محیط زیست|بررسی اثر تبدیل مراتع به اراضی کشاورزی بر ذخیره کربن

بررسی اثر تبدیل مراتع به اراضی کشاورزی بر ذخیره کربن شناسه محصول :56786 موضوع : محیط زیست فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 111 تعداد بازدید : 684 حجم فایل: 10.47265625 مگابایت

دانلود

بررسی اثر تبدیل مراتع به اراضی کشاورزی بر ذخیره کربن   قرن بیستم، رشد جمعیت انسانی، افزایش بازده های کشاورزی و کاهش اراضی را تجربه کرده است. تغییر اقلیم و افزایش درجه حرارت یكی از مسایل مهم زیست محیطی بشر به حساب می آید كه در سالهای اخیر توجه بسیاری از دانشمندان و حتی عموم مردم را به خود جلب كرده است. محققین بر این باورند که عامل اصلی گرما دی اکسید کربن است. ترسیب بیولوژیک کربن به وسیله زیتوده گیاهی و خاک تحت آن ساده ترین و عملی ترین راه کار است. در این میان درمنه زارها به عنوان یکی از وسیعترین اکوسیستم های مرتعی که 28 درصد مساحت کشور را در برگرفته است و به صورت کمربندی مناطق بیابانی و کویری ایران را احاطه کردند و یکی از گزینه های مناسب ترسیب کربن مناطق خشک و نیمه خشک می باشد از اهمیت خاصی برخوردار هستند. خاک، یکی از مهمترین اجزای این اکوسیستم ها، در مقیاس جهانی سومین مخزن ذخیره کربن و در توازن جهانی کربن و ترسیب مجدد آن نقش بسزایی دارد. با انقلاب صنعتی، تقریبا40 % از مراتع جهان به عنوان اراضی زراعی مدیریت شدند. تبدیل سیستم ها از مرتع به زمین کشاورزی در کشور ما نیز در حال افزایش است و بخش زیادی از مراتع به زمین کشاورزی (کشت گونه های درختی مثمر و غیر مثمر)، کشت محصولات زراعی گندم و جو، عملیات خاک ورزی..)تبدیل شده است. در درمنه زارهای استان سمنان نیز درمنه زارهای تبدیل شده­ی زیادی وجود دارد. لذا در این تحقیق به منظور براورد ذخیره کربن درمنه زار و درمنه زار تبدیل شده به اراضی زراعی و بررسی اثر تبدیل مراتع به اراضی زراعی آبی بر میزان ذخیره کربن، 6 تیمار شامل (1) درمنه زار،  درمنه زار تبدیل شده به (2)زمین جو زراعی آبی، (3) زمین آیش 2 ساله (خیار)، (4) زمین زراعی آبی ذرت ،(5) زمین زراعی آبی جو،  (6) زمین زراعی رها شده در منطقه یی 5 کیلومتر قبل از ایوانکی و 4 تیمار شامل (1)درمنه زار، (2) زمین زراعی آبی خربزه، (3) زمین زراعی آبی خربزه، (4) زمین زراعی آبی ذرت در منطقه یی 8 کیلومتر بعد از ایوانکی و 4 تیمار شامل (1)درمنه زار، (2) اراضی زراعی یونجه کاری شده، (3) ذرت و (4) زمین زراعی آبی جو در منطقه سرخه انتخاب گردید. نمونه برداری از پوشش گیاهی در هر تیمار به روش تصادفی- سیستماتیک در قالب 20 تا 30 پلات 1 متر مربعی در طول 2 تا 3 ترانسکت 200 متری انجام شد. در هر پلات درصد پوشش تاجی، تراکم، طول و عرض و ارتفاع هر پایه ، بیوماس اندام زیرزمینی و هوایی تعیین شد. به منظور براورد بیوماس اندام هوایی و زیرزمینی از معادلات بدست آمده در تحقیق های قبلی در منطقه استفاده گردید. در بخش گیاه ، کربن آلی ، ازت محاسبه شد. در بخش خاک، درصد رس، سیلت و ماسه، وزن مخصوص ظاهری، کربن آلی، اسیدیته، هدایت الکتریکی، نیتروژن ، درصد سنگ و سنگریزه در عمق 0-50 سانتی متری در 5 پروفیل در درمنه زارها و 3 نمونه در اراضی زراعی آبی و در مجموع در 50 نمونه اندازه گیری شد.  جهت بررسی اثر اقدامات کشاورزی در درمنه­زارها بر میزان ذخیره کربن از آزمون تی استیودنت مستقل استفاده گردید. به منظور مقایسه میانگین ذخیره کربن در بین کاربری­های مختلف و همچنین مقایسه میزان ذخیره کربن در 3 منطقه مورد بررسی از آزمون تجزیه واریانس استفاده گردید. نتایج نشان داد که توان ذخیره کربن با حداقل و حداکثر در درمنه زارهای استان سمنان به ترتیب  18.2 و 2/78 تن در هکتار در مناطق مختلف متفاوت و معنی دار می­باشد. تغییر کاربری اراضی از درمنه زار به جو، ذرت، آیش، اراضی رها شده در منطقه اول و تبدیل به ذرت و خربزه در منطقه دوم و تبدیل به یونجه در منطقه سوم تاثیر قابل توجهی در افزایش کمی کربن ذخیره شده در اکوسیستم داشت، اما تغییر کاربری به جو و ذرت در منطقه سوم موجب کاهش ذخایر کربن گردید. به طور کلی نتایج بیانگر آنست که اثر کشاورزی در درمنه­زار بر میزان ذخیره کربن در منطقه اول ایوانکی در سطح 1 درصد معنی دار و در منطقه دوم ایوانکی در سطح 5 درصد و در منطقه سرخه غیر معنی دار و در نهایت بدون تفکیک مکان با اطمینان 99 درصد معنی دار گردید. کلمات کلیدی: تبدیل اراضی، ذخیره کربن، درمنه­زار، اراضی زراعی، خصوصیات خاک، استان سمنان   فهرست مطالب   چکیده……………………………………………….  1                                                                                          فصل اول 1-­ کلیات …………………………………………….. 2 1 -1- مقدمه……………………………………………….. 3 1-2- اهداف تحقیق …………………………………. 6 1-3- فرضیه تحقیق ………………………. 6 فصل دوم 2- مرور منابع …………………………………. 8 2-1- چرخه کربن آلی و ذخیره کربن آلی خاک و اکوسیستم ……………………………8 2-2- ذخیره کربن آلی در خاک های مناطق خشک…………………………………..9 2-3- عوامل ترسیب کربن در خاک­های خشک ………………………………… 13   2-4- اثرات تغییر کاربری اراضی بر ذخیره کربن آلی خاک و اکوسیستم ……………………….. 14 2-5- مقایسه خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک و خصوصیات گیاه با میزان ذخیره کربن در آنها……………….. 21 2-6- جمع بندی  …………………………… 23 فصل سوم 3- مواد و روش­ها ………………………………………… 24 3-1-  معرفی منطقه مورد مطالعه ……………………………………………………………………………………………………… 25 3-1-1- منطقه ایوانکی …………………………………………………………………………………………………………………… 25 3-1-2- منطقه سرخه………………………………………………………………………………………………………………………. 25 3-2-پارامترهای اقلیمی …………………………………………………………………………………………………………………… 27 3-2-1- دما……………………………………………………………………………………………………………………………………. 27  3-2-2- بارش……………………………………………………………………………………………………………………………….. 28 3-2-3- باد……………………………………………………………………………………………………………………………………. 28 3-2-4- اقلیم…………………………………………………………………………………………………………………………………. 28 3-2-5-جمع بندی…………………………………………………………………………………………………………………………..29 3-3- پوشش گیاهی ………………………………………………………………………………………………………………………. 32 3-3-1- درمنه دشتی (Artemisia seiberi) …………………………………………………………………………………. 32 3-4- روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………… 33 3-4-1-نمونه برداری …………………………………………………………………………………………………………………….. 33 3-4-2- عملیات آزمایشگاهی …………………………………………………………………………………………………………..34 3-4-2-1- عملیات ازمایشگاهی مربوط به پوشش گیاهی …………………………………………………………………….34 3-4-2-2- عملیات ازمایشگاهی مربوط به خاک………………………………………………………………………………… 34 3-4-3- عملیات آماری ………………………………………………………………………………………………………………….. 35 فصل چهارم 4- نتایج ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 36 4-1-    تشریح تیمارهای مورد مطالعه (اراضی زراعی آبی و درمنه زارها) به تفکیک ناحیه ……………………………………………37 4-1-1- ناحیه اول ایوانکی…………………………………………………………………………………………………………………37 4-1-1-1 درمنه­زار……………………………………………………………………………………………………………………………37 4-1-1-2 درمنه زار تبدیل شده به اراضی زراعی آبی با محصول جو……………………………………………………….37 4-1-1-3- درمنه زار تبدیل شده به اراضی زراعی آبی با محصول خیار(2 سال آیش) ……………………………….38 4-1-1-4- درمنه زار تبدیل شده به اراضی زراعی آبی با محصول ذرت…………………………………………………..38 4-1-1-5- درمنه زار تبدیل شده به اراضی زراعی رها شده……………………………………………………………………38 4-1-2-ناحیه دوم ایوانکی………………………………………………………………………………………………………………….39 4-1-2-1- درمنه­زار………………………………………………………………………………………………………………………….39 4-1-2-2- درمنه زار تبدیل شده به اراضی زراعی آبی با محصول خربزه………………………………………………….39 4-1-2-3- درمنه زار تبدیل شده به اراضی زراعی آبی با محصول ذرت…………………………………………………..39 4-1-3 – ناحیه سرخه………………………………………………………………………………………………………………………..40 4-1-3-1- درمنه­زار………………………………………………………………………………………………………………………….40 4-1-3-2- درمنه زار تبدیل شده به اراضی زراعی آبی با محصول یونجه………………………………………………….40 4-1-3-3- درمنه زار تبدیل شده به اراضی زراعی آبی با محصول ذرت…………………………………………………..40 4-1-3-4- درمنه زار تبدیل شده به اراضی زراعی آبی با محصول جو دایر……………………………………………….41 4-2-    مقایسه مقدار ذخیره کربن و ازت اکوسیستم در کاربری های مختلف ……………………………………………..41 4-3-    مقایسه خصوصیات خاک در کاربری های مختلف………………………………………………………………………..49 4-4-   بررسی اثر تبدیل درمنه زار به اراضی زراعی آبی بر میزان ذخیره کربن و تثبیت ازت…………………………52 4-4-1- ناحیه اول ایوانکی………………………………………………………………………………………………………………..52  4-4-2- ناحیه دوم ایوانکی………………………………………………………………………………………………………………..53  4-4-3- ناحیه سرخه………………………………………………………………………………………………………………………..54 4- 5  اثر کلی (زراعت آبی )بر ذخیره کربن و تثبیت ازت در درمنه زارهای استان سمنان……………………………56 4-6- اثر تبدیل اراضی مرتعی به اراضی زراعی بر مشخصات خاک……………………………………………………….. 57 4-7- جمع بندی………………………………………………………………………………………………………………………………58 4-7- اثر تبدیل کاربری اراضی از درمنه زار به اراضی زراعی آبی بر ذخیره کربن………………………………………58 4-8-    مشخصات پوشش گیاهی و خاک در رویشگاههای درمنه­زار…………………………………………………………. 58 4-8-1- ناحیه اول در ایوانکی………………………………………………………………………………………………………….. 58 4-8-1-1- بخش بیوماس اندام هوایی……………………………………………………………………………………………….. 58 4-8-1-2- بخش بیوماس اندام زیر زمینی (ریشه) ……………………………………………………………………………… 59 4-8-1-3      بیوماس کل………………………………………………………………………………………………………………………. 59 4-8-2-    ناحیه دوم در ایوانکی…………………………………………………………………………………………………………… 59 4-8-2-1      بخش بیوماس اندام هوایی…………………………………………………………………………………………………. 59 4-8-2-2      بخش بیوماس اندام زیر زمینی (ریشه) ………………………………………………………………………………… 59 4-8-2-3         بیوماس کل………………………………………………………………………………………………………………………59 4-8-2-4         بخش خاک …………………………………………………………………………………………………………………….59 4-8-3      ناحیه سرخه………………………………………………………………………………………………………………………….59 4-8-3-1      بخش بیوماس اندام هوایی………………………………………………………………………………………………………59 4-8-3-2  بخش بیوماس اندام زیر زمینی (ریشه) ………………………………………………………………………………………59 4-8-3-3  بیوماس کل………………………………………………………………………………………………………………………….60 4-9-           مقایسه میزان ترسیب کربن اندام­ها…………………………………………………………………………………………………….60 4-10 مقایسه میزان کربن و ازت در 3 ناحیه رویشی…………………………………………………………………………………………60 فصل پنجم 5- بحث و نتیجه­گیری ……………………………………………………………………………………………………………………. 67 5-1- بررسی میزان کربن آلی و ازت گونه درمنه دشتی………………………………………………………………………… 68 5-2- میزان ذخیره کربن و ازت در 3 ناحیه رویشگاهی……………………………………………………………………….. 69 5-3- اثر تبدیل درمنه زار به اراضی زراعی برمیزان ذخیره کربن …………………………………………………………… 69 5-4- نتایج آزمون تجزیه واریانس برای مقایسه میزان ذخیره کربن خاک و گیاه در بین کاربری های مختلف……………………… 71 5-5- نتیجه­گیری …………………………………………………………………………………………………………………………… 71 5-6- پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………………………………………. 72 منابع …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 74 پیوست …………………………………………………………………………………………………………………………………………..89 چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………………….98 فهرست جداول جدول 3-1: پارامترهای اقلیمی در مناطق مورد مطالعه در استان سمنان…………………………………………………… 30 جدول3-2: لیست فلورستیک گونه­های موجود در مناطق مورد مطالعه……………………………………………………. 32 جدول4-1: نتایج تجزیه واریانس مقدار ذخیره کربن در کاربری های  مختلف………………………………………….42 جدول4-2: مقایسه کربن و ازت ذخیره شده در بین تیمارهای اراضی زراعی و درمنه زار (شاهد) در نواحی استان به طور جداگانه………………………………………………………………………………………………………………………..44 جدول4- 3: میانگین کربن و ازت اکوسیستم (تن در هکتار) در تیمارهای مختلف مطالعاتی………………………..45 جدول 4-4: نتایج آزمون تجزیه واریانس برای مقایسه خصوصیات خاک در بین کاربری­های مختلف اراضی..52 جدول 4-5: مقایسه اثر تبدیل اراضی درمنه زار به اراضی زراعی آبی بر کربن ترسیب شده در ناحیه ایوانکی (ناحیه اول و دوم) و سرخه………………………………………………………………………………………………………………. 55 جدول4-6: مقایسه اثر تبدیل درمنه زار به اراضی زراعی  آبی  بر ازت تثبیت شده در ناحیه ایوانکی (ناحیه اول و دوم) و سرخه………………………………………………………………………………………………………………………………. 55 جدول4- 7: مقایسه اثر (زراعت آبی) بر ذخیره کربن و ازت در درمنه زارهای استان سمنان……………………… 56 جدول 4-8: تاثیر اقدامات زراعی در درمنه زارهای استان سمنان بر مشخصات خاک……………………………….. 57 جدول4-9: مقایسه میزان ترسیب کربن بین اندام های هوایی و زیر زمینی………………………………………………. 60 جدول4-10: مقایسه کربن و ازت ترسیب شده در اندام هوایی، زیر زمینی، خاک درمنه زار در 3 زیر ناحیه رویشی در استان سمنان……………………………………………………………………………………………………………………. 61 جدول4-11: مقایسه خصوصیات محیطی در رویشگاههای مختلف در استان سمنان…………………………………. 62 جدول4-12: مقایسه خصوصیات خاک در مناطق مختلف رویشی در استان سمنان…………………………………… 63 فهرست اشکال شکل 3-1:  موقعیت جغرافیایی مناطق مورد مطالعه در استان سمنان………………………………………………………. 26 شکل 3- 2: موقعیت ایستگاههای هواشناسی ……………………………………………………………………………………… 30 شکل3- 3: آمبروترمیک ایستگاه سینوپتیک سمنان در سال 88-89…………………………………………………………. 31 شکل3- 4: آمبروترمیک ایستگاه سینوپتیک گرمسار در سال 88-89……………………………………………………….. 31 شکل4-1: مقایسه میانگین کربن کل در کاربری های مختلف در 3 رویشگاه  (تن در هکتار) ……………………. 46 شکل4-2: مقایسه میانگین کربن کل اکوسیستم در کاربری های مختلف در رویشگاه اول (تن در هکتار)………46 شکل4-3: مقایسه میانگین درصد کربن در کاربری های مختلف در رویشگاه اول …………………………………… 47 شکل4-4: مقایسه میانگین درصد ازت در کاربری های مختلف در رویشگاه دوم ……………………………………. 47 شکل4-5: مقایسه میانگین درصد کربن در کاربری های مختلف در رویشگاه سوم…………………………………… 48 شکل4- 6: مقایسه میانگین درصد ازت در کاربری های مختلف در رویشگاه سوم…………………………………… 48 شکل4-7: مقایسه میانگین ازت کل اکوسیستم در کاربری های مختلف در رویشگاه سوم (تن در هکتار) (حروف مشابه بیانگر عدم تفاوت معنی دار بین تیمارها………………………………………………………………………….49 شکل4-8: مقایسه میانگین درصد پوشش تاجی  در نواحی رویشگاهی استان سمنان (مناطق شاهد) با آزمون دانکن در سطح 5درصد……………………………………………………………………………………………………………………. 64 شکل4-9: مقایسه میانگین درصد تراکم در نواحی رویشگاهی استان سمنان (مناطق شاهد) با آزمون دانکن در سطح 5درصد………………………………………………………………………………………………………………………………….. 64 شکل4-10: مقایسه میانگین درصد کربن آلی در نواحی رویشگاهی استان سمنان (مناطق شاهد) با آزمون دانکن در سطح…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 65 شکل4-11: مقایسه میانگین درصد سنگ و سنگریزه  در نواحی رویشگاهی استان سمنان (مناطق شاهد) با آزمون دانکن در سطح 5درصد………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 65 شکل4-12: مقایسه میانگین هدایت الکتریکی در نواحی رویشگاهی استان سمنان (مناطق شاهد) با آزمون دانکن در سطح 5درصد……………………………………………………………………………………………………………………………… 66 شکل4-13: مقایسه میانگین کربن(تن در هکتار) در نواحی رویشگاهی استان سمنان (مناطق شاهد) با آزمون دانکن در سطح 5درصد……………………………………………………………………………………………………………………. 66
 • روان شناسی|پاورپوینت مهارت برقراري ارتباط مؤثر
 • پاورپوینت مهارت برقراري ارتباط مؤثر شناسه محصول :96428 موضوع : روان شناسی فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 21 تعداد بازدید : 146 حجم فایل: 2059.740234 مگابایت دانلود دانلود پاورپوینت با موضوع مهارت برقراري ارتباط مؤثر، در قالب…

 • پزشکی|پاورپوینت انواع پلاک های ارتوپدی
 • پاورپوینت انواع پلاک های ارتوپدی شناسه محصول :70952 موضوع : پزشکی فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 61 تعداد بازدید : 554 حجم فایل: 9.098632813 مگابایت دانلود پاورپوینت انواع پلاک های ارتوپدی Condylar Plates برای شکستگیهای دیستال فمور…

 • روان شناسی|بررسی رابطه خلاقیت و عزت نفس درنوجوانان دختر و پسر و تاثیر جنسیت بر متغیرهای عزت نفس و خلاقیت
 • بررسی رابطه خلاقیت و عزت نفس درنوجوانان دختر و پسر و تاثیر جنسیت بر متغیرهای عزت نفس و خلاقیت شناسه محصول :51239 موضوع : روان شناسی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 123 تعداد بازدید : 671 حجم…

 • فقه و حقوق اسلامی|دانلود تحقیق درمورد اشخاص حقیقی و اهلیت
 • دانلود تحقیق درمورد اشخاص حقیقی و اهلیت شناسه محصول :62579 موضوع : فقه و حقوق اسلامی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 19 تعداد بازدید : 265 حجم فایل: 0.028320313 مگابایت دانلود دانلود تحقیق درمورد اشخاص حقیقی و…

 • معماری|پاورپوینت سقف دال
 • پاورپوینت سقف دال شناسه محصول :86833 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 30 تعداد بازدید : 302 حجم فایل: 3.782226563 مگابایت دانلود پاورپوینت سقف دال   پاورپوینت سقف دال دارای 30 اسلاید می باشد .…

 • معماری|پاورپوینت سیستم تصمیم یار مکانی SDSS
 • پاورپوینت سیستم تصمیم یار مکانی SDSS شناسه محصول :102534 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 101 تعداد بازدید : 230 حجم فایل: 11125.52441 مگابایت دانلود پاورپوینت سیستم تصمیم یار مکانی SDSS   بخشی از متن…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *