مدیریت|ارتباط هوش فرهنگی با عملکرد کارکنان مرکز مدیریت حوزه های علمیه

ارتباط هوش فرهنگی با عملکرد کارکنان مرکز مدیریت حوزه های علمیه شناسه محصول :57126 موضوع : مدیریت فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 166 تعداد بازدید : 374 حجم فایل: 0.977539063 مگابایت

دانلود

ارتباط هوش فرهنگی با عملکرد کارکنان مرکز مدیریت حوزه های علمیه   چکیده با در نظر گرفتن اینکه جهان هر چه بیشتر به هم پیوسته می شو و سازمانها هر چه بیشتر چند ملیتی شده و از نظر فرهنگی متنوع تر می شوند ، حیاتی و ضروری است که افراد دانش و مهارتهایی داشته باشند تا به صورت موثر با چالش ها و مقتضیات یک جامعه جهانی روبرو شوند. نتیجه محیط های متنوع از نظر فرهنگی این است که افراد با ارزشها ، فرضیات و خواسته ها و انتظاراتی مواجه هستند که اصولاً متفاوت از ارزشها و فرضیات خودشان است. این اعتقاد وجود دارد که هوش فرهنگی توضیح می دهد که چرا بعضی افراد در هدایت محیط های متفاوت از نظر فرهنگی نسبت به افراد دیگر ، ماهرتر هستند. به عنوان یک حوزه جدید و روبه رشد تحقیق ، هوش فرهنگی به عنوان یک عامل مهم برای عملکرد و تعامل موثر در داخل و در میان محیط های مختلف از نظر فرهنگی ظهور پیدا کرده است. در همین راستا تحقیق تحقیق حاضر به منظور بررسی ارتباط هوش فرهنگی با عملکرد کارکنان مرکز مدیریت حوزه های علمیه به عنوان نهادی در سطح بین المللی فعالیت می کند ، انجام پذیرفته است. داده ها از 86 نفر از کارکنان مرکز مدیریت حوزه های علمیه به وسیله پرسشنامه جمع آوری گردید. به منظور سنجش هوش فرهنگی از سوالات پرسشنامه استاندارد ارائه شده توسط Ang و برای سنجش عملکرد از سوالاتی که بر اساس بررسی ادبیات موجود در زمینه عملکرد تدوین شده بود ، استفاده گردید و هر دو دسته سوالات در قالب یک پرسشنامه در اختیار اساتید قرار گرفت و روایی آن تایید گردید و پایایی آن با استفاده از نرم افزار SPSS  ، 953/0 به دست آمد. نتایج بدست آمده از آزمون همبستگی اسپیرمن نشان داد که بین هوش فرهنگی و عملکرد ، ابعاد هوش فرهنگی(فراشناختی، شناختی، انگیرشی، رفتاری) و عملکرد ارتباط وجود دارد. اولویت ابعاد هوش فرهنگی کارکنان مرکز مدیریت حوزه های علمیه بر اساس نتایج بدست آمده از آزمون فریدمن اینگونه بدست آمد: هوش فرهنگی انگیزشی ، هوش فرهنگی رفتاری ، هوش فرهنگی فراشناختی ، هوش فرهنگی شناختی. بر مبنای نتایج بدست آمده از آزمون میانگین یک جامعه آماری ، هوش فرهنگی ، هوش فرهنگی فراشناختی ، هوش فرهنگی شناختی ، هوش فرهنگی انگیزشی ، هوش فرهنگی رفتاری و عملکرد کارکنان مرکز مدیریت حوزه های علمیه در حد مطلوبی قرار داشت. کلید واژه: هوش فرهنگی ، هوش فرهنگی فراشناختی ، هوش فرهنگی شناختی ، هوش فرهنگی انگیزشی ، هوش فرهنگی رفتاری ، عملکرد ، ارزیابی عملکرد.   فهرست مطالب چکیده     1 فصل اول 4 1-1-مقدمه           4 1-2- بیان مسأله    5 1-3-اهمیت وضرورت تحقیق            6 1-4- اهداف تحقیق 7 1-4-1-هدف اصلی 7 1-4-2-اهداف فرعی           7 1-5-فرضیه های تحقیق       8 1-5-1-فرضیه اصلی          8 1-4-2-فرضیه های فرعی:   8 1-6-تعریف متغیرهای تحقیق 8 1-6-1-هوش فرهنگی         8 1-6-2- هوش فرهنگی فراشناختی       9 1-6-3- هوش فرهنگی شناختی          9 1-6-4- هوش فرهنگی انگیزشی         9 1-6-5- هوش فرهنگی رفتاری           9 1-6-6- عملکرد    10 1-6-7- ارزیابی عملکرد      10 1-7-قلمرو تحقیق   10 1-7-1-قلمرو مکانی           10 1-7-2-قلمرو زمانی            10 1-8-  روش تحقیق 10 1-9-  روش گردآوری اطلاعات          10 1-10-  ابزار گردآوری اطلاعات        11 1-11-  جامعه آماری          11 فصل دوم 13 مقدمه     13 بخش اول: ارزیابی عملكرد    14 2-1- مقدمه          14 2-2-  عملكرد       14 2-3- ارزیابی عملكرد          20 2-4- فلسفه ارزیابی عملكرد  21 2-5- اهداف ارزیابی عملكرد 21 2-6- فرآیند ارزیابی عملكرد  24 2-7- معیارها و شاخص ها    27 2-8- چه كسی عملكرد را ارزیابی می كند         28 2-9- روش ها متداول ارزیابی عملکرد 30 2-10- مسائل موجود درارزیابی عملکرد           35 2-11-مقدمه         41 2-12-فرهنگ       42 2-13- فرهنگ و رفتار سازمانی         43 2-14-مفهوم هوش  44 2-15- هوش چند وجهی       46 2-16- هوش فرهنگی          48 2-17- ابعاد هوش فرهنگی   52 2-17-1- هوش فرهنگی شناختی        55 2-17-2- هوش فرهنگی فراشناختی     57 2-17-3- هوش فرهنگی انگیزشی       59 2-17-4- هوش فرهنگی رفتاری         62 2-18- جنبه های فرآیندی هوش فرهنگی           64 2-19- انواع شخصیت ها در هوش فرهنگی       66 2-20- مقایسه هوش فرهنگی با مدل های دیگر هوش        68 2-20-1-  هوش عمومی یا ضریب هوشی:        68 2-20-2- هوش اجتماعی:     68 2-20-3- هوش عاطفی:       69 2-21- مراحل ایجاد و تکامل هوش فرهنگی       70 2-21-1- فعال سازی مجدد محرک های بیرونی  70 2-21-2- شناسایی هنجارها و انگیزه های فرهنگی دیگر به منظور یادگیری بیشتر در مورد آنها     71 2-21-3- تطبیق هنجارها و قوانین فرهنگی دیگر در ذهن خود فرد    71 2-21-4- تحلیل هنجارهای فرهنگی مختلف به رفتارهای جایگزین    71 2-21-5- پیشتازی در رفتار فرهنگی از طریق تشخیص علایم و نشانه های متغیر که دیگران درک نمی کنند. 72 2-22- پرورش هوش فرهنگی            73 2-23- ویژگی های مورد نیاز برای هوش فرهنگی           75 2-23-1- قضاوت های همراه با تعمق  75 2-23-2- هویت چند دیدگاهی 75 2-23-3- اهمیت شرایط و موقعیت      76 2-23-4- شایستگی زبان شناختی        76 2-24-تمایزهای مفهومی هوش فرهنگی با سایر مفاهیم مشابه           76 2-24-1- شخصیت 76 2-24-2- سواد فرهنگی       77 2-24-3-شایستگی فرهنگی   78 بخش سوم: هوش فرهنگی و عملكرد     79 2-25- ارتباط هوش فرهنگی با عملكرد 79 بخش چهارم: پیشینه تحقیق    81 2-26- پیشینه تحقیق           81 2-26-1- پیشینه تحقیقات داخلی         81 2-26-2- پیشینه تحقیقات خارجی        82 بخش پنجم: چارچوب مفهومی 85 2-27- چارچوب مفهومی      85 بخش ششم: مرکز مدیریت حوزه های  علمیه       87 2-28- مرکز مدیریت حوزه های علمیه 87 فصل سوم            89 3-1- مقدمه          89 3-2- فرآیند اجرای تحقیق     89 3-3- روش تحقیق  91 3-4- متغیرهای تحقیق         91 3-4-1- متغیر مستقل          91 3-4-2-  متغیر وابسته         91 3-5- ابزار و روشهای گردآوری اطلاعات و داده ها          91 3-6- روایی و پایانی پرسشنامه           94 3-6-1- تعیین روایی پرسشنامه          94 3-6-2- تعیین پایانی پرسشنامه           94 3-7- جامعه آماری 95 3-8- روش نمونه گیری       95 3-9- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمونهای آماری مورد استفاده 97 فصل چهارم          99 4-1- مقدمه          99 4-2- توصیف متغیر های جمعیت شناختی پژوهش           100 4-2-1- سن         100 4-2-2- میزان تحصیلات     101 4-2-3- سابقه خدمت           102 4-2-4- سِمت(پست) سازمانی            104 4-2-5- وضعیت تاهل         105 4-3- تجزیه و تحلیل استنباطی داده ها  106 4-3-1- آزمون همبستگی اسپیرمن      106 4-3-1-1- آزمون فرضیه اصلی         107 4-3-1-2- آزمون فرضیات فرعی       108 4-3-1-2-1- آزمون فرضیه فرعی اول 108 4-3-1-2-2- آزمون فرضیه فرعی دوم 109 4-3-1-2-3- آزمون فرضیه فرعی سوم            110 4-3-1-2-4- آزمون فرضیه فرعی چهارم          111 4-3-2- آزمون تحلیل واریانس فریدمن  112 4-3-3- آزمون کولموکروف – اسمیرنف           113 4-3-4- آزمون میانگین یک جامعه آماری          114 4-3-4-1- وضعیت هوش فرهنگی فراشناختی     114 4-3-4-2- وضعیت هوش فرهنگی شناختی        114 4-3-4-3- وضعیت هوش فرهنگی انگیزشی      115 4-3-4-4- وضعیت هوش فرهنگی رفتاری        115 4-3-4-5- وضعیت هوش فرهنگی      115 4-3-4-6- وضعیت عملكرد  116 فصل پنجم            119 5-1- مقدمه          119 5-2- نتایج بدست آمده از آمار استنباطی            119 5-2-1- بررسی نتایج بدست آمده از آزمون همبستگی اسپیرمن         119 5-2-2- بررسی نتایج بدست آمده از آزمون فریدمن           119 5-2-3- بررسی نتایج بدست آمده از آزمون کولموکروف – اسمیرنف   120 5-2-4- بررسی نتایج بدست آمده از آزمون میانگین یک جامعه آماری            120 5-3- ارائه پیشنهادها برمبنای یافته های تحقیق    120 5-4- ارائه پیشنهادات برای تحقیقات آتی           121 5-5-محدودیتهای تحقیق       121 منابع و مآخذ         123 منابع فارسی:        123 منابع لاتین:          125 ضمائم و پیوست ها 131    فهرست جداول جدول 3-1) شکل کلی و امتیازبندی پرسشنامه تحقیق………………………………………………………. 92 جدول 3-2) جدول شماره سوالات مربوط به هر متغیر و ابعاد آنها…………………………………….. 93 جدول 3-3) آلفای کرونباخ مربوط به هر متغیر………………………………………………………………..  95 جدول 3-4) علائم آماری ……………………………………………………………………………………………..  96   جدول1-4) توزیع فراوانی مربوط به سن پاسخگویان……………………………………………………….. 100 جدول2-4) توزیع فراوانی مربوط به میزان تحصیلات پاسخ دهندگان……………………………….. 101 جدول 3-4) توزیع فراوانی مربوط به سابقه خدمت پاسخ دهندگان………………………………….  103 جدول 4-4) توزیع فراوانی مربوط به سِمت(پست) سازمانی پاسخ دهندگان………………………. 104 جدول 5-4) توزیع فراوانی مربوط به وضعیت تاهل پاسخ دهندگان………………………………….. 105 جدول 6-4) نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن برای فرضیه اصلی………………………………………. 107 جدول 7-4) نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن برای فرضیه فرعی اول…………………………………. 108 جدول 8-4) نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن برای فرضیه فرعی دوم…………………………………..109 جدول 9-4) نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن برای فرضیه فرعی سوم…………………………………110 جدول 10-4) نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن برای فرضیه فرعی سوم……………………………….111  جدول 11-4) اولویت بندی ابعاد هوش فرهنگی برحسب میانگین رتبه با استفاده ازآزمون فریدمن………  112 جدول 12-4) معنی داری آزمون فریدمن ابعاد هوش فرهنگی…………………………………………. 112 جدول 13-4) جدول بررسی وضعیت نرمال بودن متغیرهای تحقیق…………………………………. 113 جدول 14-4) وضعیت میانگین و انحراف معیار متغیرها…………………………………………………  116 جدول 15-4) نتایج آزمون میانگین یك جامعه آماری متغیرها…………………………………………  117   فهرست نمودارها نمودار2-1) ابعاد عملكرد بر اساس نظر Walker و Stott ………………………………………………….  15 نمودار 2-2) ابعاد عملكرد از نظر هرسی و بلا نچارد ………………………………………………………..  15 نمودار 2-3) نمونه ای ازتوزیع نرمال……………………………………………………………………………….. 34 نمودار1-4) توزیع درصد فراوانی مربوط به سن پاسخ دهندگان…………………………………. 101 نمودار2-4) توزیع درصد فراوانی مربوط به میزان تحصیلات پاسخ دهندگان …………………. 102 نمودار3-4) توزیع درصد فراوانی مربوط به سابقه خدمت پاسخ دهندگان…………………………… 103 نمودار4-4 : توزیع درصد فراوانی مربوط به سِمت(پست) سازمانی پاسخ دهندگان……………… 105 نمودار5-4 : توزیع درصد فراوانی مربوط به وضعیت تاهل پاسخ دهندگان…………………………. 106   فهرست اشکال شکل 2-1) ابعاد هوش فرهنگی از نظر Ang  و Earley………………………………………………….. 52 شکل  2-2) ابعاد هوش فرهنگی از نظر Thomas و Inkson……………………………………………… 54 شکل 2-3) سیر تکامل هوش فرهنگی………………………………………………………………………………… 73 شکل 2-4) چاچوب مفهومی ……………………………………………………………………………………………. 86   عنوان :ارتباط هوش فرهنگی با عملکرد کارکنان مرکز مدیریت حوزه های علمیه فرمت :doc تعداد صفحات :166
 • عمران و ساختمان|پاورپوینت مهندسی فرودگاه
 • پاورپوینت مهندسی فرودگاه شناسه محصول :99755 موضوع : عمران و ساختمان فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 51 تعداد بازدید : 159 حجم فایل: 1854.458008 مگابایت دانلود پاورپوینت مهندسی فرودگاه   فایل دانلودی حاوی یک فایل پاورپوینتی در…

 • روان شناسی|بررسی وشناخت علل و عوامل پدیده کودک آزاری
 • بررسی وشناخت علل و عوامل پدیده کودک آزاری شناسه محصول :66500 موضوع : روان شناسی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 23 تعداد بازدید : 191 حجم فایل: 0.198242188 مگابایت دانلود  بررسی وشناخت علل و عوامل پدیده کودک…

 • معماری|پاورپوینت دکوراسیون داخلی منزل با رنگ قرمز
 • پاورپوینت دکوراسیون داخلی منزل با رنگ قرمز شناسه محصول :68038 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 50 تعداد بازدید : 291 حجم فایل: 11.55957031 مگابایت دانلود پاورپوینت دکوراسیون داخلی منزل با رنگ قرمز  پاورپوینت دکوراسیون…

 • کشاورزی|پاورپوینت تغذیه گیاهان زراعی
 • پاورپوینت تغذیه گیاهان زراعی شناسه محصول :91270 موضوع : کشاورزی فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 25 تعداد بازدید : 514 حجم فایل: 0.557617188 مگابایت دانلود پاورپوینت تغذیه گیاهان زراعی   تغذیه گیاهان زراعی   اهداف مورد انتظار…

 • عمران و ساختمان|پاورپوینت آشنایی با صنعت بیمه در ساختمان
 • پاورپوینت آشنایی با صنعت بیمه در ساختمان شناسه محصول :86952 موضوع : عمران و ساختمان فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 26 تعداد بازدید : 305 حجم فایل: 0.352539063 مگابایت دانلود پاورپوینت آشنایی با صنعت بیمه در ساختمان…

 • معماری|پاورپوینت تحلیل مسکن اجتماعی هارولد
 • پاورپوینت تحلیل مسکن اجتماعی هارولد شناسه محصول :97241 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 17 تعداد بازدید : 207 حجم فایل: 7.4 مگابایت دانلود این فایل شامل تحلیل مسکن اجتماعی هارولد در قالب پاورپوینت و…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.