مدیریت|ارزیابی رابطه بین نسبت های مرتبط با قیمت معاملاتی با بازده سهام در شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

ارزیابی رابطه بین نسبت های مرتبط با قیمت معاملاتی با بازده سهام در شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار شناسه محصول :57234 موضوع : مدیریت فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 142 تعداد بازدید : 381 حجم فایل: 3.0234375 مگابایت

دانلود

ارزیابی رابطه بین نسبت های مرتبط با قیمت معاملاتی با بازده سهام در شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار   چکیده : هدف این تحقیق یافتن ارتباط بین ضرایب قیمت وبازده سهام در صنعت سیمان بورس اوراق بهادار می باشد  ضرایب قیمت جزء روشهای ارزش گذاری نسبی و رایج ترین  و معروف ترین روشهای ارزشگذاری سهام در بازار سرمایه هستند. اساس روش ضرایب قیمت بیانگر این است که ارزش سهام به مقدار سود، دارایی و یا ارزش دیگری که از مالکیت سهام ناشی می شود بستگی دارد. ضرایب قیمت مورد استفاده دراین تحقیق EV/EBITDA,P/CFO,P/S,P/B,P/E می باشد در روش ضرایب، با مقایسه ضریب قیمت سهام با ضریب قیمت توجیه شده، نسبت به ارزانی و یا گرانی سهام، تصمیم گیری می کنیم، بدین صورت که اگر ضریب قیمت یک سهم خاص نیست به ضریب قیمت توجیه شده کمتر با شد آن سهم ارزان است. تحقیق در بازه زمانی هفت ساله 83 تا89 اجرا شده است. روند مطالعاتی از نوع کتابخانه ای و پس رویدادی است  که با استفاده از آزمون همبستگی شامل ضریب همبستگی و استفاده از تحلیل رگرسیون ساده و چندگانه پانلی، مدلها برآورد شده و فرضیات آزمون گشته اند. نتایج حاصله در مورد آزمون فرضیات اول تا پنجم بیانگر این است که بازده سهام با متغیرهای EV/EBITDA,P/CFO,P/S,P/B,P/E رابطه معنادار ومعکوس و یا متغیر P/CFO رابطه معنا دار ندارد و در مورد فرضیه ششم متغیرهای EV/EBITDA, P/B,P/E به ترتیب دارای بیشترین اثر در تعیین بازده سهام صنعت سیمان می باشد. واژگان کلیدی: روش های ارزشگذاری ، ضرایب قیمت وبازده حقوق صاحبان سهام   فهرست مطالب چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………… فصل اول: کلیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………… 1-1مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………                       1 1-2تعریف و بیان مساله………………………………………………………………………………………………….   4 1-3اهمیت و ضرورت تحقیق ……………………………………………………………………………………….       6 1-4اهداف………………………………………………………………………………………………………………….. 8 1-5فرضیه ها……………………………………………………………………………………………………………….            9 1-6روش انجام تحقیق………………………………………………………………………………………………….      10 1-7جامعه ونمونه آماری………………………………………………………………………………………………….  10 1-8متغیرهای تحقیق………………………………………………………………………………………………….       11 1-9 قلمرو تحقیق……………………………………………………………………………………………………….     12 1-9-1 قلمرو تحقیق………………………………………………………………………………………………….        12 1-9-2 قلمرو زمانی………………………………………………………………………………………………….        12 1-9-3- قلمرو مکانی………………………………………………………………………………………………….      12 1-10 تعریف واژه های کلیدی تحقیق……………………………………………………………………………..          12 فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………..           16 2-1مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………   17 2-2 فرایندارزش گذاری………………………………………………………………………………………………….   19 2-3 کاربردهای ارزش گذاری سهام……………………………………………………………………………. 20 2-3-1 مفهوم نظری مدل تجزیه و تحلیل بنیادی …………………………………………………………….    20 2-4پیش بینی عملکرد آتی شرکت ……………………………………………………………………………… 20 2-4-1 پیش بینی اقتصادی ………………………………………………………………………………………            20 2-4-2 پیش بینی مالی …………………………………………………………………………………………….          21 2-5 انتخاب مدل ارزش گذاری ………………………………………………………………………………..  21 2-5-1 مدل های ارزش گذاری مطلق ……………………………………………………………………….    21 2-5-2 مدل های نسبی ارزش گذاری …………………………………………………………………………   23 2-6 انتخاب مدل ……………………………………………………………………………………………………         23 2-7 نقش تحلیلگر مالی …………………………………………………………………………………………. 23 2-8 ارزش گذاری به روش ضرایب قیمت…………………………………………………………………….. 24 2-8-1 محاسبه روشهای ضریب قیمت توجیه شده  ………………………………………………………        24 2-8-2 ضرایب دنباله رو و پیشرو……………………………………………………………………………………       25 2-8-3 نقاط ضعف و قوت روش ضرایب قیمت …………………………………………………………        26 2-9 ضریب قیمت به سود (P/E)…………………………………………………………………………………           27 2-9-1روش های محاسبه ضریب P/E توجیه شده ………………………………………………….. 29 2-9-2-1 مدل بنیادی تنزیل جریان های نقدی ……………………………………………………… 30 2-9-2-2 روش شرکتهای قابل مقایسه ………………………………………………………………. 31 2-9-2-2-1         مشکلات روش شرکتهای قابل مقایسه ………………………………………………..       32 2-9-2-3 برآورد ضریب P/E با استفاده از روش رگرسیون …………………………………….     33 2-9-2-3-1         مشکلات روش رگرسیون …………………………………………………………………  33 2-10 ضریب قیمت بر ارزش دفتری هر سهم (P/B) …………………………………………………..        34 2-10-1 روشش های محاسبه ضریب P/B توجیه شده …………………………………………      36 2-10-1-1 ارزش گذاری بر اساس مقادیر بنیادی مورد انتظار ………………………………..       37 2-10-1-2 ارزش گذاری به روش مقایسه ای ……………………………………………………………        37 2-11 ضریب قیمت به فروش (P/S) ………………………………………………………………………………….     38 2-11-1 محاسبه فروش…………………………………………………………………………………………  39 2-11-2 روش های محاسبه ضریب P/S توجیه شده…………………………………………………….        39 2-11-2-1 ارزش گذاری بر اساس مقادیر بنیادی مورد انتظار……………………………………….            40 2-11-2-2 ارزش گذاری به روش مقایسه ای……………………………………………………………         41 2-12 ضریب قیمت به جریان نقدی عملیاتی (PC/CFO)……………………………………………….         41 2-12-1 روش های محاسبه ضریب P/CFO توجیه شده……………………………………………….          43 2-12-1-1 ارزش گذاری بر اساس مقادیر بنیادی مورد انتظار…………………………………………          43 2-12-1-2 ارزش گذاری به روش مقایسه ای……………………………………………………………..       44 2-13 ضریب ارزش تشکیلات به سود قبل از بهره، مالیات، استهلاک            EV/ EBITDA       44 2-13-1 روش های محاسبه ضریب EV/ EBITDA توجیه شده…………………………………….. 46 2-13-1-1 ارزش گذاری به روش مقایسه ای………………………………………………………………      46 2-13-1-2 روش ارزش گذاری بر اساس مقایدر بنیادی مورد انتظار…………………………………..          46 2-14 بازده سهام………………………………………………………………………………………………………       47 2-14-1 تفاوت قیمت……………………………………………………………………………………………..           48 2-14-2 سود نقدی هر سهم………………………………………………………………………………………            48 2-14-3 مزایای ناشی از حق تقدم……………………………………………………………………………..  48 -14-4 مزایای ناشی از پرداخت سود سهمی(سهام جایزه)………………………………………………….      49 2-15 مروری بر تحقیقات انجام شده( داخلی وخارجی) درباره ضرایب قیمت……………………..   49 2-15-1 تحقیقات داخلی……………………………………………………………………………………….   49 2-15-2 تحقیقات خارجی…………………………………………………………………………………………           56 فصل سوم:روش تحقیق……………………………………………………………………………………………            61 3-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………..        62 3-2 روش تحقیق………………………………………………………………………………………………….           62 3-3 فرضیه ها……………………………………………………………………………………………………….        63 3-4 متغیرهای تحقیق………………………………………………………………………………………………..        66 3-4-1 متغیر وابسته تحقیق ونحوه محاسبه آن…………………………………………………………………  66 3-4-2 متغیرهای مستقل تحقیق ونحوه محاسبه آن………………………………………………………….      67 3-5 جامعه و نمونه……………………………………………………………………………………………………       68 3-6 نحوه جمع آوری اطلاعات…………………………………………………………………………………….          68 3-7 روش تجزیه وتحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها…………………………………………………………   68 3-8 روش آزمون…………………………………………………………………………………………………..          69 3-8-1 آزمون کولموگوروف- اسمیرنوف…………………………………………………………………..      70 3-8-2 آزمون معنی دار بودن………………………………………………………………………………..    70 3-8-3 آزمون t…………………………………………………………………………………………………….          71 3-8-4 همبستگی……………………………………………………………………………………………….. 71 3-8-5 ضریب تعیین……………………………………………………………………………………………. 72 3-8-6 آزمون خود همبستگی………………………………………………………………………………..     73 3-8-7- مدل رگرسیون……………………………………………………………………………………….    74 3-9 نرم افزارهای مورد استفاده………………………………………………………………………………….            75 فصل چهارم «یافته های پژوهش»……………………………………………………………………………………..     76 4-1مقدمه………………………………………………………………………………………………………………      77 4-2 آمار توصیفی ………………………………………………………………………………………………………..  78 4-3 آزمون نرمال بودن………………………………………………………………………………………………..      79 4-4 بررسی اعتبار مدل…………………………………………………………………………………………………    81 4-5 بررسی ضریب همبستگی بین متغیرها………………………………………………………………………           81 4-6 خطی بودن ارتباط نمودارهای پراکنش……………………………………………………………………  82 4-7 تحلیل پانلی مدل به روش اینتر………………………………………………………………………………           85 4-8 رگرسیون چندگانه…………………………………………………………………………………………….          96 فصل پنجم «نتیجه گیری و پیشنهادها»……………………………………………………………………………..         101 5-1مقدمه……………………………………………………………………………………………………………         102 5-2خلاصه، اهداف ویافته های تحقیق………………………………………………………………………. 5-3 پیشنهادها…………………………………………………………………………………………………..  106 5-3-1 پیشنهادهای کاربردی…………………………………………………………………………………..   106 5-3-2 پیشنهاد برای تحقیقات آتی……………………………………………………………………………..   106 پیوست ها………………………………………………………………………………………………………….           107 منابع وماخذ………………………………………………………………………………………………………..           122   فهرست جداول جدول4-1 آمار توصیفی متغیرهای وابسته و مستقل……………………………………………………………. 77 جدول 4-2 آزمون نرمال بودن كلی داده ها بر اساس آزمون كولموگوروف-اسمیر نوف…………..    79 جدول4-3 نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین ضرایب قیمت وبازده سهام…………………….          81 جدول 4-4 میزان شدت ارتباط بین بازده حقوق صاحبان سهام و P/E…………………………………….       85 جدول4-5 آزمون مربوط به ضریب زاویه نسبت P/E وعرض از مبدأ…………………………………….      85 جدول4-6 میزان شدت ارتباط بین بازده حقوق صاحبان سهام و P/B…………………………………….        88 جدول 4-7 آزمون مربوط به ضریب زاویه نسبت P/B و عرض از مبدأ…………………………………..     88 جدول4-8 میزان شدت ارتباط بین بازده حقوق صاحبان سهام و P/S …………………………………….       90 جدول4-9 آزمون مربوط به ضریب زاویه ی نسبت P/S  وعرض از مبدأ………………………………..      90 جدول4-10 میزان شدت ارتباط بین بازده حقوق صاحبان سهام و P/CFO……………………………..          92 جدول 4-11 آزمون مربوط به ضریب زاویه ی نسبت P/CFO وعرض از مبدأ…………………………        92 جدول4-12 میزان شدت ارتباط بین بازده حقوق صاحبان سهام و EVA/EBITDA            94 جدول 4-13 آزمون مربوط به ضریب زاویه ی نسبت EVA/EBITDA وعرض از مبدأ……………..            94 جدول4-14 میزان شدت ارتباط بین بازده حقوق صاحبان سهام وضرایب قیمت………………………..          96 جدول 4-15 آزمون مربوط به ضریب زاویه ی نسبت های ضرایب قیمت وعرض از مبدأ……………          96 جدول4-16 میزان شدت ارتباط بین بازده حقوق صاحبان سهام وضرایب قیمت………………………..          98 جدول4-17آزمون مربوط به ضریب زاویه نسبت های ضرایب قیمت و عرض از مبدأ………………..         98 جدول5-1 روابط بین متغیر های وابسته ومستقل مربوط به فرضیات اول تا پنجم………………………..       104   عنوان : ارزیابی رابطه بین نسبت های مرتبط با قیمت معاملاتی با بازده سهام در شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار فرمت : doc تعداد صفحات : 142
 • طرح های توجیهی|پروژه کارآفرینی چینی مقصود
 • پروژه کارآفرینی چینی مقصود شناسه محصول :53742 موضوع : طرح های توجیهی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 60 تعداد بازدید : 702 حجم فایل: 0.080078125 مگابایت دانلود پروژه کارآفرینی چینی مقصود     مقدمه(تاریخچه) محتمع چینی مقصود…

 • عمران و ساختمان|پاورپوینت كاربرد بتن غلتكي در روسازي راهها
 • پاورپوینت كاربرد بتن غلتكي در روسازي راهها شناسه محصول :98927 موضوع : عمران و ساختمان فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 13 تعداد بازدید : 195 حجم فایل: 350.3007813 مگابایت دانلود دانلود پاورپوینت كاربرد بتن غلتكي در روسازي…

 • روان شناسی|پاورپوینت تحلیل و بررسی کودک استثنائی
 • پاورپوینت تحلیل و بررسی کودک استثنائی شناسه محصول :101390 موضوع : روان شناسی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 29 تعداد بازدید : 203 حجم فایل: 506.2890625 مگابایت دانلود پاورپوینت تحلیل و بررسی کودک استثنائی   فهرست مطالب:…

 • تربیت بدنی|پاورپوینت اصول آموزش هندبال
 • پاورپوینت اصول آموزش هندبال شناسه محصول :91110 موضوع : تربیت بدنی فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 200 تعداد بازدید : 636 حجم فایل: 5.10546875 مگابایت دانلود پاورپوینت اصول آموزش هندبال هندبال handball ورزشی گروهی است که دو…

 • حسابداری|پاورپوینت آشنایی با تأمين منابع مالي و سرمايه
 • پاورپوینت آشنایی با تأمين منابع مالي و سرمايه شناسه محصول :96614 موضوع : حسابداری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 31 تعداد بازدید : 195 حجم فایل: 594.2919922 مگابایت دانلود دانلود پاورپوینت با موضوع آشنایی با تأمين منابع…

 • حسابداری|پاورپوینت امنیت سیستمهای اطلاعات حسابداری
 • پاورپوینت امنیت سیستمهای اطلاعات حسابداری شناسه محصول :96709 موضوع : حسابداری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 38 تعداد بازدید : 210 حجم فایل: 732.7548828 مگابایت دانلود دانلود پاورپوینت با موضوع امنیت سیستمهای اطلاعات حسابداری، در قالب ppt…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.