مدیریت|بررسی اثرات مؤلفه‌های کیفیت زندگی کاری (WLQ) بر کیفیت تصمیم‌های استراتژیک در سازمان آموزش وپرورش تهران

بررسی اثرات مؤلفه‌های کیفیت زندگی کاری (WLQ) بر کیفیت تصمیم‌های استراتژیک در سازمان آموزش وپرورش تهران شناسه محصول :50571 موضوع : مدیریت فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 96 تعداد بازدید : 567 حجم فایل: 0.446289063 مگابایت

دانلود

هدف ازپژوهش حاضر، بررسی اثرات مؤلفه‌های کیفیت زندگی کاری (WLQ) بر کیفیت تصمیم‌های استراتژیک در سازمان آموزش وپرورش تهران بوده است. روش تحقیق، توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه مورد مطالعه این تحقیق، کلیه کارکنان و مدیران سازمان آموزش وپرورش شهرستان تهران می باشند. در این تحقیق برای به دست آوردن نمونه مورد نظر از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده استفاده گردیده است. برای انجام این كار، پس از مشخص شدن تعداد نمونه‌ها، افراد به طور تصادفی انتخاب گردیده اند. حجم نمونه برای انجام تحقیق تعداد 223 نفر از كاركنان آموزش و پرورش شهرستان تهران می‌باشد كه كلیه‌ی تحلیل های آماری براین اساس انجام گرفته است. ابزار اندازه گیری در این تحقیق، پرسشنامه محقق ساخته با پنجاه و دو سئوال بسته پاسخ است كه بر اساس طیف پنج درجه ای لیكرت طرح شده است كه اعتبار آن براساس ضریب آلفای كرونباخ 87/0 برآورد گردید.جهت تجزیه وتحلیل داده‌ها ازآمار توصیفی واستنباطی (ضریب همبستگی کندال، آزمون من‌ویتنی، آزمون کروسکال‌والیس، آزمون فریدمن) استفاده شد. نتایج نشان داد كه در سطح اطمینان 99 درصد: شیوه مدیریت و سرپرستی بر کیفیت تصمیمات استراتژیک سازمان‌ آموزش و پرورش تهران اثر دارد. طراحی شغل بر کیفیت تصمیمات استراتژیک سازمان‌ آموزش و پرورش تهران اثر دارد. فضای کار بر کیفیت تصمیمات استراتژیک سازمان‌ آموزش و پرورش تهران اثر دارد. حقوق و دستمزد، امکانات رفاهی و خدمات درمانی بر کیفیت تصمیمات استراتژیک سازمان‌ آموزش و پرورش تهران اثر دارد. آموزش کارکنان بر کیفیت تصمیمات استراتژیک سازمان‌ آموزش و پرورش تهران اثر دارد. عوامل محیطی بر کیفیت تصمیمات استراتژیک سازمان‌ آموزش و پرورش تهران اثر دارد. در نهایت فرضیه اصلی تحقیق مبنی بر وجود ارتباط معنادار بین کیفیت زندگی کاری و کیفیت تصمیمات استراتژیک در سازمان‌ آموزش و پرورش تهران در سطح اطمینان 99 درصد مورد تأئید قرار گرفت. فهرست مطالب فهرست مطالب فصل اول کلیات تحقیق 1-1 عنوان تحقیق. 4 الف) عنوان تحقیق به فارسی.. 4 ب) عنوان تحقیق به انگلیسی.. 4 1-2 بیان مسأله. 4 1-3 پیشینه تحقیق. 5 1-4 اهداف تحقیق. 6 1-5 فرضیات تحقیق. 6 1-6 روش تحقیق. 7 الف: نوع روش تحقیق. 7 ب: روش گردآوری اطلاعات.. 7 پ: ابزار گردآوری اطلاعات.. 7 ت: روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 7 1-7 قلمرو تحقیق. 8 الف- قلمرو زمانی.. 8 ب- قلمرو مكانی.. 8 ج- قلمرو موضوعی.. 8 1-8 تعریف عملیاتی واژه‌ها 9   فصل دوم ادبیات تحقیق «قسمت اول» 2-1 کیفیت زندگی کاری.. 10 2-2 کار درخور انسان. 12 2-3 پرباری شغل.. 15 2-4 برنامه زمانی کار پرانعطاف… 16 2-5 تعاریف کیفیت زندگی کاری.. 17 2-6 برنامه‌های کیفیت زندگی کاری.. 21 2-7 ویژگی های برنامه. 22 2-8 اثر بخشی برنامه‌های کیفیت زندگی کاری.. 24 2-9 شاخص های کیفیت زندگی کاری.. 25 «قسمت دوم» 2-10 تعریف تصمیم. 32 2-11 تعریف تصمیم‌گیری.. 32 2-12 ماهیت تصمیم‌گیری.. 32 2-13 طبقه‌بندی تصمیمات.. 34 2-14 تصمیمات برنامه‌ریزی شده و برنامه‌ریزی نشده 35 2-15 تصمیمات سلسله مراتبی.. 35 2-16 تصمیم‌گیری استراتژیك چگونه ممكن است… 37 2-17 تعریف تفكر استراتژیك…. 38 2-18 عوامل مؤثر در رواج تفكر استراتژیك…. 38 2-19 سلسله مراتب اداری، آفت تصمیم‌گیری استراتژیك…. 39 2-20 هفت معیار تصمیم‌ استراتژیك…. 39 2-21 فرآیند تصمیم‌گیری.. 40 2-22 تصمیمات فردی.. 41 2-23 تصمیمات سازمانی.. 42  فصل سوم روش تحقیق 3-1 مقدمه. 44 3-2 روش تحقیق. 44 3-3 جامعه آماری.. 45 3-4 شیوه نمونه گیری و حجم نمونه. 46 3-5 روش گردآوری اطلاعات.. 47 الف- مطالعات کتابخانه ای و تحقیقات انجام شده 47 ب- پرسشنامه. 47 3-6 اجزای پرسشنامه. 48 3-7 روایی پرسشنامه ها 49 3-8 پایایی پرسشنامه. 50 3-9 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 50 3-10 خلاصه. 51   فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها 4-1 مقدمه. 53 4-2 اطلاعات جمعیت شناختی.. 53 4-2-1 جنسیت.. 53 4-1-2 سن. 55 4-1-3 سابقه خدمت.. 55 4-1-4 تحصیلات.. 56 4-2 آمار استنباطی (آزمون فرضیه ها) 57 الف) فرضیات فرعی.. 58 ب) فرضیه اهم(اصلی): 66 4-3 یافته های جانبی تحقیق. 67 4-3-1 بررسی دیدگاه كاركنان در ادراک از متغیرهای تحقیق بر اساس جنسیت.. 67 الف)کیفیت زندگی کاری 67 ب)کیفیت تصمیمات استراتژیک 69 4-3-2 بررسی ارتباط متغیرهای تحقیق با سن. 70 4-3-3 بررسی ارتباط متغیرهای تحقیق با سابقه خدمت.. 70 4-3-4 بررسی ارتباط متغیرهای تحقیق با سطح تحصیلی.. 71 4-4 رتبه بندی اثرگذاری متغیرهای کیفیت زندگی کاری.. 72 4-5 خلاصه. 73  فصل پنجم نتیجه گیری،پیشنهادات و محدودیت ها 5-1 مقدمه. 75 5-2 نتیجه گیری.. 75 5-2-1 از آزمون فرضیات.. 75 الف) فرضیات فرعی 75 5-2-1-1 فرضیه فرعی اول.. 75 5-2-1-2 فرضیه فرعی دوم. 76 5-2-1-3 فرضیه فرعی سوم. 77 5-2-1-4 فرضیه فرعی چهارم. 77 5-2-1-5 فرضیه فرعی پنجم.. 78 5-2-1-6 فرضیه فرعی ششم.. 78 ب) فرضیه اصلی 79 5-2-2 از یافته های جانبی تحقیق. 79 5-2-2-1 بررسی دیدگاه كاركنان در ادراک از متغیرهای تحقیق بر اساس جنسیت 80 الف)کیفیت زندگی کاری.. 80 ب)کیفیت تصمیمات استراتژیک….. 80 5-2-2-2 بررسی ارتباط متغیرهای تحقیق با سن 80 5-2-2-3 بررسی ارتباط متغیرهای تحقیق با سابقه خدمت 80 5-2-2-4 بررسی ارتباط متغیرهای تحقیق با سطح تحصیلی 80 5-2-2-5 رتبه بندی اثرگذاری متغیرهای کیفیت زندگی کاری 81 5-3 پیشنهادات.. 81 5-4 پیشنهاد برای تحقیقات آتی.. 84 5-5 محدودیت های تحقیق. 85  منابع و مآخذ الف) منابع فارسی.. 87 ب) منابع لاتین.. 88  ضمائم الف) پرسشنامه. 91 ب)ضریب پایائی.. 95  فهرست اشکال شکل (2-1): رویکردها به طراحی شغل… 13 شکل (2-2): پرباری شغل… 15 شکل (2-3): اجزاء کیفیت زندگی کاری… 19 شكل (2-4): ارتباط وظایف مدیریت با تصمیم‌گیری… 33 شكل (2-5): طبقه‌بندی تصمیمات…. 34 شكل (2-6): ابعاد و ویژگی‌های تصمیمات، سلسله مراتبی 37 شكل (2-7) فرآیند تصمیم‌گیری… 41 شکل (2-8): انتخاب راه حل تصمیمات فردی… 41 شکل(4-1): تعداد افراد نمونه آماری از نظر جنسیت…. 54 شكل(4-2):درصد افراد نمونه آماری از نظر جنسیت…. 54 شکل (4-3 ):نمودار بافت‌نگار سن افراد نمونه آماری… 55 شکل (4-4) : نمودار بافت‌نگار سابقه کار افراد نمونه آماری 56 شکل(4-5): تعداد افراد نمونه آماری از نظرسطح تحصیلات 57 شكل (4-6): درصد افراد نمونه آماری از نظر سطح تحصیلات 57  فهرست جداول جدول(3-1): ساختار پرسشنامه. 47 جدول ( 3-): طیف لیكرت… 48 جدول (4-1): وضعیت پاسخ دهندگان برحسب جنسیت… 54 جدول(4-2): وضعیت پاسخ دهندگان از نظرسن.. 55 جدول(4-3): وضعیت پاسخ دهندگان از نظرسابقه كار. 55 جدول(4-4): وضعیت پاسخ دهندگان از نظرسطح تحصیلات… 56 جدول (4-5): رابطه شیوه مدیریت و سرپرستی با مؤلفه های کیفیت تصمیمات استراتژیک…. 58 جدول (4-6): رابطه شیوه مدیریت و سرپرستی با کیفیت تصمیمات استراتژیک…. 59 جدول (4-7): رابطه طراحی شغل با مؤلفه های کیفیت تصمیمات استراتژیک…. 60 جدول (4-8): رابطه طراحی شغل با کیفیت تصمیمات استراتژیک…. 60 جدول (4-9): رابطه فضای کار با مؤلفه های کیفیت تصمیمات استراتژیک…. 61 جدول (4-10): رابطه فضای کار با کیفیت تصمیمات استراتژیک…. 62 جدول (4-11): رابطه حقوق و دستمزد، امکانات رفاهی و خدمات درمانی با مؤلفه های کیفیت تصمیمات استراتژیک 62 جدول (4-12): رابطه حقوق و دستمزد، امکانات رفاهی و خدمات درمانی با کیفیت تصمیمات استراتژیک 63 جدول (4-13): رابطه آموزش کارکنان با مؤلفه های کیفیت تصمیمات استراتژیک…. 64 جدول (4-14): رابطه آموزش کارکنان با کیفیت تصمیمات استراتژیک…. 65 جدول (4-15): رابطه عوامل محیطی با مؤلفه های کیفیت تصمیمات استراتژیک…. 65 جدول (4-16): رابطه عوامل محیطی با کیفیت تصمیمات استراتژیک…. 66 جدول (4-17): رابطه کیفیت زندگی کاری با کیفیت تصمیمات استراتژیک…. 66 جدول (4-18): رتبه متغیر کیفیت زندگی کاری و مؤلفه‌های آن در بین زنان و مردان. 68 جدول (4-19): آماره‌های مربوط به رتبه متغیر کیفیت زندگی کاری و مؤلفه‌های آن در بین زنان و مردان 68 جدول (4-20): رتبه متغیر کیفیت تصمیمات استراتژیک و مؤلفه‌های آن در بین زنان و مردان 69 جدول (4-21): آماره‌های مربوط به رتبه متغیر کیفیت تصمیمات استراتژیک و مؤلفه‌های آن در بین زنان و مردان 69 جدول (4-22): رابطه کیفیت زندگی کاری و کیفیت تصمیمات استراتژیک با سن.. 70 جدول (4-23): رابطه کیفیت زندگی کاری و کیفیت تصمیمات استراتژیک با سابقه خدمت 70 جدول (4-24): رتبه‌های آزمون کروسکال‌والیس برای کیفیت زندگی کاری و کیفیت تصمیمات استراتژیک بر اساس سطوح تحصیلی 71 جدول (4- 25): آماره‌های آزمون کروسکال‌والیس برای کیفیت زندگی کاری و کیفیت تصمیمات استراتژیک بر اساس سطوح تحصیلی 71 جدول (4- 26): رتبه‌های آزمون فریدمن برای اثرگذاری متغیرهای کیفیت زندگی کاری.. 72 جدول (4- 27): آماره‌های آزمون فریدمن برای اثرگذاری متغیرهای کیفیت زندگی کاری 7
 • مدیریت|پاورپوینت ناهماهنگی در مـدیـریت شهـری و پیامدها
 • پاورپوینت ناهماهنگی در مـدیـریت شهـری و پیامدها شناسه محصول :65093 موضوع : مدیریت فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 38 تعداد بازدید : 267 حجم فایل: 0.1015625 مگابایت دانلود پاورپوینت ناهماهنگی در مـدیـریت شهـری و پیامدها شاید بتوان…

 • معماری|پاورپوینت تحلیل کالج امرسون لس آنجلس
 • پاورپوینت تحلیل کالج امرسون لس آنجلس شناسه محصول :97565 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 28 تعداد بازدید : 198 حجم فایل: 18.16 مگابایت دانلود پاورپوینت تحلیل طراحی کالج امرسون لس آنجلس دارای 28 اسلاید…

 • عمران و ساختمان|پاورپوینت مانیتورینگ سلامت سازه ها
 • پاورپوینت مانیتورینگ سلامت سازه ها شناسه محصول :67047 موضوع : عمران و ساختمان فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 34 تعداد بازدید : 451 حجم فایل: 1.155273438 مگابایت دانلود توضیحات: فایل پاورپوینت روش مانیتورینگ سلامت سازه ها برای…

 • مکانیک|پاورپوینت انواع فرایند کشش
 • پاورپوینت انواع فرایند کشش شناسه محصول :99976 موضوع : مکانیک فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 37 تعداد بازدید : 215 حجم فایل: 4145.746094 مگابایت دانلود پاوروینت انواع فرایند کشش – شامل 37 اسلاید در قالب پاورپوینت و…

 • علوم انسانی|دانلود پرسشنامه صمیمیت تامپسون و واکر
 • دانلود پرسشنامه صمیمیت تامپسون و واکر شناسه محصول :69709 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 3 تعداد بازدید : 203 حجم فایل: 0.041992188 مگابایت دانلود دانلود پرسشنامه صمیمیت تامپسون و واکر پرسشنامه صمیمیت تامپسون…

 • علوم اجتماعی|پاورپوینت رسانه سرد و رسانه گرم از دیدگاه مک لوهان
 • پاورپوینت رسانه سرد و رسانه گرم از دیدگاه مک لوهان شناسه محصول :93124 موضوع : علوم اجتماعی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 45 تعداد بازدید : 245 حجم فایل: 287.2841797 مگابایت دانلود پاورپوینت رسانه سرد و رسانه…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *