فقه و حقوق اسلامی|راه های اثبات هلال در فقه مذاهب خمسه با تكیه بر نجوم جدید

راه های اثبات هلال در فقه مذاهب خمسه با تكیه بر نجوم جدید شناسه محصول :54211 موضوع : فقه و حقوق اسلامی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 204 تعداد بازدید : 305 حجم فایل: 5.9296875 مگابایت

دانلود

راه های اثبات هلال در فقه مذاهب خمسه با تكیه بر نجوم جدید   این محصول در قالب فایل word و در 204 صفحه تهیه و تنظیم شده است   توجه : شما می توانید با خرید این محصول فایل ” قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)” را به عنوان هدیه دریافت نمایید. عناوین : مقدمه«روش تحقیق»«قلمرو تحقیق»«بیان مسأله»«پیشینه تحقیق»هدف تحقیق1-1 «بخش اول»: واژه شناسی1-1-1 ماده «هلل» و مشتقات آن در كتابهای لغت 1-1-2 ماده «هلل» در احادیث و قرآن1-1-3 وجه تسمیه هلال1-2 بخش دوم : ‌آشنایی با تقویم هجری1-2-1 تقویم هجری قمری1-2-2 مبانی تقویم هجری قمری1-2-3 تقویم هجری قمری هلالی1-2-4  تقویم هجری قمری قرار دادی1-2-5 چرا در تقویم هجری قمری اختلاف پیش می آید؟1-2-6 مقایسه ی تقویم هجری شمسی و هجری قمری1-3 «بخش سوم»تنجیم و ستاره شناسی 1-3-1 تعریف علم نجوم1-3-2 حكم تنجیم1-3-2-1 خبر دادن از تحولات فلكی1-3-3 ادله جواز علم نجوم1-3-3-1 روایاتی كه دلالت بر مذموم بودن علم نجوم دارند1-3-2-2- اخبار از آینده با توجه به اوضاع فلكی بدون اعتقاد به تاثیرات آنها1-3-2-3  اخبار از حوادث با اعتقاد به حیات افلاك و عدم استقلال آنها در تاثیر بر رویدادهای زمینی1-3-4  چند مساله مرتبط با تنجیم 1-3-4-1  آیا تصدیق منجم و ترتیب اثر دادن به سخن او جایز است ؟1-3-4-2 آیا یاد گیری و یاد دادن علم نجوم جایز است؟1-3-4-3 آیا حكم رمل و فال و كار هایی از این قبیل مثل تنجیم است؟2-1 بخش اول : «نگرشی بر رویت هلال در علم نجوم»2-1-1 پیدایش ماه2-1-2  وضعیت تکوینی ماه2-1-3 کرویّت یا مسطح بودن زمین2-1-4 مدار گردش ماه2-1-5 قوانین کپلر2-1-6 اهله ی ماه2-1-7 حرکات ماه2-2 بخش دوم «بررسی پدیده های وابسته به مدار ماه »2-2-1 جزر و مد2-2-2  خورشید گرفتگی (کسوف)2-2-3 ج)ماه گرفتگی (خسوف)2-2-4 مشاهده نور زمین تاب2-2-5 جهت یابی به وسیله ماه2-3 بخش سوم :‌ماههای قمری2-3-1 انواع ماه قمری 2-3-1-1 ماه قمری حسابی2-3-1-2 ماه قمری متوسط2-3-1-3  ماه قمری هلالی فلکی2-3-1-4 ماه قمری هلالی شرعی2-3-2 پدیده قران نیّرین یا حالت مقارنه و محاق2-3-3  رکوردهای رؤیت هلال2-3-4  آشنایی با معیارهای رؤیت هلالالف- معیار بابلی هاب-  ضابطه های رؤیت دوره ی اسلامیج- معیار فادرینگهم(father ingham)ج-(mounder) معیار ماندر3-1 بخش اول : «رؤیت  و اثبات هلال»3-1-1  دلالت قرآن بر اعتبار رؤیت3-1-2 دلالت احادیث بر اعتبار رؤیت3-1-3  اتفاق فقیهان بر اعتبار رؤیت3-1-4 فروع رؤیت  3-1-4 -1 فرع اول : انفراد در رؤیت  3-1-4-1-1 دلایل اعتبار انفراد در رؤیت الف-اطلاق احادیث رؤیت  ب-احادیث خاصج- قرآند:عقل3-1-4-2 فرع دوم رؤیت ،راهی علم آور3-1-5 مؤید ها3-1-6 دلائل عدم اعتبار رؤیت  هلال با چشم مسلح3-1-7 مؤیدات و شواهد عدم اعتبار رؤیت  هلال با چشم مسلح3-1-8 ادلّه و مؤیّد ات اعتبار رؤیت  با چشم مسلح3-1-9 رؤیت  قبل از زوال3-1-10 بررسی روایات دیدن هلال در طول روز3-1-11 دیدگاه فقیهان ،درباره دیدن هلال در روز3-1-12 نظر عامه در دیدن هلال در روز3-1-13 تطوق وغیوبت شفق3-2« بخش دوم : بیّنه» 3-2-1 بیّنه در لغت3-2-2 بیّنه در قرآن3-2-3 بیّنه در اصطلاح3-2-4  بیّنه در روایات3-2-5 بیّنه از دیدگاه فقها3-2-6 مفهوم عدالت3-2-7 معانی شهادت3-2-8 ویژگیها و شرایط شهادت3-2-8-1 عدالت3-2-8-2 ذكوریت3-2-8-3 توافق در اوصاف3-2-8-4 شهادت بر رؤیت3-2-9 دیدگاههای فقیهان شیعه در شمارشاهدان رؤیت هلال3-2-9-1 گواهی یك عادل3-2-9-2 گواهی پنجاه عادل3-2-9-3 رؤیت مطلقاً به بیّنه ثابت نمی شود3-2-9-4 رؤیت به بیّنه (دو شاهد) مطلقاً ثابت می شود3-2-10 دیدگاه فقهای عامه3-2-11 فـروع بیّنه3-2-11-1  شهادت بر شهادت3-2-11-2  آیا بیّنه علم آور است؟3-3  بخش سوم :‌ «شیاع» 3-3-1 تعریف تواتر و شیاع از نظر فقها3-3-2 شیاع در آثار فقها3-3-3  بررسی استقلال یا وحدت تواتر و شیاع ،از نظر فقها3-3-4 دلائل حجیّت تواتر و شیاع مفید علم3-3-5 «شیاع ظنّی»3-3-6 دلایل حجیّت شیاع ظنّی3-3-6-1 فحوای حجیّت بیّنه3-3-6-2 روایات3-3-6-3  سیره عقلا3-3-7 نقد و بررسی ودلایل شیاع ظنّی3-4 بخش چهارم :‌ «گذشت سی روز و اثبات هلال»3-4-1 دلایل اعتبار گذشت سی روز 3-4-1-1 اجماع3-4-1-2 روایات3-4-1-3 علم عادی3-4-2 دلایل فقها   بر گذشت سی روز3-4-3 فروع قاعده گذشت سی روز3-4-3-1 فرع اول3-4-3-2 فرع دوم3-4-3-3 فرع سوم3-4-3-4 فرع چهارم3-5 بخش پنجم: «حكم حاكم»3-5-1 تعاریف حكم حكومتی3-5-2 برخی مصادیق حكم حكومتی3-5-3 نظریه ها در مورد سنخ حكم حكومتی3-5-3-1 نظریه نخست :احكام حكومتی ، احكامی اولیه هستند3-5-3-2 نظریه دوم : احكام حكومتی ، احكامی ثانویه هستند3-5-3-3  نظریه سوم : نسبت میان احكام ثانویه و احكام حكومتی ، عموم و خصوص من وجه است3-5-3-4  نظریه چهارم احكام حكومتی ، نه از احكام اولیه هستند و نه از احكام ثانویه (نظریه مختار)3-5-4 دو نكته در خصوص تعارض حكم حكومتی3-5-5 حكم حاكم به ثبوت هلال3-5-6 عدم حجیّت حكم حاكم مطلقاً3-5-7 دلائل عدم حجیّت حكم حاكم3-5-8 نقد و بررسی3-5-9 حجیّت حكم حاكم3-5-10 دلائل حجیّت حكم حاكم در رؤیت  هلال3-5-10-1  عموم و اطلاقات3-5-10-2 شیوه فقها در كتابهای فقهی3-5-10-3 روایات خاصه3-5-10-4 سیره3-5-10-5 سیره پیامبر(ص)3-5-10-6 سیره خلفا3-5-10-7 سیره ائمه(ع)3-5-10-8  هلال از امور حسبیه3-5-11 آراء دیگری در خصوص حكم حاكم3-5-11-1  اصالت حكم حاكم3-5-11-2  قول به تفصیل3-5-11-3 تفصیل بین هلال رمضان و شوال3-5-12 چگونگی حكم3-5-13 قلمرو نفوذ حكم حاكم در رؤیت  هلال3-5-14 حرمت نقض حكم حاكم3-5-15 «ادله عدم جواز نقض»3-5-16 موارد جواز نقض حكم حاكم3-5-17 حكم حاكم اهل سنّت در ثبوت هلال3-5-18 ادله حجیّت حكم حاكم اهل سنّت3-5-18-1 سیره ائمه اطهار(ع)3-5-18-2 دلائل قائلان به عدم اجزا3-5-18-3 دلائل قائلان به اجزا4-1 بخش اول  « افقها »4-1-1 نظریه مشهور4-1-2 دیدگاه غیر مشهور4-1-3  نظر فقهای عامه4-1-4خلاصه دیدگاهها4-1-5 معیار در نزدیکی و دوری شهرها4-1-5-1  اختلاف در طلوع و غروب خورشید4-1-5-2  امکان رؤیت با نبود مانع4-1-5-3  اختلاف اقالیم و تفاوت مناظر4-1-5-4 منزله و مرحله4-1-6  دلایل قائلان به عدم تعمیم4-1-6-1  ظاهر آیه شریفه4-1-6-2  روایاتالف. روایات رؤیت هلالب- روایات شهادت به رؤیت4-1-6-3  قیاس رؤیت هلال به طلوع و غروب خورشید4-1-6-4  عقل4-1-6-5  سیره مسلمانان4-1-6-6  اجماع4-1-6-7  شهرت4-1-6-8  روایت کُرَیب4-2 بخش دوم «دلایل دیدگاه غیر مشهور» یا دلایل تعمیم ثبوت هلال4-2-1 قرآن4-2-2 روایات4-2-2-1  اطلاق رؤیت4-2-2-2  اطلاقات روایات بینه4-2-3 روایات خاصه4-2-4 رؤیت طریقیت دارد نه موضوعیت4-2-5 مویدات نظریه تعمیم4-2-5-1 وحدت لیله القدر4-2-5-2  وحدت عید فطر و قربان4-2-5-3  دعای سمات4-2-5-4 سیره پیامبر(ص)4-2-5-5 علم4-2-5-6 مذاق شرع4-2-5-7 عدم معیار برای دوری ونزدیكی4-2-5-8 حرمت روزه در روز عید فطر و قربان4-2-5-9 پیامدهانتیجهپیشنهادات«فصل پنجم» ضمائم : 1- جدایی زاویه ای2- مقارنه ماه و خورشید3- سن ماه4- حد دانژون5- مدت مكث6- ارتفاع هلال7- اختلاف سمت8- فاز ماه9- طول كمان هلال10- نا پیوستگی هلال11- ضخامت بخش میانی12- فاصله ماه از زمینمنابع و مآخذ
 • مکانیک|پاورپوینت جامع آموزش کالیبراسیون
 • پاورپوینت جامع آموزش کالیبراسیون شناسه محصول :99947 موضوع : مکانیک فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 59 تعداد بازدید : 188 حجم فایل: 762.5488281 مگابایت دانلود پاورپوینت جامع آموزش کالیبراسیون-شامل 59 اسلاید در قالب پاورپوینت و قابل ویرایش…

 • معماری|پاورپوینت تحلیل کلیسای تادئوس مقدس یا قره کلیسا
 • پاورپوینت تحلیل کلیسای تادئوس مقدس یا قره کلیسا شناسه محصول :98709 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 28 تعداد بازدید : 154 حجم فایل: 6316.987305 مگابایت دانلود پاورپوینت تحلیل کلیسای تادئوس مقدس یا قره کلیسا…

 • معماری|پاورپوینت ترمینال صفه اصفهان
 • پاورپوینت ترمینال صفه اصفهان شناسه محصول :95734 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 23 تعداد بازدید : 215 حجم فایل: 6759.626953 مگابایت دانلود پاورپوینت آشنایی با ترمینال صفه اصفهان ، در حجم 23 اسلاید قابل…

 • معماری|پاورپوینت تحلیل طراحی شرکت نرم افزارهای معماری اتودِسک
 • پاورپوینت تحلیل طراحی شرکت نرم افزارهای معماری اتودِسک شناسه محصول :98942 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 16 تعداد بازدید : 153 حجم فایل: 2613.71875 مگابایت دانلود پاورپوینت تحلیل طراحی شرکت نرم افزارهای معماری اتودِسک…

 • مدیریت|پاورپوینت مهـندسی مجدد (تکنینک های نوین حسابداری مدیریت)
 • پاورپوینت مهـندسی مجدد (تکنینک های نوین حسابداری مدیریت) شناسه محصول :85284 موضوع : مدیریت فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 31 تعداد بازدید : 331 حجم فایل: 0.291992188 مگابایت دانلود پاورپوینت مهـندسی مجدد (تکنینک های نوین حسابداری مدیریت)…

 • علوم پزشکی|مبانی نظری سرطان پستان
 • مبانی نظری سرطان پستان شناسه محصول :92083 موضوع : علوم پزشکی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 49 تعداد بازدید : 428 حجم فایل: 0.055664063 مگابایت دانلود مبانی نظری سرطان پستان (فصل دوم تحقیق) مشخصات این متغیر: منابع:…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *