فنی و مهندسی|اعمال پوشش نانوکامپوزیتی کرم-کاربید تنگستن بر روی فولاد کربنی و بررسی خواص سایشی آن

اعمال پوشش نانوکامپوزیتی کرم-کاربید تنگستن بر روی فولاد کربنی و بررسی خواص سایشی آن شناسه محصول :56601 موضوع : فنی و مهندسی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 109 تعداد بازدید : 180 حجم فایل: 9.465820313 مگابایت

دانلود

اعمال پوشش نانوکامپوزیتی کرم-کاربید تنگستن بر روی فولاد کربنی و بررسی خواص سایشی آن             آبكاری الكتریكی یکی از روش های مناسب جهت همرسوبی ذرات ریز فلزی، غیر فلزی و پلیمری در زمینه فلزی است. در این تحقیق پوشش نانوکامپوزیتی کرم-کاربیدتنگستن با استفاده از جریان پالسی مربعی روی فولاد کربنی ایجاد شد. تاثیر پارامترهای آبکاری مانند غلظت سورفکتانت SDS و افزودنی ساخارین به عنوان ریزکننده، دانسیته جریان، سیکل کاری و فرکانس بر روی سختی، درصد وزنی ذرات و نحوه توزیع آن ها در پوشش بررسی شد. در این تحقیق سعی شد عواملی همچون نوع حمام، دما، pH و میزان تلاطم ثابت در نظر گرفته شوند. به علاوه، تاثیر پارامترهای آبکاری بر رفتار سایشی پوشش مورد بررسی قرار گرفت. جهت بررسی مورفولوژی سطح پوشش و توزیع ذرات و درصد وزنی  آن ها در پوشش از میکروسکوپ الکترونی روبشی مجهز به آنالیزور EDS و جهت بررسی خواص پوشش از آزمون های سختی و سایش استفاده شد. نتایج نشان داد که افزایش غلظت ساخارین به حمام، به کاهش درصد وزنی ذرات و افزایش غلظت SDS تا 1 گرم بر لیتر به افزایش درصد وزنی ذرات و کاهش قطر ذرات و توزیع بهتر آن ها در پوشش منجر می شود. همچنین با افزایش دانسیته جریان تا 15 آمپر بر دسیمتر مربع به افزایش حضور ذرات در پوشش و افزایش سختی پوشش منجر می شود. با افزایش سیکل کاری حضور ذرات در پوشش کم می شود. افزایش فرکانس از 1 تا 1000 هرتز باعث افزایش حضور ذرات در پوشش می شود. همچنین حضور بیشتر و توزیع یکنواخت تر ذرات در پوشش منجر به افزایش سختی و (در پوششهای بدون ترک) بهبود مقاومت سایشی پوشش می گردند. فهرست مطالب   عنوان                                                                                                                              صفحه  چکیده 1  مقدمه 2 فصل اول : کلیات کلیات   3 4 فصل دوم : مروری بر منابع 5 2-1- مقدمه 6 2-2- آبکاری الکتریکی 6           2-2-1- مزایا و معایب آبکاری الکتریکی 7 2-3- آبکاری پوششهای کامپوزیتی 8           2-3-1- مزایا و معایب آبکاری کامپوزیتی 9 2-4- پوشش های نانوکامپوزیتی 10           2-4-1- روش تولید پوششهای نانوکامپوزیتی 10           2-4-2- کاربرد پوششهای  نانوکامپوزیتی 11 2-5- مکانیزم رسوب الکتریکی 12           2-5-1- رسوبگذاری کرم سه ظرفیتی 13           2-5-2- کمپلکس سازهای کرم 14 2-6- آبکاری کرم سه ظرفیتی 15           2-6-1- ترکیب حمام کرم سه ظرفیتی 15           2-6-2- ویژگی های ترکیب حمام آبکاری 16           2-6-3- مشکلات آبکاری کرم سه ظرفیتی 16 2-7- مکانیزمهای همرسوبی الکتروشیمیایی 17           2-7-1- مدل کلاسیک گاگلیمی 18           2-7-2- مدل Celies 21 2- 8- پایداری پراکندگی سیستمهای کلوئیدی 22           2-8-1- توزیع فیزیکی نانو ذرات با عملیات اولتراسونیک 23           2-8-2- روش های شیمیایی پراکندگی سیستمهای کلوئیدی 23 2-9- تاثیر نوع جریان آبکاری 27 2-10- تاثیر زمان روشنایی و خاموشی 28 2-11- تاثیر دانسیته جریان 29 2-12- روش های تعیین ذرات پراکنده در پوشش 33           2-12-1- روش وزنی 33           2-12-2- روش میکروسکوپی 33           2-12-3- روش میکروآنالیزورهای پروپ الکترونی 33           2-12-4- روش طیف نگاری مرتبط با فوتون (PCS) 34 2-13- سایش و مکانیزمهای آن   34 فصل سوم : روش انجام آزمایش 37 3-1- مواد مورد استفاده 38 3-2- وسایل و تجهیزات مورد استفاده جهت آبكاری 39           3-2-1- منبع جریان 40 3-3- آماده سازی الكترولیت و آبكاری نمونه ها 41 3-4- ارزیابی نمونه ها 44 3-5- نحوه بررسی اثر پارامترهای انتخاب شده بر ریز ساختار و خواص پوشش 45           3-5-1- بررسی اثر غلظت پخش كننده (SDS) 45           3-5-2- بررسی اثر افزودنی ساخارین 46           3-5-3- بررسی اثر دانسیته جریان 46           3-5-4- بررسی اثر فركانس 47           3-5-5- بررسی اثر چرخه كاری 47           3-5-6- بررسی اثر غلظت كاربیدتنگستن 48 فصل چهارم : نتایج و بحث 49 4-1- بررسی اثر افزودنیها بر مورفولوژی پوششهای نانوكامپوزیتیCr-WC 50          4-1-1- تاثیر سورفكتانت SDS 51          4-1-2- تاثیر افزودنی ساخارین 56          4-1-3- تاثیر غلظت ذرات كاربید تنگستن در محلول 59 4-2- بررسی اثر پارامترهای آبکاری پالسی بر مورفولوژی پوششهای نانوکامپوزیتی Cr-WC 61          4-2-1- تاثیر دانسیته جریان 61          4-2-2- تاثیر چرخه كاری 65          4-2-3- تاثیر فركانس پالس 67 4-3- بررسی اثر پارامترهای موثر بر سختی و رفتار سایشی پوششهای نانوكامپوزیتی Cr-WC 70         4-3-1- تاثیر غلظت ذرات WC در حمام آبکاری 70         4-3-2- تاثیر غلظت سورفكتانت SDS 73         4-3-3- تاثیر افزودن ساخارین 75         4-3-4- تاثیر دانسیته جریان 78         4-3-5- تاثیر فركانس پالس 81         4-3-6- تاثیر چرخه كاری   83 فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادها 85 نتیجه گیری 86 پیشنهادها 87 مراجع 88 مراجع فارسی 89 مراجع لاتین 90 چکیده انگلیسی 94   فهرست جدول ها   عنوان                                                                                                                                                     صفحه جدول 2-1- درصد حجمی ذراتی که توسط جذب ضعیف و قوی در حین ایجاد پوشش  کامپوزیتی نیکل-کاربیدسیلسیم به سطح کاتد چسبیده اند 20 جدول 2-2- شرایط پایداری بر حسب پتانسیل زتا 24 جدول 2-3- شرایط گوناگون شفافیت محلول بر حسب پتانسیل غلظت ترساز 26 جدول 3-1- ترکیب و شرایط حمام مورد استفاده برای آبکاری 42 جدول 3-2- تركیب حمام الكتروپولیش 43 جدول 3-3- شرایط انجام آزمایش سایش 45 جدول 3-4- شرایط آبكاری بكار رفته برای بررسی اثر غلظت SDS 46 جدول 3-5- شرایط آبكاری بكار رفته برای بررسی اثر غلظت ساخارین 46 جدول 3-6- شرایط آبكاری بكار رفته برای بررسی اثر دانسیته جریان 46 جدول 3-7- زمان های روشنی و خاموشی در هر فركانس 47 جدول 3-8- شرایط آبکاری بکار رفته برای بررسی اثر فرکانس 47 جدول 3-9- شرایط آبكاری بكار رفته برای بررسی اثر چرخه كاری 48 جدول 3-10- شرایط آبكاری بكار رفته برای بررسی اثر غلظت كاربیدتنگستن 48 فهرست شکل ها شکل 2-1- شماتیکی از سلول آبکاری الکتریکی.   7 شکل 2-2- گروههای مختلف مواد نانوساختار و روشهای مختلف تولید آنها.   11 شکل 2-3- نمودار شماتیک انواع رشد.   13 شکل 2-4- مدل پنج مرحله ای Celis.   22 شکل 2-5- تصویر شماتیک از یک فعال ساز.   25 شکل 2-6- پوششهای نانو نیکل با اعمال دانسیته جریان های مختلف.   30 شکل 2-7- ارتباط دانسیته جریان پوشش دهی و اندازه دانه پوششهای نیکل نانو.   31 شکل 2-8- الگوی پراش تفرق اشعه X پوشش نانو نیکل در دانسیته جریان های مختلف.   32 شکل 3-1- تصویری شماتیک از جریان پالس مربعی و مثلثی.   40 شكل 4-1- تصاویر SEM مورفولوژی سطح پوشش كرم خالص از حمام فاقد افزودنی (5/2=pH، دانسیته جریان8، چرخه کاری %50، فرکانس Hz 10، دما 27 و زمان min 100).   50 شكل 4-2- تصاویر SEM مورفولوژی سطح پوشش كامپوزیتی Cr-WC از حمام فاقد افزودنی (5/2pH=، غلظت ذرات g/lit 10، دانسیته جریان 8، چرخه کاری%50، فرکانس Hz 10 ، دما27 و زمان min 100).   51 شكل 4-3- نحوه عملكرد فعال ساز سطح بر روی جدایش ذرات در حمام.   52  شكل 4-4- تصاویر SEM مورفولوژی سطح پوششهای كامپوزیتی از حمام با g/lit 1 ساخارین و حاوی             a) صفر، b) 5/.، c) 1، d) 2 گرم بر لیتر SDS (5/2pH=، غلظت ذرات g/lit 10، چرخه كاری %50،         فركانس Hz 10 ، دانسیته جریان 8، دما27 و زمان min 100).   53 شكل 4-5- تاثیر غلظت SDS بر درصد وزنی ذرات كاربیدتنگستن در پوشش Cr-WC (5/2PH=، غلظت ذرات g/lit 10، g/lit 1 ساخارین، چرخه كاری %50، فركانس Hz 10، دانسیته جریان 8، دما27 و      زمان min 100).   55 شکل 4-6- تصاویر SEM مورفولوژی سطح پوشش نانوكامپوزیتی Cr-WC از حمام حاوی 1 گرم بر لیتر SDS و a) 5/0،  (b1،  (c5/1،  (d3 گرم بر لیتر ساخارین (5/2pH=، غلظت ذرات g/lit 10، چرخه كاری ‌%50، فركانس Hz 10، دانسیته جریان8، دما27 و زمان min 100).   57 شکل 4-7- تاثیر غلظت ساخارین بر درصد وزنی ذرات كاربیدتنگستن در پوششهای Cr-WC (5/2pH=، غلظت ذرات g/lit 10، g/lit SDS 1، چرخه كاری %50، فركانس Hz 10، دانسیته جریان8، دما27 و    زمان min100).   58 شكل 4-8- تصاویر SEM مورفولوژی سطح پوششهای كامپوزیتی Cr-WC از حمام با g/lit SDS 1،          g/lit1 ساخارین،  (a5،  (b10، c) 20، (d 40 گرم بر لیتر كاربیدتنگستن (5/2pH=، چرخه كاری%50، فركانس Hz 10، دانسیته جریان8، دما27 و زمان min 100).   59 شكل 4-9- تصاویر SEM سطح مقطع پوششهای كامپوزیتی Cr-WC از حمام با g/lit SDS 1، g/lit 1 ساخارین،  (a5،  (b10، (c 20، (d 40 گرم بر لیتر كاربیدتنگستن (5/2pH=، چرخه كاری%50، فركانس Hz 10، دانسیته جریان8، دما27 و زمان min 100).   60 شكل 4-10- تاثیر غلظت کاربیدتنگستن بردرصد وزنی ذرات در پوششهای Cr-WC (5/2pH=، g/lit SDS 1، g/lit 1 ساخارین، چرخه كاری %50، فركانس Hz 10 ، دانسیته جریان8، دما27 و زمان min 100).   61 شكل 4-11- تصاویر SEM مورفولوژی سطح پوششهای كامپوزیتی Cr-WC از حمام با g/lit SDS 1 و         g/lit 1 ساخارین با دانسیته جریانهای (a 2،  (b8،  (c15 و d) 20 آمپر بر دسیمتر مربع (5/2pH= ،        چرخه كاری %50، فركانس Hz 10، دما27 و زمان min 100).   62 شكل 4-12- تاثیر دانسیته جریان بر درصد وزنی ذرات كاربید تنگستن در پوششهای Cr-WC (5/2pH=، غلظت ذرات g/lit 10، g/lit SDS 1، g/lit 1 ساخارین، چرخه كاری %50، فركانس Hz 10 ، دما27 و              زمان min 100). 63 شكل 4-13- تصاویر SEM ازمورفورلوژی سطح پوششهای نانوكامپوزیتی Cr-WC از حمام حاوی  g/lit SDS 1، g/lit 1 ساخارین، درچرخه های كاری a) 30، b) 50، c) 70، d) 90 درصد (5/2pH=،       غلظت ذرات g/lit، 10، فركانس Hz 10، دانسیته جریان8، دما27 و زمان min 100).   65 شكل 4-14- تاثیر چرخه کاری بر درصد وزنی ذرات كاربیدتنگستن در پوششهای Cr-WC (5/2pH=، غلظت ذرات g/lit 10، g/lit SDS 1، g/lit 1 ساخارین، فركانس Hz 10، دانسیته جریان8، دما27 و     زمان min 100).   66 شكل 4-15- تصاویر SEM مورفولوژی سطح پوششهای كامپوزیتی Cr-WC از حمام حاویg/lit SDS  1 وg/lit 1 ساخارین (a 1، (b 10 (c 100،  (d1000 هرتز (5/2pH=، غلظت ذرات g/lit 10، چرخه كاری %50، دانسیته جریان8، دما27 و زمان min 100).   68 شكل 4-16- نمودار تغییرات درصد وزنی كاربیدتنگستن در پوششهای كامپوزیتی Cr-WC برحسب فركانس، در حمام آبکاری با غلظت ذرات g/lit 10، g/lit SDS 1، g/lit 1 ساخارین، 5/2pH=، چرخه كاری %50، دانسیته جریان8، دما27 و زمان min 100.   69 شكل 4-17- نمودار ریز سختی پوشش كرم خالص و پوشش كامپوزیتی Cr-WC برحسب غلظتهای مختلف WC در حمام آبكاری با دانسیته جریان 8، چرخه كاری %50، فركانس Hz 10، SDS و ساخارین هر      كدام g/lit 1.   70 شكل 4-18- نرخ سایش پوشش كرم خالص و پوشش كامپوزیتی Cr-WC بر حسب غلظتهای مختلف WC در حمام آبكاری با دانسیته جریان 8، چرخه كاری %50، فركانس Hz 10، SDS و ساخارین هر          کدام g/lit 1.   71 شكل 4-19- تصاویر SEM سطوح سایش پوششهای كامپوزیتی Cr-WC تولید شده در حمامهای حاوی غلظتهای a) 5، b) 10 و c) 40 گرم بر لیتر ذرات WC در آبكاری با دانسیته جریان 8، چرخه كاری %50، فركانس Hz10SDS , و ساخارین هر کدام g/lit 1.   72 شكل 4-20- نمودار ریز سختی پوشش كامپوزیتی Cr-WC بر حسب افزایش غلظت SDS در حمام آبكاری با دانسیته جریان 8، غلظت ذرات gr/lit10، چرخه كاری %50، فركانس Hz 10، SDS وساخارین هر    کدام g/lit 1. 73 شكل 4-21- نرخ سایش پوششهای كامپوزیتی Cr-WC بر حسب غلظت SDS در حمام آبكاری با دانسیته جریان 8، غلظت ذرات g/lit10، چرخه كاری %50، فركانس Hz 10 و ساخارین g/lit 1.     74 شكل 4-22- ریزسختی پوششهای كامپوزیتی Cr-WC بر حسب افزایش غلظت ساخارین در حمام آبكاری با دانسیته جریان 8، غلظت ذرات g/lit 10، چرخه كاری %50، فركانس Hz 10 و SDS g/lit 1.   75 شكل 4-23- نرخ سایش پوششهای كامپوزیتی Cr-WC بر حسب غلظت ساخارین در حمام آبكاری با دانسیته جریان 8، غلظت ذراتgr/lit 10، چرخه كاری %50، فركانس Hz 10 و SDS g/lit 1.   76 شكل 4-24- تصاویر SEM از سطوح سایش پوششهای كامپوزیتی Cr-WC در حمام با غلظتهای a) 5/0،  b) 1 و c) 3 گرم بر لیتر ساخارین با دانسیته جریان 8، چرخه كاری %50، فركانس Hz10 و        SDS g/lit 1.   78 شكل 4-25- نمودار ریز سختی پوششهای كامپوزیتی Cr-WC بر حسب مقادیر مختلف دانسیته جریان در حمام آبكاری با غلظت ذرات g/lit 10، فركانس Hz 10، چرخه كاری %50، ساخارین و SDS هر کدام g/lit1.   79 شكل 4-26- نرخ سایش پوششهای كامپوزیتی Cr-WC بر حسب دانسیته جریان در حمام آبكاری با غلظت ذرات g/lit 10، ساخارین و  SDSهر کدام g/lit 1، چرخه كاری %50 و فركانس Hz 10.   80 شكل 4-27- تصاویر SEM از سطوح سایش پوششهای كامپوزیتی Cr-WC بر حسب دانسیته جریانهای a) 6،   b) 8 و c) 20 آمپر بر دسیمتر مربع در حمام آبكاری با غلظت ذرات g/lit 10، ساخارین و  SDSهر کدام g/lit 1، چرخه كاری %50 و فركانس Hz 10.   81 شكل 4-28- نمودار ریز سختی پوششهای كامپوزیتی Cr-WC در فركانسهای مختلف در حمام آبكاری با دانسیته جریان8، چرخه كاری %50، غلظت ذرات g/lit 10، ساخارین و SDS هر کدام g/lit 1.   82 شكل 4-29- نرخ سایش پوششهای كامپوزیتی Cr-WC بر حسب فرکانس در حمام آبكاری با دانسیته جریان8، غلظت ذرات g/lit 10، چرخه كاری %50، ساخارین و SDSهر کدامg/lit  1.   82 شكل 4-30- نمودار ریز سختی پوششهای كامپوزیتی Cr-WC در چرخه های کاری مختلف در حمام آبكاری با دانسیته جریان8، غلظت ذرات g/lit 10، چرخه كاری %50، ساخارین و  SDSهر کدامg/lit  1. 83 شكل 4-31- نرخ سایش پوششهای كامپوزیتی Cr-WC بر حسب چرخه کاری در حمام آبكاری با دانسیته جریان8، غلظت ذرات g/lit 10، فركانس Hz 10، ساخارین و SDS هرکدام g/lit 1.   84
 • علوم انسانی|مبانی نظری پرخاشگری و ناکامی
 • مبانی نظری پرخاشگری و ناکامی شناسه محصول :91940 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 48 تعداد بازدید : 161 حجم فایل: 0.041015625 مگابایت دانلود مبانی نظری پرخاشگری وناکامی (فصل دوم تحقیق) مشخصات این متغیر:…

 • فقه و حقوق اسلامی|پاورپوینت احیای ارزش های راستین (درس 8 دین و زندگی 2)
 • پاورپوینت احیای ارزش های راستین (درس 8 دین و زندگی 2) شناسه محصول :91644 موضوع : فقه و حقوق اسلامی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 34 تعداد بازدید : 367 حجم فایل: 2.793945313 مگابایت دانلود پاورپوینت احیای…

 • علوم اجتماعی|پاورپوینت زندگینامه رالف گوستاو دارندورف
 • پاورپوینت زندگینامه رالف گوستاو دارندورف شناسه محصول :93724 موضوع : علوم اجتماعی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 51 تعداد بازدید : 250 حجم فایل: 358.421875 مگابایت دانلود پاورپوینت زندگینامه رالف گوستاو دارندورف   پاورپوینت زندگینامه رالف گوستاو…

 • مدیریت|پاورپوینت استراتژی بازاریابی
 • پاورپوینت استراتژی بازاریابی شناسه محصول :100337 موضوع : مدیریت فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 22 تعداد بازدید : 198 حجم فایل: 1019.208008 مگابایت دانلود پاورپوینت استراتژی بازاریابی   استراتژی بازاریابی: تعریف:استراتژيي كه تعيين مي‌كند يك سازمان چگونه…

 • معماری|پاورپوینت کوهستان
 • پاورپوینت کوهستان شناسه محصول :54929 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 39 تعداد بازدید : 283 حجم فایل: 1.670898438 مگابایت دانلود پاورپوینت کوهستان   پاورپوینت بسیار عالی و زیبا از مبانی نظری کوهستان در 39…

 • روان شناسی|پاورپوینت سبکها و تکنیک های یادگیری و انواع روشهای مطالعه
 • پاورپوینت سبکها و تکنیک های یادگیری و انواع روشهای مطالعه شناسه محصول :99685 موضوع : روان شناسی فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 81 تعداد بازدید : 195 حجم فایل: 737.0361328 مگابایت دانلود دانلود پاورپوینت با موضوع سبکها…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *