فقه و حقوق اسلامی|قانون مجازات عمومی قتل در ایران

قانون مجازات عمومی قتل در ایران شناسه محصول :52442 موضوع : فقه و حقوق اسلامی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 80 تعداد بازدید : 277 حجم فایل: 0.08203125 مگابایت

دانلود

قانون مجازات عمومی قتل در ایرانپیشگفتارشروع به جرم به عنوان مفهومی جدید، در یكی یا دو قرن اخیر شكل گرفته و به عنوان نهادی جدید و مستقل در حقوق كیفری امروز مطرح گردیده است. در گذشته آنچه كه از اهمیت برخوردار بود، صرف ارتكاب جرم بود؛ به عبارتی، جرم یا ارتكاب می یافت و یا ارتكاب پیدا نمی كرد و در صورت اخیر، مجازاتی هم بر كسی كه نتوانسته بود فعل مجرمانه خویش را به اتمام برساند، بار نمی گردید؛ اما، بتدریج مفهوم نظم عمومی به عنوان ملاك تعیین جرایم و مجازاتها مورد توجه جوامع مختلف قرار گرفت؛ به گونه ای كه امروزه هر عملی كه بتواند مراتب اخلال در نظم عمومی جامعه را فراهم نماید، از لحاظ اصول و قواعد حاکم بر حقوق كیفری قابلیت جرم انگاری، تعقیب و مجازات را دارد كه شروع به جرم نیز به عنوان مفهومی جدید یكی از این موارد است.از نظر قانونی در كشور ایران، شروع به جرم در قانون سال 1304 و قانون مجازات عمومی سال 1352، مورد توجه مقنن قرار گرفته بود و به عبارتی، شروع به جرم در جنایات، خود به عنوان جرمی مستقل، قابلیت تعقیب و مجازات داشت و در امور جنحه نیز وفق ماده (23) این قانون، منوط به تصریح در قانون گردیده بود، كه این معنا تا سال 1362؛ یعنی، تا زمان تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی به قوت خود باقی بود، اما پس از آن با تصویب ماده (15) قانون راجع به مجازات اسلامی، عنوان مستقل شروع به جرم مخدوش گردید و مقنن آن را به عنوان جرمی مستقل واجد تعقیب و مجازات ندانست و تنها در صورتی امكان تعقیب و مجازات فردی كه شروع به ارتكاب جرمی كرده بود وجود داشت كه عملیات و اقداماتی را كه وی در راستای ارتكاب جرم مورد نظر خویش انجام می داد، واجد عنوان مستقل مجرمانه باشد. در سال 1370 نیز كه قانون مجازات اسلامی به تصویب رسید، مقنن مجدداً از همین رویه پیروی نمود؛ لذا در حال حاضر از نظر قانونی، اصل بر عدم جرم بودن شروع به جرم محسوب است مگر در مواردی كه مقنن خلاف آن را تصریح نموده باشد، همچون موارد شروع به كلاهبرداری و یا اینكه همان اندازه از عملیات اجرایی، خود واجد عنوان مستقل مجرمانه باشد كه در صورت اخیر، تعقیب و مجازات مرتكب به اعتبار ارتكاب شروع به جرمی كه ناتمام مانده نخواهد بود، بلكه به اعتبار ارتكاب جرم تامی خواهد بود كه مرتكب در راستای وصول به نتیجه جرم مورد نظر خویش انجام داده است.با توجه به مراتب مذكور، شروع به قتل عمدی نیز علی رغم اهمیت موضوع به لحاظ اخلال در نظم عمومی، از نظر قانونی غیر قابل تعقیب و مجازات می نمود؛ چرا كه، به عنوان مثال در مواردی كه فردی به قصد سلب حیات از مجنی علیه مبادرت به پرتاب كردن وی در آب می نمود و یا اینكه با ریختن سم در غذای او قصد ازهاق نفس از وی را داشت؛ ولی از مجنی علیه به عللی خارج از اراده مرتكب سلب حیات نمی گردید، از نظر قانونی غیر قابل تعقیب و مجازات بود؛ چرا كه صرف در آب انداختن كسی یا سم دادن به غیر، از نظر قانونی جرم تلقی نمی گردید تا مرتكب آن قابل تعقیب و مجازات باشد. نهایتاً در سال 1375، مقنن با تصویب ماده (613) ق.م.ا، شروع به قتل عمد را به عنوان جرمی مستقل مورد توجه قرار داد و آن را واجد عنوان مستقل مجرمانه دانست كه ما در این مقوله، به بررسی ماده مذكور و مسئله مجازات مندرج در این ماده با توجه به مصادیق قابل فرض آن می پردازیم.فهرست:چکیده ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ثمقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱تعریف جرم ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….۲فصل اول :کلیات تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………………..۳اشتباه در قتل …………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶٫فصل دوم :مجازات شروع به قتل عمدی ……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۵مجازات شروع به قتل عمدی توأم با ضرب و جرح مجنی علیه ……………………………………………………….. ۱۸ فصل سوم :قتل در حکم شبه عمد در قانون مجازات اسلامی …………………………………………………………………………………۲۲هدف , مبنا و عناصر قتل در حکم شبه عمد ………………………………………………………………………………………. ۲۲مقایسه قتل در حکم شبه عمده با سایر انواع قتل ……………………………………………………………………………… ۲۸ فصل چهارم :قتل از روی ترحم (اتانازی( ………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۱ فصل پنجم :قتل غیر عمدی ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۳ فصل ششم :قتل در فراش ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۸ فصل هفتم :مجازات قتل در نتیجه تیر اندازی ………………………………………………………………………………………………………… ۴۳ فصل هشتم :تبیین جایگاه جرم قتل عمدی در حقوق و فقه ………………………………………………………………………………….. ۴۹ فصل نهم :قتل فرزند توسط مادر ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۷قتل فرزند توسط مادر در حقوِ خارجی ……………………………………………………………………………………………….. ۵۸قتل فرزند توسط مادر در حقوِق ایران …………………………………………………………………………………………………. ۶۰قتل فرزند توسط مادر در فقه شیعه …………………………………………………………………………………………………….. ۶۳ادله قصاص مادر برای قتل فرزند …………………………………………………………………………………………………………. ۶۴قتل فرزند توسط مادر از دیدگاه فقهای اهل سنت ……………………………………………………………………………… ۶۵نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۷پاورقی و منابع ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۷
 • پرسشنامه|پرسشنامه استرس شغلی بیمارستانی
 • پرسشنامه استرس شغلی بیمارستانی شناسه محصول :73625 موضوع : پرسشنامه فرمت اصلی فایل : zip تعداد صفحات : 3 تعداد بازدید : 882 حجم فایل: 0.02734375 مگابایت دانلود پرسشنامه استرس شغلی بیمارستانی پرسشنامه استرس شغلی بیمارستانی شامل سه بخش فرم…

 • رباتیک|ارائه الگوریتمی برای یافتن مسیر بهینه ربات متحرک جهت حرکت در محیط استاتیک
 • ارائه الگوریتمی برای یافتن مسیر بهینه ربات متحرک جهت حرکت در محیط استاتیک شناسه محصول :59707 موضوع : رباتیک فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 37 تعداد بازدید : 1233 حجم فایل: 0.231445313 مگابایت دانلود ارائه الگوریتمی برای…

 • عمومی و آزاد|كارآموزی در نمایندگی پارس خودرو
 • كارآموزی در نمایندگی پارس خودرو شناسه محصول :63881 موضوع : عمومی و آزاد فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 62 تعداد بازدید : 253 حجم فایل: 0.036132813 مگابایت دانلود فهرست مطالب عنوان                                                                          صفحه سیستم جرقه                                                                                1 پمپهای…

 • معماری|پاورپوینت بررسی فرکتال و معماری
 • پاورپوینت بررسی فرکتال و معماری شناسه محصول :64226 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 24 تعداد بازدید : 268 حجم فایل: 1.033203125 مگابایت دانلود پاورپوینت بررسی فرکتال و معماری     مقدمه : بیش از…

 • معماری|پاورپوینت معماری موسسه جهان عرب
 • پاورپوینت معماری موسسه جهان عرب شناسه محصول :103561 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 39 تعداد بازدید : 390 حجم فایل: 1.46 مگابایت دانلود پاورپوینت معماری موسسه جهان عرب ppt در 39 اسلاید تهیه شده…

 • سایر برنامه ها|پاورپوینت آموزش الکترونیکی چیست؟
 • پاورپوینت آموزش الکترونیکی چیست؟ شناسه محصول :85073 موضوع : سایر برنامه ها فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 35 تعداد بازدید : 993 حجم فایل: 1.653320313 مگابایت دانلود پاورپوینت آموزش الکترونیکی چیست؟   پاورپوینت آموزش الکترونیکی چیست؟ شامل…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *