مدیریت|ارائه الگویی بمنظور افزایش دقت برآورد نرخ تقریبی ریسك بیمه

ارائه الگویی بمنظور افزایش دقت برآورد نرخ تقریبی ریسك بیمه شناسه محصول :57124 موضوع : مدیریت فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 146 تعداد بازدید : 513 حجم فایل: 1.818359375 مگابایت

دانلود

ارائه الگویی بمنظور افزایش دقت برآورد نرخ تقریبی ریسك بیمه چکیده از زمان شروع  بکار گیری ، روش RBI در سطح شرکت های بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی جایگاه خود را پیدا کرده و مطالعات زیادی نیز در این خصوص انجام گردیده است. تاکنون تحقیقات اندکی در کشور پیرامون ارزیابی و مدیریت بر مبنای ریسک انجام گرفته و نتایج این تحقیقات به صورت سیستماتیک اجرایی نگردیده است و همچنین این نتایج تاكنون برای تعیین نرخ بیمه مورد استفاده قرار گرفته نشده است خروجی های مهم کلیه مطالعات انجام گرفته در این پژوهش جدای از نوع روش های بکار گرفته شده RBI بشرح ذیل می باشد. 1.. در اکثر واحد های صنعتی بیش از 80% ریسک کل واحد مربوط به تنها 20% تجهیزات و قطعات آن واحد می باشد 2.مطالعه انجام شده موجب کاهش تعداد تعمیرات اساسی سالیانه و تعویق آن از سال 2013 به سال 2015 گردیده است و متعاقب آن هزینه های تحمیلی توقف تولید جهت انجام تعمیرات اساسی، هزینه های انجام بازرسی و هزینه های نیروی انسانی کاهش یافته است. 3.یکی از قابلیت های این پزوهش در نحوه اجرای مدیریت بازرسی بر مبنای ریسک پرداختن به روشی برای تشخیص زمان انجام تعمیرات و بازرسی هر تجهیز بصورت جداگانه در دو دسته الف) در زمان تولید نرمال واحد و ب) در زمان تعمیرات اساسی واحد می باشد. کلید واژه: ریسک ، نرخ تقریبی مقدمه پس از گذشت 78 سال از قدمت صنعت بیمه در كشورمان ، هنوز هم بیمه به جایگاه اصلی خود در اقتصاد نرسیده و در اكثر موارد در سطح بیمه های اجباری باقی مانده است كه این موضوع را به وضوح می توان حتی در بین اقشار تحصیلكرده و ثروتمند جامعه نیز مشاهده نمود. گذشته از بیمه های مربوط به افراد ، بیمه های مربوط به صنایع اصلی نیز بطور كامل در بازار كشورمان تعریف و شناسایی نشده و چه بسا ریسك های بزرگ و فراوانی كه با توجه به استفاده از روشهای بسیار قدیمی و سنتی و عدم اطلاعات كافی و درست ، زمینه بیمه نمودن آنها در فعالیتهای اقتصادی فراهم نگردیده است و اگر هم فراهم شده ، با استانداردهای بسیار قدیمی می باشد كه برای شركت های بیمه ریسك بالایی داشته و متعاقبا باعث ضرر و زیان های فراوانی برای این شركت ها میگردد. در این   فهرست مطالب عنوان                                                                                          شماره صفحه       چكیده …………………………………………………………………………………………………….1 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………..2      فصل اول : كلیات 1-1 بیان مساله ………………………………………………………………………………………….4 پیشینه تحقیق …………………………………………………………………………………………….5 ضرورت انجام …………………………………………………………………………………………..8 هدف مطالعه ……………………………………………………………………………………………..8 1-4-1  هدف آرمانی …………………………………………………………………………………8 1-4-2  اهداف ویژه ………………………………………………………………………………….8 1-5 هدف كاربری …………………………………………………………………………………….8 1-6 سوالات تحقیق …………………………………………………………………………………..9 1-7 فرضیه ………………………………………………………………………………………………9 1-8 تعاریف و مفاهیم ………………………………………………………………………………10 فصل دوم: آشنایی با فرآیند تولید 2-1 آشنایی با محدوده تحت مطالعه …………………………………………………………..18 2-2 تاریخچه صنعت پتروشیمی در ایران  ……………………………………………………18 عنوان                                                                                                     شماره صفحه 2-3 آشنایی با شركت پلیمر آریا ساسول …………………………………………………..19 2-4 شرح فرایند واحد الفین …………………………………………………………………..20 2-5 بخش دی اتانایزر …………………………………………………………………………..24 2-5-1 جداسازی برش های دوكربنه ………………………………………………………24 2-5-2 هیدروژناسیون استیلن ………………………………………………………………..25 2-5-3 احیا كاتالیست ………………………………………………………………………….26 فصل سوم : مواد و روش ها ( روش كار و تحقیق ) 3-1 انواع تكنیك های بازرسی بر مینای ریسك ……………………………………….29 3-1-1 روش كیفی ……………………………………………………………………………..30 3-1-1-1 رتبه بندی واحدها بر اساس ریسك بالقوه …………………………………31 3-1-1-2 احتمال وقوع از كارافتادگی ……………………………………………………32 3-1-1-3 پیامدهای وقوع از كار افتادگی ………………………………………………..33 3-1-1-4 نتایح …………………………………………………………………………………..37 3-1-1-5 تعیین نواحی بحرانی كه نیازمند توجه بیشتری در حین بازرسی  می باشند ………………………………………………………………………………………….37 3-1-2 روش كمی ……………………………………………………………………………..38 3-1-2-1 محاسبه پیامدهای ازكارافتادگی ………………………………………………40 3-1-2-1-1 تخمین سرعت خروج سیال ……………………………………………….40 3-1-2-1-2 پیش بینی رفتار نشتی ………………………………………………………..40 3.-1-2-1-2-1 تاثیرات اشتغال زا ………………………………………………………..40 3-1-2-1-2-2 تاثیرات سمیت …………………………………………………………….41 عنوان                                                                                                     شماره صفحه 3-1-2-1-2-3 تاثیرات زیست محیطی ……………………………………………………41 3-1-2-1-2-4 تاثیرات خسارت مالی ناشی از توقف تولید ………………………..42 3-1-2-1-3 كاربرد مدل های تاثیر برای تخمین پیامدها …………………………….42 3-1-2-2 مروری بر احتمال وقوع از كار افتادگی ……………………………………..43 3-1-2-3 محاسبه ریسك ……………………………………………………………………..43 3-1-3 روش نیمه كمی ………………………………………………………………………..44 3-1-3-1 آنالیز پیامد ……………………………………………………………………………45 3-1-3-2 آنالیز احتمال …………………………………………………………………………48 3-1-3-3 آنالیز ریسك …………………………………………………………………………49 3-2 دلیل ارائه متدلوژی بكاررفته در این تحقیق ………………………………………..49 3-3 ارائه (روش كار ) متدلوژی بازرسی بر مبنای ریسك بكارگرفته شده در صنعت مورد مطالعه ………………………………………………………………………….50 3-3-1 فلوچارت معرفی روش بكارگرفته شده جهت مدیریت بازرسی بر  مبنای ریسك ………………………………………………………………………………………50 3-3-2 عناصر كلیدی برنامه مدیریت بازرسی بر مبنای ریسك و مراحل  انجام آن ……………………………………………………………………………………………51 3-3-2-1 مرحله اول : تشكیل تیم RBI………………………………………………….52 3-3-2-1-1 تعیین مسئولیت ها ……………………………………………………………..53 3-3-2-1-2 آموزش و تائید صلاحیت پرسنل برای اجرای RBI…………………56 3-3-2-2 مرحله دوم : جمع آوری داده های مورد نیاز در سیستم ارزیابی ریسك …………………………………………………………………………………..57 3-3-2-2-1 منابع داده های خاص سایت( واحدهای تولیدی ) …………………59 عنوان                                                                                                     شماره صفحه 3-3-2-3 مرحله سوم : فرایند تعیین ریسك تجهیزات …………………………………60 3-3-2-3-1 پیامد وقوع از كار افتادگی ……………………………………………………60 3-3-2-3-1-1 فاكتور پیامد ایمنی (Csaf)………………………………………………61 3-3-2-3-1-1-1 پارامتر دما (Ft)………………………………………………………….61 3-3-2-3-1-1-2 پارامتر فشار (Fp)………………………………………………………61 3-3-2-3-1-1-3 پارامتر سیال (Fi)……………………………………………………….62 3-3-2-3-1-1-4 پارامتر اندازه سیال (Fis)…………………………………………….62 3-3-2-3-1-2 فاكتور پیامد آلودگی (Cpol)…………………………………………..63 3-3-2-3-1-3 فاكتور پیامد تولید (Cprod)…………………………………………..64 3-3-2-3-1-3-1 فاكتور تعمیر (Frep)…………………………………………………64 3-3-2-3-1-3-2 فاكتور قابلیت كاركرد (Fop)……………………………………..65 3-3-2-3-2 احتمال وقوع ازكارافتادگی………………………………………………….65 3-3-2-4 مرحله چهارم: رتبه بندی تجهیزات بر اساس میزان  ریسك (Risk Ranking)………………………………………………………………….75 3-3-2-5 مرحله پنجم : برنامه ریزی جهت بازرسی ………………………………….76 3-3-2-5-1 حداكثر فاصله زمانی بازرسی (چه زمانی بازرسی انجام پذیرد)….77 3-3-2-5-2 روش های بازرسی (چگونه بازرسی انجام پذیرد)…………………..78 3-3-2-5-3 فهرست اقدامات بازرسی ( چك لیست ) / ارزیابی تفصیلی …….79 3-3-2-6 مرحله ششم : مدیریت و كاهش ریسك ……………………………………79 3-3-2-7 مرحله هفتم : ارزیابی مجدد …………………………………………………..80 عنوان                                                                                                     شماره صفحه فصل چهارم:نحوه پیاده سازی مدل پیشنهادیRIB بر روی واحد مورد مطالعه (درام 406) مرحله اول : تشكیل تیم RBI……………………………………………………………………82 مرحله دوم : جمع آوری اطلاعات و داده ها ……………………………………………….82 مرحله سوم : تعین ریسك تجهیزات ………………………………………………………….85 مرحله چهارم: رتبه بندی تجهیزات بر اساس ریسك آنها ………………………………86 مرحله پنجم : برنامه ریزی جهت بازرسی ………………………………………………….86 مرحله ششم : مدیریت كاهش ریسك ……………………………………………………….87 مرحله هفتم : ارزیابی مجدد ……………………………………………………………………88 فصل پنجم: نتایج تحقیق 5-1 نتیجه گیری از متدلوژی ارائه شده …………………………………………………….91 فصل ششم: تفسیر نتایج 6-1 جمع بندی و تفسیر كلی نتایج …………………………………………………………120 6-2 پیشنهادات …………………………………………………………………………………..123   فهرست جداول عنوان                                                                                          شماره صفحه جدول3-1. دسته بندی سیالات……………………………………………………………………………..50 جدول3-2. محدوده مربوط به دسته بندی موجودی سیال…………………………………………..50 (جدول 3-3). دسته بندی سطح مقطع تحت تاثیر……………………………………………………..52 (جدول 3-4) تبدیل زیرفاكتور ماژول فنی به دسته بندی احتمال………………………………..53 (جدول 3-5)  راهنمای روش لوپ بندی سیستم لوله کشی………………………………………64 (جدول 3-6 ). ارزیابی فاکتور دمایی…………………………………………………………………….67 (جدول 3-7) ارزیابی فشار………………………………………………………………………………….68 (جدول 3-8) : ریسک مقدار نشت اندازه سیال برای مایعات و سیالات اشتعال ناپذیر……69 (جدول 3-9) : فاکتور معیار ارزیابی تعمیر…………………………………………………………….71 (جدول شماره 3-10):  فاکتور قابلیت کارکرد……………………………………………………….72 (جدول 3-11). work sheet جهت تعیین احتمال خرابی از لحاظ کیفی……………….74 (جدول 2-12) فاکتور آسیب پذیری یا تخریب………………………………………………………77 (جدول 2-13) فاکتور بازرسی…………………………………………………………………………..78 (جدول 2-14) فاکتور وضعیت…………………………………………………………………………..80 (جدول 2-15) فاکتور فرایند…………………………………………………………………………….81 (جدول 3-16) فاکتور طراحی مکانیکی……………………………………………………………….83 (جدول 3-17) فاکتور تجربی ……………………………………………………………………………84 (جدول4-1) اطلاعات مورد نیاز، منبع استخراج آنها و اطلاعات مربوط بهD-406  ……94 (جدول4-2 )Data sheet مربوط به D-406…………………………………………………….97 عنوان                                                                                          شماره صفحه (جدول 4-3). برنامه بازرسی D-406…………………………………………………………..99 (جدول 4-4). اعمال مدیریت کاهش ریسک جهت تغییر بازه زمانی  بازرسی D-406 از 48 ماه به 72……………………………………………………………….100  جدول 5-1  نتایج میزان پیامد ازکار افتادگی تجهیزات مورد مطالعه………………….104 جدول 5-2 راهنمای طبقه بندی پیامد ازکارافتادگی……………………………………….105 جدول5-3  نتایج میزان احتمال از کار افتادگی تجهیزات مورد مطالعه………………107 جدول5-4 جدول راهنمای احتمال ازکار افتادگی…………………………………………108 جدول 5-5  ماتریس ریسک مورد استفاده در فرآیند ارزیابی ریسک واحد دی اتانایزر……………………………………………………………………………………110 جدول5-6  نتیجه ارزیابی ریسک تجهیزات مورد مطالعه………………………………..110 جدول 5-7 ارتباط بین سطح ریسک و گرید بازرسی…………………………………….112 جدول5-8 ارزیابی زمان بازرسی بر اساس سطح ریسک و گرید بازرسی تجهیزات مورد مطالعه………………………………………………………………….113 جدول 5-9 مکانیزمهای از کار افتادگی برای تجهیزات مورد مطالعه……………….114 جدول 5-10 مکانیزمهای از کار افتادگی برای7 لوپ لوله های مورد مطالعه……119 جدول5-11 ارزیابی ریسک تجهیزات PSV & TSV……………………………………124 جدول 5-12 ماتریس توزیع پراکندگی تجهیزات شناسایی شده در واحد دی اتانایزر بر اساس سطح ریسک انها………………………………………..125 جدول5-13 طبقه بندی زمانی بازرسی تجهیزات براساس متد مدیریت بازرسی بر مبنای ریسک…………………………………………………………….126  عنوان                                                                                          شماره صفحه جدول5-14 جدول  برنامه بازرسی اختصاصی جهت کاهش ریسک تجهیزات و انتقال زمان بازرسی از 2013 به 2015…………………………………..131   فهرست نمودارها عنوان                                                                                          شماره صفحه (نمودار 3-1) گردش کار RBI……………………………………………………………………55 نمودار 5-1 توزیع ستونی تجهیزات بر اساس زمان بازرسی آنها…………………………..129   فهرست اشكال  عنوان                                                                                          شماره صفحه شکل 3-1. طیف روش های RBI  ………………………………………………………………32 شکل3-2. ماتریس کیفی ریسک…………………………………………………………………….41 (شکل 3-3) : ماتریس ریسک نیمه کمی…………………………………………………………49 (شکل 3-4) : شماتیک ماتریس RBI…………………………………………………………….85 (شکل 3-5) : ارتباط بین درجه ریسک و سطح بازرسی…………………………………….88 (شکل 4-1) شماتیک نقشه فنی مربوط به D-406……………………………………………96   عنوان : ارائه الگویی بمنظور افزایش دقت برآورد نرخ تقریبی ریسك بیمه فرمت :doc تعداد صفحات :146
 • علوم اجتماعی|پاورپوینت آشنایی با سازمان آیسسكو
 • پاورپوینت آشنایی با سازمان آیسسكو شناسه محصول :92834 موضوع : علوم اجتماعی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 47 تعداد بازدید : 266 حجم فایل: 0.330078125 مگابایت دانلود پاورپوینت آشنایی با سازمان آیسسكو   پاورپوینت آشنایی با سازمان…

 • علوم انسانی|مجموعه قالب پاورپوینت هنر
 • مجموعه قالب پاورپوینت هنر شناسه محصول :101713 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 4 تعداد بازدید : 270 حجم فایل: 4663.207031 مگابایت دانلود قالب های پاورپوینت جهت استفاده در جلسات دفاع رساله، پایان نامه،…

 • روان شناسی|پاورپوینت جرئت مندی چیست
 • پاورپوینت جرئت مندی چیست شناسه محصول :89846 موضوع : روان شناسی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 43 تعداد بازدید : 294 حجم فایل: 0.473632813 مگابایت دانلود پاورپوینت جرئت مندی چیست   پاورپوینت جرئت مندی چیست شامل 43…

 • علوم انسانی|مبانی نظری شیعیان سیستان
 • مبانی نظری شیعیان سیستان شناسه محصول :88967 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 50 تعداد بازدید : 166 حجم فایل: 0.09765625 مگابایت دانلود مبانی نظری شیعیان سیستان توضیحات: 50صفحه فارسی (word) با منابع کامل…

 • معماری|پاورپوینت تحلیل پارکینگ طبقاتی saint Rock فرانسه و یک نمونه موردی دیگر
 • پاورپوینت تحلیل پارکینگ طبقاتی saint Rock فرانسه و یک نمونه موردی دیگر شناسه محصول :96515 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 32 تعداد بازدید : 155 حجم فایل: 13.62 مگابایت دانلود این فایل شامل تحلیل…

 • معماری|پاورپوینت شمس العماره
 • پاورپوینت شمس العماره شناسه محصول :99081 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 16 تعداد بازدید : 157 حجم فایل: 1398.436523 مگابایت دانلود دانلود پاورپوینت شمس العماره 16 اسلاید   فهرست مطالب: تزئینات دوره قاجار  رنگ…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.