مدیریت|استراتژی توسعه کسب و کار خانگی

استراتژی توسعه کسب و کار خانگی شناسه محصول :40460 موضوع : مدیریت فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 103 تعداد بازدید : 622 حجم فایل: 1.943359375 مگابایت

دانلود

مقدمه. .3 الف – فرآیند اخذ جواز تاسیس و محدودیت‌های آن برای كارآفرینان.. 6 پ – موانع مقررات صادرات و واردات برای كارآفرینان و صنایع كوچك….. 12 ج – قانون مالیات و موانع آن برای صنایع كوچك….. 14 د – قانون كار و موانع آن برای كارآفرینان.. 16 عوامل بازدارنده و موانع محیطی توسعه کارآفرینی کدامند؟. 18 موانع اداری کارآفرینی در ایران.. 19 تاثیر محیط کسب‌وکار بر توسعه کارآفرینی… 20 چارچوب ارزیابی محیط کسب و کار بانک جهانی… 20 چارچوب شرکت نوسازی صنایع ایران.. 21 ارزیابی وضعیت موجود محیط  کسب و کار. 22 اقدامات قانونگذاری و اجرایی انجام شده برای بهبود محیط کسب و کار کشور. 22 سیاست‌های کلی اصل 44.. 23 استراتژی توسعه  کسب و کار خانگی بعنوان یک صنعت کوچک….. 24 تعاریف و مفاهیم کسب و کار خانگی… 24 مروری بر مشاغل خانگی در برخی از کشورها: 26 ساختارهای کسب و کار خانگی (Home – based Business Structures ) 29 1- ساختار متمرکز:(( Focussed Structure) 30 2- ساختار خطی : 31 ویژگیهای ساختار خطی: 31 3- ساختار مرکب(Compound – based Structure) 32 ویژگیهای ساختار مرکب : 33 4- ساختارهای مجموعه ای (Collection – based Structure ) 33 ویژگیهای ساختار مجموعه ای… 33 ساختارهای منظومه ای( Solar – based Structure) 34 ویژگیهای ساختار منظومه ای : 34 طبقه بندی کلی مشاغل خانگی و کارگاههای خانوادگی… 35 قابلیتهای پیاده سازی کسب و کارهای خانگی : 47 عمده ترین مزیتهای نسبی کسب و کار خانگی : 47 آئین نامه اجرایی پیشنهادی ایجاد و توسعه مشاغل خانگی و کارگاههای خانوادگی… 50 عمده ترین سیاستهای قابل پیگیری توسط شوراهای استانی کسب وکار خانگی : 60 تصویب نامه. 61 بررسی نقش کسب و کارهای کوچک و متوسط با تأکید بر رویکرد استراتژیک، چالشها و راهکارها 65 تفاوت های بخش دولتی و خصوصی… 68 الف) مالی و مالیاتی… 75 ب) بودجه های تحقیقاتی… 76 ج) تسهیلات پشتیبانی… 76 د) حمایت های قانونی… 77 رابطه دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی با بخش غیردولتی ها (SME ها)و نقش دولت…. 77 بررسی عمیق تر شرکت های کوچک و متوسط… 82 ویژگی های کسب و کارهای کوچک و متوسط… 84 موانع توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط… 85 الف) موانع داخلی : 85 ب ) موانع خارجی: 86 نقش کسب و کار های کوچک و متوسط در اقتصاد. 86 مراحل ایجاد کسب و کار کوچک و متوسط… 88 ارزیابی اولیه کسب و کار: 88 برنامه ریزی کسب و کار: 89 تأمین منابع مالی : 89 چالشهای انتقال فناوری در شرکتهای کوچک و متوسط… 90 چالش اول: یادگیری فناوری های نوین… 90 چالش دوم: ارزیابی فناوری های جدید.. 91 چالش سوم: انطباق موفق فناوری جدید.. 92 چالش چهارم: گزینه های توسعه فناوری… 92 پیشنهادات… 93 جمع بندی… 95 مآخذ.. 99 مقدمه شرط اینكه یك بنگاه كوچك بتواند ایجاد و راه اندازی گردد و سپس با اجرای ایده‌های كارآفرینی فعالیت خود را تداوم بخشد و از این طریق امكان رشد و توسعه را بیابد، فراهم بودن بسترهای لازم در عرصه اقتصاد كشور است. از جمله نهادهایی كه بر بسترسازی فعالیت‌های اقتصادی نقش بارز و بی‌چون و چرایی دارد، نهاد دولت است. دولت با استفاده از حق انحصاری خود در وضع قوانین و مقررات آثار زیادی بر روابط و فعالیت‌های كارگزاران و بازی‌گران عرصه اقتصاد دارد. شرط اینكه یك بنگاه كوچك بتواند ایجاد و راه اندازی گردد و سپس با اجرای ایده‌های كارآفرینی فعالیت خود را تداوم بخشد و از این طریق امكان رشد و توسعه را بیابد، فراهم بودن بسترهای لازم در عرصه اقتصاد كشور است. از جمله نهادهایی كه بر بسترسازی فعالیت‌های اقتصادی نقش بارز و بی‌چون و چرایی دارد، نهاد دولت است. دولت با استفاده از حق انحصاری خود در وضع قوانین و مقررات آثار زیادی بر روابط و فعالیت‌های كارگزاران و بازی‌گران عرصه اقتصاد دارد. این ابزار دولت (یعنی قانون‌گذاری) می‌تواند نقشی مانند شمشیر دولبه داشته باشد. اگر درست به كار گرفته شود بسترها و شرایط ‎ فعالیت و رقابت درعرصه ‎ اقتصادی را تسهیل و مهیا می‌كند و اگر به ‎ نادرستی به ‎ كار گرفته ‎ شود، می‌تواند به ‎ عنوان مانع ‎ برای ‎ بازیگران ‎ اقتصاد ‎ عمل كند.شواهد موجود و بررسی‌های انجام شده در زمینه اقتصاد ایران بیانگر این است كه قوانین و مقررات وضع شده توسط دولت در عرصه اقتصاد نه تنها بسترهای مناسب برای فعالیت‌های كارآفرینی و تولیدی را فراهم نكرده است، بلكه قوانین و مقررات وضع شده به عنوان مانعی جهت رشد كارآفرینی در صنایع كوچك و در نتیجه رشد و توسعه صنایع كوچك در اقتصاد ایران عمل كرده است. به منظور شناخت برخی موانع قانونی رشد كارآفرینی در صنایع كوچك ایران كه به واسطه حق انحصاری دولت در وضع قوانین ومقررات ایجاد شده است، پنج زمینه به عنوان مهمترین زمینه‌های دخالت دولت مورد بررسی قرار گرفته كه عبارتند از: فرآیند اخذ جواز تاسیس، فرآیند دریافت اعتبار مالی، صادرات و واردات، مالیات و عوارض، قانون كار. جهت بررسی زمینه‌های فوق از روش تحقیق توصیفی – تحلیلی استفاده شده است كه به منظور جمع آوری اطلاعات مورد نیاز این روش، از دو روش مكتوب و غیرمكتوب (مصاحبه غیررسمی با افراد) به عنوان دو روش مكمل استفاده شده است. به عنوان مثال، جهت پی بردن به موانع و محدودیت‌هایی كه فرایند اخذ جواز تاسیس برای كارآفرینان ایجاد می‌كند، علاوه بر استفاده از منابع مكتوب، در این زمینه با برخی از افرادی كه درگیر این فرایند بودند مصاحبه‌های غیررسمی صورت گرفته كه خود تایید كننده و تكمیل كننده اطلاعات به دست آمده از منابع مكتوب بوده است. نتایج به دست آمده از بررسی‌های انجام شده در زمینه‌های مورد اشاره حاكی از تایید فرضیات و گمانه‌های اولیه در زمینه موانع ایجاد شده توسط قوانین دولتی برای كارآفرینان صاحبان صنایع كوچك است.
 • فقه و حقوق اسلامی|پاورپوینت عقد ضمان چیست
 • پاورپوینت عقد ضمان چیست شناسه محصول :94498 موضوع : فقه و حقوق اسلامی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 52 تعداد بازدید : 280 حجم فایل: 385.6953125 مگابایت دانلود پاورپوینت عقد ضمان چیست   پاورپوینت عقد ضمان چیست…

 • روان شناسی|پاورپوینت اعتیاد به الکل و درمان آن
 • پاورپوینت اعتیاد به الکل و درمان آن شناسه محصول :69800 موضوع : روان شناسی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 50 تعداد بازدید : 274 حجم فایل: 0.474609375 مگابایت دانلود پاورپوینت اعتیاد به الکل و درمان آن عوارض…

 • علوم انسانی|پرسشنامه استاندارد انگیزش تحصیلی
 • پرسشنامه استاندارد انگیزش تحصیلی شناسه محصول :70146 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 8 تعداد بازدید : 249 حجم فایل: 0.118164063 مگابایت دانلود پرسشنامه استاندارد انگیزش تحصیلی پرسشنامه استاندارد انگیزش تحصیلی هارتر شامل 33…

 • مکانیک|پکیج مدلسازی رینگ در نرم افزار انسیس
 • پکیج مدلسازی رینگ در نرم افزار انسیس شناسه محصول :99349 موضوع : مکانیک فرمت اصلی فایل : dbb تعداد صفحات : 2 تعداد بازدید : 220 حجم فایل: 371.5224609 مگابایت دانلود پکیج مدلسازی رینگ در نرم افزار انسیس در قالب…

 • معماری|پاورپوینت تحلیل ترمینال فرودگاه بین المللی تایوان
 • پاورپوینت تحلیل ترمینال فرودگاه بین المللی تایوان شناسه محصول :97591 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 20 تعداد بازدید : 214 حجم فایل: 8.13 مگابایت دانلود این فایل شامل  تحلیل ترمینال فرودگاه بین المللی تایوان…

 • مکانیک|گزارش كارآموزی در اتومكانیك اهواز
 • گزارش كارآموزی در اتومكانیك اهواز شناسه محصول :63342 موضوع : مکانیک فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 53 تعداد بازدید : 385 حجم فایل: 0.032226563 مگابایت دانلود گزارش كارآموزی در اتومكانیك اهواز تنظیم كاربراتور و دلكو پیكان 1600-…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.