مدیریت|بررسی ارتباط بین ساختار سازمانی و خلاقیت مدیران در پتروشیمی بندر امام خمینی (ره)

بررسی ارتباط بین ساختار سازمانی و خلاقیت مدیران در پتروشیمی بندر امام خمینی (ره) شناسه محصول :40418 موضوع : مدیریت فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 147 تعداد بازدید : 579 حجم فایل: 0.559570313 مگابایت

دانلود

شرح مختصر: ساختار سازمانی می تواند موجب خلاقیت مدیران گرددو نیز خلاقیت مدیران نیز می تواند ساختارهای سازمانی مناسب را به وجود اورد. هدف از این تحقیق بررسی ارتباط بین ساختار سازمانی و خلاقیت مدیران در پتروشیمی بندر امام خمینی می باشد.جامعه اماری این پژوهش شامل کلیه مدیران و کارشناسان ارشد می باشد. نمونه گیری به روش هدفمند بوده است. از پرسشنامه های خلاقیت فیفر و ساختار سازمانی برای گرداوری اطلاعات استفاده شده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش امار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که بین پیچیدگی سازمانی ، تمرکز ، و رسمیت و خلاقیت مدیران رابطه معنادار وجود دارد. همچنین یافته های تحقیق نشان می دهد که بین سطح تحصیلات و سابقه کار مدیران و خلاقیت انها رابطه معنادار وجود دارد. فهرست مطالب فصل اول : کلیات تحقیق2 مقدمه3 1-1) بیان مسئله3 1-2 ) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق4 1-3 ) اهداف تحقیق4 1-4) سوالات تحقیق5 1-5) فرضیه های تحقیق5 1-6) جامعه آماری6 1-7) روش تجزیه و تحلیل داده ها6 1-8) تعریف واژه ها6 1-9)محدودیت های تحقیق7 1-10)مراحل انجام تحقیق8 فصل دوم : مبانی نظری و سوابق تحقیق10 2-1: مقدمه11 2-2: مبانی نظری11 2-2-1: خلاقیت12 2-2-2: نظریه های خلاقیت15 2-2-2-1: نظریه کهن15 2-2-2-2: نظریه تداعی گرایی و رفتارگرایی16 2-2-2-3: نظریه انسانگرایی17 2-2-2-4: نظریه شناخت گرایی18 2-2-2-5: نظریه گشتالت18 2-2-2-6: نظریه اسکاکتل19 2-2-2-7: نظریه گیلفورد19 2-2-2-8: نظریه تورنس20 2-2-2-9: نظریه آمابیل20 2-2-2-10: نظریه عصب شناختی21 2-2-3: فرآیند خلاقیت22 2-2-3-1: فرآیند خلاقیت از نظر هلم هولتز22 2-2-3-2: فرآیند خلاقیت از نظر والاس22 2-2-3-3: فرآیند خلاقیت از نظر اسبورن23 2-2-3-4: فرآیند خلاقیت از نظر استین24 2-2-3-5: فرآیند خلاقیت از نظر عابدی24 2-2-3-6: فرآیند خلاقیت از نظر آلبرشت25 2-2-3-7: فرآیند خلاقیت از نظر مالاگا26 2-2-4: مولفه های خلاقیت26 شكل 2-2: مؤلفه های خلاقیت27 2-2-5: عوامل موثر بر خلاقیت28 2-2-5-1: عوامل توسعه خلاقیت28 2-2-5-1-1: عوامل فردی28 2-2-5-1-2: عوامل محیطی30 2-2-5-2: عوامل بازدارنده و موانع خلاقیت32 2-2-5-3: سایر عوامل تأثیر گذار در خلاقیت48 2-2-6: ویژگیهای افراد خلاق50 2-2-7: ویژگیهای گروه خلاق52 2-2-8: تكنیكهای توسعه خلاقیت54 2-2-8-1: یورش فكری یا كنكاش مغزی54 2-2-8-2: مدل سینكتیكس یا فن قیاسی55 2-2-8-3: تكنیك دلفی55 2-2-8-4: تكنیك گروه اسمی (گروهبندی گزینشی)56 2-2-8-5: ارتباط اجباری57 2-2-8-6: الگو برداری از طبیعت57 2-2-9: ضرورت و اهمیت خلاقیت58 2-2-9-1: نقش و اهمیت خلاقیت از جنبه كلی و عمومی59 2-2-9-2: نقش و اهمیت خلاقیت از جنبه فردی59 2-2-9-3: نقش و اهمیت خلاقیت و نوآوری از جنبه سازمانی59 2-2-10: تقسیم بندی سازمانها بر اساس میزان خلاقیت60 2-2-11: نقش مدیر در پرورش خلاقیت61 2-3: تحقیقات انجام یافته در رابطه با موضوع تحقیق64 2-3-1: تحقیقات انجام شده در داخل کشور64 2-3-2: تحقیقات انجام شده در خارج از کشور68 2-2-4: جمع بندی74 13-2) بخش دوم ساختار سازمانی:75 -13-1-2) تعریف ساختار سازمانی:75 2-13-1-2) وظایف ساختار سازمانی:75 3-13-1-2) متغیرهای اثرگذار برروی ساختار سازمانی:76 14-1-2) انواع سازمانها:77 1-14-1-2) ویژگیهای سازمانهای مکانیکی:77 2-14-1-2) ویژگیهای سازمانهای ارگانیکی:77 15-1-2) انواع ساختارهای سازمانی:78 1-15-1-2) ساختار ساده:79 2-15-1-2) بوروکراسی ماشینی:81 3-15-1-2) بوروکراسی حرفهای:82 4-15-1-2) ساختار بخشی (شعبهای):83 5-15-1-2) ساختار ادهوکراسی:85 6-15-1-2) ساختار ماتریسی (حرفهای):87 2-1-16) نقاط قوت و ضعف ساختار ماتریسی:87 16-1-2)معایب عمده ساختار ماتریسی:88 17-1-2) رابطه استراتژی- ساختار:88 18-1-2) انواع سازمانهای استراتژیک:91 فصل سوم:روش شناسی تحقیق94 مقدمه:95 ابزار گرداوری اطلاعات :96 روایی پرسش نامه خلاقیت فیفر:98 جامعه اماری و نمونه گیری:99 فصل چهارم : یافته های تحقیق101 مقدمه:102 توصیف دادهها:102 ب) ازمون فرضیه های تحقیق:104 فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات تحقیق109 مقدمه:110 پیشنهادات کاربردی برمبنای فرضیه های تحقیق:113 پیشنهاد برای پژوهشهای آینده:114 مشكلات ومحدودیت‌های تحقیق :115 منابع:116  فهرست جداول عنوان صفحه جدول 2-1: عوامل فردی (درونی) پیش برنده و باز دارنده خلاقیت47 جدول 2-2: عوامل محیطی (بیرونی) پیش برنده و باز دارنده خلاقیت48 جدول 3-2- طبقه‌بندی عمده استراتژی- ساختار93 جدول 3-1: راهنمای امتیاز بندی پرسشنامه خلاقیت فیفر96 جدول شماره 4-1: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سابقه کار103 جدول شماره 4-2: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تحصیلات103 جدول 4-3 : نتایج آزمون اسپیرمن جهت بررسی رابطه بین پیچیدگی سازمانی و خلاقیت مدیران104 جدول 4-4: نتایج آزمون اسپیرمن جهت بررسی رابطه بین تمرکز سازمانی و خلاقیت مدیران105 جدول 4-5: نتایج آزمون اسپیرمن جهت بررسی رابطه بین پیچیدگی سازمانی و خلاقیت مدیران106 جدول 4-6: نتایج آزمون اسپیرمن جهت بررسی رابطه تحصیلات مدیران و خلاقیت106 جدول 4-7: نتایج آزمون اسپیرمن جهت بررسی رابطه بین سابقه کار و خلاقیت مدیران107 جدول 4-7: نتایج آزمون اسپیرمن جهت بررسی رابطه بین وضعیت فرهنگی –محیطی سازمان و خلاقیت مدیران108  فهرست جداول عنوان صفحه شكل 2-1: فرآیند خلاقیت از دیدگاه آلبرشت (1987)25 شكل 2-2: مؤلفه های خلاقیت27 شکل 2-3: وضعیت روابط متقابل نهادهای بنیادین در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه43 شکل 2-4: مقایسه نتایج تحقیقات ریباوت، آلتشولور و زلاتین… 49 شكل 2-5: تقسیم بندی سازمان ها بر اساس میزان خلاقیت (الوانی، 1373)61 شكل 2-6-تعیین کننده بودن استراتژی در تعیین ساختار سازمان88 شکل 3-1: نیمرخ خلاقیت شخصی پاسخگویان97  فهرست نمودارها عنوان صفحه نمودار 3-2-ساختارساده80 نمودار 4-2-بوروكراسی ماشینی81 نمودار 5-2-ساختاربوروكراسی حرفه ای82 نمودار 6-2-ساختاربخشی84 نمودار 7-2-ساختارادهوكراسی86 نمودار 2-2-سازمان درفرآیندتوسعه ازدیدگاه چندلر90
 • معماری|پاورپوینت تحلیل موزه کیوشا از کنگو کوما
 • پاورپوینت تحلیل موزه کیوشا از کنگو کوما شناسه محصول :97076 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 32 تعداد بازدید : 291 حجم فایل: 11.99 مگابایت دانلود این فایل شامل تحلیل موزه کیوشا از کنگو کوما…

 • علوم تربیتی|پاورپوینت تربیت سیاسی چیست
 • پاورپوینت تربیت سیاسی چیست شناسه محصول :91013 موضوع : علوم تربیتی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 54 تعداد بازدید : 327 حجم فایل: 0.537109375 مگابایت دانلود پاورپوینت تربیت سیاسی چیست   پاورپوینت تربیت سیاسی چیست شامل 54…

 • مقالات آموزشی|پاورپوینت مدیریت آموزش و پرورش كاشان
 • پاورپوینت مدیریت آموزش و پرورش كاشان شناسه محصول :72533 موضوع : مقالات آموزشی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 307 تعداد بازدید : 705 حجم فایل: 0.240234375 مگابایت دانلود پاورپوینت مدیریت آموزش و پرورش كاشان 25 اسلاید فصل…

 • معماری|پاورپوینت نقش آب در بتن
 • پاورپوینت نقش آب در بتن شناسه محصول :98916 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 11 تعداد بازدید : 153 حجم فایل: 107.0322266 مگابایت دانلود دانلود پاورپوینت نقش آب در بتن 11 اسلاید   فهرست مطالب:…

 • عمران و ساختمان|طرح مطالعاتی تونل بلند مدت آبرسانی به شهر شیراز
 • طرح مطالعاتی تونل بلند مدت آبرسانی به شهر شیراز شناسه محصول :53568 موضوع : عمران و ساختمان فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 42 تعداد بازدید : 322 حجم فایل: 14.61230469 مگابایت دانلود طرح مطالعاتی تونل بلند مدت…

 • روان شناسی|پاورپوینت مشاوره و روانشناسی مشکلات در روابط زناشویی زوج ها ، راهکارها و توصیه های طلایی
 • پاورپوینت مشاوره و روانشناسی مشکلات در روابط زناشویی زوج ها ، راهکارها و توصیه های طلایی شناسه محصول :102855 موضوع : روان شناسی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 298 تعداد بازدید : 301 حجم فایل: 2002.113281 مگابایت…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *