فقه و حقوق اسلامی|مسئولیت کیفری در مطبوعات

مسئولیت کیفری در مطبوعات شناسه محصول :55627 موضوع : فقه و حقوق اسلامی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 239 تعداد بازدید : 316 حجم فایل: 0.1953125 مگابایت

دانلود

مسئولیت کیفری در مطبوعات   در این پژوهش بررسی اجمالی از تاریخچه مطبوعات، تدوین قانون مطبوعات و تحولات آن در طول تاریخ، تعریف مطبوعات و جرایم مطبوعاتی اعم از جرایم علیه اشخاص (تهمت و افتراء، توهین و اقسام آن)‌، جرایم علیه مصالح عمومی کشور و سایر جرایم و خصوصیات جرایم مطبوعاتی، مسئولیت کیفری هر یک از اشخاصی که به نحوی در تهیه، چاپ و انتشار مطلب مجرمانه دخالتی داشته اند از جمله صاحب امتیاز، مدیر مسوول، نویسنده، سایر پدید آورندگان و دستندرکاران، نحوه دادرسی در دادگاههای مطبوعاتی، صلاحیت دادگاه های مطبوعاتی، هیئت منصفه و نحوه انتخاب، شرکت آنها و وظایف آنها در طول دادرسی و تاثیر نظر آنها در حکم صادره از طرف دادگاه صورت پذیرفته است. روش پژوهش در این پایان نامه کتابخانه ای می باشد و در یک ارزیابی کلی رویکرد غالب در یک ارزیابی کلی رویکرد غالب در جهت محدودیت مطبوعات و عدم اجرای قوانین مطبوعاتی بوده است، تعاریف دقیقی از واژه ها خصوصاً مطبوعات و جرایم مطبوعاتی به عمل نیامده و نقش و تاثیر هیئت منصفه در رای صادر شده از طرف دادگاه دقیقاً تبیین نگردیده است. لذا بازنگری در قانون و تدوین قانون مطبوعاتی و تعریف دقیق واژه ها لازم به نظر می آید. ولی با این همه رویکرد قانونگذاری همواره در جهت رفع ابهامات بوده است. واژه های کلیدی: مطبوعات، جرایم مطبوعاتی، صاحب امتیاز، مدیر مسوول، هیئت منصفه، علنی. فهرست مطالب موضوع                                                                                                 صفحه بخش اول: پیشینه تاریخی مطبوعات و قوانین مطبوعاتی در ایران………………………………….. فصل اول: تاریخچه مطبوعات در ایران………………………………………………………………. 1-1-1ملاحظات تاریخی……………………………………………………………………………….. 1-1-1-1 مطبوعات در ایران باستان تا قاجار………………………………………………………… 1-1-1-2مطبوعات از قاجار تا انقلاب مشرو.طه…………………………………………………….. 1-1-1-3 مطبوعات ایران از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی…………………………………….. 1-1-2 سیر تحول قانون مطبوعاتی ایران از ابتدا تا بعد از انقلاب اسلامی…………………………. 1-1-2-1 قوانین مطبوعاتی از ابتدا تا انقلاب اسلامی…………………………………………………. الف) قانون مطبوعاتی 1286 ه . ش…………………………………………………………………… ب) قانون مطبوعات 1301 ه . ش……………………………………………………………………… ج) قانون محاکمه وزرا و هیئت منصفه 1307 ه . ش………………………………………………… د) قانون هیئت منصفه 1310 ه . ش……………………………………………………………………. ذ) قانون اصلاح قسمتی از قانون مطبوعات سال 1321 ه . ش………………………………………. ن) لایحه راجع به توقیف جرائد و تسریع در محاکمه آنها 1327 ه . ش…………………………….. و) طرح مربوط به الغاء قوانین مطبوعاتی به استثناء قانون 1326 ه . ش………………………….. ه) لایحه قانون مطبوعاتی 1331 ه . ش……………………………………………………………….. ی) لایحه قانون مطبوعات 1334 ه . ش………………………………………………………………. 1-1-2-2 قوانین مطبوعاتی بعد از انقلاب اسلامی…………………………………………………….. الف) لایحه قانون مطبوعات 1358 ه . ش…………………………………………………………….. ب) قانون مطبوعات 1364 و اصلاحیه 1379 ه . ش………………………………………………… فصل دوم: مطبوعات و جرائم مطبوعاتی………………………………………………………………. 1-2-1 تعریف مطبوعات و جرائم مطبوعاتی…………………………………………………………. 1-2-1-1 تعریف مطبوعات…………………………………………………………………………….. 1-2-1-2 تعریف جرائم مطبوعاتی…………………………………………………………………….. 1-2-2 جرائم مطبوعاتی ( جرائم علیه اشخاص)……………………………………………………… 1-2-2-1 تهمت و افترا از طریق مطبوعات…………………………………………………………… الف) عنصر قانونی……………………………………………………………………………………… ب) عنصر مادی…………………………………………………………………………………………. ج) عنصر معنوی……………………………………………………………………………………….. د) مجازات ………………………………………………………………………………………………. 1-2-2-2 توهین مطبوعاتی و اقسام آن…………………………………………………………………. الف) عنصر قانونی……………………………………………………………………………………… ب) عنصر مادی…………………………………………………………………………………………. ج) عنصر معنوی……………………………………………………………………………………….. د) مجازات……………………………………………………………………………………………….. 1-2-2-3  توهین به اشخاص عادی از طریق مطبوعات……………………………………………… 1-2-2-4 توهین به مقامات دولتی از طریق مطبوعات……………………………………………….. الف) عنصر قانونی……………………………………………………………………………………… ب)عنصر مادی………………………………………………………………………………………….. ج) عنصر معنوی……………………………………………………………………………………….. د) مجازات……………………………………………………………………………………………….. 1-2-2-5 توهین به اموات از طریق مطبوعات………………………………………………………… الف) عنصر قانونی …………………………………………………………………………………….. ب) عنصر مادی…………………………………………………………………………………………. ج) عنصر معنوی……………………………………………………………………………………….. د) مجازات ………………………………………………………………………………………………. 1-2-2-6 توهین به رهبر و مراجع مسلّم تقلید از طریق مطبوعات…………………………………… 1-2-2-7 توهین به ادیان از طریق مطبوعات…………………………………………………………. الف) توهین به اسلام ……………………………………………………………………………………. ب) توهین به سایر ادیان رسمی کشور…………………………………………………………………. 1-2-3 حمایت های حقوقی از زیان دیده به علت توهین و افتراء مطبوعاتی………………………… 1-2-3-1حق پاسخگویی………………………………………………………………………………… 1-2-3-2مطالبه خسارات ………………………………………………………………………………. الف) خسارت مادی……………………………………………………………………………………… ب) خسارت معنوی……………………………………………………………………………………… 1-2-3-3 نحوه جبران خسارت معنوی………………………………………………………………… 1-2-3-4 تهدید از طریق مطبوعات……………………………………………………………………. الف) عنصر قانونی……………………………………………………………………………………… ب) عنصر مادی…………………………………………………………………………………………. ج) عنصر معنوی……………………………………………………………………………………….. د) مجازات……………………………………………………………………………………………….. 1-2-4 جرایم علیه مصالح عمومی کشور از طریق مطبوعات……………………………………….. 1-2-4-1 افشاء اسرار و اسناد نظامی…………………………………………………………………. الف) عنصر قانونی……………………………………………………………………………………… ب) عنصر مادی…………………………………………………………………………………………. ج) عنصر معنوی……………………………………………………………………………………….. د) مجازات……………………………………………………………………………………………….. 1-2-4-2 انتشار مذاکرات غیر علنی مجلس، محاکم و تحقیقات مراجع اطلاعاتی و قضایی……….. الف) افشاء مذاکرات غیر علنی مجلس…………………………………………………………………. ب) افشاء مذاکرات غیر علنی محاکم……………………………………………………………………. ج) افشاء تحقیقات مراجع اطلاعاتی و قضایی…………………………………………………………. 1-2-4-3 تحریک به ارتکاب جرم علیه امنیت کشور از طریق مطبوعات………………………….. الف) عنصر قانونی……………………………………………………………………………………… ب) عنصر مادی…………………………………………………………………………………………. ج) عنصر معنوی……………………………………………………………………………………….. د) مجازات……………………………………………………………………………………………….. 1-2-4-4  انتشار مطالب و صور منافی عفت از طریق مطبوعات………………………………….. الف) عنصر قانونی……………………………………………………………………………………… ب) عنصر مادی…………………………………………………………………………………………. ج) عنصر معنوی……………………………………………………………………………………….. د) مجازات……………………………………………………………………………………………….. 1-2-4-5 انتشار نشریه بدون پروانه…………………………………………………………………… 1-2-4-6 تقلید نام یا علامت نشریه دیگر………………………………………………………………. 1-2-4-7 سرقت ادبی ………………………………………………………………………………….. 1-2-4-8 اجاره دادن امتیاز پروانه نشریه به غیر و هرگونه واگذاری به افراد فاقد صلاحیت…….. بخش دوم: مسوول و مسوولیت کیفری در قانون مطبوعات و نحوه دادرسی در جرایم مطبوعاتی…. فصل اول: مسوول و مسوولیت کیفری در قانون مطبوعات …………………………………………. 2-1-1 مسوولیت کیفری در قوانین مطبوعاتی سابق………………………………………………….. 2-1-2 مسوولیت کیفری در قانون مطبوعات 1364 و اصلاحیه 1379 ه . ش…………………….. 2-1-2-1 مسوولیت کیفری صاحب امتیاز ……………………………………………………………. 2-1-2-2 مسوولیت کیفری مدیر مسوول ……………………………………………………………… 2-1-2-3 مسوولیت نویسنده و سایر پدید آورندگان …………………………………………………… 2-1-2-4 مسوولیت سایر دست اندر کاران……………………………………………………………. فصل دوم: نحوه و جریان دادرسی در جرائم مطبوعاتی……………………………………………… 2-2-1صلاحیت دادگاه مطبوعات………………………………………………………………………. 2-2-2 تشریفات و شیوه دادرسی………………………………………………………………………. 2-2-2-1 علنی بودن دادرسی…………………………………………………………………………… 2-2-2-2 لزوم حضور هیئت منصفه در دادرسی…………………………………………………….. الف) سابقه تاریخی هیئت منصفه………………………………………………………………………. ب) قضاوت نقادانه پیرامون هیئت منصفه……………………………………………………………… 1- دلایل مخالفان………………………………………………………………………………………… 2- دلایل موافقان…………………………………………………………………………………………. 2-2-3 نحوه انتخاب اعضای هیئت منصفه و وظایف آنها قبل از اصلاح قانون اخیر التصویب 1379      2-2-3-1 نحوه انتخاب اعضای هیئت منصفه…………………………………………………………. 2-2-3-2نحوه شرکت هیئت منصفه……………………………………………………………………. 2-2-3-3 رای هیئت منصفه……………………………………………………………………………. 2-2-4 نحوه انتخاب اعضای هیئت منصفه با توجه به قانون اخیر التصویب 1379……………….. 2-2-4-1 شرایط اعضای هیئت منصفه………………………………………………………………… 2-2-4-2 وظایف هیئت منصفه و رای آنها……………………………………………………………. 2-2-4-3 پژوهش خواهی………………………………………………………………………………. بخش سوم: نتیجه گیری و پیشنهادات…………………………………………………………………… منابع
 • تربیت بدنی|پاورپوینت فيزيولوژي ورزشي 1
 • پاورپوینت فيزيولوژي ورزشي 1 شناسه محصول :97075 موضوع : تربیت بدنی فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 230 تعداد بازدید : 385 حجم فایل: 1677.956055 مگابایت دانلود عنوان: پاورپوینت فيزيولوژي ورزشي 1   نام مولف : دكتر حجت…

 • معماری|پاورپوینت تحلیل معماری حمام محمد رحیم خان قزوین
 • پاورپوینت تحلیل معماری حمام محمد رحیم خان قزوین شناسه محصول :98680 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 32 تعداد بازدید : 150 حجم فایل: 19.46 مگابایت دانلود این فایل شامل تحلیل حمام محمد رحیم خان…

 • مکانیک|پاورپوینت موتورهای احتراقی
 • پاورپوینت موتورهای احتراقی شناسه محصول :95992 موضوع : مکانیک فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 55 تعداد بازدید : 193 حجم فایل: 1121.47168 مگابایت دانلود پاورپوینت موتورهای احتراقی   این پاورپوینت در مورد موتورهای احتراقی در 55 اسلاید…

 • معماری|پاورپوینت معماری مسجد جمکران
 • پاورپوینت معماری مسجد جمکران شناسه محصول :103761 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 52 تعداد بازدید : 725 حجم فایل: 7.34 مگابایت دانلود پاورپوینت معماری مسجد جمکران ppt در 52 اسلاید تهیه شده که برای…

 • معماری|پاورپوینت معماری شهر نایین
 • پاورپوینت معماری شهر نایین شناسه محصول :85117 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 46 تعداد بازدید : 279 حجم فایل: 0.740234375 مگابایت دانلود پاورپوینت معماری شهر نایین پاورپوینت معماری شهر نایین شامل 46 اسلاید (ویژه…

 • روان شناسی|پاورپوینت چگونه با فرزندان مشورت کنیم؟
 • پاورپوینت چگونه با فرزندان مشورت کنیم؟ شناسه محصول :85497 موضوع : روان شناسی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 33 تعداد بازدید : 282 حجم فایل: 2.256835938 مگابایت دانلود پاورپوینت چگونه با فرزندان مشورت کنیم؟   پاورپوینت چگونه…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *