مدیریت|اثر بازارچه های مرزی بر گردشگری خرید

اثر بازارچه های مرزی بر گردشگری خرید شناسه محصول :56209 موضوع : مدیریت فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 148 تعداد بازدید : 294 حجم فایل: 0.767578125 مگابایت

دانلود

اثر بازارچه های مرزی بر گردشگری خرید   در این تحقیق ما به بررسی میزان تاثیر گذاری عوامل موثر بر انتخاب مقصد خرید بانه پرداخته ایم . بررسی میزان این اثر گذاری نقش و ضریب اثر گذاری هر کدام از سه عامل شکل دهنده مقصد های خرید یعنی کالا ، مزیت قیمتی و مقصد را در انتخاب این مقصد  تبیین می کند . با تبیین نقش این عوامل در انتخاب مقصد های خرید می توان به گونه ای جهت یافته و منطقی به برنامه ریزی برای این مقصد ها پرداخت و از توسعه پایدار انها بهره برد . در این راستا تعداد 384 نمونه از گردشگران ورودی به شهر بانه در فصل بهار انتخاب شد و به همین تعداد پرسشنامه در بین انها توزیع شد . داده های جمع اوری شده با امار توصیفی و استنباطی مورد تحلیل قرار گرفتند و اثبات یا رد فرضیه ها نیز با استفاده از ازمون مقایسه میانگین مورد تحلیل قرار گرفت . نتایج حاکی از انست که مزیت قیمتی موثرترین عامل در جذب گردشگران به بانه شناخته شده و کالاها و خود مقصد کمترین اثر گذاری را بر جذب گردشگران داشته است . با تحلیل این نتایج می توان به این نکته دست یافت که حمل و نقل و اقامت از کمبود های اساسی این منطقه هستند که برای بهبود انها باید دست به جذب سرمایه های داخلی و خارجی زد و همچنین تمام تلاشها باید در حفظ و ثبات قیمتها انجام گردد . کلید واژ ه ها  : مقصد خرید ، مزیت قیمتی ، کالاها، بازارچه های مرزی ، بانه   فهرست مطالب: فصل اول : کلیات پژوهش . 1 1-1مقدمه. 2 2-1 اهمیت و ضرورت موضوع: 2 3-1گزاره های تحقیق: 3 1-3- 1پرسش های اصلی و فرعی: 3 2-3-1 فرضیه های تحقیق: 3 3-3-1هدف های تحقیق یا نتایج مورد انتظار: 3 4-1 روش کلی تحقیق: 4 1-4-1قلمرو مکانی-جامعه تحقیق: 4 2-4-1 قلمرو زمانی تحقیق: 4 3-4-1 روش نمونه گیری و تخمین حجم جامعه: 4 4-4-1 روشهای گردآوری داده ها و ابزار مورد استفاده برای آن: 4 5-4-1 روشهای تحلیل داده ها: 4 5-1 موانع ومحدودیتهای تحقیق : 5 6-1چارچوب کلان نظری تحقیق: 5 7-1نقشه راه: 6 8-1 شرح واژه ها و اصطلاحات تحقیق: 6 فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق.. 7 1-2مقدمه. 8 2-2گردشگری.. 8 3-2 مصرف گرایی.. 9 1-3-2خرید. 10 1-1-3-2فرایند خرید مصرف کننده 10 1-1-1-3-2 آگاهی و اطلاع. 11 2-1-1-3-2 پژوهش و درک… 11 3-1-1-3-2 بسط و توسعه نگرش… 11 4-1-1-3-2 ارزشیابی.. 11 5-1-1-3-2خرید. 11 6-1-1-3-2رفتار پس از خرید. 12 2-1-3-2 اهداف خرید مصرف کننده 12 1-2-1-3-2 گرایش به خرید یادگاری و یادبود. 13 2-2-1-3-2 در جستجوی اصالت.. 14 1-2-2-1-3-2 بی مانند بودن یک کالا. 15 2-2-2-1-3-2 پیوستگی فرهنگی و تاریخی.. 15 3-2-2-1-3-2 بعد زیبا شناختی.. 15 4-2-2-1-3-2 دست ساخت بودن کالا. 16 5-2-2-1-3-2 تجربه خرید. 16 6-2-2-1-3-2 کاربرد و سودمندی.. 16 7-2-2-1-3-2 تضمین اصالت.. 16 3-1-3-2  در جستجوی تازگی.. 17 4-1-3-2  گونه شناسی خریداران. 17 1-4-1-3-2 گونه شناسی استون. 18 2-4-1-3-2 گونه شناسی لسر و هیوگ… 18 3-4-1-3-2 گونه شناسی فین و همکاران. 19 4-4-1-3-2 گونه شناسی بلاچ و همکاران. 20 5-1-3-2 خرید کارکردی.. 20 6-1-3-2 خرید فراغتی.. 22 6-2 گردشگری خرید. 24 7-2 خرید در بازارچه های مرزی.. 26 8-2  مرز 26 1-8-2مرزها از نظر تعیین خط مرز : 27 2-8-2 مرزها از نظر شکل گیری.. 27 3-8-2مرزهای غربی.. 28 9-2 بازارچه های مرزی.. 28 1-9-2 اهداف تشکیل بازارچه های مرزی.. 31 2-9-2  مزایا بازارچه های مرزی.. 31 3-9-2  مشکلات تجارت خارجی از طریق بازارچه های مرزی.. 32 4-9-2 قوانین بازارچه های مرزی.. 32 10-2 اجزای گردشگری خرید. 33 1-10-2 کالا. 33 1-1-10-2 کالای گردشگری.. 34 1-1-1-10-2 کالا در گردشگری خرید. 34 1-1-1-1-10-2کالاهای خاص… 34 2-1-1-1-10-2سوغاتی / صنایع دستی.. 35 3-1-1-1-10-2 کالاهای معاف از مالیات 37 2-10-2 مقصد. 38 1-2-10-2 مقاصدی که دارای مناطق خرید معروفی هستند. 38 2-2-10-2مقاصد خرید موضوعی.. 39 3-2-10-2مراکز خرید معروف  بزرگ… 40 4-2-10-2جشنواره های خرید. 41 3-10-2 قیمت.. 42 11-2 انتخاب مقصد 43 12-2 منطقه مورد مطالعه. 43 1-12-2بازارچه مرزی سیران بند……………………45 2-12-2 جمعیت شهر بانه. 44 3-12-2جاذبه های بانه. 45 4-12-2 اقامتگاههای شهر بانه. 46 1-4-12-2  متوسط مدت اقامت گردشگران در شهر بانه. 47 2-4-12-2 درصد اشغال واحدهای اقامتی.. 48 5-12-2امار ورودی گردشگران به شهر بانه طی سالهای 1384-1391. 48 13-2پیشینه تحقیق.. 49 1-13-2مطالعات داخلی : 49 2-13-2  مطالعات خارجی : 51 1-3 مقدمه: 55 1-2-3دسته بندی تحقیقات بر مبنای هدف.. 55 2-2-3دسته بندی تحقیقات بر مبنای نحوه گردآوری داده ها 55 3-3 متغیرهای تحقیق.. 55 4-3 جامعه اماری.. 56 1-4-3 روش نمونه گیری و تخمین حجم نمونه. 56 5-3 روش گرداوری داده ها 56 1-5-3 مطالعات کتابخانه ای.. 57 2-5-3 مطالعات میدانی.. 57 6-3 : روایی و پایایی پرسشنامه. 59 1-6-3 روایی پرسشنامه. 59 2-6-3 پایایی پرسشنامه. 59 7-3 روشهای تجزیه و تحلیل داده ها 61 1-4 مقدمه. 63 2-4 تحلیل‌های آماری توصیفی.. 63 1-2-4 اطلاعات دموگرافیک مربوط به افراد پاسخ دهنده 63 1-1-2-4 جنسیت.. 64 2-1-2-4 سن.. 65 3-2-1-4 درآمد. 66 4-2-1-4 تحصیلات.. 67 2-2-4 ویِژ گیهای رفتاری اعضای نمونه. 68 1-2 -2- 4 کالای خریداری شده 68 2-2-2-4 مبدأ افراد بازدید کننده از شهر بانه. 69 3-2-2-4 میزان رضایت از خرید در بانه. 71 4-2-2-4 تعداد شب‌های اقامت افراد در بانه. 72 5-2-2-4 متوسط هزینه اقامت.. 73 6-2-2-4 متوسط هزینه حمل و نقل.. 74 7-2-2-4 حساسیت نسبت به تغییر قیمتها 75 8-2-2-4 پیش بینی حداکثر هزینه برای خرید کالا. 76 9-2-2-4 پرداخت حداکثر هزینه برای خرید کالا. 77 3-4 تحلیل آماری متغیرهای پژوهش… 78 1-3-4 تحلیل آماری مربوط به سوالات انتخاب شهر بانه به عنوان یک مقصد خرید. 78 4-4 آمار استنباطی.. 79 1-4-4 بررسی فرض نرمال بودن داده‌ها با استفاده از آزمون کولموگرف- اسمیرنوف (K- S) 79 5-4 بررسی وضعیت متغیرهای تحقیق.. 80 1-5-4 وضعیت انتخاب شهر بانه به عنوان یک مقصد خرید و عوامل مؤثر در رونق شهر بانه. 80 6-4 آزمون فرض‌ها 81 1-6-4 فرضیات پژوهش… 81 1-1-6-4 فرضیه اصلی: 81 2-1-6-4 فرضیات فرعی: 82 1-2-1-6-4 فرضیه اول: مزیت قیمتی بازارچه‌های مرزی با انتخاب شهر بانه به عنوان یک مقصد خرید همبستگی مثبت دارد. 82 2-2-1-6-4 فرضیه دوم: کالاهای بازارچه‌های مرزی با انتخاب شهر بانه به عنوان یک مقصد خرید همبستگی مثبت دارد. 83 3-2-1-6-4 فرضیه سوم: مقصدهای شکل گرفته ناشی از فعالیت بازارچه‌های مرزی با انتخاب شهر بانه به عنوان یک مقصد خرید همبستگی مثبت دارد. 84 7-4 مقایسه متغیرهای پژوهش بر اساس اطلاعات دموگرافیک… 86 1-7-4 مقایسه انتخاب شهر بانه به عنوان یک مقصد خرید و دلایل رونق شهر بانه بر اساس اطلاعات دموگرافیک… 86 1-1-7-4 بررسی وجود تفاوت در انتخاب شهر بانه به عنوان یک مقصد خرید بر اساس جنسیت.. 86 2-1-7-4 بررسی وجود تفاوت دیدگاه پاسخگویان در انتخاب شهر بانه به عنوان یک مقصد خرید بر اساس سن.. 87 3-1-7-4 بررسی وجود تفاوت دیدگاه پاسخگویان در انتخاب شهر بانه به عنوان یک مقصد خرید بر اساس درآمد. 88 4-1-7-4 بررسی وجود تفاوت دیدگاه پاسخگویان در انتخاب شهر بانه به عنوان یک مقصد خرید بر اساس تحصیلات.. 89 2-7-4 مقایسه میزان رضایت از خرید در بانه بر اساس اطلاعات دموگرافیک… 91 1-2-7-4 بررسی وجود تفاوت در رضایت از خرید در بانه بر اساس جنسیت.. 91 2-2-7-4 بررسی وجود تفاوت دیدگاه پاسخگویان در رضایت از خرید در بانه بر اساس سن.. 91 3-2-7-4 بررسی وجود تفاوت دیدگاه پاسخگویان در رضایت از خرید در بانه بر اساس درآمد. 92 4-2-7-4 بررسی وجود تفاوت دیدگاه پاسخگویان در رضایت از خرید در بانه بر اساس تحصیلات.. 93 1-5 مقدمه. 95 2-5 نتایج یافته های تحقیق.. 95 3-5 نتایج استنباطی.. 97 1-3-5 نتایج فرضیه اصلی.. 97 2-3–5 نتایج فرضیه فرعی 1. 98 3-3-5 نتایج فرضیه فرعی 2. 98 4-3-5 نتایج فرضیه فرعی 3. 98 4-2-5 نتایج کاربردی.. 99 1-2-4-5مستقیم. 99 2-2-4-5غیر مستقیم. 99 5-2-5 پیشنهاداتی برای تحقیقات اینده 100 6-2-5 محدودیتهای تحقیق.. 100 فهرست منابع: 101 منابع فارسی.. 101 منابع لاتین.. 103 منابع الکترونیکی.. 106  فهرست جداول عنوان..صفحه جدول شماره 1-2 : محرکهای ممکن برای خرید گردشگری.. 12 جدول 2-2 : ده دلیل برای خرید. 13 جدول3-2 : جدول موضوعات مرتبط با خرید کارکردی.. 22 جدول 5-2 :  انواع سوغاتی ها. 36 جدول شماره 6-2 : نمایش بخشهای بانه. 45 جدول 7-2 لیست اماکن اقامتی.. 46 جدول 8-2: متوسط اقامت گردشگران در شهر بانه طی سالهای 1384-1391. 47 جدول 9-2: درصد اشغال واحدهای اقامتی شهر بانه طی  1384-1391. 48 جدول 10-2: گردشگران ورودی به شهر بانه طی سالهای 1384-1391. 48 جدول 1-3 : نمایش نوع تحقیق حاضر از جنبه های مختلف.. 55 جدول 2-3 : متغیرهای تحقیق.. 56 جدول 3-3 ترکیب سوالات پرسشنامه و متغیرهای مورد بررسی در هر سوال.. 58 جدول 4-3  : ترکیب سوالات پرسشنامه و متغیرهای مورد بررسی در ان.. 58 جدول 5-3 : سنجه های طیف لیکرت.. 59 جدول شماره (3-3): میزان آلفای کرونباخ پرسشنامه. 60 جدول1-4: توزیع فراوانی مربوط به جنسیت پاسخ دهندگان.. 64 جدول 2-4: توزیع فراوانی مربوط به سن پاسخ دهندگان.. 65 جدول 3-4: توزیع فراوانی مربوط به درآمد پاسخ دهندگان.. 66 جدول4-4: توزیع فراوانی مربوط به تحصیلات پاسخ دهندگان.. 67 جدول 5-4: توزیع فراوانی مربوط به کالای خریداری شده پاسخ دهندگان.. 68 جدول 6-7: توزیع فراوانی مربوط به مبدأ پاسخ دهندگان.. 69 جدول 7-4: توزیع فراوانی مربوط به میزان رضایت از خرید در بانه پاسخ دهندگان.. 71 جدول 8-4: توزیع فراوانی مربوط تعداد شب‌های اقامت افراد در بانه. 72 جدول 9-4: توزیع فراوانی مربوط به متوسط هزینه اقامت پاسخ دهندگان.. 73 جدول 10-4: توزیع فراوانی مربوط به متوسط هزینه حمل و نقل پاسخ دهندگان.. 74 جدول 11-4: توزیع فراوانی مربوط به حساسیت نسبت به تغییر قیمتها توسط پاسخ دهندگان.. 75 جدول 12-4: توزیع فراوانی پیش بینی حداکثر هزینه برای خرید کالا توسط پاسخ دهندگان.. 76 جدول 13-4: توزیع فراوانی مربوط به پرداخت حداکثر هزینه برای خرید کالا توسط پاسخ دهندگان.. 77 جدول14-4: تحلیل آماری مربوط به سوالات انتخاب شهر بانه به عنوان یک مقصد خرید. 78 جدول 15-4: نتیجه آزمون نرمال بودن متغیرهای مستقل.. 79 جدول 16-4: آزمون میانگین یک جامعه آماری.. 80 جدول 18-4 :آزمون میانگین یک جامعه آماری برای بررسی وضعیت رونق بازارچه‌های مرزی.. 81 جدول 18-4 :آزمون میانگین یک جامعه آماری برای بررسی وضعیت مزیت قیمتی بازارچه‌های مرزی.. 82 جدول 19-4 :آزمون میانگین یک جامعه آماری برای بررسی وضعیت کالاهای بازارچه‌های مرزی.. 83 جدول 20-4 :آزمون میانگین یک جامعه آماری برای بررسی وضعیت مقصدهای شکل گرفته ناشی از فعالیت بازارچه‌های مرزی           85 جدول 21-4: نتیجه آزمون T نمونه‌های مستقل جهت بررسی وجود تفاوت در انتخاب شهر بانه به عنوان یک مقصد خرید بر اساس جنسیت             86 جدول 22-4: آنالیز واریانس بررسی وجود تفاوت دردیدگاه پاسخگویان بر اساس سن در ارتباط با انتخاب شهر بانه به عنوان یک مقصد خرید        87 جدول23-4: رتبه بندی جریان موثر اطلاعات بر اساس سن.. 88 جدول 24-4: آنالیز واریانس بررسی وجود تفاوت دردیدگاه پاسخگویان بر اساس درآمد در ارتباط با انتخاب شهر بانه به عنوان یک مقصد خرید        88 جدول25-4: رتبه بندی انتخاب شهر بانه به عنوان یک مقصد خرید و ابعاد آن بر اساس درآمد. 89 جدول 26-4: آنالیز واریانس بررسی وجود تفاوت دردیدگاه پاسخگویان بر اساس تحصیلات در ارتباط با انتخاب شهر بانه به عنوان یک مقصد خرید        90 جدول27-4: رتبه بندی قیمت و مقصد بر اساس تحصیلات.. 90 جدول 28-4: نتیجه آزمون T نمونه‌های مستقل جهت بررسی وجود تفاوت در رضایت از خرید در بانه بر اساس جنسیت             91 جدول 29-4: آنالیز واریانس بررسی وجود تفاوت دردیدگاه پاسخگویان بر اساس سن در ارتباط با رضایت از خرید در بانه       91 جدول 30-4: آنالیز واریانس بررسی وجود تفاوت دردیدگاه پاسخگویان بر اساس درآمد در ارتباط با رضایت از خرید در بانه       92 جدول31-4: رتبه بندی رضایت از خرید در بانه بر اساس درآمد. 92 جدول 32-4: آنالیز واریانس بررسی وجود تفاوت دردیدگاه پاسخگویان بر اساس تحصیلات در ارتباط با رضایت از خرید در بانه       93  فهرست اشکال عنوان.. صفحه شکل 1-1 : عوامل موثر بر انتخاب مقصد های خرید. 5 شکل شماره1-2: طیف خرید کارکردی-فراغتی.. 23 شکل 2-2 : عوامل موثر بر انتخاب یک مقصد خرید. 33
 • معماری|سازه های فولادی
 • سازه های فولادی شناسه محصول :63753 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 19 تعداد بازدید : 338 حجم فایل: 0.081054688 مگابایت دانلود سازه های فولادی   مقدمه: فولاد بعنوان ماده ای با مشخصات خاص و…

 • مکانیک|پاورپوینت تجهیزات برودتی (مبردها)
 • پاورپوینت تجهیزات برودتی (مبردها) شناسه محصول :90261 موضوع : مکانیک فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 27 تعداد بازدید : 376 حجم فایل: 0.928710938 مگابایت دانلود پاورپوینت تجهیزات برودتی (مبردها) ، در حجم 27 اسلاید قابل ویرایش. بخشی…

 • مدیریت|رابطه مؤلفه های مدیریت دانش و هوش سازمانی در هیئت های ورزشی
 • رابطه مؤلفه های مدیریت دانش و هوش سازمانی در هیئت های ورزشی شناسه محصول :56193 موضوع : مدیریت فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 99 تعداد بازدید : 303 حجم فایل: 1.280273438 مگابایت دانلود رابطه مؤلفه های مدیریت…

 • مکانیک|پاورپوینت بررسی فلایویل
 • پاورپوینت بررسی فلایویل شناسه محصول :73367 موضوع : مکانیک فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 30 تعداد بازدید : 317 حجم فایل: 0.927734375 مگابایت دانلود پاورپوینت بررسی فلایویل فلایویل تاریخچه : قدیمی ترین چرخ موجود در جهان كه…

 • علوم تربیتی|پاورپوینت آموزش روش تدریس بحث گروهی
 • پاورپوینت آموزش روش تدریس بحث گروهی شناسه محصول :98417 موضوع : علوم تربیتی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 37 تعداد بازدید : 253 حجم فایل: 170.5869141 مگابایت دانلود پاورپوینت آموزش روش تدریس بحث گروهی   این پاورپوینت…

 • معماری|پاورپوینت بررسی معماری سبک پارسی
 • پاورپوینت بررسی معماری سبک پارسی شناسه محصول :63107 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 40 تعداد بازدید : 264 حجم فایل: 1.778320313 مگابایت دانلود پاورپوینت بررسی معماری سبک پارسی اصول معماری ایرانی هنر و معماری…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *