مدیریت|ارزیابی عملکرد حوزه مدیریت منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی کاشان بر اساس الگوی تعالی سازمانی EFQM

ارزیابی عملکرد حوزه مدیریت منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی کاشان بر اساس الگوی تعالی سازمانی EFQM شناسه محصول :50560 موضوع : مدیریت فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 170 تعداد بازدید : 560 حجم فایل: 0.498046875 مگابایت

دانلود

مقصود از مدیریت منابع انسانی سیاست‌ها و اقدامات مورد نیاز برای اجرای بخشی از وظیفه مدیریت است که با جنبه‌هایی از فعالیت‌ کارکنان بستگی دارد، به ویژه برای کارمندیابی، آموزش دادن به کارکنان ، ارزیابی عملکرد ، دادن پاداش و ایجاد محیطی سالم و منصفانه برای کارکنان سازمان. مدیریت امور کارکنان حوزه‌ای است که به اندازه کل حوزه مدیریت قدمت دارد اما به طور طبیعی دستخوش تغییر و تکامل شده است. نقطه عطف این تغییر و تکامل جایی است که به جای مدیریت کارکنان1 ، مدیریت منابع انسانی2 مطرح می‌شود. مدیریت منابع انسانی علاوه بر دارا بودن مبانی و مفاهیم مدیریت کارکنان، رویکردهای کلی‌تر و جدید‌تری را در مدیریت نیروی انسانی در نظر می‌گیرد. برای دهها سال، اجرای وظایف انتخاب، آموزش و جبران خدمت کارکنان وظایف اصلی حوزه‌ای به نام مدیریت کارکنان بود. این وظایف بدون توجه به اینکه چگونه به یکدیگر مرتبط هستند انجام می‌شدند. اما اکنون حوزه‌ای به نام مدیریت منابع انسانی مطرح شده است. مدیریت منابع انسانی آنطور که در حال حاضر درک می‌شود، به جای رد یا حذف، تعمیمی از نیازمندهای سنتی اداره اثربخش کارکنان است. در این حوزه درک مناسبی از رفتار بشری و مهارت استفاده از این درک و بینش نیاز است. هم‌چنین داشتن دانش و درک از وظایف مختلف کارکنان و آگاهی از شرایط محیطی ضروری است فهرست مطالب فــــصـــــل اول : 1-1 مقدمه. نتیجه گرایی.. مشتری مداری.. رهبری و ثبات در مقاصد. مدیریت مبتنی بر فرایندها و واقعیت ها توسعه و مشاركت كاركنان. یادگیری و نوآوری و بهبود مستمر. توسعه شراكت ها مسئولیت اجتماعی.. 1-2 بیان مسئله : 1-3 اهمیت و ضرورت موضوع: 1-4هداف تحقیق: هدف کلی: 1-5 سوالات تحقیق.. 1-6 تعریف مفاهیم و اصطلاحات: 1-7تعریف عملیاتی واژگان فصل دوم  ادبیات تحقیق. 2-1مقدمه. نگرش فرایندی به مدیریت منابع انسانی. مدیریت منابع انسانى و عملكرد مدیر پرسنل. مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی. تاثیر تعهد سازمانی. اهداف مدیریت منابع انسانى. – تأمین نیروى انسانىِ مورد نیاز؛ وظایف مدیریت منابع انسانى. وظایف اجرایى مدیریت منابع انسانى. 1. برنامه ریزى نیروى انسانى، كارمندیابى و گزینش… 2. آموزش و توسعه نیروى انسانى. 3. نظام جبران خدمات و انگیزه 4. نظام ارزیابى عملكرد 5. پرورش زندگى شغلى. 6. ایمنى و سلامتى روانى و جسمى. 7. بهبود ارتباطات منابع انسانى. 8. تحقیقات منابع انسانى. اهمیت دانش مدیریت منابع انسانى. عوامل محیطى مؤثر بر مدیریت منابع انسانى. 2. عوامل محیطى درون سازمانى. نامعینى محیطى. تجزیه و تحلیل شغل. تجزیه و تحلیل شغل در سه موقعیت انجام مى گردد. تجزیه و تحلیل شغل، اساسى ترین ابزار مدیریت منابع انسانى. مراحل تجزیه و تحلیل شغل. 1. تعیین نوع استفاده از اطلاعات تجزیه و تحلیل شغل : 2. تهیه و تأمین اطلاعات مبنایى : 3. انتخاب مشاغل نمونه و كلیدى كه باید مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد : 4 جمع آورى اطلاعات و تجزیه و تحلیل شغل : 5. بازبینى اطلاعات با شاغلین : 6. تدوین شرح شغل و شرح شرایط احراز مشاغل : تدوین شرح شغل. تدوین شرح شرایط احراز. روش هاى تجزیه و تحلیل شغل. چه كارى انجام مى گیرد؟. چگونه كار انجام مى شود؟. چرا كار انجام مى گیرد؟. – هدف از انجام شغل و نتایج حاصل از آن چیست؟. طراحى شغل. روش هاى طراحى شغل. تأثیر تكنولوژى روى طراحى شغل. تعریف برنامه ریزى نیروى انسانى. برنامه ریزى استراتژیك.. فرآیند برنامه ریزى نیروى انسانى. 1. پیش بینى احتیاجات سازمان به نیروى انسانى: روش هاى پیش بینى نیروى انسانى مورد نیاز: 2. بررسى و ارزیابى نیروى انسانى موجود: موجودى مهارت: موجودى مدیریت: 3. مقایسه احتیاجات و موجودى نیروى انسانى: تعریف كارمندیابى.. فرآیند كارمندیابى.. جایگزین هاى كارمندیابى.. 1. اضافه كارى.. 2. قراردادهاى فرعى.. 3. استفاده از كاركنان دیگر به طور پاره وقت.. 4. به تعویق انداختن سفارش… عوامل محیطى مؤثر بر فرآیند كارمندیابى.. مزایاى خط مشى ترفیع از داخل.. معایب خط مشى ترفیع از داخل.. منابع كارمندیابى.. 1. دبیرستان ها 2. دانشگاه ها 3. رقبا و سازمان هاى دیگر. 4. استخدام نشده ها و یا بیكارشدگان. روش هاى كارمندیابى.. الف» روش هاى كارمندیابى از داخل.. ب» روش هاى كارمندیابى از بیرون سازمان. 1» تبلیغات.. 2» مؤسسات كارگمارى و یا كاریابى.. 3» كارمندیابان. 4» دوره هاى كارى آزمایشى.. 5» اقدامات كاركنان سازمان. اهمیت فرآیند گزینش… فرآیند گزینش… عوامل محیطى مؤثر بر فرآیند گزینش… 1. قوانین دولتى.. 2. زمان موجود براى تصمیم گیرى.. 3. سطح سازمانى موردنظر. 4. تعداد متقاضیان. 5. نوع سازمان. 6. دوره هاى آزمایشى.. الف : مصاحبه مقدماتى.. ب : تكمیل و بررسى برگه درخواست.. پ : آزمون هاى انتخاب.. اعتبار یا قابلیت اعتماد آزمون. روایى آزمون. انواع آزمون. 1 : آزمون مبانى فكرى و ارزش ها 2 : آزمون استعداد. 3 : آزمون دست یافته ها یا موفقیت ها 4 : آزمون شخصیت و علائق.. 5 : آزمون نمونه كار ت : مصاحبه. 1 : تعمیم یك ویژگى به كل.. 2 : اثرگذارى اطلاعات منفى.. 3 : تصویر كلیشه اى از متقاضى نمونه در ذهن داشتن.. 4 : انتظارات قبل از مصاحبه. انواع مصاحبه. 1- مصاحبه غیرساختاردار یا غیرجهت دار 2- مصاحبه ساختاردار یا جهت دار 3- مصاحبه مختلط.. ث : بررسى سوابق.. ج : تصمیم انتخاب.. چ : آزمایشات پزشكى.. پذیرش متقاضى.. اهداف آموزش… 1. بهبود عملكرد فردى.. 2. جلوگیرى از منسوخ شدن مهارت ها 3. آماده شدن براى پست هاى سطوح بالاتر. 4. راهنمایى و آشناسازى كاركنان جدید.  عوامل مؤثر بر فعالیت هاى آموزشى.. 1. حمایت مدیریت كل.. 2. پیشرفت تكنولوژى.. 3. پیچیدگى سازمانى.. 4. به كارگیرى اصول یادگیرى.. فرآیند آموزش… 1. تعیین نیازهاى آموزشى.. 2. تعیین اهداف خاص آموزش… 3. تعیین روش آموزش… پرورش مدیریت.. 4. اجراى برنامه. 5. ارزشیابى برنامه هاى آموزش… اهمیت ارزیابى عملكرد. تعریف ارزیابى عملكرد نیروى انسانى.. اهداف ارزیابى عملكرد. 1. رشد و توسعه كاركنان. 2. پرداخت حقوق و مزایا متناسب با عملكرد. 3. برنامه ریزى نیروى انسانى.. 4. شناسایى استعداد (نهانى) افراد. فرآیند ارزیابى عملكرد. چه كسى باید به ارزیابى بپردازد؟. 1. سرپرست بلافصل.. 2. ارزیابى به وسیله همكاران. 3. ارزیابى به وسیله كمیته ها 4. استفاده از زیردستان. 5. خود – ارزیابى (20) روش هاى ارزیابى عملكرد نیروى انسانى.. 1. روش معیارهاى رتبه بندى.. 2. روش وقایع حساس… 3. روش تشریحى.. 4. روش استاندارد كار 5. روش درجه بندى.. 6. روش توزیع اجبارى.. 7. روش مدیریت بر مبناى هدف.. مسائل موجود در ارزیابى عملكرد. 1. عینى نبودن معیارها 2. مسأله تعمیم یك عامل به كل.. 3. ارفاق یا آسان گیرى.. 4. تمایل به ارزیابى درحد متوسط.. 5. تعصب به رفتار جدید. 6. تعصب شخصى.. گفتگو در مورد نتایج ارزیابى با كاركنان. تعریف نظام جبران خدمات.. اهداف نظام جبران خدمات.. 1. جذب متقاضیان شایسته. 2. حفظ كاركنان شایسته. 3. افزایش انگیزه كاركنان. 4. ملاحظات قانونى.. مفاهیم اساسى در تساوى جبران خدمات مالى.. 1. تساوى سازمانى.. 2. تساوى برون سازمانى.. 3. تساوى درون سازمانى.. 4. تساوى فردى.. عوامل تعیین كننده جبران خدمات مالى.. 1. بازار نیروى كار الف) بررسى هاى حقوق. ب) هزینه زندگى.. پ) ویژگى هاى اقتصادى.. ت) قوانین دولتى.. 2. خط مشى هاى سازمان. 3. شغل.. ارزشیابى شغل.. الف) روش درجه بندى.. ب) روش رتبه بندى.. پ) روش مقایسه عوامل.. ت) روش امتیازى.. 4. كاركنان سازمان. الف) عملكرد فردى.. ب) ارشدیت.. پ) تجربه. ت) عضویت در سازمان. ث) استعداد. مزایا و جبران خدمات مالى غیرمستقیم. مزایاى قانونى.. مزایاى اختیارى.. تعریف تحقیقات منابع انسانى.. مزایاى تحقیقات در مدیریت منابع انسانى.. انواع تحقیقات.. فرآیند تحقیق.. 1. تشخیص مسأله. 2. بیان و توضیح مسأله. 3. شناسایى روش تحقیق.. 4. انتخاب و استفاده از ابزارهاى مناسب تحقیق.. اهمیت دانش مدیریت منابع انسانى در آینده 1. توجه فزاینده به مدیریت منابع انسانى در سازمان ها 2. تغییر ماهیت كار. 3. توجه به ارزش ها و فرهنگ سازمانى.. 4. توجه به مسؤولیت هاى اجتماعى.. 5. آماده كردن افراد براى پذیرش تغییر. 6. توجه به نیازها و انگیزه كاركنان.. 7. بهبود كیفیت زندگى شغلى.. 8. كاهش اتحادیه ها سیر تحولات نظریه های سازمان و مدیریت..  فصل سوم 2 3-2 روش پژوهش.. 3-3جامعة پژوهش.. 3-4 پردازش اطلاعات  فصل چهارم 4-1 مقدمه.  تحلیل اطلاعات: 4-2 بررسی فاكتورهای موثر در سوال اول تحقیقی. 4-5 بررسی فاكتورهای موثر در سوال چهارم تحقیقی. 4-6 بررسی فاكتورهای موثر در سوال پنجم تحقیقی. 4-7 بررسی فاكتورهای موثر در سوال ششم تحقیقی. 4-8 بررسی فاكتورهای موثر در سوال هفتم تحقیقی. 4-9 بررسی فاكتورهای موثر در سوال هشتم تحقیق. 4-10 بررسی فاكتورهای موثر در سوال نهم تحقیق. 4-11 بررسی سوال شماره 10 تحقیق. فصل پنجم: بحث و نتایج 5-1 مقدمه 5-2 نتایج تحلیل سوال اول تحقیق 5-3 پیشنهاداتی برای پژوهش های آینده 5-4 محدودیت ها
 • مخابرات|چیپهای خانواده ی DSP
 • چیپهای خانواده ی DSP شناسه محصول :54621 موضوع : مخابرات فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 45 تعداد بازدید : 741 حجم فایل: 1.28125 مگابایت دانلود در این گزارش در فصل اول به معرفی مرکز تحقیقات مخابرات ایران…

 • علوم انسانی|پرسشنامۀ علاقه به مادیات
 • پرسشنامۀ علاقه به مادیات شناسه محصول :70217 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 16 تعداد بازدید : 215 حجم فایل: 0.024414063 مگابایت دانلود پرسشنامۀ علاقه به مادیات جهانی که امروز می شناسیم فقط در…

 • حسابداری|پاورپوینت تاریخچه پیدایش مدیریت ریسک و برنامه های ایمنی
 • پاورپوینت تاریخچه پیدایش مدیریت ریسک و برنامه های ایمنی شناسه محصول :90919 موضوع : حسابداری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 39 تعداد بازدید : 256 حجم فایل: 1.018554688 مگابایت دانلود پاورپوینت تاریخچه پیدایش مدیریت ریسک و برنامه…

 • روان شناسی|پاورپوینت تست شخصیت شناسی هالند
 • پاورپوینت تست شخصیت شناسی هالند شناسه محصول :87383 موضوع : روان شناسی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 48 تعداد بازدید : 321 حجم فایل: 1.094726563 مگابایت دانلود پاورپوینت تست شخصیت شناسی هالند   پاورپوینت تست شخصیت شناسی…

 • روان شناسی|پاورپوینت اختلال فراموشی تجزیه ای چیست
 • پاورپوینت اختلال فراموشی تجزیه ای چیست شناسه محصول :87273 موضوع : روان شناسی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 42 تعداد بازدید : 283 حجم فایل: 1.124023438 مگابایت دانلود پاورپوینت اختلال فراموشی تجزیه ای چیست   پاورپوینت اختلال…

 • معماری|پاورپوینت مساجد جامع در ایران
 • پاورپوینت مساجد جامع در ایران شناسه محصول :90336 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 31 تعداد بازدید : 264 حجم فایل: 2.655273438 مگابایت دانلود پاورپوینت مساجد جامع در ایران ، در حجم 31 اسلاید قابل…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *