مدیریت|ارزیابی عوامل استقرار مدارس هوشمند از دیدگاه مدیران و دانش آموزان

ارزیابی عوامل استقرار مدارس هوشمند از دیدگاه مدیران و دانش آموزان شناسه محصول :50548 موضوع : مدیریت فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 125 تعداد بازدید : 648 حجم فایل: 0.451171875 مگابایت

دانلود

شرح مختصر: مدرسه هوشمند مدرسه‌ای فیزیکی است و کنترل و مدیریت آن، مبتنی بر فناوری کامپیوتر و شبکه انجام می‌گیرد و محتوای اکثر دروس آن الکترونیکی و سیستم ارزشیابی و نظارت آن هوشمند است ودر آن روند اجرای کلیه فرآیند ها اعم از مدیریت، نظارت، کنترل، یاددهی-یادگیری، منابع کمک آموزشی، ارزشیابی وامور دفتری مبتنی بر فناوری اطلاعات وارتباطات و درجهت بهبود نظام آموزشی و تربیتی پژوهش محور طراحی شده است.هدف از تحقیق حاضر ارزیابی استقرار عوامل مدارس هوشمند ازدیدگاه مدیران ودانش آموزان مقطع دوم متوسطه مدارس است.هدف دیگر مقایسه این ابعاد از دیدگاه مدیران ودانش آموزان است.روش تحقیق توصیفی-پیمایشی است.نمونه اماری با استفاده ازروش سرشماری شامل 25 مدیر و135 دانش آموز مدارس هوشمند است.ابزار تحقیق پرسشنامه 28 گویه ای با 5 بعد در طیف لیکرت تنظیم شده است.با استفاده ازنرم افزارspss در دوبخش آمار توصیفی واستنباطی داده ها مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند.یافته ها نشان داد بین دیدگاه مدیران ودانش اموزان در وضعیت مطلوب عوامل استقرار مدارس هوشمند تفاوت معنادار وجود دارد.از نظر مدیران زیرساخت های فناوری اطلاعات و توانمند سازی معلمان مدارس هوشمند دروضعیت مطلوبی قرار ندارد.از دیدگاه مدیران ودانش اموزان مدیریت یکپارچه رایانه ای، ارتباط بادیگر مدارس ومحیط یاددهی-یادگیری مدارس هوشمند دروضعیت مطلوبی قرار دارد. فهرست مطالب فصل اول: کلیات تحقیق مقدمه……………………………………………………………………………………………………………… 2 1-1-بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………. 3 1-2-اهمیت وضرورت موضوع……………………………………………………………………………… 5 1-3-اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………. 7 1-4- سوال های تحقیق……………………………………………………………………………………….. 8 1-5- فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………… 9 1-6- قلمرو تحقیق……………………………………………………………………………………………. 9 1-7-مدل مفهومی تحقیق………………………………………………………………………. 10 1-8- تعریف عملیاتی اصطلاحات تحقیق…………………………………………….. 10 فصل دوم:مبانی نظری تحقیق مقدمه ……………………………………………………………………………………. 14 2-1.تاریخچه پیدایش مدارس هوشمند ……………………………………………………………….. 14 2-2 .تاریخچه آموزش با کمک فناوری در ایران…………………………………………………… 16 2-3. تعریف مدرسه هوشمند………………………………………………………………… 17 2-4 .اهداف مدرسه هوشمند……………………………………………………. 18 2-5. مفهوم هوشمند سازی ……………………………………………………… 20 2-6.ویژگی های مدارس هوشمند……………………………………………. 20 2-7.ضرورت هوشمندسازی مدارس………………………………………. 21 2-8.فواید کلاس هوشمند…………………………………………………… 24 2-9.ابزار مدرسه هوشمند…………………………………………………………………..25 2-10. ساختار مدرسه هوشمند………………………………………………….. 26 2-11.پیشتازان ایجاد مدرسه هوشمند ……………………………………… 27 2-12. معلمین مدارس هوشمند ………………………………………………………… 28 2-13. دانش‌آموزان مدارس هوشمند……………………………………………. 29 2-14.ابعاد فناوری در مدارس هوشمند……………………………………. 30 2-15.كاركردهای عمده مدارس هوشمند ……………………………………. 34 2-16. تئوری ومبانی نظری …………………………………………………………. …35 2-17.نقش فناوری اطلاعات در مدارس هوشمند……………………………. ….37 2-18. آموزش هوشمند در مدرسه هوشمند ……………………………… ….39 2-19. مسئولیتها و مهارتهای حرفه ای در مدارس هوشمند…………………………..40 2-20.فناوری مدارس هوشمند…………………………………………………..44 2-21.یادگیری الکترونیکی در مدارس هوشمند……………………………………………48 2-22.دلایل عدم شکل گیری مدارس هوشمند……………………………………….51 2-23.پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………..53 فصل سوم:روش تحقیق مقدمه……………………………………………………………………………………….. 59 3-1. روش تحقیق……………………………………………………………………………………………… 59 3-2.جامعه آماری………………………………………………………………………………………………. 60 3-3.حجم نمونه و نمونه گیری………………………………………………………………………………. 61 3-4.روش گردآوری اطلاعات………………………………………………………………………………. 61 3-5.ابزار گردآوری داده ها………………………………………………………………………………….. 61 3-6.روایی و پایایی پرسشنامه………………………………………………………………… 63 فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده های تحقیق مقدمه……………………………………………………………………………………… 66 4-1.آمار توصیفی……………………………………………………………………………………………. 67 4-1-1.توزیع متغیر زیرساخت های فناوری………………………………………………….. 67 4-1-3.توزیع متغیر محیط یاددهی-یادگیری…………………………………………………………….. 69 4-1-5.توزیع متغیرمعلمان آموزش دیده……………………………………………………………………. 70 4-1-7.توزیع متغیر نظام ارتباطات…………………………………………………………………………. 72 4-1-9.توزیع متغیر مدیریت…………………………………………………………………………………. 73 4-2.آمار استنباطی………………………………………………………………… 75 4-2-1.آزمون نرمال بودن متغیرها……………………………………………….75 4-2-2.تحلیل عاملی…………………………………………………………….76 4-2-3.آزمون فرضیات……………………………………………………..77 4-2-4.آزمون فرضیات فرعی……………………………………………..78 فصل پنجم: نتیجه گیری مقدمه……………………………………………………………………………………………… 83 5-1 .نتایج تحقیق……………………………………………………………………………….. 83 5-2 .پیشنهادها………………………………………………………………………………… 87 5-2-1.پیشنهادات کاربردی………………………………………………………………. 87 5-2-2.پیشنهادات پژوهشی…………………………………………………………. 89 5-3.محدودیتها………………………………………………………………….. 90 پیوست پرسشنامه……………………………………………………………… .92 spss…………………………………………………………………………… .94 منابع فارسی…………………………………………………………………………. 105 منابع لاتین…………………………………………………………………………………….. 108 فهرست جداول جدول2-1.ارتباط اهداف کلی با نقش مدارس هوشمند………………………………….. 19 جدول3-1.جامعه آماری…………………………………………………………………………… 60 جدول3-2.جامعه آماری…………………………………………………………….. 60 جدول3-3. شماره گویه های پرسشنامه………………………………………………….. 62 جدول3-3.آلفای کرنباخ………………………………………………………………………… 63 جدول4-1-1.توزیع فراوانی زیرساخت فناوری……………………………………………. 67 جدول 4-1-2.آمار توصیفی زیرساخت های فناوری………………………………………. 68 جدول4-1-3.توزیع فراوانی محیط یاددهی-یادگیری…………………………………….. 69 جدول4-1-4.آمار توصیفی محیط یاددهی-یادگیری……………………………………. 70 جدول4-1-5.توزیع فراوانی معلمان آموزش دیده…………………………………………. 70 جدول4-1-6.آمارتوصیفی معلمان آموزش دیده…………………………………………. 71 جدول4-1-7.توزیع فراوانی ………………………………………………………………. 72 جدول 4-2-8.آمار توصیفی نظام ارتباطی ……………………………………………….. 73 جدول4-1-9.توزیع فراوانی مدیریت………………………………………………………. 73 جدول4-1-10.آمار توصیفی مدیریت…………………………………………………… 74 جدول 4-2-1.آزمون کلموگروف-اسمیرنوف ………………………………………………. 75 جدول4-2-2-1.آزمون kmo…………………………………………………………. 76 جدول4-2-1.آزمون t…………………………………………………………………………… 77 جدول4-2-2.آزمون t……………………………………………………………………….. 78 جدول4-2-3.آزمون t………………………………………………………………………. 79 جدول4-2-4.آزمون t……………………………………………………………………… 79 جدول4-2-5.آزمون t………………………………………………………………………. 80 جدول4-2-4.آزمون t………………………………………………………………………. 81 فهرست شکل ها 1-1.مدل مفهومی………………………………………………………………. ….10
 • هنر|پاورپوینت نقش هنر در پیشگیری از اعتیاد تئاتر درمانی (سایكو درام )
 • پاورپوینت نقش هنر در پیشگیری از اعتیاد تئاتر درمانی (سایكو درام ) شناسه محصول :64808 موضوع : هنر فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 68 تعداد بازدید : 694 حجم فایل: 0.190429688 مگابایت دانلود پاورپوینت نقش هنر در…

 • روان شناسی|پرسشنامه سطوح تفسیر 5 گانه وکسلر
 • پرسشنامه سطوح تفسیر 5 گانه وکسلر شناسه محصول :100687 موضوع : روان شناسی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 9 تعداد بازدید : 239 حجم فایل: 26.65234375 مگابایت دانلود پرسشنامه سطوح تفسیر 5 گانه وکسلر   فهرست مطالب…

 • روان شناسی|تاثیر كودكان عقب مانده ذهنی بر تعامل اجتماعی خانواده
 • تاثیر كودكان عقب مانده ذهنی بر تعامل اجتماعی خانواده شناسه محصول :50688 موضوع : روان شناسی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 109 تعداد بازدید : 483 حجم فایل: 1.198242188 مگابایت دانلود خانواده یک نظام اجتماعی است و…

 • فقه و حقوق اسلامی|پاورپوینت عقل و ارتباط آن با دین
 • پاورپوینت عقل و ارتباط آن با دین شناسه محصول :72728 موضوع : فقه و حقوق اسلامی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 22 تعداد بازدید : 330 حجم فایل: 0.829101563 مگابایت دانلود پاورپوینت عقل و ارتباط آن با…

 • معماری|پاورپوینت تحلیل معماری و طراحی داخلی فروشگاه جواهرآلات مشهد
 • پاورپوینت تحلیل معماری و طراحی داخلی فروشگاه جواهرآلات مشهد شناسه محصول :99226 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 12 تعداد بازدید : 156 حجم فایل: 2490.007813 مگابایت دانلود پاورپوینت تحلیل معماری و طراحی داخلی فروشگاه…

 • روان شناسی|پاورپوینت فلسفه تربیتی مونتسوری
 • پاورپوینت فلسفه تربیتی مونتسوری شناسه محصول :85726 موضوع : روان شناسی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 33 تعداد بازدید : 308 حجم فایل: 0.985351563 مگابایت دانلود پاورپوینت فلسفه تربیتی مونتسوری   پاورپوینت فلسفه تربیتی مونتسوری شامل 33…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *