فنی و مهندسی|صنعت كامپوزیت

صنعت كامپوزیت شناسه محصول :53135 موضوع : فنی و مهندسی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 122 تعداد بازدید : 331 حجم فایل: 6.201171875 مگابایت

دانلود

صنعت كامپوزیت   چکیده مواد مرکب به خاطر داشتن وزن سبک ، همچنین حجمی مساوی با حجم آلیاژهای دیگر و خواص مکانیکی منحصر به فردی که ارائه می کنند در دهه های اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته اند. از این مواد بیشتر در سازه های فضای  و صنایع هوایی استفاده می شود. مواد مرکب از دو جزء اصلی تشکیل شده اند: 1- فلز پایه 2- عامل تقویت کننده بصورت کلی از فلزات با وزن کم به عنوان فلز پایه و همچنین از مواد سرامیکی به عنوان تقویت کننده استفاده می شود از مهمترین و معروفترین مواد مرکب می توان به ماده مرکب با زمینه آلومینیومی و تقویت کننده ذره ای کاربیدسیلیکون اشاره کرد آلومینیوم و کاربیدسیلیکون به علت نزدیک بودن دانسیت هایشان به یکدیگر می توانند خصوصیات عالی مکانیکی را در وزن کم بوجود بیاورند در این تحقیق نحوه ساخت این ماده مرکب از روش ریخته گری در قالب فلزی مورد بررسی قرار می گیرد و تأثیر دو فاکتور مختلف ، یک درصد وزنی تقویت کننده و دیگری سرعت هم زدن مخلوط مذاب بر روی خواص مکانیکی از جمله سختی و استحکام مورد بحث و بررسی قرار می گیرد نتایج حاصل شده به ما نشان می دهد که با اضافه کردن مواد سرامیکی به فلز پایه تغییرات ای در رفتار مکانیکی فلز پایه ایجاد می شود که در این پایان نامه به تفصیل به بررسی این رفتار می پردازیم .   فهرست مطالب: 1- فصل اول: مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………….. 1 2- فصل دوم: مروری بر منابع ……………………………………………………………………………………………….. 4 1-2- كامپوزیت های دارای ذرات ریز ……………………………………………………………………………………… 5 1-1-2- خواص كامپوزیت های ذره ای …………………………………………………………………………………… 9  2-1-2- انواع كامپوزیت های ذره ای از لحاظ جنس تقویت كننده ………………………………………….. 9 2-2- كامپوزیت های تقویت شده با الیاف ……………………………………………………………………………….. 11 1-2-2- خواص كامپوزیت های تقویت شده با الیاف ………………………………………………………………. 13 2-2-2- خصوصیات كامپوزیت های تقویت شده ……………………………………………………………………. 15 3-2- مختصر در مورد آلومینیوم ……………………………………………………………………………………………. 24 4-2- سرامیك های پیشرفته …………………………………………………………………………………………………….. 26 5-2- توضیحات مختصر در مورد آزمون مكانیكی …………………………………………………………………. 27 1-5-2- آزمون سختی ……………………………………………………………………………………………………………… 27 2-5-2- آزمون كشش……………………………………………………………………………………………………………….. 29 2-5-3- آزمون تخلخل سنجی……………………………………………………………………………………………………. 30 3- فصل سوم: روش انجام آزمایش ……………………………………………………………………………………….. 32 4- فصل چهارم: تحلیل نتایج ………………………………………………………………………………………………….. 50 1-4- نتایج حاصل از آزمون نونه AX …………………………………………………………………………………….. 52 2-4- نتایج حاصل از آزمون نونه BX …………………………………………………………………………………….. 54 3-4- نتایج حاصل از آزمون نونه CX………………………………………………………………………………………. 56 4-4- نتایج حاصل از آزمون نونه DX …………………………………………………………………………………….. 58 5-4- نتایج حاصل از آزمون نونه EX………………………………………………………………………………………. 60 6-4- نتایج حاصل از آزمون نونه AY …………………………………………………………………………………….. 62 7-4- نتایج حاصل از آزمون نونه BY………………………………………………………………………………………. 64 8-4- نتایج حاصل از آزمون نونه CY………………………………………………………………………………………. 66 9-4- نتایج حاصل از آزمون نونه DY …………………………………………………………………………………….. 68 10-4- نتایج حاصل از آزمون نونه EY……………………………………………………………………………………. 70 11-4- نتایج حاصل از آزمون نونه AZ …………………………………………………………………………………… 72 12-4- نتایج حاصل از آزمون نونه BZ …………………………………………………………………………………… 74 13-4- نتایج حاصل از آزمون نونه CZ…………………………………………………………………………………….. 76 14-4- نتایج حاصل از آزمون نونه DZ……………………………………………………………………………………. 78 15-4- نتایج حاصل از آزمون نونه EZ…………………………………………………………………………………….. 80 5- فصل پنجم: تفسیر نتایج…………………………………………………………………………………………………….. 100 نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………. 109 پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………………………… 110 منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 111   فهرست شكل ها: 2-1- فرم های مختلف ساختارهای كامپوزیت ………………………………………………………………………….. 5 2-2- فرآیند ریخته گری كامپوزیت ………………………………………………………………………………………….. 12 2-3- نمایش تنش كششی و برشی ………………………………………………………………………………………….. 15 2-4- ساختار كامپوزیت لایه ای ……………………………………………………………………………………………….. 19 2-5- كامپوزیت تقویت كننده شده با الیاف ……………………………………………………………………………… 19 2-6- نمونه آزمون كشش …………………………………………………………………………………………………………. 30 3-1- نمونه آزمون كشش …………………………………………………………………………………………………………. 47 4-1- ساختار AX ……………………………………………………………………………………………………………………. 53 4-2- ساختار BX …………………………………………………………………………………………………………………….. 55 4-3- ساختار CX …………………………………………………………………………………………………………………….. 57 4-4- ساختار DX ……………………………………………………………………………………………………………………. 59 4-5- ساختار EX …………………………………………………………………………………………………………………….. 61 4-6- ساختارAY ……………………………………………………………………………………………………………………… 63 4-7- ساختارBY ……………………………………………………………………………………………………………………… 65 4-8- ساختارCY ……………………………………………………………………………………………………………………… 67 4-9- ساختارDY ……………………………………………………………………………………………………………………… 69 4-10- ساختار EY ………………………………………………………………………………………………………………….. 71 4-11- ساختار AZ ………………………………………………………………………………………………………………….. 73 4-12- ساختارBZ ……………………………………………………………………………………………………………………. 75 4-13- ساختار CZ …………………………………………………………………………………………………………………… 77 4-14- ساختار DZ ………………………………………………………………………………………………………………….. 79 4-15- ساختارEZ ……………………………………………………………………………………………………………………. 81   فهرست نمودارها:  2-1- مقایسه بین استحكام تسیلم ……………………………………………………………………………………………. 7 2-2- تأثیر خاك رس برخواص…………………………………………………………………………………………………. 11 2-3- نمودار تنش – كرنش………………………………………………………………………………………………………… 14 2-4- ازدیاد طول شیشه …………………………………………………………………………………………………………… 16 4-1- نمودار كشش AX ………………………………………………………………………………………………………….. 52 4-2- نمودار كشش BX …………………………………………………………………………………………………………… 54 4-3- نمودار كشش CX …………………………………………………………………………………………………………… 56 4-4- نمودار كشش DX ………………………………………………………………………………………………………….. 58 4-5- نمودار كشش EX …………………………………………………………………………………………………………… 60 4-6- نمودار كشش AY ………………………………………………………………………………………………………….. 62 4-7- نمودار كشش BY……………………………………………………………………………………………………………. 64 4-8- نمودار كششCY ……………………………………………………………………………………………………………. 66 4-9- نمودار كششDY ……………………………………………………………………………………………………………. 68 4-10- نمودار كششEY ………………………………………………………………………………………………………….. 70 4-11- نمودار كشش AZ………………………………………………………………………………………………………….. 72 4-12- نمودار كششBZ ………………………………………………………………………………………………………….. 74 4-13- نمودار كششCZ ………………………………………………………………………………………………………….. 76 4-14- نمودار كششDZ ………………………………………………………………………………………………………….. 78 4-15- نمودار كشش EZ………………………………………………………………………………………………………….. 80 4-16- منحنی بر حسب SiC  در سرعت 400…………………………………………………………………………… 82 4-17- منحنی بر حسب SiC  در سرعت 800…………………………………………………………………………… 84 4-18- منحنی بر حسب SiC  در سرعت 1200………………………………………………………………………… 86 4-19- تنش بر حسب SiC  در سرعت 400……………………………………………………………………………… 88 4-20- تنش بر حسب SiC  در سرعت 800……………………………………………………………………………… 90 4-21- تنش بر حسب SiC  در سرعت 1200…………………………………………………………………………… 92 4-22- انرژی بر حسب SiC  در سرعت 400…………………………………………………………………………… 94 4-23- انرژی بر حسب SiC  در سرعت 800…………………………………………………………………………… 96 4-24- انرژی بر حسب SiC  در سرعت 1200…………………………………………………………………………. 98  فهرست جداول عنوان…………………………………………………………………………………………………………………………………………. صفحه  2-1- مثالها و كاربردهای كامپوزیت ………………………………………………………………………………………. 8 2-2- خواص الیاف …………………………………………………………………………………………………………………… 22 2-3- تأثیر مكانیزم های استحكام بخش در آلومینیوم …………………………………………………………….. 25 2-4- خواص سرامیك ها ………………………………………………………………………………………………………….. 27 4-1- درصد وزنی SiC ……………………………………………………………………………………………………………. 50 4-2- سرعت همزن …………………………………………………………………………………………………………………… 51 4-3- سختی نمونه AX ……………………………………………………………………………………………………………. 53 4-4- سختی نمونه BX ……………………………………………………………………………………………………………. 55 4-5- سختی نمونه CX……………………………………………………………………………………………………………… 57 4-6- سختی نمونه DX…………………………………………………………………………………………………………….. 59 4-7- سختی نمونه EX……………………………………………………………………………………………………………… 61 4-8- سختی نمونه AY…………………………………………………………………………………………………………….. 63 4-9- سختی نمونه BY……………………………………………………………………………………………………………… 65 4-10- سختی نمونه CY…………………………………………………………………………………………………………… 67 4-11- سختی نمونه DY…………………………………………………………………………………………………………… 69 4-12- سختی نمونه EY…………………………………………………………………………………………………………… 71 4-13- سختی نمونه AZ…………………………………………………………………………………………………………… 73 4-14- سختی نمونه BZ……………………………………………………………………………………………………………. 75 4-15- سختی نمونه CZ……………………………………………………………………………………………………………. 77 4-16- سختی نمونه DZ…………………………………………………………………………………………………………… 79 4-17- سختی نمونه EZ……………………………………………………………………………………………………………. 81 4-18- سختی بر حسب SiC سرعت 400 ……………………………………………………………………………….. 82 4-19- بیشترین و كمترین سختی سرعت 400 ……………………………………………………………………….. 83 4-20- تغییرات سختی………………………………………………………………………………………………………………. 83 4-21- سختی بر حسب SiC سرعت 800 ……………………………………………………………………………….. 84 4-22- بیشترین و كمترین سختی سرعت 800 ……………………………………………………………………….. 85 4-23- تغییرات سختی………………………………………………………………………………………………………………. 85 4-24- سختی بر حسب SiC سرعت 1200 ……………………………………………………………………………… 86 4-25- درصد تغییرات سختی…………………………………………………………………………………………………… 87 4-26- تنش شكست بر حسب SiC سرعت 400 ……………………………………………………………………… 88 4-27- بیشترین و كمترین تنش سرعت 400 …………………………………………………………………………… 89 4-28- تغییرات تنش سرعت 400 …………………………………………………………………………………………….. 89 4-29- تنش بر حسب درصد SiC سرعت 800 ……………………………………………………………………….. 90 4-30- بیشترین و كمترین تنش ……………………………………………………………………………………………….. 91 4-31- تغییرات تنش سرعت 800……………………………………………………………………………………………… 91 4-32- تنش بر حسب درصد SiC سرعت 1200 …………………………………………………………………….. 92 4-33- بیشترین و كمترین تنش………………………………………………………………………………………………… 93 4-34- تغییرات تنش سرعت 1200…………………………………………………………………………………………… 93 4-35- انرژی بر حسب SiC سرعت 400 ………………………………………………………………………………… 94 4-36- بیشترین و كمترین تنش………………………………………………………………………………………………… 95 4-37- تغییرات تنش سرعت 400 …………………………………………………………………………………………….. 95 4-38- انرژی بر حسب SiC سرعت 800 ………………………………………………………………………………… 96 4-39- بیشترین و كمترین تنش………………………………………………………………………………………………… 97 4-40- درصد تغیرات انرژی سرعت 800…………………………………………………………………………………. 97 4-41- انرژی بر حسب SiC سرعت 1200 ………………………………………………………………………………. 98 4-42- بیشترین و كمترین تنش………………………………………………………………………………………………… 99 4-43- تغییرات انرژی سرعت 1200…………………………………………………………………………………………. 99
 • مدیریت|پاورپوینت ناهماهنگی در مـدیـریت شهـری و پیامدها
 • پاورپوینت ناهماهنگی در مـدیـریت شهـری و پیامدها شناسه محصول :65093 موضوع : مدیریت فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 38 تعداد بازدید : 267 حجم فایل: 0.1015625 مگابایت دانلود پاورپوینت ناهماهنگی در مـدیـریت شهـری و پیامدها شاید بتوان…

 • روان شناسی|پاورپوینت جایگاه روانکاوی در تاریخ روان شناسی
 • پاورپوینت جایگاه روانکاوی در تاریخ روان شناسی شناسه محصول :87951 موضوع : روان شناسی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 36 تعداد بازدید : 246 حجم فایل: 1.188476563 مگابایت دانلود پاورپوینت جایگاه روانکاوی در تاریخ روان شناسی  …

 • عمران و ساختمان|پاورپوینت طراحی سازه‌های بتنی پیش ساخته
 • پاورپوینت طراحی سازه‌های بتنی پیش ساخته شناسه محصول :85520 موضوع : عمران و ساختمان فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 43 تعداد بازدید : 324 حجم فایل: 1.602539063 مگابایت دانلود پاورپوینت طراحی سازه‌های بتنی پیش ساخته طراحی سازه‌های…

 • علوم انسانی|پاورپوینت اخلاق پست مدرن
 • پاورپوینت اخلاق پست مدرن شناسه محصول :103916 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 28 تعداد بازدید : 1328 حجم فایل: 4.34 مگابایت دانلود پاورپوینت اخلاق پست مدرن شامل 28 اسلاید زیبا ، که با…

 • معماری|تحلیل دفتر اداری گلُب ویل
 • تحلیل دفتر اداری گلُب ویل شناسه محصول :97220 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 15 تعداد بازدید : 180 حجم فایل: 2571.191406 مگابایت دانلود معمار استار که یکی از بزرگترین شرکت صنعت ساختمان آسیایی است.…

 • معماری|پاورپوینت تحلیل مقبره نادر شاه مشهد
 • پاورپوینت تحلیل مقبره نادر شاه مشهد شناسه محصول :97939 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 47 تعداد بازدید : 237 حجم فایل: 22.45 مگابایت دانلود این فایل شامل تحلیل مقبره نادر شاه دارای 47 اسلاید…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *