فقه و حقوق اسلامی|بررسی نقش دولت در زمینه سازی توسعه فن آوری اطلاعاتی با مطالعه موردی ایـران1370-1384

بررسی نقش دولت در زمینه سازی توسعه فن آوری اطلاعاتی با مطالعه موردی ایـران1370-1384 شناسه محصول :55136 موضوع : فقه و حقوق اسلامی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 219 تعداد بازدید : 257 حجم فایل: 0.267578125 مگابایت

دانلود

بررسی نقش دولت در زمینه سازی توسعه فن آوری اطلاعاتی با مطالعه موردی ایـران1370-1384   توسعه فناوری ارتباطات و اطلاعات و نگرش نوین به این توسعه از طریق مكانیسم اینترنت و صفحات وب متغیر‌های جدیدی را در زندگی جاری جامعه ایرانی در طول دهه اخیر پدید آورده كه بر استراتژی برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی دولت جمهوری اسلامی تأثیر گذار شده است. این تغییر و دگرگونی مبتنی بر شیوه‌های ارتباطی و بهره‌جویی از گونه‌های این ارتباط در فضای مجازی با انعكاس نظریات متنوع است. تغییرات مزبور چالش‌های چندی را برای سیاستگزاران اجرایی در جامعه اندیشمند و به نحو طبیعی در ساختار فرهنگی، فنی و شكوفایی اقتصادی فراهم آورده كه با موازین فعلی اقتصاد صنعتی دولت در تقابل واقع شده و بر این قرار بسیاری از متفكرین مسائل اجتماعی سعی در همگرایی این موضوع با فرصتهای حاصله دارند. تغییر در مبانی سنن اطلاعاتی موجبات ظهور روش‌های جدیدی از تبادل نظریات در تكوین توسعه ملی را فراهم آورده كه با توجه به سازگاری نوین طرح‌های ملی در چارچوب فناوری ارتباطات و اطلاعات قابلیت همخوانی دارد. بر این مبنا انطباق این سیاستگزاری با توجه به جامعه ایرانی از منظر دولت جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر فرایند و مفهوم نوینی از توسعه اجتماعی تلقی می‌شود كه در بخش‌های مختلف این پایان نامه   مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. با توجه به حیطه نظارت وگستره قلمرو دولت در جامعه وامكانات مادی ومعنوی كه در اختیار دارد تا چه حد توانسته است بستر علمی وفرهنگی واجتماعی برای ورود كشور به عصر اطلاعات وارتباطات و استفاده از فن آوری اطلاعات  فراهم كند         ثانیاً اقداماتی كه دولت در زمینه توسعه شبكه های رایانهای واینترنتی وتعامل با شهروندان از طریق سیستم های الكترونیكی انجام داده است بصورت كار بردی بررسی شود     ثالثاً امروزه فراگیر شدن استفاده از فن آوری های اطلاعاتی وارتباطاتی نظیر اینترنت وپست الكترونیكی منجر به تشكیل سازمان های نوین شده كه با اشكال سنتی متفاوت است لذا تكنولوژی اطلاعات برای موفقیت در برنامه های توسعه اقتصادی وسیاسی واجتماعی ضرورت دارد بنابر این برای توفیق كشور در عرصه های اطلاعات وتجهیز لوازم آن حیاتی است   فهرست مطالب فصل اول : کلیات تحقیق الف): بیان مسئله و تعریف آن ب)  : بررسی پیشینه و ادبیات تحقیق ج)  : هدف پژوهش د)  : پرسش اصلی پژوهش ه)  : فرضیه های تحقیق و)  : تعاریف نظری و عملیاتی مفاهیم و متغیرها ز)  : روش تحقیق و گردآوری داده ها ح)  : حدود و قلمرو پژوهش ط)  : موانع، مشکلات و محدودیتهای تحقیق ی)  : سازماندهی پژوهش فصل دوم: چهارچوب نظری گفتار اول :  مباحث مفهومی و نظری  توسعه الف : مروری بر مباحث نظری  پیرامون توسعه الف – ۱: نظریات  توسعه ( رهیافت نوسازی ) الف-۲- : نظریات  وابستگی ( رهیافت  رادیکال) ب : مباحث نظری پیرامون دولت ونقش آن در فرایند توسعه ب-۱-: دولت و روند توسعه  در جوامع اروپائی ب-۲-: دولت و روند توسعه  در کشور ای پیرامون گفتار دوم : دیدگاه های مختلف پیرامون  ماهیت  دولت درجهان سوم الف:حمزه علوی و نظریه استقلال نسبی  دولت در جوامع پیرامونی ب  : تیلمان اورس و نظریه دولت پیرامونی ج  :اودانل و نظریه دولت اقتدار گرای دیوان سالار د  :خاورمیانه و الگوی دولت رانتیر گفتار سوم : مباحث نظری ومفهومی اطلاعات وفناوری الف : اطلاعات الف -۱ : ضرورت اطلاعات : الف -۲ : ارزش اطلاعات : الف -۳ : معیار ها ی مفید بودن اطلاعات الف -۴ :سازماندهی اطلاعات: الف -۵ : مشخصات عصر  اطلاعات الف -۶ : عصر اطلاعات عصر دگرگونی ها ب  : فن آوری اطلاعات ب -۱- :اجزاء فن آوری اطلاعات: ب-۱-۱- :کامپیوتر ب-۱-۲- : شبکه های ارتباطی ب-۱-۳- : معلومات خاص ج : وظایف فن آوری اطلاعات ج -۱- : فواید فن آوری اطلاعات گفتار چهارم:مباحث نظری ومفهومی دولت الکترونیک مقدمه: تعاریف و مفاهیم دولت الکترونیک فصل سوم: تاریخچه سیر توسعه اطلاعات در جهان گفتاراول الف :  تاریخچه الف-۱-  : موج اول: عصر کشاورزی الف -۲-  : موج دوم:  عصر صنعت الف -۳- : موج سوم؛ عصر اطلاعات الف -۴- : موج چهارم؛ عصر مجازی گفتار دوم: ارتباطات ونقش آن در توسعه الف :ارتباطات و توسعه ب   :ارتباطات سلطه بخش یا ارتباطات توسعه بخش ب-۱- : ارتباطات توسعه بخش (خوش بینانه) ب-۲- : ارتباطات سلطه بخش (بدبینانه) ب-۳- : اینترنت ب-۳-۱- : کارکردهای اینترنت ب-۳-۲- : خدمات اینترنت ب-۳-۳- : اینترنت و توسعه ب-۳-۳-۱- : توسعه فرهنگی و اینترنت ب-۳-۳-۲- : توسعه اجتماعی و اینترنت ب-۳-۳-۳- : توسعه سیاسی و اینترنت ب-۳-۳-۴- : توسعه اقتصادی و اینترنت گفتار سوم :  توسعه فناوری اطلاعات الف : توسعه فناوری اطلاعات الف-۱- : ابعاد توسعه فناوری اطلاعات الف-۲- : فناوری اطلاعات ومزیتهای جدید الف-۳- : فناوری اطلاعات در سایر کشورها گفتار چهارم :  چالش های اصلی توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات درایران و جهان سوم الف :  چالش های اصلی توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران الف-۱- : چالش های فرهنگی توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات (مدیران و توده مردم) الف-۲- :  چالش نیروی انسانی آموزش، پژوهش و اشتغال الف-۳-  : چالشهای زیر ساختی (مخابراتی، تجاری،حقوقی، امنیتی و غیره) الف-۴- : بازار، تقاضا و سرمایه گذاری ب :  چالش های کشور های  جهان سوم در عصر اطلاعات و ارتباطات فصل چهارم : ایران و فناورى اطلاعات و ارتباطات مقدمه گفتار اول : فناورى اطلاعات و ارتباطات در ایران الف : قانون برنامه چهارم توسعه درباره فناورى اطلاعات در ایران الف -۱- : توسعه ((ICT فناوری ارتباطات و اطلاعات در ایران الف-۱-۱- : محورهای برنامه توسعه ملیICT الف-۱-۲- : محورهای اصلی اهدافICT الف -۲- :  توسعه کاربری فنّاوری اطّلاعات و ارتباطات ایران(تکفایک ) الف-۳- : توسعه کاربری فنّاوری اطّلاعات و ارتباطات ایران(تکفادو ) ب : نقش دولت جمهوری اسلامی ایران در توسعه فن آوری اطلاعات در ایران ب -۱- : وظایف وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات در ایران ب-۲- : مسائل اساسی توسعه فن آوری  اطلاعاتی در ایران ب-۳- : فایده توسعه فن آوری اطلاعاتی برای ایران ب-۴- : نگرش نوین به زیر ساخت‌های توسعه فن آوری اطلاعاتی در ایران ب-۵- : استراتژی‌ دولت جمهوری اسلامی ایران در بنیاد وتوسعه فن آوری اطلاعاتی ب-۶- : چشم انداز توسعه فناوری اطلاعات در ایران گفتار دوم: مدیریت فناوری اطلاعات در ایران الف : مدیریت فناوری اطلاعات در ایران الف-۱- : گروه تشکیلات الف-۲- : گروه بودجه الف-۳- : گروه توسعه مدیریت ، آموزش و بهسازی، بهره وری و نکریم ارباب رجوع گفتار سوم :  انجمن شرکت های انفورماتیک ایران مقدمه الف   : اهداف الف -۱- : همکاری با دولت الف-۲- : همکاری‌های خارجی ب    : ارکان انجمن ب-۱- : اهم فعالیت کمیته‌های انجمن ب-۱-۱- : کمیته نرم‌افزار ب-۱-۲- : کمیته سخت افزار ب -۱-۳- : کمیته اینترنت ب-۱-۴- : کمیته رفاه صنفی ب-۱-۵- : کمیته اطلاع‌رسانی و امور بین‌الملل ب-۱-۶- : پایگاه اطلاع‌رسانی انجمن (Website  ) ب-۱-۷- : کمیته حل اختلاف فصل پنجم :دولت الکترونیک وایران گفتاراول: دولت الکترونیک الف : دولت الکترونیک الف-۱- : موضوعها دولت الکترونیک الف-۲- : اهداف دولت الکترونیک الف-۳- : الزامات دولت الکترونیک الف-۴- : پشنیازهای دولت الکترونیک الف-۵- : ساختار دولت الکترونیک الف-۶- : کاربردها  و رویکردهای دولت الکترونیک ب : جنبه های مختلف  دولت الکترونیک ب-۱- : دولت الکترونیک  از دید  شهروندان ب-۲- : دولت الکترونیکی از دید بخش دادو ستد ب-۳- : دولت الکترونیک از دید دولت ج :مدلهای ارزیابی دولت الکترونیکی ج-۱- :  مدلی برای ارزیابی دولت الکترونیکی در کشورها ج-۲- : مدلهای پیاده سازی دولت الکترونیک ج-۳- : مدلهای سازمان ملل، لاینه و لی و گــــروه گارتن برای پیاده سازی دولت الکترونیکی د-: مراحل پیاده سازی دولت الکترونیکی د-۱- : پیاده‌سازی موفق دولت الکترونیک گفتار دوم ه : معایب و چالش های استقرار دولت الکترو نیکی گفتار دوم الف : دولت الکترونیک در ایران الف-۱- :  چشم انداز دولت الکترونیکی درایران الف-۲- :  نیاز های کشور درزمینه پیاده سازی دولت الکترونیکی در ایران الف-۳- : اهداف دولت الکترونیکی درایران الف-۴-:راهبردهای پیاده سازی دولت الکترونیکی درایران گفتار سوم:تحقق دولت الکترونیکی در ایران الف :اتوماسیون فعالیتهای اختصاصی ب :اتوماسیون فعالیتهای عمومی ج : فراگیرنمودن بهره‌گیری از شماره ملی و کد پستی د : سازکارهای هدایت و هماهنگی در اجرای مصوبه ه : آموزش کارکنان دولت در زمینه فنآوری اطلاعات فصل ششم:تجارت الکترونیک،بانکداری الکترونیک و نشرالکترونیک گفتاراول : تجارت الکترونیکی الف : تجارت الکترونیکی چیست الف-۱- : قدمت تجارت الکترونیکی الف-۲- : تجارت الکترونیکی در جهان امروز ب :مزایای استفاده از تجارت الکترونیکی ب-۱- : بستر مناسب اطلاعاتی و ارتباطی ب-۲- : حذف نسبی واسطه ها ب-۳- : افزایش قدرت خریداران و پیدایش بازارهای جدید برای تولید کنندگان ب-۴- : سفارشی کردن محصولات و خدمات پشتیبانی قوی ب-۵- : پیدایش مؤسسات اقتصادی نوپا و رقابت سراسری گفتار دوم : الف: مدل‌های گوناگون تجارت الکترونیکی الف-۱- : مدل B2B الف-۲- : مدل‌های B2C وC2B الف-۳- : مدل C2C الف-۴- : مدل‌های در ارتباط با دولت ب :منظرهای  تجارت الکترونیکی ب-۱- : حجم مبادلات الکترونیکی و سرعت گسترش آن ب-۲- : گریزناپذیر بودن تجارت الکترونیکی ب-۳-: تجریه کشورها در زمینه سیاست تجارت الکترونیکی ب-۳-۱- : اتحادیه اروپایی ب-۳-۲- : کشورهای آسه آن ج : توجیه اقتصادی راه اندازی تجارت الکترونیکی در کشور ج-۱- : منافع ج-۲- : هزینه‌ها د : موانع و چالشها راه اندازی تجارت الکترونیکی در کشور ه : رویکرد دولت جمهوری اسلامی ایران تجارت الکترونیکی گفتار سوم : الف : بانکدای‌ الکترونیک ب   : بانکداری‌ الکترونیک‌ در ایران‌ ب-۱- : لزوم‌ ایجاد اتوماسیون‌ بانکی‌ در ایران ب-۲- : اهداف‌ اتوماسیون‌ بانکی‌ در ایران ب-۳- : اتوماسیون‌ جامع‌ بانکی‌ در ایران‌ ج   :مرکز شتاب ج-۱- : وظایف‌ سیستم‌ شتاب ج-۲- : شکل‌گیری‌ شبکه‌ شتاب‌ از آغاز تا امروز ج-۳- : مزایای‌ شبکه‌ شتاب ج-۴- : شتاب‌ از زبان‌ آمار د    :   نشر الکترونیکی نتیجه گیری پیشنهادات و توصیه های پایان نامه منا بع وماخذ
 • علوم انسانی|پاورپوینت دریاچه داده چیست
 • پاورپوینت دریاچه داده چیست شناسه محصول :103821 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 22 تعداد بازدید : 956 حجم فایل: 4.21 مگابایت دانلود پاورپوینت دریاچه داده چیستپاورپوینت دریاچه داده چیست شامل 22 اسلاید زیبا…

 • کشاورزی|پاورپوینت زراعت غلات علوفه اي
 • پاورپوینت زراعت غلات علوفه اي شناسه محصول :96290 موضوع : کشاورزی فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 19 تعداد بازدید : 294 حجم فایل: 1180.300781 مگابایت دانلود عنوان: پاورپوینت زراعت غلات علوفه اي   فرمت فایل: ppt تعداد…

 • مدیریت|ترجمه مقاله افزایش حاکمیت شرکتی از طریق XBRL : درک تهیه کنندگان از انتظار سازگاری
 • ترجمه مقاله افزایش حاکمیت شرکتی از طریق XBRL : درک تهیه کنندگان از انتظار سازگاری شناسه محصول :89188 موضوع : مدیریت فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 17 تعداد بازدید : 256 حجم فایل: 0.724609375 مگابایت دانلود ترجمه…

 • علوم انسانی|دانلود پرسشنامه نیازهای صمیمیت زناشویی((MINQ باگاروزی(2001)
 • دانلود پرسشنامه نیازهای صمیمیت زناشویی((MINQ باگاروزی(2001) شناسه محصول :69681 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 7 تعداد بازدید : 240 حجم فایل: 0.029296875 مگابایت دانلود دانلود پرسشنامه نیازهای صمیمیت زناشویی((MINQ باگاروزی(2001) پرسشنامه دارای44 سوال…

 • روان شناسی|درمان شناختی اختلالات اعتیادی
 • درمان شناختی اختلالات اعتیادی شناسه محصول :72210 موضوع : روان شناسی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 50 تعداد بازدید : 656 حجم فایل: 0.142578125 مگابایت دانلود مقدمه  "رفتار درمانی شناختی"به شما کمک می کند تا به گونه…

 • روان شناسی|پاورپوینت تحلیل و بررسی نشانه شناسي
 • پاورپوینت تحلیل و بررسی نشانه شناسي شناسه محصول :101134 موضوع : روان شناسی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 137 تعداد بازدید : 226 حجم فایل: 225.0429688 مگابایت دانلود پاورپوینت تحلیل و بررسی نشانه شناسي   فهرست مطالب…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *