مدیریت|اولویت بندی روش تامین مالی با استفاده از رویکرد ترکیبی AHP- TOPSIS در فروشگاه های زنجیره ای رفاه استان تهران

اولویت بندی روش تامین مالی با استفاده از رویکرد ترکیبی AHP- TOPSIS در فروشگاه های زنجیره ای رفاه استان تهران شناسه محصول :56253 موضوع : مدیریت فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 118 تعداد بازدید : 442 حجم فایل: 0.874023438 مگابایت

دانلود

اولویت بندی روش تامین مالی با استفاده از رویکرد ترکیبی AHP- TOPSIS در فروشگاه های زنجیره ای رفاه استان تهران   یکی از راه های کسب سود بیشتر در شرکت های مختلف انتخاب روش مناسب تامین مالی می باشد. نگرش به بازارهای مالی سبب شده است که برخی آن را تنها، برد و باخت های برآمده از نوسان های قیمت دارایی های مالی بدانند. در حالی که تاثیر ساختار مالی بر ساختار اقتصادی آن چنان مهم است که امروزه معتقدند بدون داشتن یک بخش مالی کارا نمی توان به رشد اقتصادی دست یافت. هدف اصلی این تحقیق رتبه بندی معیارهای انتخاب روش های تامین مالی و انتخاب برترین روش تامین مالی می باشد. در ابتدا در این تحقیق از روش دلفی فازی به منظور شناسایی عوامل و معیارهای تامین استفاده شده است. نتایج این بخش نشان داد که مشخص گردید که عوامل، کارایی، هزینه، پایداری، عملیاتی بودن، عدالت و شفافیت از مهم ترین معیارهای انتخاب روش تامین مالی بوده است و هم چنین تشکیل شرکت های تعاونی، دریافت تسهیلات، انتشار اوراق مشارکت، ایجاد شرکت های سرمایه گذار، حضور در بازار بورس، ایجاد طرح به صورت سهامدار، و در نهایت جذب سرمایه خارجی به عنوان روش های تامین مالی شناسایی شده است. به همین منظور در این تحقیق از روش تحلیل سلسله مراتبی استفاده می شود. حجم نمونه این تحقیق 30 نفر از خبرگان حوزه تامین مالی فروشگاه زنجیره ای می باشد. نتایج این تحقیق نشان داد که از میان عوامل، کارایی با وزن(0.351)، هزینه با وزن(0.230)، پایداری با وزن(0.140)، عملیاتی بودن با وزن(0.136)، عدالت با وزن(0.079) و شفافیت با وزن(0.064) به ترتیب بیشترین و کمترین وزن را در تحلیل سلسله مراتبی به خود اختصاص داده اند. هم چنین از میان روش های تامین مالی تشکیل شرکت های تعاونی(0.93)، دریافت تسهیلات با وزن(0.87)، انتشار اوراق مشارکت با وزن(0.72)، ایجاد شرکت های سرمایه گذار(0.60)، حضور در بازار بورس(0.33)، ایجاد طرح به صورت سهام دار(0.22)، و در نهایت جذب سرمایه خارجی(0.00001) به ترتیب بالاترین و پایین ترین اولویت را در بین روش های تامین مالی داشته اند. کلید واژه تامین مالی، فروشگاه زنجیره ای، تحلیل سلسله مراتبی   فهرست مطالب 1-1- مقدمه 2 1-2- بیان مسأله 2 1-3- ضرورت تحقیق 3 1-4- اهداف تحقیق 4 1-5- سوالات تحقیق 4 1-6- روش تحقیق 4 1-7- قلمرو تحقیق 6 1-7-1- قلمرو موضوعی 6 1-7-2- قلمرو زمانی 6 1-7-3- قلمرو مکانی 6 1-8- واژه ها و اصطلاحات كلیدی( نظری و عملیاتی ) 6 2-1- مقدمه 10 2-2- ساختار سرمایه و اهمیت آن 10 2-2-1- تامین منابع 11 2-2-2- مدیریت سود و ساختار سرمایه 12 2-2-3- اندازه شرکت و ساختار سرمایه 12 2-2-4- سودآوری و ساختار سرمایه 12 2-2-5- عوامل موثر بر ساختار سرمایه 13 2-2-6-  نظریه های ساختار سرمایه 15 2-2-6-1-  نظریه های مرتبط با گزینش بین بدهی و سهام‌ نظریه سنتی 15 2-2-6-2- نظریه موازنه ایستا 16 2-2-6-3- نظریه نمایندگی و ساختار سرمایه 19 2-2-6-4- زمان بندی بازار سرمایه و ساختار سرمایه 22 2-2-7- نظریه های مرتبط با گزینش بین بدهی های عمومی و خصوصی 23 2-2-7-2- نظریه هزینه های نمایندگی 24 2-2-7-3- هزینه سرمایه در بانک ها 25 2-2-8- ساختار تأمین مالی در اقتصاد: رتبه بندی هزینه  درآمد 26 2-2-9- تامین مالی داخلی و خارجی 27 2-2-10- تامین منابع مالی از خارج از سازمان 27 2-2- 11- عوامل تعیین کننده ساختار تامین مالی 29 2-2-12- اصل تطابق در تامین مالی 29 2-2-13- تامین مالی و الگوی بازار کامل 30 2-2-14- تامین مالی در شرایط انحراف از الگوی بازار کامل 30 2-2-15- اهداف تامین منابع از خارج سازمان 30 2-2-16- مزایا و معایب تامین منابع از بیرون(گروه مترجمان میثاق،1385) 32 2-2-16-1- مزایا 32 2-2-16-2- مشکلات 32 2-2-17- روش های تامین مالی 33 2-2-17-2- تامین مالی میان مدت و بلند مدت 33 2-2-18- منابع تأمین مالی بانک ها در ایران 34 2-2-19- انواع روش های تامین مالی شرکت ها 38 2-2-19-1- منابع تامین مالی از طریق بدهی(استقراض) 40 2-2-19-2- بانک های تجاری 40 2-2-19-3- وام های کوتاه مدت 41 2-2-19-4- وام های میان‌مدت و بلند‌مدت 41 2-2-19-5- خط های اعتباری و اعتبارات اسنادی 41 2-2-19-6- وام دهندگان به پشتوانه دارایی(وام رهنی) 42 2-2-19-7- اعتبار تجاری 42 2-2-19-8-عرضه کنندگان تجهیزات 42 2-2-19-9- شرکت های تامین مالی تجاری 43 2-2-19-10- مؤسسات وام و پس‌‌انداز(S & SL) 43 2-2-19-11- کارگزاری ها 43 2-2-19-12- شرکت های بیمه 43 2-2-19-13- اتحادیه های اعتباری 44 2-2-19-14- اوراق قرضه 44 2-2-19-15- عرضه های خصوصی 45 2-2-19-16- کمک های دولتی 45 2-2-20- روش های تامین منابع مالی بین المللی 47 2-2-21- تكنیك های تأمین مالی اسلامی 48 2-2-22- اصول تأمین مالی اسلامی 48 2-2-23- نوآوری ها در تأمین مالی اسلامی 49 2-2-24-  حسابداری بهای تمام شده تامین مالی 50 2-3- پیشینه تحقیق 51 2-3-1- پیشینه تحقیق داخلی 51 2-3-2- پیشینه تحقیق خارجی 54 3-1- مقدمه 57 3-2- روش پژوهش 57 3-3- الگوریتم اجرای تحقیق 57 3-4- مدل اجرایی پژوهش 60 3-5- جامعه آماری 61 3-6- روش و حجم نمونه گیری 61 3-7- ابزار گردآوری داده ها 61 3-8- روایی(اعتبار) ابزار گردآوری اطلاعات 62 3-9- پایایی(قابلیت اعتماد) ابزار گردآوری داده ها 62 4-1- مقدمه 64 4-2- آمار توصیفی 64 4-2-1- توصیف وضعیت جنسیت در نمونه آماری 64 4-2-2- توصیف وضعیت تحصیلات در نمونه آماری 65 4-2-3- توصیف وضعیت سن در نمونه آماری 66 4-3- دلفی فازی 67 4-4- بخش رتبه بندی مولفه ها با تاپسیس و سلسله مراتبی 79 4-4-1- تحلیل تاپسیس و سلسله مراتبی 79 4-4-2- تعیین وزن معیارها 79 4-5- اولویت بندی بخش های مختلف جامعه آماری با استفاده از تکنیک TOPSIS 80 4-5-1- مرحله اول: تشکیل ماتریس تصمیم 80 4-5-2- مرحله دوم: بی مقیاس سازی ماتریس تصمیم 81 4-5-3- مرحله سوم: ضرب احتمال(وزن ها) در ماتریس نرم شده 82 4-5-4- مرحله چهارم: تعیین راه حل ایده ال وضد ایده آل 83 4-5-5- مرحله پنجم: به دست آوردن اندازه فاصله ها 84 4-5-6- فاصله از نقطه ایده آل وضد ایده آل 85 4-5-7-  شاخص شباهت 86 5-1- مقدمه 90 5-2- تحلیل نتایج بخش توصیفی 90 5-3- نتایج شناسایی معیارها و روش های تامین مالی 91 5-4- نتایج رتبه بندی روش های تامین مالی 91 5-4-1- نتایج تعیین وزن معیارها 91 5-4-2- نتایج اولویت بندی با روش تاپسیس 91 5-5- محدودیت های تحقیق 92 5-6- پیشنهادات 92 5-6-1- پیشنهادات بر اساس یافته های تحقیق 92 5-6-2- پیشنهادات برای تحقیقات آتی 93 منابع 94 پیوست پرسشنامه 98 پیوست نرم افزاری 106 فهرست جداول (جدول2-1) مروری بر ابزار تأمین مالی اسلامی در مقایسه با ابزار تأمین مالی سنتی 49 (جدول 4-1)  توصیف جنسیت 64 (جدول 4-2) بررسی وضعیت تحصیلات 65 (جدول 4-3) بررسی وضعیت سن در نمونه تحقیق 66 (جدول 4-4) اعداد فازی مثلثی متغیر های کلامی 68 (جدول 4-5) فراوانی پاسخ خبرگان 69 (جدول 4-6) محاسبه میانگین دیدگاه خبرگان حاصل از نظر سنجی نخست 71 (جدول 4-7) نتایج توصیفی پرسشنامه دوم 73 (جدول 4-8) محاسبه میانگین پاسخ خبرگان 74 (جدول 4-9) اختلاف میانگین فازی زدایی شده 75 (جدول 4-10) نتایج توصیفی پرسشنامه دوم 77 (جدول 4-11) محاسبه میانگین پاسخ خبرگان 77 (جدول 4-12) اختلاف میانگین فازی زدایی شده 78 (جدول 4-13) ماتریس نظرات افراد در مورد معیار های مورد بررسی 79 (جدول 4-14) شماره ماتریس تصمیم 81 (جدول 4-15) ماتریس بی مقیاس شده 81 (جدول 4-16) ضرب احتمال(وزن‌ها) در ماتریس تصمیم 83 (جدول 4-17) راه حل ایده ال وضد ایده آل 84 (جدول 4-18) اندازه فاصله ها از ایده آل 85 (جدول 4-19) اندازه فاصله ها از ضد ایده آل 86 (جدول 4-20) شاخص شباهت 87 فهرست نمودارها (نمودار 3-1) الگوریتم اجرای تحقیق 59 (نمودار 3-2) نرخ سازگاری پرسشنامه 62 (نمودار4-1) توصیف جنسیت 65 (نمودار4-2) وضیعت تحصیلات 66 (نمودار4-3) بررسی وضیعت سن در نمونه تحقیق 67 (نمودار 4-4) تعریف متغیر های زبانی 68 (نمودار 4-5) وزن معیارها 80 فهرست اشکال  (شکل1-1) مدل مفهومی تحقیق 5 (شکل 2-1) تأثیر روش های مختلف مالی بر هزینه کل شرکت براساس نظریه سنتی 16 (شکل 2-2) ساختار سرمایه بهینه با توجه به نظریه نمایندگی 20 (شکل 3-1) مدل سلسله مراتبی 60
 • فقه و حقوق اسلامی|دانلود تحقیق عقد ضمان
 • دانلود تحقیق عقد ضمان شناسه محصول :53941 موضوع : فقه و حقوق اسلامی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 60 تعداد بازدید : 335 حجم فایل: 5.657226563 مگابایت دانلود دانلود تحقیق عقد ضمان   این محصول در قالب…

 • حسابداری|پاورپوینت فصل یازدهم مدیریت سرمایه گذاری جونز ترجمه تهرانی و نوربخش با موضوع سهام عادي : تجزيه و تحليل و استراتژي ها
 • پاورپوینت فصل یازدهم مدیریت سرمایه گذاری جونز ترجمه تهرانی و نوربخش با موضوع سهام عادي : تجزيه و تحليل و استراتژي ها شناسه محصول :93608 موضوع : حسابداری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 18 تعداد بازدید :…

 • علوم انسانی|مبانی نظری اختلال اضطرابی ، درمان و مشاوره گروهی
 • مبانی نظری اختلال اضطرابی ، درمان و مشاوره گروهی شناسه محصول :91660 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 29 تعداد بازدید : 172 حجم فایل: 0.078125 مگابایت دانلود مبانی نظری اختلال اضطرابی، درمان و…

 • معماری|پاورپوینت انسان طبیعت معماری
 • پاورپوینت انسان طبیعت معماری شناسه محصول :72777 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 42 تعداد بازدید : 372 حجم فایل: 1.973632813 مگابایت دانلود پاورپوینت انسان طبیعت معماری     مقدمه: موضوع تحقیق ما آشنایی با…

 • روان شناسی|پاورپوینت اختلال اسکیزوافکتیو یا عاطفه گسیختگی
 • پاورپوینت اختلال اسکیزوافکتیو یا عاطفه گسیختگی شناسه محصول :87235 موضوع : روان شناسی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 36 تعداد بازدید : 307 حجم فایل: 1.235351563 مگابایت دانلود پاورپوینت اختلال اسکیزوافکتیو یا عاطفه گسیختگی چیست   پاورپوینت…

 • آمار|پاورپوینت آشنایی با آمار توصيفی
 • پاورپوینت آشنایی با آمار توصيفی شناسه محصول :93294 موضوع : آمار فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 27 تعداد بازدید : 741 حجم فایل: 653.1132813 مگابایت دانلود پاورپوینت آشنایی با آمار توصيفی ، در حجم 27 اسلاید قابل…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *