فیزیک|مجموعه فیزیک (فیزیک1) رشته فیزیک پزشکی

مجموعه فیزیک (فیزیک1) رشته فیزیک پزشکی شناسه محصول :56227 موضوع : فیزیک فرمت اصلی فایل : pdf تعداد صفحات : 245 تعداد بازدید : 679 حجم فایل: 4.146484375 مگابایت

دانلود

مجموعه فیزیک (فیزیک1) رشته فیزیک پزشکی توضیحات محصول :جزوات آمادگی آزمون دکتری رشته فیزیک پزشکی ویژه کنکور سال 95 – به همراه تست ها و پاسخ تشریحی فصل اول:فیزیک برای اینکه قوانین فیزیک در تمام نقاط جهان بهکار برده شوند لازم است که کمیتهای مختلفی که این قوانین بر حسب آنها تعریف میشوند، بر حسب یکاهای استانداردی تعریف شوند. این استانداردها باید اولاً در دسترس کسانی باشند کـه میخواهند استانداردهای ثانویه خود را مدرج کنند، ثانیاً با گذشت زمان یا تغییر در شرایط محیط، تغییرناپذیر باشند. بهطور کلی لازم نیست برای هر کمیت فیزیکی، استاندارد اندازهگیری تعریف کنیم، میتوان بعضی از کمیتها را بنیـادی در نظرگرفت، و استاندارد سایر کمیتها را از کمیتهای بنیادی به دست آورد. در جدول زیر یکاهای اصلی معرفی شده توسط دستگاه بین المللی یکاها و نحوه بیان آنها آمده است 1 : نام نماد کمیت تعبیر متر m طول “متر طول مسیری است که نور در خلا در بازه زمانی 299792458/1 ثانیه طی میکند “. , Resolution 1, CR, 97)1983) هفدهمCGPM “کیلوگرم یکای جرم است؛ برابر جرم نمونه◌ٔ بینالمللی کیلوگرم”. کیلوگرم kg جرم  (1901, CR, 70)سومCGPM ثانیه s زمان “ثانیه برابر است با مدت 9192631770 ارتعاش تابشی (مشخص) که از ایزوتوپ معینی از اتم سزیم گسیل میشود”. , Resolution 1; CR, 103) 1967/68 ) سیزدهمCGPM “این تعریف در مورد اتم سزیم در دمای 0 کلوین است”. 1997 درCIPM آمپر A جریان الکتریکی “یک آمپر شدت جریانی است که اگر از دو سیم نازك راست به طول بینهایت که به فاصله◌ٔ یک متر و به موازات هم در خلأ قرار دارند، بگذرد، به هر متر از سیمها نیروی 7 – 2´10 نیوتون وارد شود”. 1948) نهمCGPM “یک کلوین برابر 273٫16/1 دمای نقطه◌ٔ سهگانه◌ٔ آب است”. کلوین K دمای ترمودینامیک , Resolution 4; CR, 104)68/1967 (سیزدهمCGPM مول mol مقدار ماده  “یک مول جرم دستگاهی است که تعداد اجزای سازنده◌ٔ آن (تعداد اتم، مولکول، یون، …) برابر تعداد ات مهای موجود در 0٫012 کیلوگرم کربن 12 باشد؛ نماد آن «mol» است . کاندلا cd شدت تابش   اگر بعضی ویژگیهای فیزیکی را بخواهیم بر حسب یکاهای SI بیان کنیم، اعداد بسیار بزرگ یا بسیار کوچکی را به دست میآوریم. کنفرانس عمومی اوزان و مقادیر برای راحتی، پیشوندهای جدول زیر را توصیه کرده است نمونه سوالات تستی بردار وحرکت یک بعدی  -1 قطاری از حالت سکون به راه میافتد و با شتاب ثابت به حرکت ادامه میدهد. در یک لحظه سرعتش m/s 9 و پس از طی مسافت 50 متر سرعتش به 15 m/s میرسد. شتاب این قطار و مـدت زمـان لازم بـرای طـی مسافت 50 متر به ترتیب برابر کدام گزینه خواهد بود؟ 1( 2  (2 2/1 s ، 11/4 m/s 2  3( 2/4 s ، 44/1 m/s 2 4( 1 s، 4 m/s 2  2 4/ s ، 1 m/s  -2 شخصی از پنجره ای به بلندی 5/1 متر توپی را میبیند که به طرف پایین برمیگردد. اگر کل مـدت زمـانی که توپ در معرض دید شخص بودهاست 1 ثانیه باشد، توپ تا چه ارتفاعی ازلبه بالایی پنجره بالاتر رفته است؟  متر 0154/0 (4 متر 154/0 (3 متر 0145/0 (2 متر (1 1  -3 شخصی توپی را با سرعت اولیه 12 متر بر ثانیه به سمت بالا پرتاب می کند با صرف نظر از مقاومـت هـوا، زمان رسیدن توپ به بالاترین نقطه، ارتفاع اوج و زمان رسیدن توپ در نقطه ای به فاصله 5 متری بالای نقطه پرتاب برابر کدام گزینه خواهد بود؟  ثانیه 53 ،متر 3/7 ،ثانیه (1 2 ثانیه 53/0 ،متر 3/7 ،ثانیه 1(2/1  ثانیه 9/1 ،متر 7/3 ،ثانیه (1 4 ثانیه 9/1 ،متر 7/3 ،ثانیه (2/1 3  -4 جسمی دو قطعه مساوی ده متری متوالی از مسیرش، s، را با شتاب ثابت میپیماید. اگـر اولـین قطعـه در = 1 و دومین قطعه در مدت 2 = 22 s/t پیموده شود، شتاب جسم برابر کدام گزینه خواهد بود؟ نوع فایل: Pdf سایز: 4.14Mb تعداد صفحه:245  
 • حسابداری|پاورپوینت توسعه صنعتی ایران بعد از انقلاب
 • پاورپوینت توسعه صنعتی ایران بعد از انقلاب شناسه محصول :57556 موضوع : حسابداری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 49 تعداد بازدید : 243 حجم فایل: 1.58984375 مگابایت دانلود پاورپوینت توسعه صنعتی ایران بعد از انقلاب   عملکرد…

 • معماری|طرح سه بعدی سه چرخه دراسکچاپ به صورت کامل (sketchup)
 • طرح سه بعدی سه چرخه دراسکچاپ به صورت کامل (sketchup) شناسه محصول :69004 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : zip تعداد صفحات : 1 تعداد بازدید : 205 حجم فایل: 7.166992188 مگابایت دانلود   طرح سه بعدی سه چرخه…

 • علوم انسانی|پاورپوینت سیستم اطلاعات مدیریت
 • پاورپوینت سیستم اطلاعات مدیریت شناسه محصول :99819 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 31 تعداد بازدید : 162 حجم فایل: 4318.649414 مگابایت دانلود پاورپوینت سیستم اطلاعات مدیریت   پاورپوینت سیستم اطلاعات مدیریت شامل 31…

 • نقشه کشی|نقشه کشی در سیستم های مخابراتی
 • نقشه کشی در سیستم های مخابراتی شناسه محصول :54463 موضوع : نقشه کشی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 47 تعداد بازدید : 1225 حجم فایل: 0.041015625 مگابایت دانلود نقشه کشی در سیستم های مخابراتی   از زمانهای…

 • عمران و ساختمان|پاورپوینت تحلیل و آنالیز مناطق فرونشست زمین با استفاده از تکنیک تداخل سنجی راداری
 • پاورپوینت تحلیل و آنالیز مناطق فرونشست زمین با استفاده از تکنیک تداخل سنجی راداری شناسه محصول :93412 موضوع : عمران و ساختمان فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 25 تعداد بازدید : 265 حجم فایل: 9982.330078 مگابایت دانلود…

 • تاریخ|تحقیق در مورد هنر بین النهرین
 • تحقیق در مورد هنر بین النهرین شناسه محصول :52911 موضوع : تاریخ فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 9 تعداد بازدید : 394 حجم فایل: 0.008789063 مگابایت دانلود تحقیق در مورد هنر بین النهرین   تمدن بین النهرین…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *