فقه و حقوق اسلامی|نقش ارزشیابی در نظام پرداخت كاركنان دولت

نقش ارزشیابی در نظام پرداخت كاركنان دولت شناسه محصول :52623 موضوع : فقه و حقوق اسلامی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 125 تعداد بازدید : 376 حجم فایل: 0.208007813 مگابایت

دانلود

نقش ارزشیابی در نظام پرداخت كاركنان دولت   به موازات رشد وتوسعه حقوق عمومی درسطح بین الملل، مباحث مربوط به اصل حاكمیت قانون و قانونمداری،جزو سرفصلهای درس حقوق اداری درمقطع كارشناسی ارشد رشته حقوق عمومی گنجانده شده است ودراین راستابحث وبررسی پیرامون قانونمندی وعادلانه بودن اصول ومعیارهای ارزشیابی در نظام اداری واستخدامی كشور،همواره توجه دانش پژوهان حقوق عمومی و مدیریت منابع انسانی رابه خودجلب نموده است. ازطرفی طبق اصل سوم قانون اساسی ج.ا.ا، رفع تبعیض ناروا وایجاد نظام اداری  صحیح وعادلانه بمنظور تحقق عدالت اجتماعی واقتصادی تكلیف قانونی دولت می باشد،بنابراین بازنگری اساسی در نظام ارزشیابی ونظام پرداخت كاركنان دولت،به عنوان مهمترین محورانجام اصلاحات ، درعرصه قانونمداری از دغدغه های اصلی دولت بشمارمی آیددلایل مذكور وهمچنین علاقه مندی و انگیزه ناشی ازمطالعات قبلی با راهنمایی های استاد محترم ”جناب آقای دكتر امیرارجمند“،موجب گردیدكه موضوع پایان نامه خود را باعنوان ”نقش ارزشیابی عملكرد در نظام پرداخت كاركنان دولت“انتخاب نمایم.  دراین تحقیق، سعی شده است ضمن بررسی مبانی قانونی وجایگاه نظام ارزشیابی عملكرد ازدیدگاه اسلام وحقوق ایران ، با طرح سه فرضیه وسه سؤال، ضوابط جاری ارزشیابی عملكرد شاغلین دستگاههاوسازمانهای دولتی ومیزان اثربخشی آن درنظام پرداخت حقوق ومزایای كاركنان دولت،مورد تجزیه وتحلیل حقوقی قرارگرفته وپاسخ مناسبی داده شود.  ارزشیابی ابزارمؤثری درمدیریت منابع انسانی است كه طی سالهای اخیربطورروزافزونی موردتوجه اغلب سازمانها،مؤسسات وشركتهای دولتی وغیردولتی قرارگرفته است.نتایج تحقیقات انجام شده نشان می دهدبااستفاده صحیح ومنطقی ازاین ابزار،سازمانهاباكارائی بهتری به اهداف موردنظرخودمی رسندوازطرفی منافع وخواسته های كاركنان نیزبنحومطلوب تامین می گردد. فهرست مطالب عنوان                                                                                                     صفحه مقدمه                                                                                                                1 فصل اول : جایگاه  نظام ارزشیابی عملكرد وپاداش دراسلام بخش اول – مبانی ارزشیابی ازدیدگاه قرآن                                                       10   مبحث اول- فلسفه خلقت وضرورت ارزشیابی درنظام آفرینش                                              10 مبحث دوم- مصادیق ارزشها وضد ارزشهای ذاتی انسان از نظر قرآن                                   15 بخش دوم – معیارها وروشهای ارزشیابی ازدیدگاه اسلام                                   17 مبحث اول- معیارا یمان توأم باعمل صالح                                                                                17 مبحث دوم-معیار تقوا                                                                                                                 19 مبحث سوم – معیار عدالت                                                                                                          23 مبحث چهارم – روشهای ارزشیابی در قرآن                                                                              32 بخش سوم – انگیزش وجبران خدمات در اسلام                                                   36 مبحث اول-  نظریه انگیزش دراسلام                                                                                         36 مبحث دوم-  پاداش وامتیازات درقرآن                                                                                      42 مبحث سوم- نظام پرداخت ازدیدگاه اسلام                                                                                45           بخش دوم-نظام ارزشیابی عملكردكاركنان دولت: میحث اول-  اصول ومعیارهای ارزشیابی عملكردكاركنان مبحث دوم –روشهای ارزشیابی عملكرد كاركنان مبحث سوم- قابل دفاع بودن ارزشیابی عملكرد وحق اعتراض كاركنان دولت       عنوان                                                                                                    صفحه      فصل دوم–  جایگاه نظام ارزشیابی عملكرد درحقوق ایران بخش اول – مبانی قانونی ارزشیابی                                                                 52       مبحث اول- مبانی ارزشیابی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران                                   52       مبحث دوم – مبانی ارزشیابی درقوانین موضوعه ایران                                                          55 بخش دوم-نظام ارزشیابی عملكردكاركنان دولت                                                64 میحث اول-  اصول ومعیارهای ارزشیابی عملكردكاركنان                                                       65  مبحث دوم –روشهای ارزشیابی عملكرد كاركنان                                                                     71 مبحث سوم – قابل دفاع بودن ارزشیابی عملكرد وحق اعتراض كاركنان دولت                      76                    فصل سوم – نقش متقابل ارزشیابی عملكرد ونظام پرداخت   كاركنان دولت بخش اول: نظام پرداخت مبتنی بر عملكرد وشایستگی كاركنان                           85 مبحث اول- طرح های پرداخت مبتنی برعملكرد                                                                        86 مبحث دوم- آثار مثبت و منفی پرداختهای مبتنی بر ارزیابی عملكرد                                     88 مبحث سوم- افزایش حقوق مبتنی بر شایستگی                                                                       91 بخش دوم:  نظام پرداخت كارآمد ونقش آن دركارائی                                           95 مبحث اول- عوامل انگیزشی نظام پرداخت كارآمد                                                                    95 مبحث دوم:  پاداش و نقش آن در افزایش كارایی                                              101 عنوان                                                                                                                                   صفحه بخش سوم: رابطه نظامهای پرداخت حقوق بابهره وری وتحولات نظام پرداخت                        كاركنان دولت                                                                                                                            107 مبحث اول-تاریخچه وتحولات نظام پرداخت كاركنان دولت                                                  107                                            مبحث دوم- تفاوت نظام هماهنگ پرداخت بانظام حقوق ومزایای قبلی                          114 مبحث سوم- دلایل ناكارآمدی قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت                          116 نتیجه گیری  و پیشنهاد                                                                             120 منابع ومآخذ                                                                                       125                                                                               
 • فیزیک|مجموعه فیزیک (فیزیک2) رشته فیزیک پزشکی
 • مجموعه فیزیک (فیزیک2) رشته فیزیک پزشکی شناسه محصول :56228 موضوع : فیزیک فرمت اصلی فایل : pdf تعداد صفحات : 200 تعداد بازدید : 697 حجم فایل: 4.484375 مگابایت دانلود مجموعه فیزیک (فیزیک2) رشته فیزیک پزشکی توضیحات محصول :جزوات آمادگی…

 • عمران و ساختمان|پاورپوینت مراحل نازک کاری ساختمان
 • پاورپوینت مراحل نازک کاری ساختمان شناسه محصول :71723 موضوع : عمران و ساختمان فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 46 تعداد بازدید : 327 حجم فایل: 5.365234375 مگابایت دانلود پاورپوینت مراحل نازک کاری ساختمان پاورپوینت مراحل نازک کاری…

 • تربیت بدنی|پاورپوینت حرکات عمودی و حرکات پرتابی (ویژه ارائه کلاسی رشته های تربیت بدنی و علوم ورزشی)
 • پاورپوینت حرکات عمودی و حرکات پرتابی (ویژه ارائه کلاسی رشته های تربیت بدنی و علوم ورزشی) شناسه محصول :98372 موضوع : تربیت بدنی فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 23 تعداد بازدید : 322 حجم فایل: 784.8496094 مگابایت…

 • مدیریت|بررسی مقایسه ای آمادگی دستگاه های اجرایی ستادی استان سیستان و بلوچستان در زمینه ی زیرساخت های پیاده سازی مدیریت دانش
 • بررسی مقایسه ای آمادگی دستگاه های اجرایی ستادی استان سیستان و بلوچستان در زمینه ی زیرساخت های پیاده سازی مدیریت دانش شناسه محصول :56766 موضوع : مدیریت فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 217 تعداد بازدید : 309…

 • معماری|پاورپوینت تنظیم شرایط زمین (بررسی اقلیمی شهر شیراز)
 • پاورپوینت تنظیم شرایط زمین (بررسی اقلیمی شهر شیراز) شناسه محصول :102175 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 44 تعداد بازدید : 232 حجم فایل: 3772.483398 مگابایت دانلود پاورپوینت تنظیم شرایط زمین (بررسی اقلیمی شهر شیراز)…

 • مدیریت|پاورپوینت استراتژیهای تغییر و تحول سازمان و استراتژی های مدیریت تغییر
 • پاورپوینت استراتژیهای تغییر و تحول سازمان و استراتژی های مدیریت تغییر شناسه محصول :85148 موضوع : مدیریت فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 50 تعداد بازدید : 492 حجم فایل: 0.1796875 مگابایت دانلود üاستراتژی وظیفه ای در سطح…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *