مدیریت|بررسی تأثیر رفتار اخلاقی كاركنان بر رضایت شغلی كاركنان

بررسی تأثیر رفتار اخلاقی كاركنان بر رضایت شغلی كاركنان شناسه محصول :51056 موضوع : مدیریت فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 212 تعداد بازدید : 351 حجم فایل: 0.298828125 مگابایت

دانلود

مفاهیم رضایت شغلی ،عدالت سازمانی ،رفتار اخلاقی وتعهد سازمانی به دلیل اهمیت حفظ نیروی انسانی برای سازمانها بسیار زیاد می باشد. شاید بتوان گفت كه كارمندان ،مشتریان كاردر سازمانها هستند و همچنان كه سازمان ها جهت جلب رضایت مشتریان بیرونی از سیاست ها و استراتژیهای مختلفی بهـره می برند، می بایستی جهت راضی نگه داشتن نیروهای متخصص نیز راهكارهای علمی را مورد مطالعه و بررسی قرار دهند. بدین منظور باید از طریق بررسی های سالیانه نسبت به شناسایی نقاط ضعف و رفع آن در جهت تأمین رضایت و به تبع آن ایجاد تعهد اقدام نمایند. این پژوهش با هدف بررسی نقش عدالت ،تعهد ورفتار اخلاقی بر رضایت كاركنان ، در یك نمونه تصادفی370 نفری از كاركنان صندوق مهر امام رضا، در تابستان 1391، به مرحله اجرا درآمده است. پژوهش ازنطر هدف كاربردی واز نوع رابطه ای بوده و از نظر روش تجزیه و تحلیل داده‌ها، از نوع همبستگی و معادلات ساختاری محسوب می‌گردد. داده های حاصل از پرسشنامه های مربوط با استفاده از تكنیك تحلیل مسیر و مدل معادلات ساختاری استفاده گردیده است. بررسی فرضیات تحقیق از طریق معادلات ساختاری ونرم افزارلیزرل، بیانگر وجود رابطه بین عدالت توزیعی و رفتار اخلاقی كاركنان است. بین عدالت رویه ای و رفتار اخلاقی كاركنان رابطه مثبت ومعنی داری وجود دارد.بین رفتار اخلاقی و رضایت شغلی كاركنان رابطه مثبت ومعنی داری وجود دارد.بین عدالت توزیعی و رضایت شغلی كاركنان رابطه مثبت ومعنی داری وجود ندارد.بین تعهد سازمانی و رضایت شغلی كاركنان رابطه مثبت ومعنی داری وجود دارد. بین رفتار اخلاقی و تعهد سازمان كاركنان رابطه مثبت ومعنی داری وجود دارد. اما بین عدالت رویه ای و رضایت شغلی كاركنان رابطه مثبت ومعنی داری وجود دارد. فهرست مطالب چکیده فصل اول : کلیات تحقیق 1-1- مقدمه………………………………. 2 1-2- بیان مسأله………………………….. 3 1-3- اهمیت موضوع وضرورت انجام تحقیق………… 4 1-4- اهداف تحقیق…………………………. 5 1-5- فرضیه های تحقیق……………………… 6 1-6- قلمرو زمانی ،مکانی وموضوعی……………. 6 1-7- تعاریف، اصطلاحات مفهومی وعملیاتی………. 7 فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق 2-1- مقدمه……………………………… 11 2-1-1- مفهوم وتعاریف رضایت شغلی…………… 12 2-1-2- نظریه های رضایت شغلی………………. 16 2-1-3- عوامل مؤثر در رضایت و نارضایتی شغلی در سازمان 17 2-1-4- عوامل موثر بر رضایت شغلی…………… 19 2-1-5- اثرات رضایت شغلی بر عملكرد كاركنان….. 20 2-1-6- شیوه ابراز نارضایتی……………….. 21 ادامه فهرست مطالب عنوان صفحه 2-2-…………………………………… 22 2-2-1- مفهوم عدالت……………………… 23 2-2-2- عدالت سازمانی……………………. 23 2-2-3- کارکردهای درون سازمانی عدالت……….. 27 2-2-4- عدالت توزیعی……………………… 28 2-2-5- عدالت رویه ای…………………….. 32 2-2-6- عدالت تعاملی(مراوده ای )…………… 35 2-2-8- اهمیت عدالت سازمانی……………….. 38 2-2-7-عوامل موثر بر ادراك عدالت…………… 39 2-2-8- نتایج ادراك از عدالت……………… 40 2-2-9-عدالت در روابط برون سازمانی…………. 41 2-3-…………………………………… 43 2-3-1- تعهد سازمانی……………………… 44 2-3-2- مفهوم وتعاریف تعهد………………… 45 2-3-3- دیدگاههایی در مورد کانون های تعهد سازمانی48 2-3-4- طبقه بندی کانون های تعهد…………… 48 2-3-5- دو دیدگاه درباره تعهد سازمانی………. 49 ادامه فهرست مطالب عنوان صفحه 2-17-2- تعهد به دیگر سازمان ها……………. 52 2-3-6-2- تعهد نسبت به مشتریان…………….. 53 2-4-…………………………………… 54 2-4-1- رفتاراخلاقی……………………….. 55 2-4-2- فاکتورهای سطح کلان اثر گذار بر رفتار اخلاقی59 2-4-3- فاکتورهای سطح میانی اثر گذار بر رفتار اخلاقی 60 2-4-4- فاکتورهای سطح خرد اثر گذار بر رفتار اخلاقی62 2-5- پیشینه تحقیق……………………….. 64 2-6- چارچوب نظری ومدل مفهومی تحقیق………… 78 فصل سوم: روش اجرای تحقیق 3-1- مقدمه……………………………… 82 3-2 روش تحقیق…………………………… 83 3-3- جامعه آماری و نمونه…………………. 84 3-4 – روشهای گردآوری داده ها……………… 87 3-5- ابزارگرداوری اطلاعات…………………. 87 3-6- روایی و پایایی……………………… 88 3-7- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها…………….. 90 ادامه فهرست مطالب عنوان صفحه فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 4-1- مقدمه……………………………… 99 4-2- ویژگیهای جمعیت شناختی نمونه آماری……. 100 4-2-1- وضعیت افراد پاسخ دهنده ازنظر جنسیت…. 100 4-2-3- وضعیت افراد پاسخ دهنده ازنظرتحصیلات…. 103 4-2-4- وضعیت افراد پاسخ دهنده ازنظرمیزان درآمد104 4-3- آزمون های برازندگی مدل کلی………….. 105 4-4- ارزیابی مدل های ساختاری تحقیق……….. 106 4-5- ارزیابی بخش اندازه گیری مدل…………. 108 4-6- بررسی فرضیات تحقیق…………………. 111 4-6-1- آزمون فرضیه اول………………….. 111 4-6-2- آزمون فرضیه دوم………………….. 112 4-6-3- آزمون فرضیه سوم………………….. 113 4-6-4- آزمون فرضیه چهارم………………… 114 4-6-5- آزمون فرضیه پنجم…………………. 115 4-6-6- آزمون فرضیه ششم………………….. 116 4-6-7- آزمون فرضیه هفتم…………………. 117 ادامه فهرست مطالب عنوان صفحه فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها 5-1- مقدمه…………………………….. 119 5-2-بحث و نتیجه گیری……………………. 120 5-3- مقایسه نتایج با تحقیقات مشابه……….. 127 5-4- پیشنهاد های کاربردی………………… 130 5-5- پیشنهاداتی برای محققان آینده………… 131 5-6- موانع ومحدودیت های پژوهش……………. 132 منابع ومأخذ……………………………. 133 پیوست‌ها چکیده لاتین فهرست جدول‌ها عنوان صفحه جدول 1-3 : متغیرها وسوالات پرسشنامه……….. 88 جدول 2-3 : ضرایب مربوط به آلفای کرونباخ……. 90 جدول 4- 1- وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر جنسیت100 جدول 4-2- تعداد ودرصد سن افراد پاسخ دهنده… 102 جدول 4-3- تعداد ودرصد سطح تحصیلات پاسخ دهنده گان103 جدول4- 4 :وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر میزان درآمد 104 جدول 4-5 : آزمون های برازندگی مدل کلی…….. 105 جدول 4-6 : مقیاس سنجش متغیرهای اندازه گیری… 108 جدول4-7- شاخص های برازندگی مدل پژوهش……… 110 جدول 4-8- نتایج ضرایب استاندارد و آماره T فرضیه اول111 جدول 4-9- نتایج ضرایب استاندارد و آماره T فرضیه دوم 112 جدول 4-10- نتایج ضرایب استاندارد و آماره T فرضیه سوم 113 جدول 4-11- نتایج ضرایب استاندارد و آماره T فرضیه چهارم114 جدول 4-12- نتایج ضرایب استاندارد و آماره T فرضیه پنجم115 جدول 4-13- نتایج ضرایب استاندارد و آماره T فرضیه ششم 116 جدول 4-14- نتایج ضرایب استاندارد و آماره T فرضیه هفتم117  فهرست نمودارها عنوان صفحه نمودار 4-1- وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر جنسیت101 نمودار 4-2- وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظرسن.. 102 نمودار4-3- تعداد ودرصد سطح تحصیلات پاسخ دهنده گان103 نمودار4-4 تعداد ودرصد سطح درآمد پاسخ دهنده گان104  فهرست شکل ها عنوان صفحه شكل 2-1- انواع عدالت سازمان………………. 26 شكل 2-2-مدل مفهومی تحقیق…………………. 80 شکل 4-1 : ضرایب استاندارد مدل ساختاری و اندازه‌گیری 107 شکل 2-4 : آماره T برای ضرایب مدل ساختاری و اندازه‌گیری 107
 • روان شناسی|پاورپوینت بنیان گذاران نظریه روابط شی
 • پاورپوینت بنیان گذاران نظریه روابط شی شناسه محصول :89743 موضوع : روان شناسی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 41 تعداد بازدید : 284 حجم فایل: 0.4375 مگابایت دانلود پاورپوینت بنیان گذاران نظریه روابط شی   پاورپوینت بنیان…

 • علوم انسانی|مبانی نظری جرایم و مجازات ها، زنا، محارب، سرقت، قذف، قانونی بودن مجازات ها، شخصی بودن مجازات ها، اصل تناسب مجازات ها
 • مبانی نظری جرایم و مجازات ها، زنا، محارب، سرقت، قذف، قانونی بودن مجازات ها، شخصی بودن مجازات ها، اصل تناسب مجازات ها شناسه محصول :88753 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 33 تعداد بازدید…

 • شهرسازی|پاورپوینت مطالعات توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی
 • پاورپوینت مطالعات توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی شناسه محصول :101782 موضوع : شهرسازی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 144 تعداد بازدید : 469 حجم فایل: 13884.09766 مگابایت دانلود پاورپوینت مطالعات توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی…

 • معماری|پاورپوینت بررسی روستای کلوان
 • پاورپوینت بررسی روستای کلوان شناسه محصول :88230 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 72 تعداد بازدید : 294 حجم فایل: 19.82421875 مگابایت دانلود پاورپوینت بررسی روستای کلوان در 72 اسلاید بسیار عالی و کامل جهت…

 • فقه و حقوق اسلامی|پاورپوینت خيار غبن چیست
 • پاورپوینت خيار غبن چیست شناسه محصول :96727 موضوع : فقه و حقوق اسلامی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 41 تعداد بازدید : 218 حجم فایل: 3991.285156 مگابایت دانلود پاورپوینت خيار غبن چیست   پاورپوینت خيار غبن چیست…

 • فقه و حقوق اسلامی|بررسی تحلیلی قانون جدید روابط موجر و مستاجر مصوب 1376
 • بررسی تحلیلی قانون جدید روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 شناسه محصول :55352 موضوع : فقه و حقوق اسلامی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 32 تعداد بازدید : 294 حجم فایل: 0.083007813 مگابایت دانلود بررسی تحلیلی قانون…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *