………… 16 2-3- سیستم آموزش ایران……………………………………………………………………………………. 18     2-3-1- مدارس غیرانتفاعی……………………………………………………………………………….. 22         2-3-1-1- اهداف مدارس غیرانتفاعی…………………………………………………………………. 22         2-3-1-2- ویژگی‌های مدارس غیرانتفاعی…………………………………………………………….. 23 2-4-کیفیت……………………………………………………………………………………………………. 25     2-4-1-کیفیت آموزشی……………………………………………………………………………………. 27     2-4-2- الگوهای مطرح درزمینه کیفیت آموزشی…………………………………………………………. 29 2-5- مشروعیت……………………………………………………………………………………………….. 36    2-5-1- کیفیت عملکرد از منظر مشروعیت……………………………………………………………….. 39       2-5-1-1- اطلاعات……………………………………………………………………………………… 40       2-5-1-2- اعتبار ……………………………………………………………………………………….. 42       2-5-1-3- پاسخگویی…………………………………………………………………………………… 44       2-5-1-4- ایمنی………………………………………………………………………………………… 46       2-5-1-5- مسائل ملموس………………………………………………………………………………. 47 2-6- مشتری……………………………………………………………………………………………………………………………………. 49    2-6-1- رضایت مشتری…………………………………………………………………………………………………………………. 51       2-6-1-1- شاخص‌های رضایت مشتری………………………………………………………………………………………… 54 2-7- جمع‌بندی………………………………………………………………………………………………………………………………… 56 فصل سوم: روش تحقیق………………………………………………………………………………………. 58 3-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………… 59 3-2- روش پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………… 59 3-2-1- روش‌ها و ابزار گردآوری داده‌ها……………………………………………………………………………………………….. 59 3-3- جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………………………………. 60 3-4- حجم نمونه و روش نمونه‌گیری………………………………………………………………………………………………….. 60 3-5- روایی و پایایی پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………………… 61 3-6- تحلیل پرسشنامه………………………………………………………………………………………………………………………. 62 3-7- شیوه‌های تجزیه‌وتحلیل اطلاعات ………………………………………………………………………………………………. 64 3-8- مکان پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………… 65 3-9- جمع‌بندی………………………………………………………………………………………………………………………………… 66 فصل چهارم: تجزیه‌وتحلیل داده‌ها………………………………………………………………………….. 67  4-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………….. 68  4-2- آمار توصیفی متغیرهای جمعیت شناختی …………………………………………………………….. 68    4-2-1-جنسیت …………………………………………………………………………………………………………………………… 68    4-2-2-سن …………………………………………………………………………………………………………………………………. 70    4-2-3-سطح تحصیلات  ………………………………………………………………………………………………………………. 71    4-2-4-میزان آشنایی با ساختار مدارس غیرانتفاعی  ……………………………………………………………………….. 72 4-3- توصیف پاسخ‌ها ……………………………………………………………………………………………………………………….. 74    4-3-1- توصیف پاسخ‌های مؤلفه اطلاعات……………………………………………………………………………………….. 74    4-3-2- توصیف پاسخ‌های مؤلفه اعتبار …………………………………………………………………………………………… 76    4-3-3- توصیف پاسخ‌های مؤلفه پاسخگویی …………………………………………………………………………………… 78    4-3-4- توصیف پاسخ‌های مؤلفه ایمنی ………………………………………………………………………………………….. 80    4-3-5- توصیف پاسخ‌های مسائل ملموس……………………………………………………………………………………….. 81    4-3-6- توصیف پاسخ‌های رضایت (متغیر وابسته)……………………………………………………………………………. 83  4-4- بررسی رابطه بین مؤلفه‌های کیفیت عملکرد از منظر مشروعیت و رضایت والدین با استفاده از ضریب همبستگی اسپیرمن          84      4-4- 1- بررسی رابطه بین مؤلفه اطلاعات و رضایت والدین ………………………………………………………….. 84      4-4-2- بررسی رابطه بین مؤلفه اعتبار و رضایت والدین ……………………………………………………………….. 85      4-4-3- بررسی رابطه بین مؤلفه پاسخگویی و رضایت والدین ………………………………………………………… 86      4-4-4- بررسی رابطه بین مؤلفه مسائل ملموس و رضایت والدین ………………………………………………….. 87      4-4-5- بررسی رابطه بین مؤلفه ایمنی و رضایت والدین ……………………………………………………………….. 87     4-5- نتایج آزمون رگرسیون ………………………………………………………………………………………………………… 89     4-6- جمع‌بندی ………………………………………………………………………………………………………………………….. 92 فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها……………………………………………………………………… 93 5-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………… 94    5-2-نتایج آزمون فرضیه‌ها ………………………………………………………………………………… 94       5-2-1- آزمون فرضیه فرعی اول ……………………………………………………………………….. 94       5-2-2- آزمون فرضیه فرعی دوم ……………………………………………………………………….. 96       5-2-3- آزمون فرضیه فرعی سوم ………………………………………………………………………. 97       5-2-4- آزمون فرضیه فرعی چهارم …………………………………………………………………….. 98       5-2-5- آزمون فرضیه فرعی پنجم ……………………………………………………………………… 99 5-3- پیشنهادهای پژوهش …………………………………………………………………………………. 102       5-3-1- پیشنهاد بر اساس مؤلفه اطلاعات…………………………………………………………….. 103       5-3-2- پیشنهاد بر اساس مؤلفه اعتبار……………………………………………………………….. 104       5-3-3- پیشنهاد بر اساس مؤلفه پاسخگویی………………………………………………………….. 104       5-3-4- پیشنهاد بر اساس مؤلفه ایمنی……………………………………………………………….. 105       5-3-5- پیشنهاد بر اساس مؤلفه مسائل ملموس……………………………………………………… 105 5-4- پیشنهاد برای پژوهش‌های آتی ……………………………………………………………………….. 105 5-5- جمع‌بندی …………………………………………………………………………………………….. 106 منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………………. 107 منابع فارسی …………………………………………………………………………………………………. 108 منابع لاتین ………………………………………………………………………………………………….. 110 پیوست‌ها………………………………………………………………………………………………………. 113 پیوست الف: پرسشنامه ……………………………………………………………………………………… 114 پیوست ب: خروجی‌های نرم‌افزار SPSS ……………………………………………………………………. 117 خروجی‌های مربوط به آمار توصیفی …………………………………………………………………………. 118 خروجی‌های مربوط به سؤالات پژوهش ……………………………………………………………………… 124 خروجی‌های مربوط به آمار استنباطی ……………………………………………………………………….. 141 پیوست ج: شاخص های رضایت مشتری …………………………………………………………………….. 151 چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………. 156  فهرست جداول عنوان                                                                                                         صفحه جدول 2-1- روند آموزش …………………………………………………………………………………….. 17 جدول 2-2- الگوهای کیفیت آموزشی ……………………………………………………………………….. 33 جدول 3-1-  تعداد دبیرستان‌های غیرانتفاعی دخترانه مناطق تهران ……………………………………….. 60 جدول 3-2- آلفای کرونباخ متغیرها به تفکیک ………………………………………………………………. 62 جدول 3-3- چگونگی تخصیص سؤالات پرسشنامه به متغیرهای پژوهش …………………………………… 63 جدول 4-1- تعداد و درصد پرسشنامه‌های جمع‌آوری‌شده برحسب جنسیت ………………………………… 69 جدول 4-3- تعداد و درصد پرسشنامه‌های جمع‌آوری‌شده برحسب سن …………………………………….. 70 جدول 4-4- اطلاعات مربوط به آمار توصیفی سن …………………………………………………………… 71 جدول 4-6- اطلاعات مربوط به آمار توصیفی سطح تحصیلات ………………………………………………. 72 جدول 4-8- اطلاعات مربوط به آمار توصیفی ثبت‌نام فرزندان در مدارس غیرانتفاعی در مقاطع قبلی ……… 73 جدول 4-9- اطلاعات مربوط به آمار توصیفی ثبت‌نام فرزندان در مقطع تحصیلی خاص در مدارس غیرانتفاعی   74 جدول 4-10- فراوانی، درصد فراوانی، مد، میانه و میانگین پاسخ‌های مؤلفه اطلاعات ……………………….. 76 جدول 4-11- فراوانی، درصد فراوانی، مد، میانه و میانگین پاسخ‌های مؤلفه اعتبار ………………………….. 78 جدول 4-12- فراوانی، درصد فراوانی، مد، میانه و میانگین پاسخ‌های مؤلفه پاسخگویی ……………………. 80 جدول 4-13- فراوانی، درصد فراوانی، مد، میانه و میانگین پاسخ‌های مؤلفه ایمنی …………………………. 82 جدول 4-14- فراوانی، درصد فراوانی، مد، میانه و میانگین پاسخ‌های مؤلفه مسائل ملموس ………………… 84 جدول 4-15- فراوانی، درصد فراوانی، مد، میانه و میانگین پاسخ‌های متغیر وابسته (رضایت) ………………. 86 جدول 4-16- بررسی رابطه بین اطلاعات و رضایت والدین …………………………………………………. 87 جدول 4-17- بررسی رابطه بین اعتبار و رضایت والدین ……………………………………………………. 89 جدول 4-18- بررسی رابطه بین پاسخگویی و رضایت والدین ………………………………………………. 90 جدول 4-19- بررسی رابطه بین مسائل ملموس و رضایت والدین ………………………………………….. 91 جدول 4-20- بررسی رابطه بین ایمنی و رضایت والدین ……………………………………………………. 92 جدول 4-21- شاخص‌های روابط بین متغیرهای پژوهش در مدل موردمطالعه ……………………………… 93 جدول 4-22- شاخص‌های روابط بین متغیرهای پژوهش در مدل موردمطالعه………………………………. 94 جدول 5-1 نتایج آزمون فرضیه‌ها با استفاده از ضریب همبستگی و تحلیل رگرسیون …………………….. 105  فهرست اشکال عنوان                                                                                                          صفحه شکل 2-3- مدل عمومی رضایت/ عدم رضایت ………………………………………………………………. 54 شکل 2-4- مدل مفهومی بر اساس ضریب همبستگی اسپیرمن ……………………………………………… 92 شکل 4-1- مدل مفهومی اصلاح شده بر اساس معادله رگرسیونی چندمتغیره …………………………………………..95  فهرست نمودارها عنوان                                                                                                         صفحه نمودار 4-2- نمودار دایره‌ای جنسیت برحسب درصد …………………………………………………………. 69 نمودار 4-5- نمودار میله‌ای سن برحسب تعداد ………………………………………………………………. 71 نمودار 4-7- اطلاعات مربوط به سطح تحصیلات والدین برحسب تعداد           72
 • برق|طراحی و ساخت سیستم اعلان و اطفاء حریق
 • طراحی و ساخت سیستم اعلان و اطفاء حریق شناسه محصول :52096 موضوع : برق فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 44 تعداد بازدید : 444 حجم فایل: 2.209960938 مگابایت دانلود   شکل2-1 اشکال ظاهری انواع سنسورهای گاز......................................................3 شکل3-1…

 • معماری|پاورپوینت بررسی دیوار آكوستیک
 • پاورپوینت بررسی دیوار آكوستیک شناسه محصول :64435 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 18 تعداد بازدید : 277 حجم فایل: 0.1171875 مگابایت دانلود پاورپوینت بررسی دیوار آكوستیک مقدمه عایقهای صوتی در بخش اجرا چند دسته…

 • مدیریت|مبانی و پیشینه تحقیق اخلاق حرفه ای
 • مبانی و پیشینه تحقیق اخلاق حرفه ای شناسه محصول :68189 موضوع : مدیریت فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 84 تعداد بازدید : 301 حجم فایل: 0.108398438 مگابایت دانلود مبانی و پیشینه تحقیق اخلاق حرفه ای توضیحات: فصل…

 • صنایع|پاورپوینت بررسی تاریخچه فرشبافی در شهر هفتکل
 • پاورپوینت بررسی تاریخچه فرشبافی در شهر هفتکل شناسه محصول :72804 موضوع : صنایع فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 10 تعداد بازدید : 450 حجم فایل: 0.1015625 مگابایت دانلود پاورپوینت بررسی تاریخچه فرشبافی در شهر هفتکل موضوع :…

 • علوم انسانی|مبانی نظری مدیریت استعداد و جذب کارکنان
 • مبانی نظری مدیریت استعداد و جذب کارکنان شناسه محصول :92393 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 26 تعداد بازدید : 156 حجم فایل: 0.06640625 مگابایت دانلود مبانی نظری مدیریت استعداد و جذب کارکنان (فصل…

 • مدیریت|پاورپوینت استراتژی محصول
 • پاورپوینت استراتژی محصول شناسه محصول :101020 موضوع : مدیریت فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 84 تعداد بازدید : 318 حجم فایل: 5841.938477 مگابایت دانلود پاورپوینت استراتژی محصول   مباحث مطرح در این پاورپوینت: 1. محصول و استراتژی…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *