مدیریت|ارزیابی تاثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی بر میزان تمایل افراد برای تقاضای بیمه عمر در ایران

ارزیابی تاثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی بر میزان تمایل افراد برای تقاضای بیمه عمر در ایران شناسه محصول :57232 موضوع : مدیریت فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 97 تعداد بازدید : 379 حجم فایل: 0.435546875 مگابایت

دانلود

ارزیابی تاثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی بر میزان تمایل افراد برای تقاضای  بیمه عمر در ایران   چکیده بیمه ی عمر به عنوان ابزاری برای سرمایه گذاری و همچنین، به منظور غلبه بر مشكلات ناشی از مرگ سرپرست خانواده و پیری و كهولت است. در بسیاری از كشورها با بیمه های عمر، منبع مالی عظیمی دركل جامعه از حق بیمه های گرفته شده به دست می آید كه میتوان برای توسعه ی خود صنعت بیمه و یا دیگر بخش ها و خدمات رسانی بیشتر استفاده كرد . با وجود پیشرفت همه جانبه ی این بیمه در كشورهای توسعه یافته و حتی بسیاری از كشورهای در حال توسعه، محصولات بیمه ی عمر كه نیاز مبرم زندگی امروز است، در سبد مصرفی خانواده های ایرانی جایگاه مطمئنی به دست نیاورده است. پژوهش حاضر، عوامل مؤثر بر گسترش بیمه ی عمر را بررسی میكند و مطالعه ای میدانی است كه جامعه ی آماری آن شهرستان رشت است. در این راستا، با توجه به جدول مورگان و نمونه گیری داده های پرسشنامه طراحی شده توسط نویسنده جمع آوری و از نرم افزار SPSS برای آزمون فرضیه ها و تجزیه و تحلیل داده ها استفاده گردید . یافته های پژوهش نشان می دهد كه فرضیه ها تایید شد به این معنی كه عوامل اجتماعی و اقتصادی بر تقاضای بیمه عمر تاثیر گذار می باشد نیز تایید گردید. واژه های كلیدی : عوامل اجتماعی، عوامل اقتصادی ، بیمه عمر   فهرست مطالب                                                                                                      چکیده فصل اول: کلیات تحقیق 1-1) مقدمه          2 1-2) بیان مسئله    3 1-3) اهمیت و ضرورت تحقیق          4 1-4) اهداف تحقیق 5 1-4-1) اهداف اصلی تحقیق  5 1-4-2) اهداف فرعی تحقیق  5 1-5) چارچوب نظری         5 1-6) پرسش های تحقیق       6 1-6-1) پرسش های اصلی تحقیق       6 1-6-2) پرسش های فرعی تحقیق       7 1-7) فرضیه های تحقیق      7 1-7-1) فرضیه های اصلی تحقیق       7 1-7-2) فرضیه های فرعی تحقیق       7 1-8) تعاریف نظری و عملیاتی متغیر های تحقیق            8 1-8-1) سطح درآمد و بیمه عمر         8 1-8-2) مقایسه بیمه عمر و دیگر روش های سرمایه گذاری            8 1-8-3 ) ترویج  و شناساندن بیمه عمر در كنار حمایت های دولت     9 1-9) قلمرو تحقیق 11 1-9-1) قلمرو موضوعی      11 1-9-2) قلمرو مکانی          11 1-9-3) قلمرو زمانی           11 فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق بخش اول : مبانی نظری 2) مقدمه 13 2-1-1) تعریف بیمه           15 2-1-2) ریشه لغوی بیمه      19 2-1-3) انواع بیمه 20 2-1-4) مفهوم بیمه عمر      20 2-1-5)  تاریخچه بیمه عمر  21 2-1-6) تاریخچه ای از صنعت بیمه در ایران و جهان       23 2-1-7) تاریخچه بیمه های بازرگانی در ایران    26 2-1-8) نگاهی به تاریخچه بیمه عمر در ایران    27 2-1-9) عوامل موثر بر بیمه عمر       27 2-1-10) موانع پیش روی توسعه بیمه های عمر در ایران              28 2-1-10-1) عوامل اقتصادی :           28 2-1-10-2) عوامل ساختاری             28 2-1-10-3)  عوامل اجتماعی            29 2-1-10-4) عوامل فرهنگی              29 2-1-11) جایگاه بیمه عمر در اقتصاد كشور       29 2-1-12) تحلیل تاثیر تورم و تقاضای بیمه عمر  30 2-1-12-1) راهكارهای متداول خنثی سازی اثر تورم در بیمه نامه های عمر:   30 2-1-13)  تحلیل تاثیر بار تكفل و تقاضای بیمه عمر         33 2-1-14)  تحلیل تاثیر سطح درآمد و بیمه عمر    34 2-1-15) تحلیلی بر تاثیر دیگر روش های سرمایه گذاری و تقاضای بیمه عمر 36 2-1-16) فعالیت های ترویجی بیمه عمر           38 بخش دوم : پیشینه تحقیق 2-2-1) تحقیقات داخلی        41 2-2-2) تحقیقات خارجی      44 فصل سوم: روش اجرای تحقیق 3-1) مقدمه          48 3-2) فرآیند اجرای تحقیق     48 3-3) روش تحقیق  49 3-4) جامعه ی آماری          49 3-5) حجم نمونه و برآورد آن 50 3-6) روش گرد آوری اطلاعات          50 3-7) ابزار اندازه گیری       51 3-7-1) پرسشنامه جهت اندازه گیری عوامل اقتصادی و اجتماعی (متغیر مستقل)           51 3-7-2) پرسشنامه جهت اندازه گیری تمایل برای تقاضای بیمه عمر (متغیر وابسته)        51 3-8 تعیین روایی پرسشنامه   52 3-9) اعتبار و پایایی (اعتبار پذیری) پرسشنامه   52 3-7 ) روش های تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات          53 فصل چهارم:  تجزیه و تحلیل داده‌ها و اطلاعات 4-1) مقدمه          56 4-2) توصیف متغیرهای جمعیت شناختی پاسخ دهندگان:    56 4-3) توصیف متغیرهای تحقیق          59 4-4) آزمون فرضیات تحقیق: 66 4-4-1) فرضیه های اصلی   66 4-4-2) فرضیه های فرعی   67 فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها 5-1 ) مقدمه         71 5-2) نتایج آمار توصیفی      71 5-3) نتایج حاصل از آزمون فرضیات پژوهش    72 5-4) پیشنهادات مبتنی بر نتیجه آزمون فرضیات پژوهش    74 5-5 ) پیشنهادات برای محققین آتی      75 5-6) محدودیتهای تحقیق      75 منابع  و ماخذ        77 ضمائم    81   فهرست جداول                                                                                                                               جدول 2-1) نماگرهای جمعیت كشور در سال های 85-1365          33 جدول 2-2) نماگرهای جوانی و سالمندی جمعیت كشور در سالهای 85- 1365  33 جدول 2-3) برآورد جمعیت كشور در سالهای 88- 1384   34 جدول 3-1) توزیع  سوالات پرسشنامه  52 جدول3-2) آلفای کرونباخ متغیر های تحقیق        53 جدول4-1) توصیف جنسیت پاسخ دهندگان         56 جدول4-2) توصیف سن پاسخ دهندگان  57 جدول4-3) توصیف تحصیلات پاسخ دهندگان      58 جدول4-4) توصیف متغیر درآمد پایین  59 جدول4-5) توصیف متغیر قابل رقابت نبودن بیمه های عمر سنتی با سایر فعالیت های سرمایه گذاری           60 جدول4-6) توصیف متغیر عوامل اقتصادی        61 جدول4-7) توصیف متغیر عدم فرهنگ سازی در جامعه از طریق رسانه های جمعی و با حمایت        دولت 62 جدول4-8) توصیف متغیر ناآشنایی مردم با بیمه های عمر و مترادف دانستن آنها با بیمه تامین اجتماعی و      درمان    63 جدول4-9) توصیف متغیر عوامل اجتماعی        64 جدول4-10) توصیف متغیر میزان تمایل برای تقاضای بیمه عمر      65 جدول4-11) آزمون رگرسیون بین عوامل اجتماعی و میزان تمایل برای تقاضای بیمه عمر            66 جدول4-12) آزمون رگرسیون بین عوامل اقتصادی و میزان تمایل برای تقاضای بیمه عمر           66 جدول4-13) آزمون رگرسیون بین سطح پایین درآمد و میزان تمایل برای تقاضای بیمه عمر          67 جدول4-14) آزمون رگرسیون بین قابل رقابت نبودن بیمه های عمر سنتی با سایر فعالیت های سرمایه گذاری و میزان تمایل برای تقاضای بیمه عمر       67 جدول4-15) آزمون رگرسیون بین عدم فرهنگ سازی در جامعه و میزان تمایل برای تقاضای بیمه         عمر            68 جدول4-16) آزمون رگرسیون بین ناآشنایی مردم با بیمه های عمر و میزان تمایل برای تقاضای بیمه      عمر            69   فهرست نمودارها                                                                                                                     نمودار4-1) نمودار دایره ای جنسیت پاسخ دهندگان           56 نمودار4-2) نمودار میله ای سن پاسخ دهندگان     57 نمودار4-3) نمودار میله ای تحصیلات پاسخ دهندگان         58 نمودار4-4) هیستوگرام  متغیر درآمد پایین         59 نمودار4-5) هیستوگرام  متغیر قابل رقابت نبودن بیمه های عمر سنتی با سایر فعالیت های سرمایه      گذاری             60 نمودار4-6) هیستوگرام  متغیر عوامل اقتصادی   61 نمودار4-7) هیستوگرام  متغیر عدم فرهنگ سازی در جامعه از طریق رسانه های جمعی و با حمایت  دولت   62 نمودار4-8) هیستوگرام  متغیر ناآشنایی مردم با بیمه های عمر و مترادف دانستن آنها با بیمه تامین   اجتماعی و درمان   63 نمودار4-9) هیستوگرام  متغیر عوامل اجتماعی    64 نمودار4-10) هیستوگرام  متغیر میزان تمایل برای تقاضای بیمه عمر             65   فهرست اشکال                                                                                                                   شکل 1 –1 ) مدل تحلیلی تحقیق – تاثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی بر تقاضای بیمه عمر          6   عنوان : ارزیابی تاثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی بر میزان تمایل افراد برای تقاضای  بیمه عمر در ایران فرمت : doc تعداد صفحات : 97
 • اقتصاد|تحقیق با موضوع تولید کالای ایران
 • تحقیق با موضوع تولید کالای ایران شناسه محصول :99638 موضوع : اقتصاد فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 21 تعداد بازدید : 440 حجم فایل: 687.5976563 مگابایت دانلود تحقیق با موضوع  تولید کالای ایران – شامل 21 صفحه…

 • روان شناسی|پاورپوینت اعتصاب کارگری عوامل و آسیب ها
 • پاورپوینت اعتصاب کارگری عوامل و آسیب ها شناسه محصول :85288 موضوع : روان شناسی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 33 تعداد بازدید : 292 حجم فایل: 0.796875 مگابایت دانلود پاورپوینت اعتصاب کارگری عوامل و آسیب ها  …

 • علوم اجتماعی|پاورپوینت فصل سوم کتاب درآمدی به جامعه شناسی تألیف بروس کوِئن ترجمه محسن ثلاثی با موضوع فرهنگ
 • پاورپوینت فصل سوم کتاب درآمدی به جامعه شناسی تألیف بروس کوِئن ترجمه محسن ثلاثی با موضوع فرهنگ شناسه محصول :98527 موضوع : علوم اجتماعی فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 19 تعداد بازدید : 206 حجم فایل: 780.9589844…

 • کشاورزی|پاورپوینت انواع روشهاي آبياري سنتی و مکانیزه و محاسبات آنها
 • پاورپوینت انواع روشهاي آبياري سنتی و مکانیزه و محاسبات آنها شناسه محصول :93373 موضوع : کشاورزی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 85 تعداد بازدید : 957 حجم فایل: 9153.162109 مگابایت دانلود این پاورپوینت در مورد انواع روشهاي…

 • پزشکی|پاورپوینت تنفس18 اسلاید
 • پاورپوینت تنفس18 اسلاید شناسه محصول :50884 موضوع : پزشکی فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 18 تعداد بازدید : 567 حجم فایل: 1.625976563 مگابایت دانلود مقصود اصلی تنفس ،تامین هوای کافی برای شش هاست که اکسیژن ضروری را…

 • علوم انسانی|پاورپوینت داده کاوی چیست
 • پاورپوینت داده کاوی چیست شناسه محصول :103487 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 24 تعداد بازدید : 483 حجم فایل: 4.18595314 مگابایت دانلود پاورپوینت داده کاوی چیست پاورپوینت داده کاوی چیست شامل 24 اسلاید…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.