مدیریت|اثر شاخصهای آموزشی و تكنولوژی آموزشی بركارایی نیروی انسانی در دبیرستانهای پسرانه

اثر شاخصهای آموزشی و تكنولوژی آموزشی بركارایی نیروی انسانی در دبیرستانهای پسرانه شناسه محصول :52737 موضوع : مدیریت فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 176 تعداد بازدید : 325 حجم فایل: 7.296875 مگابایت

دانلود

اثر شاخصهای آموزشی و تكنولوژی آموزشی بركارایی  نیروی انسانی در دبیرستانهای پسرانه   چكیده سرمایه گذاری در نیروی انسانی از اساسی ترین بخشهای توسعه بلندمدت و پایدار است و برخی بر این باورند كه بسیاری از مشكلات و معضلات موجود در جامعه ایران را بایست به عدم آموزش صحیح در دوران قبل از دانشگاه ارتباط داد. در این راستا این تحقیق خواهد كوشید اثر تكنولوژی آموزشی بركارایی نیروی انسانی دبیرستانهای پسرانه منتخب منطقه 2 تهران را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد. در این مطالعه از روش ناپارامتری تحلیل پوششی داده ها استفاده شده است.  ابتدا قرار بر این بود كه اثرات شاخص آموزش و تكنولوژی آموزشی بر كارایی فنی نیروی انسانی مورد بررسی قرار گیرد ولی به دلیل محدودیتهای آماری در جمع آوری اطلاعات دبیرستانها و به دلیل اینكه تنها آمار 15 دبیرستان پسرانه منطقه 2 به دست محقق رسید به ناچار دو سناریو برای این تحقیق گزینش گردید. سناریوی اول به بررسی تأثیرات آموزش بر كارایی فنی نیروی انسانی می پردازد و سناریوی دوم نیز اثر تكنولوژی آموزشی بر كارایی را مورد ارزیابی قرار می دهد. داده های مورد استفاده در سناریوی اول(اثر آموزش) بر سطح كارایی عبارتند از: سرانه معلم به دانش آموزش (smd) ، میانگین سابقه كار معلمین (mskm) ، میانگین پیشرفت تحصیلی  دانش آموزان(mptd) ، و داده های مورد استفاده در سناریوی دوم(اثر تكنولوژی آموزشی بر سطح كارایی) نیز عبارتند از: سرانه كتاب به دانش آموز (skd) ، سرانه مساحت آزمایشگاه (sma) وسرانه كامپیوتر (sk) ، ستانده ها مورد استفاده در هر سناریو نیز میانگین دروس اختصاصی (mde) و میانگین دروس عمومی(mdo) بوده اند. نتایج این تحقیق نشان می دهند در هیچ یك از مدلهای روش تحلیل پوششی داده ها (CCRوBCC) ،‌رابطه معنی داری میان شاخصهای آموزشی و تكنولوژی آموزشی بر درجات كارایی دبیرستانها مورد مطالعه مشاهده نكرده ایم. بنابراین فرضیه های ما كه مبنی بر تأثیر مثبت آموزش معلمان مدارس منطقه 2 و بكارگیری تكنولوژی آموزشی و محیط آموزشی بر كارایـی فنـی نیروی انسانی است رد می شود؛ در واقع این فرضیات شرطهای لازم هستند ولی كافی نمی باشند. به نظر می رسد در كارایی دبیرستانهای منطقه 2 عوامل دیگری نظیر كیفیت مدیریت و كیفیت تدریس، چگونگی قرار گرفتن مدارس از نقطه نظر جغرافیایی در درون منطقه 2 موثر بوده باشد.   فهرست مطالب: چكیده فصل اول : کلیات تحقیق ……………………………………………………………………………… 1                                                                                     1-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………….. 2 1-2- شناخت وطبقه بندی فواید اقتصادی آموزش و پرورش ………………………………………. 4 1-2-1-فواید خصوصی آموزش و پرورش………………………………………………………….. 5 1-2-2 – فواید خصوصی مستقیم …………………………………………………………………….. 5 1-2-3-فواید خصوصی غیر مستقیم …………………………………………………………………. 5 1-2-4-فواید اجتماعی آموزش و پرورش ……………………………………………………………. 6 1-2-5-فوایداجتماعی مستقیم ………………………………………………………………………….. 7 1-2-6-فواید اجتماعی غیرمستقیم …………………………………………………………………….. 7 1-3-اهداف و ضرورت پژوهش …………………………………………………………………….. 9 1-4-فرضیه های تحقیق (پژوهش)…………………………………………………………………… 9 1-5-كلیات پژوهش ……………………………………………………………………………………. 10 فصل دوم :مروری بر ادبیات تحقیق……………………………………………………… 11 مبانی نظری تحقیق ومروری برمطالعات تجربی …………………………………………………………….. 12 2-1-مقدمه ……………………………………………………………………………………………… 12 2-1-1-دیدگاههای اقتصاد دانان كلاسیك درباره اهمیت اقتصادی آموزش………………………….. 13 2-1-2-دیدگهای اقتصاددانان نئوكلاسیك درباره اهمیت اقتصادی آموزش………………………….. 16 2-1-3-دیدگاههای اقتصاددانان معاصر درباره  اهمیت اقتصادی آموزش………………………….. 17 2-2-نظریه سرمایه انسانی …………………………………………………………………………… 31 2-2-1-مفهوم سرمایه انسانی …………………………………………………………………………. 33 2-2-2-سرمایه گذاری درسرمایه انسانی ……………………………………………………………. 35 2-2-3-ویژگیهای سرمایه انسانی ……………………………………………………………………. 38 2-2-4-كاركردهای سرمایه انسانی ………………………………………………………………….. 43 2-2-5-تشكیل سرمایه انسانی ازطریق آموزش و پرورش …………………………………………. 46 2-2-6-تشكیل سرمایه انسانی از طریق آموزش ضمن خدمت………………………………………. 50 2-3-نقش آموزش و پرورش دررشد و توسعه اقتصادی ……………………………………………. 51 2-3-1-انواع آموزش و پروش و رشد اقتصادی ……………………………………………………. 54 2-4-سرمایه گذاری درآموزش و پرورش …………………………………………………………… 62 2-5-توجیه اقتصادی درآموزش و پرورش…………………………………………………………… 64 2-6-كیفیت آموزش و پرورش ……………………………………………………………………….. 69 2-7-تحقیقات انجام شده درجهان …………………………………………………………………….. 74 فصل سوم :روش اجرای تحقیق ……………………………………………………………………… 88 متدولوژی تحقیق……………………………………………………………………………………….. 89 مقدمه …………………………………………………………………………………………………… 89 3-1-تابع تولید …………………………………………………………………………………………. 93 3-1-1-روشهای پارامتری …………………………………………………………………………… 93 3-1-2-روشهای ناپارامتری …………………………………………………………………………. 94 3-2-ویژگیها و قابلیتهای روش تحلیل پوششی داده ها (DEA)……………………………………. 95 3-2-1-مزایای روش تحلیل پوششی داده ها………………………………………………………….. 95 3-2-2-معایب روش تحلیل پوششی داده ها…………………………………………………………… 97 3-3-تعریف واحدهای تصمیم گیری (DMU)………………………………………………………. 97 3-4-انواع كارایی ازدیدگاه فارل …………………………………………………………………….. 98 3-5-كارایی درتحلیل پوششی داده ها (DEA)………………………………………………………. 101 3-6-مدلهای DEA …………………………………………………………………………………… 102 3-6-1-مدل CCR…………………………………………………………………………………….. 103 3-6-1-1-تعریف كارایی درمدل CCR……………………………………………………………… 105 3-6-1-2-مثالهای مربوطه به مدل CCR……………………………………………………………. 105 3-6-1-3-مدلهای ستانده گراو نهاده گر درمدل CCR………………………………………………. 110 3-6-2-مدل BCC…………………………………………………………………………………….. 116 3-6-3-تفاوت CCR و BCC……………………………………………………………………….. 118 3-7-مدل اندرسن – پیترسون(AP)…………………………………………………………………… 120 3-8-بررسی بازده مقیاس درروش DEA…………………………………………………………… 122 3-9-جمع بندی…………………………………………………………………………………………. 125 فصل چهارم :تجزیه و تحلیل داده ها ………………………………………………………………… 128 تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از مدل DEA………………………………………………………….. 129 4-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………….. 129 4-2-معرفی دبیرستانهای موردمطالعه………………………………………………………………… 130 4-3- انتخاب داده ها و ستانده ها …………………………………………………………………….. 132 4-4-معرفی مدل مورد استفاده ……………………………………………………………………….. 134 4-5-تجزیه و تحلیل نتایج……………………………………………………………………………… 135 4-5-1-تاثیر آموزش بركارایی دبیرستانها ………………………………………………………….. 141 4-5-2-تاثیر تكنولوژی آموزشی بركارایی دبیرستانهای منطقه (2)………………………………… 149 4-5-3-بررسی فرضیات تحقیق ……………………………………………………………………… 157 4-5-4-عامل تولید مازاد (اضافی) Slack……………………………………………………………. 159 4-5-5-انتخاب الگوی مناسب برای بنگاه ……………………………………………………………. 160 4-6-خلاصه ای از تجزیه و تحلیل نتایج ……………………………………………………………. 165 4-6-1-تجزیه و تحلیل جدول 16-4 …………………………………………………………………. 167 4-6-2-فرق كارایی فنی و كارایی مقیاس ……………………………………………………………. 169 فصل پنجم :نتیجه گیری و پیشنهادات …………………………………………………. 171 نتیجه گیری و پیشنهادات ……………………………………………………………………………… 172  منابع ……………………………………………………………………………………………………. 174    
 • کامپیوتر|پاورپوینت سئو چیست؟
 • پاورپوینت سئو چیست؟ شناسه محصول :40188 موضوع : کامپیوتر فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 28 تعداد بازدید : 837 حجم فایل: 2.479492188 مگابایت دانلود سئو همان چیزی است که تمام تجار اینترنتی به دنبال آن هستند. مدیران تمام…

 • روان شناسی| مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعهد هویت و ابراز وجود با احساس تنهایی
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعهد هویت و ابراز وجود با احساس تنهایی شناسه محصول :95275 موضوع : روان شناسی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 70 تعداد بازدید : 113 حجم فایل: 102.8310547 مگابایت دانلود عنوان :…

 • علوم انسانی|پاورپوینت ارکان جرم شناسی
 • پاورپوینت ارکان جرم شناسی شناسه محصول :99954 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 27 تعداد بازدید : 202 حجم فایل: 4120.894531 مگابایت دانلود پاورپوینت ارکان جرم شناسی   پاورپوینت ارکان جرم شناسی شامل 27…

 • آزمون های استخدامی|نمونه سوالات تخصصی رشته پرستاری مختص استخدام دستگاه های اجرایی (دانشگاه علوم پزشکی) با پاسخنامه
 • نمونه سوالات تخصصی رشته پرستاری مختص استخدام دستگاه های اجرایی (دانشگاه علوم پزشکی) با پاسخنامه شناسه محصول :59880 موضوع : آزمون های استخدامی فرمت اصلی فایل : pdf تعداد صفحات : 25 تعداد بازدید : 1108 حجم فایل: 0.458007813 مگابایت…

 • اقتصاد|پاورپوینت سرمایه گذاری چیست
 • پاورپوینت سرمایه گذاری چیست شناسه محصول :92897 موضوع : اقتصاد فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 44 تعداد بازدید : 192 حجم فایل: 0.416992188 مگابایت دانلود پاورپوینت سرمایه گذاری چیست   پاورپوینت سرمایه گذاری چیست شامل 44 اسلاید…

 • معماری|پاورپوینت معماری پايدار و دستورالعمل اجرائی
 • پاورپوینت معماری پايدار و دستورالعمل اجرائی شناسه محصول :97726 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 51 تعداد بازدید : 273 حجم فایل: 10229.77344 مگابایت دانلود فایل پاورپوینت معماری پايدار و دستورالعمل اجرائی(کليات و اهداف در…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *