مدیریت|آسیب شناسی،بازاریابی و فروش ظروف سنتی

آسیب شناسی،بازاریابی و فروش ظروف سنتی شناسه محصول :50929 موضوع : مدیریت فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 125 تعداد بازدید : 482 حجم فایل: 0.9453125 مگابایت

دانلود

هدف از این پژوهش بررسی و ارزیابی خلاقیت، نوآوری و كیفیت ظروف سنتی تولیدی در كارگاه های سفالگری میبد یزد است.جامعه آماری کلیه مدیران و كارگران كارگاه های صنایع دستی و ظروف سفالی شهرستان میبد یزد می‌باشد. نمونه آماری در این پژوهش با استفاده از جدول مورگان و با توجه به جامعه­ی آماری، 52 نفر برآورد گردیده که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده است. روش این پژوهش میدانی و از نوع همبستگی میباشد. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد كیفیت و خلاقیت در تولید محصولات و ظروف سنتی با 16 گویه كه هر گویه دارای یك طیف 5تایی و ضریب الفای کرونباخ 0.784 می­باشد که از پایایی بالایی برخوردار است. پرسشنامه فوق به تأثیر آسیب شناسی و خلاقیت در تولید و فروش ظروف سنتی می‌پردازد. روشجمعآوریاطلاعاتاینتحقیقروشكتابخانه‌ایوپرسشنامه‌ایمی‌باشد. تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از این پژوهش استفاده ازنرم افزار SPSS و استفاده ازآمار توصیفی انجام شده است. نتایج آماری نشان داد كه خلاقیت و نوآوری در ساخت ظروف سنتی و همچنین کیفیت و ویژگی های منحصر به فرد این ظروف بالاتر از حد انتظار است. فهرست مطالب فصل اول: كلیات پژوهش…. 1 1-1- مقدمه :2 1-2- بیان مسئله :2 1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش4 1-4- اهداف پژوهش4 1-4-1- هدف كلی4 1-4-2- اهداف جزئی4 1-5- فرضیه های پژوهش5 1-5-1- فرضیه اصلی5 1-5-2- فرضیات فرعی5 1-6- سوالهای پژوهش5 1-6-1- سوال اصلی5 1-6-2- سوالات فرعی5 فصل دوم: ادبیات پژوهش…. 6 2-1- مقدمه7 2-2- تاریخچه سفال و سفالگـری7 2-2-1- تاریخچه سفالگری در جهان7 2-2-2- تاریخچه سفالگری در آسیای میانه8 2-2-3- تاریخچه سفالگری در ایران8 2-2-4- تاریخچه سفالگری قبل و بعد از اسلام10 2-2-5- روند تاریخی تكنولوژی سفال15 2-3- معرفی صنایع دستی و سفال17 2-3-1- جایگاه کنونی صنایع دستی در ایران17 2-3-2- اهمیت صنایع دستی در اقتصاد کشور18 2-3-3- كاربرد سفال19 2-3-4- تزئینات سفال22 2-3-5- ظروف سفالی25 2-4- بازاریابی26 2-4-1- پیشینه بازاریابی26 2-4-2- تعاریف بازاریابی28 2-4-3- مفاهیم بازاریابی29 2-4-4- انواع بازاریابی31 2-4-5- بازاریابی و فروش صنایع دستی36 2-4-6- نقش تبلیغات37 2-4-7- ویژگی های بازاریابی موفق37 2-4-8- بازاریابی در صنایع دستی و اثر آن بر گردشگر37 2-4-9- نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در صنایع دستی38 فصل سوم: طرح پژوهش…. 42 3-1- مقدمه43 3-2- جامعه‌آماری43 3-3- گروه نمونه و روش نمونه گیری43 3-4- روش‌شناسی پژوهش43 3-5- انواع روش‌های نمونه‌گیری44 3-6- گروه نمونه44 3-7- ابزارهای پژوهش44 3-8- روش‌هایتحقیق44 3-9- روش‌هایجمع‌‌آوریاطلاعات46 3-10- روشآماری47 3-11- تجزیه و تحلیل داده‌ها47 3-12- روش تعیین پایایی ابزار48 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها49 4-1- مقدمه50 4-2- آمار توصیفی51 4-2-1- جنسیت:51 4-2-2- سن:52 4-2-3- تحصیلات:53 4-2-4- سابقه کار:54 4-3- آمار استنباطی55 4-3-1- فرضیه های پژوهش و تحلیل داده ها55 4-3-2- آزمون فرضیه های پژوهش55 4-4- نتایج توصیفی56 4-4-1- ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه های پرسشنامه:56 4-4-2- ارزیابی خلاقبت و نوآوری در تولید ظروف سنتی:72 4-4-3- ارزیابی کیفیت تولید و ساخت ظروف سنتی:73 4-4-4- ارزیابی رضایت مشتریان:74 4-4-5- نتایج استنباطی75 4-5- نتایج آزمون فرضیه ها85 فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری… 86 5-1- مقدمه87 5-2- مشكلات، موانع و راهكارها87 5-2-1- مشكلات و موانع توسعه صنایع دستی:87 5-2-2- راهكارهای توسعه و ارتقاء جایگاه صنایع دستی:87 5-2-3- موانع و مشکلات رشد صنایع دستی88 5-2-4- راهکارها88 5-3- هدف کلی89 5-4- نتایج بدست آمده89 5-5- پیشنهادات پژوهش89 5-5-1- پیشنهادات بنیادی90 5-5-2- پیشنهادات کابردی90 5-6- محدودیت های پژوهش90 5-6-1- محدودیت در دسترس پژوهشگر90 5-6-2- محدودیت غیر دسترس پژوهشگر91 منابع و مآخذ.. 92 الف) منابع فارسی93 ب) منابع لاتین94 ضمائـــــم.. 95 پرسشنامه96 برنامه SPSS98 فهرست جداول جدول4-1: توزیع فراوانی و درصد کارکنان مورد مطالعه به تفکیک جنسیت51 جدول4-2: توزیع فراوانی و درصد کارکنان مورد مطالعه به تفکیک سن52 جدول4-3: توزیع فراوانی و درصد کارکنان مورد مطالعه به تفکیک میزان تحصیلات53 جدول4-4: توزیع فراوانی و درصد کارکنان مورد مطالعه به تفکیک سابقه کار54 جدول 4-5: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 156 جدول 4-6: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 257 جدول 4-7: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 358 جدول 4-8: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه459 جدول 4-9: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه560 جدول 4-10: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه661 جدول 4-11: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه762 جدول 4-12: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه863 جدول 4-13: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه964 جدول 4-14: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه1065 جدول 4-15: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه1166 جدول 4-16: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه1267 جدول 4-17: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه1368 جدول 4-18: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه1469 جدول 4-19: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه1570 جدول 4-20: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه1671 جدول4-21: ارزیابی سطح خلاقبت و نوآوری در تولید ظروف سنتی72 جدول4-22: ارزیابی سطح کیفیت تولید و ساخت ظروف سنتی73 جدول4-23: ارزیابی سطح رضایت مشتریان74 جدول4-24: آزمون کولموگروف- اسمیرنف تک نمونه ای برای متغیرهای اصلی پژوهش75 جدول4-25: خلاصه نتایج آزمون کای اسکوئر برای فرضیه اول پژوهش76 جدول4-26: خلاصه نتایج آزمون کای اسکوئر برای فرضیه دوم پژوهش76 جدول4-27: جدول فراوانی های مربوط به فرضیه سوم پژوهش77 جدول4-28: نتایج آزمون کای اسکوئر تک نمونه ای برای فرضیه سوم پژوهش77 جدول4-29: جدول فراوانی های مربوط به فرضیه چهارم پژوهش78 جدول4-30: نتایج آزمون کای اسکوئر تک نمونه ای برای فرضیه چهارم پژوهش78 جدول 4-31 : بررسی اثر جنسیت پاسخ دهندگان بر روی متغیرهای تحقیق79 جدول 4-32 : درجه اهمیت پاسخ به متغیرهای تحقیق79 جدول 4-33: بررسی اثر سن پاسخ دهندگان بر روی متغیرهای تحقیق80 جدول 4-34 : درجه اهمیت پاسخ به متغیرهای تحقیق81 جدول 4-35: بررسی اثرمیزان تحصیلات پاسخ دهندگان بر روی متغیرهای تحقیق82 جدول 4-36 : درجه اهمیت پاسخ به متغیرهای تحقیق83 جدول 4-35: بررسی اثرمیزان سابقه کار پاسخ دهندگان بر روی متغیرهای تحقیق84 جدول 4-36 : درجه اهمیت پاسخ به متغیرهای تحقیق85  فهرست نمودارها نمودار4-1: توزیع فراوانی و درصد کارکنان مورد مطالعه به تفکیک جنسیت51 نمودار4-2: توزیع فراوانی و درصد کارکنان مورد مطالعه به تفکیک سن52 نمودار4-3: توزیع فراوانی و درصد کارکنان مورد مطالعه به تفکیک میزان تحصیلات53 نمودار4-4: توزیع فراوانی و درصد کارکنان مورد مطالعه به تفکیک سابقه کار54 نمودار 4-5: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 156 نمودار 4-6: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 257 نمودار 4-7: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 358 نمودار 4-8: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه459 نمودار 4-9: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه560 نمودار 4-10: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه661 نمودار 4-11: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه762 نمودار 4-12: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه863 نمودار 4-13: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه964 نمودار 4-14: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه1065 نمودار 4-15: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه1166 نمودار 4-16: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه1267 نمودار 4-17: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه1368 نمودار 4-18: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه1469 نمودار 4-19: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه1570 نمودار 4-20: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه1671 نمودار4-21: ارزیابی سطح خلاقبت و نوآوری در تولید ظروف سنتی72 نمودار4-22: ارزیابی سطح کیفیت تولید و ساخت ظروف سنتی73 نمودار4-23: ارزیابی سطح رضایت مشتریان74 Abstract111
 • معماری|پاورپوینت تحلیل فرودگاه اصلی شهر دبی DXB
 • پاورپوینت تحلیل فرودگاه اصلی شهر دبی DXB شناسه محصول :96610 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 25 تعداد بازدید : 321 حجم فایل: 8820.651367 مگابایت دانلود این فایل  شامل تحلیل فرودگاه اصلی شهردبی DXB در…

 • عمران و ساختمان|پاورپوینت عیوب جوشکاری ( بخش دوم)
 • پاورپوینت عیوب جوشکاری ( بخش دوم) شناسه محصول :67378 موضوع : عمران و ساختمان فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 35 تعداد بازدید : 303 حجم فایل: 0.880859375 مگابایت دانلود پاورپوینت عیوب جوشکاری ( بخش دوم) پاورپوینت عیوب…

 • پزشکی|پاورپوینت تكنيک های ارزيابی پوسچر
 • پاورپوینت تكنيک های ارزيابی پوسچر شناسه محصول :93234 موضوع : پزشکی فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 47 تعداد بازدید : 505 حجم فایل: 1387.076172 مگابایت دانلود پاورپوینت تكنيک های ارزيابی پوسچر ، در حجم 47 اسلاید قابل…

 • مدیریت|پاورپوینت فصل هفتم کتاب بازاريابي و مديريت بازار تألیف حسن الوداری با موضوع برنامه ريزي بازاريابي عمومي و بازاريابي بيمه مخصوص
 • پاورپوینت فصل هفتم کتاب بازاريابي و مديريت بازار تألیف حسن الوداری با موضوع برنامه ريزي بازاريابي عمومي و بازاريابي بيمه مخصوص شناسه محصول :95906 موضوع : مدیریت فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 24 تعداد بازدید : 144…

 • روان شناسی|پاورپوینت آسيب شناسي رواني
 • پاورپوینت آسيب شناسي رواني شناسه محصول :94970 موضوع : روان شناسی فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 279 تعداد بازدید : 161 حجم فایل: 2299.579102 مگابایت دانلود پاورپوینت آسيب شناسي رواني (1) در 279 اسلاید زیبا و قابل…

 • عمران و ساختمان|پاورپوینت انواع مواد و مصالح سنتی و جدید ساختمانی و نحوه فراوری و کاربرد آنها در ساختمان
 • پاورپوینت انواع مواد و مصالح سنتی و جدید ساختمانی و نحوه فراوری و کاربرد آنها در ساختمان شناسه محصول :86375 موضوع : عمران و ساختمان فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 700 تعداد بازدید : 558 حجم فایل:…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *