مدیریت|ارائه مدل یا الگویی کاربردی برای تصمیم گیری در امر توسعه محصول جدید در شرکت گرانیت بهسرام

ارائه مدل یا الگویی کاربردی برای تصمیم گیری در امر توسعه محصول جدید در شرکت گرانیت بهسرام شناسه محصول :50540 موضوع : مدیریت فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 129 تعداد بازدید : 501 حجم فایل: 3.731445313 مگابایت

دانلود

هدف از انجام این پژوهش ، ارائه مدل یا الگویی کاربردی برای تصمیم گیری در امر توسعه محصول جدید در شرکت گرانیت…می­باشد. دراین تحقیق، محقق به دنبال شناسایی و رتبه بندی عوامل كلیدی در توسعه محصول جدید در سنگ گرانیت است كه نتیجه آن موجب بهبود در شناخت عوامل مهم تاثیرگذار دراین فرایند و تصمیم گیری و اتفاق نظر در مدیران شركت گرانیت خواهد شد كه باتوجه به توضیحات اخیر می­توان نتیجه گرفت كه این تحقیق از نظر هدف و ماهیتاََ یك تحقیق كاربردی است. این تحقیق از نظر ماهیت و روش توصیفی-پیمایشی ازنوع موردی و از نظر هدف و ماهیت یك تحقیق كاربردی است. پرسشنامه نهایی دربین 15 نفر از خبرگان باسابقه (مدیران صنعت) و محقق كه در زمینه توسعه محصول آشنایی كافی داشته اند ازبین دپارتمانهای مختلف ،نظیر بازاریابی وفروش ،تحقیقات مهندسی، تولید و پژوهشكده گرانیت  از بخش های صنفی و ستادی شركت تكمیل شده است كه انتخاب این افراد توسط مدیران طرح بوده است. .ازآنجایی كه طرح تحقیق مطالعه موردی می باشد،از جهت نوع تحقیق، حجم نمونه با جامعه برابراست. پایایی پژوهش ازضریب آلفای كرونباخ كه بانرم افزارSpss16 مورد تجزیه تحلیل قرارگرفت ولاضریب بالایی ،پایایی آن تایید شده است. ضریب الفای کرونباخ پرسشنامه پیش آزمون به کمک نرم افزار SPSS برابر 0.766 به دست آمد . بررسی داده ها برای چهار عامل اصلی ،تكنولوژی، بازاریابی، تجاری سازی و تیم توسعه محصول جدید برای وضع موجود وایده ال در گرانیت بهسرام كاشان نشان داد؛ وضع موجود در تمامی موارد كمتر از وضعیت ایده ال بوده ، كه این بدان معنی است كه برای رسیدن به وضعیت ایده ال باید براین عوامل اصلی تاكید بیشتری اعمال گردد و باارائه راهكارهای مناسب كه در ادامه ارائه خواهد شد؛ می توان وضعیت موجود را به ایده ال نزدیك تر نمود فهرست مطالب چكیده. 1 فصل اول كلیات تحقیق ارائه مدلی جامع برای توسعه محصول جدید(NPD) درشركت گرانیت ….. 3 1-1- مقدمه:3 1-2- ضرورت واهمیت تحقیق(بیان مسأله). 4 1-3- پیشینه تحقیق:5 1-4- فرضیه های تحقیق:7 1-5- اهداف تحقیق:7 1-6- روش تحقیق:8 فصل دوم ادبیات تحقیق 2-1- مقدمه. 10 2-2- بخش اول:مفاهیم محصول و توسعه محصول جدید.. 11 2-2-1- كالا و مفاهیم آن:11 2-2-2- تعریف كالا:11 2-2-3- سطوح كالا:11 2-2-4- سلسله مراتب كالا:12 2-2-5- طبقه بندی كالا:13 2-2-6- توسعه محصول از نظر عامگرایان و خاصگرایان :17 2-2-7- گزارشی جامع ازبهره وری توسعه محصول در صنایع آمریكا23 2-2-8- نرم افزار مدیریت دوره عمر محصول(PLM) :27 2-2-9-حوزه های P L M… 27 2-2-10-دلایل تنوع اشكال منحنی عمر محصولات:28 2-2-11- منحنی عمر محصول برای كالاهایم عمولی.. 29 2-2-12- تحلیل ویژگی كالا درهرمرحله ازعمركالا :29 2-2-13- اشكال منحنی عمر كالاهای خاص:30 2-3- بخش دوم: عوامل كلیدی توسعه محصول.. 35 2-3-1- نیازها،خواسته ها و تقاضاها36 2-3-2- محصولات یا كالاها:37 2-3-3- ارزش،هزینه ورضایت:37 2-3-4- مبادله ، تعاملات وروابط:37 2-3-5- شرایط مبادله برای انجام مبادله :38 2-3-6- آمیخته های بازاریابی :41 2-3-7- رابطه تكنولوژی و ارزیابی آن برای تولید محصول جدید:46 2-3-8- مدلهای ارزیابی تكنولوژی :48 2-3-9- عامل مدیریت تیم توسعه محصول.. 49 2-3-10- استراتژیها و مدل های توسعه محصول.. 50 2-3-11- استراتژی عمومی پورتر:51 2-3-12- مدل استراتژی رقابتی آنسف:52 2-3-13- مدل استراتژی سازگاری محصول جدیدبامهارتهای R&D موجودشركت…. 54 2-3-14- مدل توسعه ویژگیهای كیفی درمحصولQ F D.. 56 2-3-15- مدل نقشه راه محصول(PLR):57 2-3-16- مدل توسعه محصول مرحله به مرحله كوپر:58 فصل سوم روش تحقیق 3-1- مقدمه. 62 3-2- روش تحقیق.. 62 3-3- تحقیق از نظر ماهیت وروش :63 3-4- جامعه ونمونه آماری تحقیق:64 3-4-1- جامعه آماری مورد مطالعه:64 3-4-2- برآورد حجم نمونه وروش نمونه گیری… 64 3-5- ابزار ومراحل جمع آوری وتجزیه وتحلیل داده ها:64 3-5-1- تصمیم گیری چند معیاره (MCDM):66 3-5-2- رویكرد تحلیل سلسه مراتبی (AHP). 66 3-5-3- بیان اصول ریاضیAHPوچگونگی اولویت بندی این روش:68 3-5-4- بیان اصول اولویت بندی عوامل:69 3-6- درخت تصمیم برای شركت گرانیت :71 فصل چهارم تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق 4-1- مقدمه. 74 4-2- نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل پیش آزمون.. 74 4-2-1- نتایج حاصل از تحلیل پیش آزمون:75 4-2-2- آنالیز پایایی پرسشنامه با تکنیک آلفای کرونباخ:77 4-2-3- مدل تحقیق:78 4-2-4- نتایج حاصل از تحلیل پرسشنامه نهایی و آزمون فرضیه ها:80 4-3- مقایسه عوامل اصلی مدل:91 4-4- مقایسه شاخص های کلیدی تکنولوژی:92 4-5- مقایسه شاخص های کلیدی بازاریابی:93 4-6- مقایسه شاخص های کلیدی تجاری سازی:94 4-7- مقایسه شاخص های کلیدی تیم توسعه محصول:95 فصل پنجم نتیجه گیری ، پیشنهادات و محدودیت های تحقیق 5-1- مقدمه. 97 5-2- نتیجه گیری حاصل از یافته های پژوهش…. 97 5-2-1- نتایج حاصل از یافته هاو فرضیات پژوهش…. 97 5-2-2- نتایج حاصل از عوامل اصلی مدل پژوهش…. 97 5-2-3- نتایج حاصل از شاخص های عوامل اصلی مدل:98 5-3- پیشنهادات برای بهبود فرایند توسعه محصول جدید در گرانیت  …. 100 5-4- پیشنهادات در سطح كلان برای موفقیت درNPDدر گرانیت …:100 5-5- پیشنهادات تاكتیكی.. 101 5-6- پیشنهادات برای محققین بعدی… 104 منابع مراجع فارسی:106 مراجع انگلیسی.. 107 پیوست: پرشسنامه نهایی پژوهش براساس الگوی AHP. 108  فهرست اشكال شكل2-1:سطوح پنج گانه كالا.. 11 شكل2-2: طبقه بندی انواع كالا.. 15 شكل2-3:فرایند توسعه محصول جدید وتوفیق درتوسعه محصول ازدیدگاه كریك وهارت… 18 شكل2-4عوامل موثربرتوسعه محصول جدید باتغییرات محیطی و سهم بازار. 22 شكل2-5:منحنی دوره عمر كالاهای تخصصی.. 31 شكل 2-6منحنی دوره عمر كالاهای معمولی تخصصی.. 31 شكل 2-7منحنی دوره عمر كالاهای سرگرم كننده. 32 شكل2-8منحنی دوره عمر كالاهای تابع مد.. 32 شكل2-9:فرایندایده وغربال ایده هابرای توسعه محصول.. 33 شكل2-10 :منحنی دوره عمرمحصول بابرند-سود-فروش-رضایت محصول.. 34 شكل2-11 : ساختاراقتصادی مبادله مدرن.. 39 شكل2-12:نیروهای اصلی دربازاریابی مدرن.. 39 شكل 2-13: مفهوم بازاریابی.. 40 شكل2-14:جهش تغییرات تكنولوژی درتوسعه محصول.. 48 شكل 2-15: عوامل مدیریت وتاثیرآن برتوسعه محصول.. 50 شكل 2-16: ماتریس استراتژی عمومی پورتر. 52 شكل 2-17:ماتریس استراتژی رقابتی آنسف…. 52 شكل 2-18:مدل استراتژی سازگاری محصول جدیدبامهارتهای R&D موجودشركت…. 55 شكل 2-19:مدل نگرش فرایندطراحی محصول جدید با تكنیك QFD.. 57 شكل 2-20:مدل ساختاری توسعه محصول جدید.. 58  فهرست جداول جدول2-1: عارضه یابی شكست درفرایندتوسعه محصول از دیدگاه كریكوهارت… 20 جدول2-2: نه روش برای ساختن وپرورش تقاضاازدیدگاه مدل آنسف باتوجه به نوع بازارومحصول.. 53 جدول 2-3:مدل 6مرحله ای توسعه محصول كوپر. 60 جدول 3-1:جدول مقایسات زوجی.. 68 جدول 3-2: جدول مقیاس مقایسه زوجی.. 69 جدول 4-1: نتایج توصیفی و اولویت بندی شاخصهای عامل تکنولوژی… 75 جدول 4-2: نتایج توصیفی و اولویت بندی شاخصهای عامل بازاریابی.. 76 جدول 4-3: نتایج توصیفی و اولویت بندی شاخصهای عامل تجاری سازی… 76 جدول 4-4: نتایج توصیفی و اولویت بندی شاخصهای عامل تیم توسعه محصول.. 77 جدول 4-5: مقایسات زوجی عوامل اصلی مدل.. 81 جدول 4-6: مقایسات زوجی شاخصهای تکنولوژی… 82 جدول 4-7: مقایسات زوجی شاخصهای بازاریابی.. 83 جدول 4-8: مقایسات زوجی شاخصهای تجاری سازی… 84 جدول 4-9: مقایسات زوجی شاخصهای تیم توسعه. 85 جدول 4-10: مقایسات زوجی عوامل اصلی مدل.. 86 جدول 4-11: مقایسات زوجی شاخصهای تکنولوژی… 87 جدول 4-12: مقایسات زوجی شاخصهای بازاریابی.. 88 جدول 4-13: مقایسات زوجی شاخصهای تجاری سازی… 89 جدول 4-14: مقایسات زوجی شاخصهای تیم توسعه. 90 جدول 4-15: مقایسه وضع موجود و ایدهآل عوامل اصلی.. 91 جدول 4-16: مقایسه وضع موجود و ایدهآل شاخص های کلیدی تکنولوژی… 92 جدول 4-17: مقایسه وضع موجود و ایدهآل شاخص های کلیدی بازاریابی.. 93 جدول 4-18: مقایسه وضع موجود و ایدهآل شاخص های کلیدی تجاری سازی… 94 جدول 4-19: مقایسه وضع موجود و ایدهآل شاخص های کلیدی تیم توسعه محصول.. 95  فهرست نمودار نمودار2-1:شاخص بهره وری در صنایع مختلف آمریكا در 5سال.. 24 نمودار2-2: رتبه بندی عوامل موثر بر بهره وری توسعه محصول در صنایع آمریكا در سال1989 25 نمودار2-3: دسته بندی آمیزه های بازایابی (4ps)ازدیدگاه كاتلر.. 44
 • علوم انسانی|مبانی نظری رضایت زناشویی و هوش هیجانی
 • مبانی نظری رضایت زناشویی و هوش هیجانی شناسه محصول :92023 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 75 تعداد بازدید : 156 حجم فایل: 0.071289063 مگابایت دانلود مبانی نظری رضایت زناشویی و هوش هیجانی (فصل…

 • معماری|پاورپوینت معماری پایدار در یک روستای نمونه
 • پاورپوینت معماری پایدار در یک روستای نمونه شناسه محصول :57858 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 30 تعداد بازدید : 243 حجم فایل: 5.120117188 مگابایت دانلود همانطور كه می دانیم بقای پایدار انسان و محیط…

 • عمران و ساختمان|دانلود پاورپوینت عایق ها
 • دانلود پاورپوینت عایق ها شناسه محصول :5 موضوع : عمران و ساختمان فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 59 تعداد بازدید : 2289 حجم فایل: 0.873046875 مگابایت دانلود دانلود پاورپوینت عایق ها   دسته بندی نوعی عایق ها:…

 • مکانیک|کنترل فرآیند صنعت خودرو و اصول آن
 • کنترل فرآیند صنعت خودرو و اصول آن شناسه محصول :86530 موضوع : مکانیک فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 70 تعداد بازدید : 1363 حجم فایل: 3.298828125 مگابایت دانلود تحقیق با موضوع  کنترل فرآیند صنعت خودرو و اصول…

 • عمران و ساختمان|شمع کوبی و روشهای اجرای آن در سازه ها
 • شمع کوبی و روشهای اجرای آن در سازه ها شناسه محصول :90073 موضوع : عمران و ساختمان فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 78 تعداد بازدید : 499 حجم فایل: 3.713867188 مگابایت دانلود دانلود تحقیق در مورد شمع…

 • علوم انسانی|پاورپوینت بنچ مارکینگ چیست
 • پاورپوینت بنچ مارکینگ چیست شناسه محصول :100124 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 33 تعداد بازدید : 165 حجم فایل: 4294.914063 مگابایت دانلود پاورپوینت بنچ مارکینگ چیست   پاورپوینت بنچ مارکینگ چیست شامل 33…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *