فقه و حقوق اسلامی|نقش دیوان بین المللی دادگستری در توسعه حقوق بشر

نقش دیوان بین المللی دادگستری در توسعه حقوق بشر شناسه محصول :52448 موضوع : فقه و حقوق اسلامی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 241 تعداد بازدید : 579 حجم فایل: 0.235351563 مگابایت

دانلود

نقش دیوان بین المللی دادگستری در توسعه حقوق بشر   موضوع حقوق بشرو توسعه آن امروزه در جهان اهمیت شایانی یافته است.اهتمام به این موضوع تا آنجا پیش رفته است که به یکی از شاخصهای عمده برقراری دمکراسی در کشورهای مختلف بویژه جهان شوم تبدیل گردیده است.    امروزه در چارچوبهای مختلف با این مسئله توجه جدی صورت گرفته و می گیرد. در بعد وسیع و فراگیر در سطح بین المللی سازمانهای مختلفی یا به صورت اصلی و ذاتی ویابه صورت فرعی و واسطه ای متولی حمایت و توسعه حقوق بشرمی باشند،که یکی از آنها دیوان بین المللی دادگستری می باشد.    با توجه به صلاحیت عام دیوان بین المللی دادگستری ، حقوق بشر تا به امروز موضوع تعدادی از دعاوی مطرح شده در این مر جع قضایی بین المللی به صورت غیر مستقیم  بوده است . هرچند ماده 34 اساسنامه دیوان ،تنها کشورها را مجاز به قرار گرفتن در محضر دیوان می کند؛ بنابراین نمی توان از دیوان انتظار یک دادگاه حقوق بشر را داشت.    در میان حقوقدانان گرایش نسبت به توسعه صلاحیت دیوان وجود دارد و افزایش دعوای مرتبط با مسائل حقوق بشری نشان دهنده تمایل جامعه بین الملل برای درگیر شدن هرچه بیشتر این رکن قضایی سازمان ملل متحد در خصوص مسائل حقوق بشری دارد.    هرچند با نگاهی اجمالی و تفسیری مضیق ،می توان فهمید  که اکثریت قریب به اتفاق آراء دیوان در زمینه حقوق بشر نبوده است ،و در بررسی آراء در زمینه ترتیبات حقوق بشری حاکی از برخی ملاحظه کاری ها در پرداختن صریح به موارد نقض حقوق بشری از سوی دیوان می باشد؛ اما در هر صورت  نقش برجسته و غیر قابل انکار دیوان را از طریق نظرات خود در توسعه حقوق بشر را نمی توان انکار کرد .   مقدمه    هدف پژوهش    روش  پژوهش    ساماندهی پژوهش بخش اول- کلیات     فصل اول- حقوق بشر  مبحث اول-تعریف حقوق بشر      مبحث دوم-تاریخچه توسعه و حمایت از حقوق بشر  گفتار اول- حمایت و توسعه حقوق بشر قبل از میلاد  گفتار دوم- حمایت و توسعه حقوق بشر تا قرن بیستم میلادی  گفتار سوم- حمایت و توسعه حقوق بشر از قرن بیست به بعد  مبحث سوم-تحولات مفهومی حقوق بشر  مبحث چهارم-منابع حقوق بشر  گفتار اول-اسناد بین المللی حقوق بشر  بند اول-جریان تنظیم اسناد حقوق بشر  بند دوم-طبقه بندی اسناد حقوق بشر  الف) اسناد عام  وخاص حمایت از حقوق بشر  1.اسناد عام  2.اسناد خاص ب) اسناد جهانی و منطقه ای حقوق بشر ج)اسناد الزام آور و اسناد غیر الزام آورحقوق بشر بند سوم-پذیرش اسناد حقوق بشر  گفتار دوم-عرف بعنوان منبع حقوق بشر مبحث پنجم-توسعه حقوق بشر وابعاد این توسعه گفتار اول-توسعه حقوق بشر در قلمرو مکانی گفتار دوم-توسعه حقوق بشر در قلمرو زمانی   فصل دوم: دیوان بین‌المللی دادگستری مبحث اول-معرفی و تاریخچه تشكیل دیوان بین‌المللی دادگستری مبحث دوم-ساختار سازمانی دیوان بین‌المللی دادگستری گفتار اول-هیئت عمومی دیوان بین‌المللی دادگستری گفتار دوم-مجمع دولت‌های عضو گفتار سوم-دبیر خانه گفتار چهارم-قضات دیوان بین‌المللی دادگستری گفتار پنجم-قضات ویژه مبحث سوم-صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری گفتار اول-صلاحیت ترافعی بند اول-مبنای صلاحیت دیوان (مجاری رضایت دولتها) الف) قرارداد خاص (رضایت قبلی) ب)اعلام رضایت از طریق صدورسند ج) شرط اختیاری قضاوت اجباری        1- اعلامیه پذیرش صلاحیت اجباری دیوان 1-1)         شروط لازم برای صحت اعلامیه و شروط قابل درج در اعلامیه 1-1-1)شرط صحت 2-1-1) شرط زمانی 3-1-1) شرط عمل متقابل 4-1-1) شرط صلاحیت محكمه 5-1-1) شرط استفاده از سایر روش‌های حل وفصل مسالمت آمیز اختلافات 6-1-1) شرط معاهدات چند جانبه 7-1-1) شرط عدم شناسایی 8-1-1) شرط جنگ 9-1-1) شرط اختلاف بین كشورهای مشترك المنافع 10-1-1) شرط «عطف به ماسبق نشدن» 11-1-1) شرط ویژه 2) گنجاندن صلاحیت اجباری در معاهدات وكنوانسیونها بند دوم-نهادهای صلاحیتدار برای ارجاع دعاوی به دیوان بین‌المللی دادگستری الف) كشورهای عضو سازمان ملل متحد ب) كشورهای غیر عضو سازمان ملل متحد كه اساسنامه دیوان را قبول كرده اند ج) كشورهایی كه اساسنامه را قبول نكرده‌اند د) سازمان‌های بین‌المللی واشخاص خصوصی گفتار دوم-صلاحیت مشورتی مبحث چهارم-آئین دادرسی دیوان بین‌المللی دادگستری گفتار اول-طرح دعوا بند اول- طرح دعوی از طریق مصالحه بند دوم- طرح دعوا از طریق شكایت یك جانبه گفتار دوم -مرحله رسیدگی بند اول-رسیدگی كتبی الف) بررسی شكلی و ایراد به صلاحیت دیوان ب ) بررسی ماهوی بند دوم-رسیدگی شفاهی گفتار سوم-احكام دیوان گفتارچهارم-تفسیر آراء دیوان گفتار پنجم-اعاده دادرسی گفتار ششم-آئین دادرسی آراء مشورتی مبحث پنجم-ضمانت اجراء احكام دیوان گفتار اول-ضمانت اجراء آراء ترافعی دیوان بند اول-نقش شورای امنیت در اجرای احكام دیوان الف) توصیه نامه ب) اقدامات بند دوم-مجمع عمومی سازمان ملل متحد بند سوم-دكترین خودیاری الف) مقابله به مثل ب) اقدامات تلافی جویانه بند چهارم-نقش معاهده و موافقنامه ها در ضمانت اجرای احكام دیوان گفتار دوم-ضمانت اجرای آراء مشورتی دیوان بند اول-ضمانت اجراء آراء مشورتی از طریق درج در معاهدات واساسنامه سازمان های بین‌المللی بند دوم-ضمانت اجراء آراء مشورتی از طریق تفسیرمنشور ملل متحد بند سوم-ضمانت اجراء آراء مشورتی از طریق اعمال آئین دادرسی ترافعی بند چهارم-تضمین آراء مشورتی توسط ارگانهای درخواست كننده رأی مشورتی گفتار سوم-ضمانت اجرای قراهای موقت دیوان بند اول-ضمانت اجراء دستورات موقت از طریق شورای امنیت بند دوم-ضمانت اجراء دستورات موقت از طریق اقتدارات خود دیوان فصل دوم – بررسی آراء ترافعی          مبحث اول- حقوق بنیادین وحیاتی بشر (حقوق مدنی و سیاسی)         گفتار اول- قضیه كانال كورفو         بند اول – شرح تاریخی رویداد         بند دوم- بررسی رأی دیوان        گفتار دوم- قضیه بارسلوناتراكشن         بند اول-  شرح تازیخی رویداد        بند دوم- بررسی رأی دیوان        گفتار سوم- قضیه راجع به گروگانگیری و اشغال سفارت آمریكا در تهران        بند اول- شرح تاریخی رویداد        بند دوم- بررسی رأی دیوان        گفتار چهارم- قضیه فعالیت های نظامی وشبه نظامی در نیكاراگوئه وعلیه آن كشور        بند اول- شرح تاریخی رویداد        بند دوم- بررسی رأی دیوان        گفتار پنجم- قضیه مربوط به درخواست اعمال و اجرای كنوانسیون جلوگیری ومجازات جرم   ژ     ژنوسید        بند اول- شرح تاریخی رویداد        بند دوم- برر سی رأی دیوان        گفتار ششم- قضیه مشروعیت استفاده از زور        بند اول- شرح تاریخی رویداد        بند دوم- بررسی رأی دیوان        گفتار هفتم- قضیه مربوط به قرار بازداشت مورخ 11 آوریل 2000        بند اول- شرح تاریخی رویداد        بند دوم- بررسی رأی دیوان        گفتار پنجم- قضیه كنگو – اوگاندا        بند اول- شرح تاریخی رویداد        بند دوم- بررسی رأی دیوان        مبحث دوم- حق تعیین سرنوشت        گفتار اول- قضیه تیمور شرقی        بند اول- شرح تاریخی رویداد        بند دوم- بررسی رأی دیوان        مبحث سوم- حقوق محیط زیست        گفتار اول- قضیه كانال كورفو (بررسی رأی دیوان ازبعد حقوق محیط زیست)        مبحث چهارم- حمایت دیپلماتیك        گفتار اول- قضیه بارسلونا تركشن (بررسی رأی دیوان از بعد حمایت دیپلماتیک)        گفتار دوم- قضیه برادران لاگراند        بند اول- شرح تاریخی رویداد        بند دوم- بررسی رأی دیوان        گفتار سوم- قضیه اونا و سایر اتباع مكزیكی        بند اول- شرح تاریخی رویداد        بند دوم- بررسی رأی دیوان فصل سوم- بررسی آراء مشورتی       مبحث اول- حقوق بنیادین و حیاتی بشر (حقوق مدنی و سیاسی)       گفتار اول- حق شرط بر كنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسل‏كشی (ژنو ساید)       بند اول- شرح تاریخی رویداد      بند دوم- بررسی رأی دیوان      گفتار دوم- مشروعیت استفاده یا تهدیدبه استفاده ازسلاح‏های هسته‏ای(درخواست شده تو سط    م    مجمع عمومی سازمان ملل)       بند اول- شرح تاریخی رویداد       بند دوم- بررسی رأی دیوان       گفتار سوم- قضیه آثار حقوقی ساخت دیوار مسائل در سرزمین‏های اشغالی فلسطین       بند اول- شرح تاریخی رویداد       بند دوم- بررسی رأی دیوان       مبحث دوم- حق تعیین سرنوشت       گفتار اول- آثار حقوقی حضور مستمر آفریقای جنوبی در نامبیا (آفریقای جنوب‏غربی)       بند اول- شرح تاریخی رویداد       بند دوم- بررسی رأی دیوان       گفتار دوم- قضیه صحرای باختری        بند اول- شرح تاریخی رویداد       بند دوم- بررسی رأی دیوان      گفتار سوم- آثار حقوقی ساخت دیوار حائل در سرزمین‏های اشغالی فلسطین(بررسی رأی  دیوا دیوان ازبعدحق تعیین سرنوشت)       مبحث سوم- حقوق محیط زیست       گفتار اول- مشروعیت تهدید به استفاده یا استفاده از سلاح‏های هسته‏ای       بند اول- شرح تاریخی رویداد       بند دوم- بررسی رأی دیوان       نتیجه       منابع  
 • حسابداری|اقتصاد نفت
 • اقتصاد نفت شناسه محصول :63747 موضوع : حسابداری فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 25 تعداد بازدید : 304 حجم فایل: 0.025390625 مگابایت دانلود اقتصاد نفت    بازارهای جهانی نفت و گاز براساس تفکری منطقی و عقلانی حرکت…

 • مهندسی کشاورزی|پاورپوینت اندامهای گیاه (شکل، ساختمان، وظایف)
 • پاورپوینت اندامهای گیاه (شکل، ساختمان، وظایف) شناسه محصول :103221 موضوع : مهندسی کشاورزی فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 36 تعداد بازدید : 572 حجم فایل: 1567.683594 مگابایت دانلود دانلود پاورپوینت با موضوع اندامهای گیاه (شکل، ساختمان، وظایف)،…

 • معماری|پاورپوینت تحلیل و بررسی فرهنگسرای Seongdong Cultural
 • پاورپوینت تحلیل و بررسی فرهنگسرای Seongdong Cultural شناسه محصول :95028 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 37 تعداد بازدید : 166 حجم فایل: 13160.1377 مگابایت دانلود پاورپوینت تحلیل و بررسی فرهنگسرای Seongdong Cultural  به همراه…

 • عمران و ساختمان|پاورپوینت انواع بتن های جدید
 • پاورپوینت انواع بتن های جدید شناسه محصول :84915 موضوع : عمران و ساختمان فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 42 تعداد بازدید : 312 حجم فایل: 0.732421875 مگابایت دانلود پاورپوینت انواع بتن های جدید پاورپوینت انواع بتن های…

 • شهرسازی|پاورپوینت سیاست های نظام مالیاتی ناظر بر اراضی شهری
 • پاورپوینت سیاست های نظام مالیاتی ناظر بر اراضی شهری شناسه محصول :86622 موضوع : شهرسازی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 37 تعداد بازدید : 464 حجم فایل: 10.01464844 مگابایت دانلود بخشی از متن: مسکن هم به عنوان…

 • معماری|پاورپوینت تحلیل طراحی و دکوراسیون داخلی دفتر کار شرکت فناوری HELIS
 • پاورپوینت تحلیل طراحی و دکوراسیون داخلی دفتر کار شرکت فناوری HELIS شناسه محصول :98934 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 14 تعداد بازدید : 152 حجم فایل: 2716.330078 مگابایت دانلود پاورپوینت تحلیل طراحی و دکوراسیون…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *