فقه و حقوق اسلامی|تدابیر پیشگیری و حمایتی در قلمرو جرائم جانبازان ، ایثار گران و خانواده شهدا

تدابیر پیشگیری و حمایتی در قلمرو جرائم جانبازان ، ایثار گران و خانواده شهدا شناسه محصول :55277 موضوع : فقه و حقوق اسلامی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 258 تعداد بازدید : 278 حجم فایل: 0.41796875 مگابایت

دانلود

تدابیر پیشگیری و حمایتی در قلمرو جرائم جانبازان ، ایثار گران و خانواده شهدا   پایان نامه ای كه فراروی شما قرار دارد به بررسی جرایمی كه ممكنست جانبازان، ایثارگران و اعضای خانواده های شهدا مرتكب شوند اختصاص یافته است. به این منظور ابتدا به پیشگیری از جرم به معنای وسیع آن شامل اقدام های كیفری و غیركیفری پرداخته ایم، سپس مفهوم پیشگیری را از طریق : حذف یا محدود كردن عوامل جرم زا، و مدیریت مناسب نسبت به عوامل محیطی و اجتماعی، مطرح نموده ایم. در ادامه پیشگیری از جرم از دیدگاه دین مبین اسلام – قوانین موجود و سایر موارد مربوطه مدنظر قرار گرفته است. بدیهی است كه تعریف بزه و جرم و بزهكاری در رویكردهای مختلف و نیز بررسی انواع آسیب ها و جرایم اجتماعی، مانند سرقت، كلاهبرداری، تخلفات رانندگی و غیره در بخشهای مناسب مورد مداقه و بررسی قرار گرفته اند. ضمن اینكه علاوه بر تعاریف علل و انگیزه های وقوع جرایم و راهكارهای پیشگیری و كاهش آنها نیز در جای مناسب خود بررسی شده است. و البته دیدگاه های جامعه شناسان در خصوص علل تحقیق جرم و عوامل موثر در آن نیز مورد استفاده ما قرار گرفته است. پیشگیری از جرم علاوه بر اینكه ازمنظر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لحاظ شده، دیدگاه كنگره های سازمان ملل متحد نیز مدنظر قرار گرفته و در ادامه علل تحقق جرم و نظریه های جامعه شناختی بررسی شده اند. مطالبی كه در رابطه با استخدام جانبازان، احقاق  حقوق ایثارگران، كنترل قوانین و مقررات از نظر شورای نگهبان قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی كل كشور، دیوان عدالت اداری ارائه گردیده و سپس به تعدادی از قوانین مرتبط با بحث از جمله قانون حمایت از حقوق معلولان – لایحه جامع خدمات رسانی به ایثارگران نیز مورد اشاره قرار گرفته است. در این مقاله مقایسه ای تطبیقی از ارائه خدمات به ایثارگران در ایران و چند كشور دیگر جهان به عمل آمده و برحسب ضرورت از ابزارهای آماری از جمله جدول ونمودار نیز استفاده شده است. نهایتاً تسهیلات رفاهی، امور آموزشی – بهداشت و درمان و مسكن ایثارگران، جانبازان، خانواده شهدا مورد بحث قرار گرفته و در انتها نتیجه گیری شامل عوامل اجتماعی و غیره ونیز پیشنهادات مربوطه ارائه شده اند.   فهرست مطالب: چكیده ………………………………………………………………………………………………..  1 مقدمه :……………………………………………………………………………………………… 2 بخش اول : تدابیر عام حمایتی و پیشگیری در قلمرو جرائم  جانبازان ،ایثارگران و  خانواده شهدا فصل اول : تدابیر عام پیشگیری……………………………………………………………. 8         مبحث اول : مفهوم پیشگیری………………………………………………………………… 8         گفتار اول : مفهوم موسع پیشگیری………………………………………………………… 9 الف – تدابیر دفاع فردی ………………………………………………………………………. 9 ب – تدابیر و اقدامات دفاع جمعی ………………………………………………………….. 9  گفتار دوم : مفهوم مضیق پیشگیری……………………………………………… …….. 10 مبحث دوم : انواع روشهای پیشگیری…………………………………………………… 11 گفتار اول : پیشگیری کیفری………………………………………………………………….. 12 الف – پیشگیری عام ……………………………………………………………………………. 12 ب – پیشگیری خاص …………………………………………………………………………… 13 گفتار دوم : پیشگیری غیر کیفری…………………………………………………………… 13 مبحث سوم : پیشگیری اجتماعی – وضعی……………………………………………. 14 گفتار اول : پیشگیری اجتماعی……………………………………………………………….. 15 الف – مراقبت مبتنی بر منطقه همسایگی « مراقبت محله ای »…………………….. 15 ب – شیوه های مبتنی بر نهاد اجتماعی…………………………………………………… 16 گفتار دوم : پیشگیری وضعی………………………………………………………………… 18 گفتار سوم : پیشگیری از جرم از دیدگاه اسلام………………………………………. 19 مبحث چهارم : پیشگیری از جرم از دیدگاه قوانین ………………………………… 22 گفتار اول : پیشگیری ار جرم و قانون اساسی………………………………………… 22 گفتار دوم : كنگره های پیشگیری از جرم سازمان ملل متحد…………………….. 26 الف – كنگره اول تا چهارم …………………………………………………………………… 27 ب – كنگره پنجم تا هفتم……………………………………………………………………….. 29 ج – كنگره هشتم تا دهم……………………………………………………………………….. 30 گفتا ر سوم : پیشگیری از جرم و قوانین عادی……………………………………….. 32 گفتار چهارم : پیشگیری از بزهکاری………………………………………………………. 35 الف – استراتژی های خانواده گرا…………………………………………………………. 38 ب – استراتژی های جامعه گرا……………………………………………………………… 39 ج- استراتژی های پایشی……………………………………………………………………… 40 فصل دوم : تدابیر عام حمایتی………………………………………………………………  41 مبحث اول : تعریف بزهکاری……………………………………………………………….. 41 گفتار اول : تعریف بزه دررویکردهای مختلف…………………………………………. 42 الف – رویكرد حقوقی جرم…………………………………………………………………… 42 ب – رویكرد جامعه شناختی…………………………………………………………………. 43 ج – رویكرد جرم شناسی……………………………………………………………………… 44 گفتار دوم : رویکردها درمورد علل بزهکاری ………………………………………… 46 الف – رویكرد شكل ظاهری………………………………………………………………….. 46 ب – رویكرد ساختار زیستی…………………………………………………………………. 47 ج – رویكرد روانشناختی………………………………………………………………………. 48 د – رویكرد وضعیت اقتصادی………………………………………………………………. 49 ﻫ – رویكرد كنترل اجتماعی…………………………………………………………………… 50 و – رویكرد پیوند افتراقی……………………………………………………………………… 51 ز – رویكرد التقاطی……………………………………………………………………………… 53 مبحث دوم : علل تحقق جرم…………………………………………………………………. 54 گفتار اول : طبقه بندی جامعه شناسان از جرائم………………………………………. 55 الف – جرائم خیابانی …………………………………………………………………………… 55 ب – جرائم یقه سفیدان (جرائم شغلی و صنفی)……………………………………….. 56 ج – جرائم یارانه ای ……………………………………………………………………………. 57 د – جرائم سازمان یافته ……………………………………………………………………… 58 ﻫ – جرائم سیاسی ………………………………………………………………………………. 59   گفتار دوم : عوامل موثر درکژرفتاریهای اجتماعی و جرم………………………… 60 الف – فقدان خانواده …………………………………………………………………………… 61 ب – خشونت در خانواده …………………………………………………………………….. 62 ج – حاشیه نشینی و جرم……………………………………………………………………… 64 د – جرائم خاص زنان………………………………………………………………………….. 65 مبحث سوم : تبیین جامعه شناختی کژرفتاریهای اجتماعی و جرم………….. 66 گفتار اول : نظریه های مربوط به دیدگاه کارکردی………………………………….. 67    الف – نظریه آنومی (بی هنجاری)…………………………………………………………… 67 ب – نظریه فشار ساختاری…………………………………………………………………… 68 ج – نظریه پیوند اجتماعی……………………………………………………………………… 71 گفتار دوم : نظریه های مربوط به دیدگاه تضاد………………………………. ……. 72 گفتار سوم: نظریه های مربوط به كنش متقابل گرایی………………………………. 73 الف – نظریه خرده فرهنگی…………………………………………………………………… 73 ب – نظریه انتقال فرهنگی……………………………………………………………………… 75 مبحث چهارم : انواع تدابیر قانونی حمایتی از معلولین عام ………………………………76 گفتار اول : قانون جامع حمایت از حقوق معلولان ……………………………………………76 گفتار دوم : جنبه های حمایتی از معلولین عام ………………………………………………..82     بخش دوم : تدابیر  خاص حمایتی – پیشگیری در قلمرو  جرائم جانبازان ، ایثارگران و خانواده شهدا فصل اول : تدابیر خاص پیشگیری ………………………………………………………. 87 مبحث اول : سرقت………………………………………………………………………………. 87 گفتار اول : تعریف سرقت…………………………………………………………………….. 87 گفتار دوم : علل سرقت…………………………………………………………………………. 91 الف – فقر مالی……………………………………………………………………………………. 92 ب – فقر فرهنگی………………………………………………………………………………….. 92 ج – نابرابری های اجتماعی…………………………………………………………………… 93 د – شهرنشینی و زاغه نشینی……………………………………………………………….. 93 ﻫ – از هم پاشیدگی خانواده…………………………………………………………………… 94 و – معاشرت با دوستان ناباب………………………………………………………………. 94 ز – بیكاری…………………………………………………………………………………………. 95 ح – مهاجرت……………………………………………………………………………………….. 95 گفتار سوم : سرقت در حوزه جانبازان ، ایثارگران و خانواده شهدا………….. 97 الف – ارائه جامعه آماری مجرمین حوزه جانبازان، ایثارگران و خانواده شهدا      97      ب – بررسی و تحلیل جرم سرقت در حوزه خانواده شهدا……………………….. 98    ج – راه های پیشنهادی بررسی كاهش جرم سرقت در جامعه (بطور عام)………….. 99 مبحث دوم : خرید و فروش مواد مخدر و اعتیاد به آن …………………………… 105 گفتار اول : سیر تاریخی مواد مخدر و اعتیاد………………………………………….. 105 الف – سیر تاریخی………………………………………………………………………………. 105 ب – تعریف اعتیاد………………………………………………………………………………… 108 گفتار دوم : مواد مخدر از دیدگاه جرم شناسی……………………………………….. 111 گفتار سوم : جرم اعتیاد و خرید و فروش مواد مخدر در حوزه جانبازان، ایثارگران  و خانواده شهدا………………………………………………………………………………….. 114 گفتار چهارم : راههای درمان و پیشگیری اعتیاد……………………………………… 116 مبحث سوم: خودکشی…………………………………………………………………………. 118 گفتار اول : تعریف خودکشی…………………………………………………………………. 119 گفتار دوم : انواع خودکشی…………………………………………………………… …….. 120 الف – خودكشی دگرخواهانه…………………………………………………………………. 120  ب – خودكشی خودخواهانه…………………………………………………………………. 121 ج – خودكشی ناشی از بی هنجاری ………………………………………………………. 121 د – خودكشی جبری…………………………………………………………………………….. 121 گفتار سوم : علل و انگیزه های خودکشی……………………………………………….. 122 الف – خودكشی ناشی از جنون و اختلال روانی………………………………………. 122 ب – عوامل اجتماعی…………………………………………………………………………….. 123 ج – شرایط اقتصادی……………………………………………………………………………. 123 گفتا ر چهارم : خودکشی در ایران…………………………………………………………. 123 گفتار پنجم : بررسی خودکشی موفق درحوزه جانبازان …………………………. 128 مبحث چهارم : سایر جرائم در حوزه جانبازان ، ایثار گران و خانواده شهدا……… 134     گفتاراول : کلاهبرداری…………………………………………………………………………. 135 گفتار دوم : جرم صدور چک بی محل …………………………………………………… 136 گفتار سوم : ضرب و جرح ………………………………………………………………….. 137 گفتار چهارم : قتل ……………………………………………………………………………….. 137 گفتارپنجم: جعل عنوان و اسناد …………………………………………………………… 138 گفتار ششم : آدم ربایی ………………………………………………………………………. 139 فصل دوم : تدابیر خاص حمایتی…………………………………………………………. 143 مبحث اول : امكان اعاده به خدمت جانبازان…………………………………………… 143 گفتار اول: استخدام جانبازان………………………………………………………………… 143 گفتار دوم : احقاق حقوق ایثارگران………………………………………………………… 148 الف – مجلس شورای اسلامی……………………………………………………………….. 148 ب – شورای نگهبان……………………………………………………………………………… 149 ج – دیوان عدالت اداری………………………………………………………………………… 150 د – سازمان بازرسی كل كشور…………………………………………………………….. 152 گفتار سوم: سازمانهای حمایتی رزمندگان در جهان………………………………… 159 الف – سازمانهای حمایتی در روسیه……………………………………………………… 160 ب – امكانات كمیته جانبازان آلمان…………………………………………………………. 165 ج – بیمه جانبازان در كره جنوبی…………………………………………………………… 166 د – حمایت از مصدومان جنگی در آمریكا………………………………………………. 167 گفتار چهارم : مقایسه تطبیقی ارائه خدمات به ایثارگران در ایران و سایر کشورها ………………………………………………………………………………………………………….. 169 الف – تسهیلات رفاهی………………………………………………………………………….. 171 ب – حقوق و مزایا……………………………………………………………………………….. 173 ج – امور آموزشی ……………………………………………………………………………… 175 د – بهداشت و درمان…………………………………………………………………………… 176 ﻫ – مسكن…………………………………………………………………………………………… 177 گفتار پنجم: نمونه هایی ازتعاریف واژه معلولین در دیگر کشورها…………….. 178 مبحث دوم: وضعیت معلولین و جانبازان در ایران……………………………….. 183 گفتار اول : لایحه حمایت از اشتغال معلولین و جانبازان…………………………… 185 گفتار دوم : انتظارات برآورده نشده جانبازان و ایثارگران……………………….. 189 گفتار سوم : لایحه جامع خدمات رسانی به ایثارگران ……………………………… 194 مبحث سوم: اقدامات دولت در رسیدگی به خانواده شهدا……………………….. 201 گفتار اول : تاسیس بنیاد……………………………………………………………………….. 201 گفتار دوم : کمک به جانبازان بر حج استحبابی ترجیح دارد………………………. 207 گفتار سوم : جانبازان و حقوق شهروندی………………………………………………. 215 مبحث چهارم : بنیاد شهید و اتخاذ تدابیر پیشگیری………………………………. 220 گفتار اول : اهداف بنیاد شهید………………………………………………………………… 221 گفتار دوم : حمایت خاص در جهت پیشگیری از آسیب پذیری…………………… 225 نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………. 235 منابع و مأخذ……………………………………………………………………………………….. 241
 • طرح های توجیهی|طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی تولیــد حـوله
 • طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی تولیــد حـوله شناسه محصول :52230 موضوع : طرح های توجیهی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 13 تعداد بازدید : 800 حجم فایل: 0.018554688 مگابایت دانلود   موضوع طرح : تولید…

 • مدیریت|پاورپوینت پیوند بین استراتژی های کسب وکار و توسعه و آموزش کارکنان
 • پاورپوینت پیوند بین استراتژی های کسب وکار و توسعه و آموزش کارکنان شناسه محصول :51522 موضوع : مدیریت فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 17 تعداد بازدید : 301 حجم فایل: 0.174804688 مگابایت دانلود عنوان: دانلود پاورپوینت پیوند…

 • علوم اجتماعی|پاورپوینت آموزش درس بیست و دوم کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم ( مبارزه مردم ایران با استعمار )
 • پاورپوینت آموزش درس بیست و دوم کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم ( مبارزه مردم ایران با استعمار ) شناسه محصول :92570 موضوع : علوم اجتماعی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 22 تعداد بازدید : 282 حجم فایل:…

 • معماری|پاورپوینت زندگی به سبک ایرانی در خانه منوچهری کاشان
 • پاورپوینت زندگی به سبک ایرانی در خانه منوچهری کاشان شناسه محصول :86718 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 27 تعداد بازدید : 370 حجم فایل: 1.51171875 مگابایت دانلود پاورپوینت زندگی به سبک ایرانی در خانه…

 • عمران و ساختمان|پاورپوینت اشکالات اجرایی در مهاربندی ساختمانهای فولادی
 • پاورپوینت اشکالات اجرایی در مهاربندی ساختمانهای فولادی شناسه محصول :73067 موضوع : عمران و ساختمان فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 24 تعداد بازدید : 294 حجم فایل: 1.87890625 مگابایت دانلود پاورپوینت اشکالات اجرایی در مهاربندی ساختمانهای فولادی…

 • علوم انسانی|پاورپوینت گوگل پنالتی چیست
 • پاورپوینت گوگل پنالتی چیست شناسه محصول :103468 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 43 تعداد بازدید : 450 حجم فایل: 4227.368164 مگابایت دانلود پاورپوینت گوگل پنالتی چیست   پاورپوینت گوگل پنالتی چیست شامل 43…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *