فقه و حقوق اسلامی|بررسی روند ثبت الکترونیکی اسناد در دفاتر اسناد رسمی ایران و کشورهای منتخب

بررسی روند ثبت الکترونیکی اسناد در دفاتر اسناد رسمی ایران و کشورهای منتخب شناسه محصول :55734 موضوع : فقه و حقوق اسلامی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 142 تعداد بازدید : 379 حجم فایل: 3.328125 مگابایت

دانلود

بررسی روند ثبت الکترونیکی اسناد در دفاتر اسناد رسمی ایران و کشورهای منتخب این پایانامه دارای 142صفحه و در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته:کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین الملل چکیده: امروزه درعصرالکترونیکی شدن امورفضای سنتی درسیستم ثبت اسنادواملاک نه تنها پاسخگوی نیاز امروزنیست بلکه درجریان سریع تبادل اطلاعات امری ناگزیراست .بنابراین درراستای اجرای تکالیف برنامه پنجم توسعه وقانون سلامت نظام اداری درموردالکترونیکی نمودن فرآیندهای ثبتی تحولات مهمی درکشورونیزدرحوزه ثبت اسنادواملاک کشورصورت گرفته است . نقش کلیدی وسرنوشت سازی که دفاتراسنادرسمی درروندثبت الکترونیکی اسنادایفا می نمایندقابل توجه بوده ونیازاست تاباورودبه دنیای آنان ازمنظرنظرایشان به موضوع نگریست وبازورقی کوچک والبته همتی بلنددردریای این علم که مملوازامواج گردیده پاروزدوبانگاهی موشکافانه مسائل ومشکلات فنی وحقوقی فراروی این طرح بزرگ ملی رابرشمرد.باتوجه به اینکه تنظیم دقیق اسنادنقش حساسی درجلوگیری ازنزاعهای بی موردوکاهش مراجعات مردم به مرا جع دادگستری داشته ومسولیت سنگینی که سردفتربه عنوان کاتب بالعدل دراین زمینه داردمضاف براین رشدفراگیر علم وتکنولوژی تاب وتوانوکارآئی سنتی ثبت رسمی اسنادرابه حداقل ممکن رسانده است ودرحال حاضردفاتراسنادرسمی مکلف به تنظیم الکترونیکی می باشندلذابرآن شدیم تاثبت الکترونیکی اسنادوفرآیندی که این شیوه ثبت بایدطی نمایدراموردتحقیق وپژوهش قراردهیم.روندثبت الکترونیکی اسنادعلیرغم مزایای بسیارچالش هایی رانیز دربرداشته است .شیوه نوین ثبت اسناد(ثبت آنی )سال هاست که درکشورهای دیگرمورداستفاده قرارگرفته است .  کلیدواژه:  ثبت الکترونیکی‚ دفتراسنادرسمی‚ سازمان ثبت اسنادواملاک ‚ثبت آنی‚ دولت الکترونک  مقدمه: الف ) بیان موضوع   ذهن پویای بشرهمواره درحال خلاقیت ونوآوری است وهمین موهبت خدادادی زمینه سازرشدوشکوفائی اشرف مخلوقات می باشد.انسانهادربسترزمان می کوشندتابابه کارگیری قدرت اندیشه وتوان علمی خودسریعترین وآسانترین راه راجهت دست یابی به اهدافشان ورفع امورجاری خویش برگزینندوصدالبتهبه حکم عقل ازضرورت حصول اطمینان وبالابودن ضریب آن درانتخاب راه سهل وسریع غافل نبوده اند. باتوجه به اینکه بهره گیری از فناوری جدیداطلاعات وارتباطات درثبت اسناداجتناب ناپذیراست.لذاجهت عقب نماندن از غافله تمدن ورکودبایدهمگام بانغمه دل انگیزتغییروتحول تکنولوژی رادرچنگ گرفته وباشیوه ای نوین دراین میدان خدمت رسانی کردامری خطیروسرنوشت سازکه ازچشمان تیزبین مسولین ومتولیان دلسوزایران اسلامی پنهان نمانده وموردعنایت قانونگذارقرارگرفت . ب ) سؤالات تحقیق نگارنده در پژوهش حاضرمی کوشد ضمن بررسی روندثبت الکترونیکی اسناد در دفاتر اسناد رسمی و تبیین مولفه های مرتبط باآن به پرسشهای زیرپاسخ دهد: 1-  تفاوت بنیادین ثبت نوین باثبت سنتی درچیست ؟ 2-آیاقوانین مرتبط باثبت جوابگوی نیازهای مرتبط باثبت آنی می باشد؟ 3-آیادرتنظیم قوانین مرتبط باثبت الکترونیکی قانون کشورهای پیشگام دراین زمینه مورداقتباس قرارگرفته است؟ 4-روش جدیدثبت تاچه اندازه امنیت سرعت ارزانی وآرامش موردنظررافراهم نموده است؟ 5-چه راهکارهایی جهت ارتقادانش فنی وبالابردن کارآیی سردفتران وجوددارد؟ 6-آثارحقوقی اسنادالکترونیکی چیست  وازچه درجه اعتباربرخوردارند؟ ج ) فرضیه های تحقیق 1- شیوه نوین ثبت (ثبت آنی ) درگسترش فلسفه تجارت الکترونیکی موفق بوده است .ضروری است که این فرآیندبامجهزترین وسایل الکترونیکی انجام پذیرد.بنابراین نیاز است که سامانه ثبت الکترونیکی اززیرساخت های قوی تری برخوردارباشد. 2- این شیوه ثبت امنیت قضائی کشوررابالامی برد. 3-کشورهایی که اززیرساخت های قوی درایجاد شبکه اینترنت برخورداربوده انددررسیدن به اهداف شیوه نوین ثبت موفق تربوده اند. د )پیشینه پژوهش موضوع تحقیق حاضر تاکنون بطورمستقل وجامع موردبررسی قرارنگرفته است لیکن مفاهیمی چون امضا الکترونیکی تجارت الکترونیکی ثبت الکترونیکی موضوع اصلی نوشته های برخی ازنویسندگان قرارداشته وبخشی رابه اختصاربه ثبت الکترونیکی اختصاص داده واشاره ای گذرابه رونداین شیوه ثبت داشته اند. ه)روش پژوهش تجربه کشورمان درخصوص ثبت الکترونیکی محدوداست.مطالب موردنیاز این پژوهش بابهره گیری توام روشهای کتابخانه ای ومیدانی بااستفاده ازمقاله هائی که برخی اساتیدصاحب نظروحقوقدان ودانشجویان پژوهش گرمنتشرنموده اندونیزآثاری که دراین زمینه توسط مرکز انتشارات اتاق بازرگانی وکانون سردفتران ودفتریاران وسازمان ثبت اسنادواملاک انتشاریافته ونیزبامراجعه مستقیم به دفاتراسنادرسمی حوزه های مختلف ثبتی ومشاهده مستقیم ثبت الکترونیکی ومصاحبه بامسولین وکاربران دفترخانه تهیه گردیده است دراین راستا بابرخی ازمسولین کانون مرکزی سردفتران ودفتریاران که نقش حساسی دربرنامه ریزی ومهیانمودن بسترمناست اجرای طرح ملی ثبت آنی داشته اندونیزمسولین سازمان ثبت اسنادواملاک مصاحبه بعمل آمد . و) ارزش پژوهش درپژوهش حاضرگام به گام مراحل تولدیک سندالکترونیکی تشریح گردیده است وضمن مشاهده عینی ونزدیک ثبت نوین شابع تربن مسائل ومشکلاتفنی وحقوقی آن بررسی وموردبحث قرارگرفتهاستدرحالیکه قبلابااین رویکردواین وسعت به موضوع پرداخته نشده است .این تحقیق درحوزه تخصصی یکی ازرشته های سرنوشت ساز واقتصادی حقوق که همان حقوق ثبت می باشدصورت گرفته وضمن تبیین مفاهیم سنتی آن اصطلاحات وتعاریف وواژه های جدیدمرتبط باشیوه جدیدثبت راارئه نموده است ومی تواندبه دیگرپژوهش گران که دراین زمینه فعالیت دار ندکمک کند. ز) ساختارپژوهش: یافته های تحقیق حاضردر دو بخش تشریح گردیده است.دربخش اول کلیات ‚ مفاهیم وتاریخچه درخصوص ثبت اسنادارائه گردیده است ودربخش دوم به بررسی روندثبت الکترونیکی اسناد پرداخته شده است. بخش اول مشتمل برسه فصل می باشدکه درفصل اول کلیات ‚فصل دوم تاریخچه وفصل سوم مفاهیم مطرح گردیده است . فصل اول ازبخش نخست دریک مبحث ودوگفتارکلیاتی درخصوص مکتوب نمودن تعهدات رادرخودجای داده است.گفتاراول ازنخستین مبحث فصل اول بخش یک به نص صریح قرآن درتأکید بر نوشتن دین دردوبندمجزا پرداخته است که درهربندآن بطورجداگانه تفسیرآیه شریف قرآن درموردثبت تعهدات  تشریح گردیده است .دردومین گفتار ازنخستین مبحث فصل اول بخش یک سخنان معصومین (س) در دو بند جداگانه نقل گردیده است . دومین فصل ازبخش نخست مشتمل بردومبحث می باشد. درمبحث اول مقدمه ودرمبحث دوم تاریخچه ثبت اسناد در ایران ذکر شده است . دومین مبحث فصل دوم بخش اول، دارای چهارگفتار است که به ترتیب تاریخجه ثبت اسناد در ایران را از قبل از میلاد، عهد هخامنشیان ، ساسانیان و پس از ساسانیان شرح داده است .چهارمین گفتار مبحث دوم فصل دوم بخش نخست در چهار بند‚ تاریخچه ثبت اسناد در دوران های اسلامی ، عصر مغول زمان مشروطه وبعد از تاریخ مشروطه تا عصر حاضر را بیان نموده است . سومین فصل از این بخش درشانزده مبحث به شرح مفاهیم مقدماتی پیرامون ثبت اسناد پرداخته است .درمبحث اول ،واژه سند در دو گفتارمجزا تعریف گردیده است که درگفتار اول تعریف لغوی این واژ ه و در گفتار دوم در یک بند وسه قسمت مجزا تعریف های به کار رفته در قانون ، یعنی قانون مدنی، قانون تجارت وقانون ثبت درخصوص واژه سند ارائه گردیده است  مبحث دوم از فصل سوم بخش نخست ، درسه گفتارانواع سند را شرح داده است . درگفتار اول سند رسمی تعریف  گردیده و ویژگی این نوع  سند ، انواع آن واسناد درحکم اسناد رسمی  نیز در سه بند مطرح شده است .گفتار دوم از این فصل، سند عادی  وگفتار سوم مدرک الکترونیکی را توضیح می دهد .در گفتار چهارم از مبحث دوم فصل سوم بخش یک ‚ سند الکترونیکی عنوان گردیده است .در این گفتار ،در یک بند وسه قسمت انواع سند الکترونیکی که شامل سند رسمی الکترونیکی، سند عادی الکترونیکی وسند تجاری الکترونیکی می باشد  ، مطرح شده است . مفاهیم نوشته ،ثبت الکترونیکی  ،داده پیام تمامیت سند ،دفتر اسناد رسمی ، سر دفتر ومفهوم کاداستر درمباحث سوم تا نهم این فصل شرح گردیده است .مبحث دهم از فصل سوم بخش نخست امضاء الکترونیکی را در شش گفتار بیان نموده است .درگفتار اول مفهوم امضاء تعریف گردیده و در بندی مجزا در این گفتار، در چهارقسمت مفهوم امضاء الکترونیکی را بنا به تعریف آنسیترال ،شورای اروپا ، قانون مدنی فرانسه وقانون تجارت الکترونیک ایران ارائه شده است . درگفتار دوم ارزش اثباتی امضای الکترونیکی ودرگفتار سوم از این فصل تعارض دلایل امضای الکترونیکی با سایر دلایل مطرح شده است .در گفتار چهارم از مبحث دهم فصل سوم بخش اول تحقیق پیش رو انواع امضاء الکترونیکی در دو بند ، بند اول امضاء الکترونیکی مطمئن و در بند دوم آن ، امضاء الکترونیکی دیجیتال تعریف شده است .گفتار پنجم گواهی امضاء الکترونیکی وگفتار ششم مراجع صدور گواهی امضاء الکترونیکی را بیان نموده است . مفاهیم استعلام، املاک ثبت شده ،املاک جاری ، بازداشت املاک ،اعتبار اسناد مالکیت وحقوق ثبت در مباحث یازدهم تا شانزدهم فصل سوم بخش نخست گنجانیده شده که مطا لب پایانی این بخش نیز می باشند. همانگونه که قبلأ اشاره گردید بخش دوم تحقیق حاضربه بررسی روند ثبت الکترونیکی اسناد می پردازد.این بخش چهار فصل را درخود جای داده است که به شرح زیر ارائه می گردد. فصل اول بخش دوم ،طی دو مبحث به شرح دولت الکترونیک می پردازد .در مبحث اول در دوگفتار مطالبی مطرح می گردد.درگفتار اول ویژگی دولت الکترونیک و در گفتار دوم دستاوردهای دولت الکترونیک بیان می شود.مبحث دوم نیز در دو گفتار به شرح  ثبت الکترونیکی می پردازد .درگفتار اول تعریف هایی که درمورد ثبت الکترونیکی ارائه گردیده در دو بند تحت عناوین دکترین وقانون دفاتر اسناد رسمی ایالات متحده آمریکا عنوان می گردد و در گفتار دوم به ماهیت ثبت الکترونیکی می پردازد. درفصل دوم از بخش دوم نهادهای رسمی ثبت اسناد معرفی شده است .این فصل مشتمل بر سه مبحث می باشد.مبحث اول در دوگفتار به بررسی ثبت الکترونیکی وتحولات آن در سازمان ثبت اسناد واملاک پرداخته واین تحولات را در دو بند مطرح نموده است . در بند اول که راه اندازی سامانه مدیریت کشوری املاک وکاداستر را در بر دارد در شش قسمت به بررسی مفهوم ، تاریخچه ،اجرا ونقشی که کاداستر در ثبت مالکیت واجرای وظائف سازمان ثبت دارد ومزایای سیستم کاداسترمی پردازد.در بند دوم  تعیین تکلیف اراضی وساختمان های فاقد سند رسمی بررسی می شود.در بند دوم اجرای دستور العمل حذف اوراق بها دار وامکان فروش اوراق به صورت الکترونیکی واز طریق سامانه بیان می گردد.   مبحث دوم از فصل دوم بخش دوم پژوهش پیش رو به بررسی دفاتر اسناد رسمی می پردازد مبحث فوق الذکرطی سه گفتار به ترتیب با طرح مقدمه ای سابقه ثبت الکترونیکی و اجرای تکالیفی که به موجب قانون برنامه پنجم توسعه وقانون ارتقاءسلامت اداری ومبارزه با فساد بر عهده دفاتر اسناد قرار داده شده است راتشریح می نماید.  تکالیف قانونی دفاتر اسناد رسمی مذکوردرگفتار سوم این مبحث در چهار بندو در قالب چند طرح ارائه گردیده است. دربند اول طرح های حوزه زیر ساخت بیان شده است . بند دوم در سه قسمت  طرح های حوزه املاک مطرح می نماید .درقسمت الف از بند دوم، حوزه املاک ، با عناوین استعلام الکترونیکی ودستاوردهای اجرای طرح استعلام الکترونیکی بررسی می گردد.قسمت ب از بند دوم ارسال الکترونیکی خلاصه معامله و قسمت ج این بند در خصوص سامانه بازداشت ورفع بازداشت می باشد.بند سوم از گفتار سوم دومین مبحث فصل دوم بخش دوم تحقیق ،طرح های حوزه امور اسناد را عنوان نموده است وطرح های حوزه های مستقل ،امور اداری ، مالی وعمومی دربند چهارم ذکر شده است . مبحث سوم فصل دوم بخش دوم، ثبت آنی درنهادهای رسمی ثبت اسنادرا شرح داده است.    در سومین فصل از بخش دوم ، در دو مبحث مجزا، مزایا وچالش های ثبت آنی مطرح گردیده است . مبحث اول این فصل طی دو گفتار با عناوین ویژگی های کار کردی ثبت الکترونیکی ومحتوای نرم افزارهای ثبت آنی مزایای ثبت آنی را بر شمرده است .    درحالیکه درمبحث دوم آن در چهار گفتار چالش های پیش روی ثبت آنی را بیان نموده است .گفتار اول چالش های توسعه سامانه اطلاعاتی ثبت آنی ، گفتار دوم ،چالش های زیر ساخت ارتباطی و گفتار سوم ،به چالش های مربوط به امنیت سامانه می پردازد.گفتار چهارم  چالش های فنی وساختاری سامانه ثبت الکترونیکی را در دو بند شرح داده است .    بند اول که در مورد اشکالات ساختاری وشکلی است در شش قسمت عنوان گردیده که شامل این اشکالات می باشد : عدم رعایت یکپارچگی ساختار برنامه ،ریز بودن فونت برنامه ،عدم انطباق عبارات ومفاهیم با قوانین وجایگزینی اشتباه عبارات  .بند دوم گفتار چهارم ، اشکالات فنی سامانه ثبت الکترونیکی ( ثبت آنی ) را برشمرده است.     آخرین فصل بخش دوم پژوهش حاضر،در چهار مبحث، جرائم ومجازات های ثبت اسناد را بیان نموده است. دراولین مبحث تخلفات ثبتی در دوگفتار شرح گردیده است .درگفتار اول ثبت سندی که مفاد آن مخالفت صریح با قوانین موضوعه مملکتی دارد به عنوان تخلف ثبتی مطرح گردیده ودرگفتار دوم درچهار بند، ثبت سند قبل از احراز هویت متعاملین را ذکرکرده است .در دومین مبحث که مشتمل بر دو گفتار است ،جرائم مربوط به ثبت املاک بیان شده است .     درگفتار اول جرائمی که دارای عنوان مجرمانه خاص هستند دردو بند معامله معارض ودادن تصدیقات خلاف واقع عنوان گردیده و در گفتار دوم جرائمی راکه قانونگذار درحکم جرائم دیگر قرار داده است در دو بند تحت عناوین جرائم در حکم کلاهبرداری وجرائم دارای مجازات های دیگربیان شده است .    مبحث سوم در خصوص جرائم مربوط به ثبت اسناد است .این مبحث مشتمل بر دو گفتار است . در گفتار اول در دو بند جعل اسناد را توضیح داده است .بند اول به تعریف لغوی ونیز تعریف قانونی جعل می پردازد و بند دوم انواع جعل را که شامل جعل مادی ،جعل معنوی و        جعل الکترونیکی است مطرح می نماید.گفتار دوم به چند توصیه به منظور جلوگیری از جعل پرداخته که آن را درقالب دو بند با عناوین جعل عقود ناقله و جعل سند وکالت مطرح نموده است .آخرین مبحث فصل چهارم بخش دوم تحقیق ، در موردهیأت رسیدگی به تخلفات دفاتر اسناد رسمی است.  در قسمت پایانی تحقیق به نتیجه گیری وپیشنهادها ، منابع ومآخذ وچکیده انگلیسی نیز اشاره گردیده است .   فهرست مطالب:  چکیده فارسی: ‌ك مقدمه: 1 الف ) بیان موضوع. 1 ب ) سؤالات تحقیق. 4 ج ) فرضیه های تحقیق. 4 د )پیشینه پژوهش… 5 ه)روش پژوهش… 5 و) ارزش پژوهش… 6 ز) ساختارپژوهش: 6 بخش اول. 12 کلیات، تاریخچه، مفاهیم. 12 فصل اول:کلیات.. 13 مبحث اول:تأکیدبه مسلمین درمکتوب نمودن تعهدات.. 13 گفتار اول:نص قرآن. 13 بنداول:تفسیر المیزان . 13 بنددوم :تفسیر تسنیم. 15 مبحث دوم :گفتارمعصومین. 16 بنداول:درحدیث آمده است.. 16 بنددوم: امام صادق (ع ) 16 فصل دوم :تاریخچه. 17 مبحث اول:مقدمه. 17 مبحث دوم:تاریخچه ثبت اسناددرایران. 17 گفتاراول :قبل ازمیلاد 17 گفتاردوم :عهدهخامنشیان. 18 گفتارسوم :عهدساسانیان. 19 گفتارچهارم:پس ازساسانیان. 20 بنداول:دوره اسلامی. 20 بنددوم:عصرمغول. 20 بندسوم:تادوران مشروطه. 21 بندچهارم :بعدازتاریخ مشروطه تاکنون. 23 فصل سوم : مفاهیم. 26 مبحث اول :تعریف سند. 26 گفتاراول:تعریف لغوی واژه سند. 26 گفتاردوم:تعریف اختصاصی واژه سند. 26 بنداول: تعریف های به کاررفته درقانون. 26 الف) سندازدیدگاه قانون مدنی ایران: 26 ب)سندازدیدگاه قانون تجارت: 27 ج )  سندازدیدگاه قانون ثبت: 27 مبحث دوم : انواع سند. 27 گفتار اول :سندرسمی. 28 بند اول : ویژگی سندرسمی: 28 بنددوم : انواع اسنادرسمی. 28 بندسوم: اسناد درحکم اسنادرسمی. 29 گفتاردوم : سندعادی. 30 گفتار سوم : مدرک الکترونیکی. 31 گفتار چهارم :  سندالکترونیکی. 31 بنداول : انواع اسنادالکترونیکی. 31 الف )  اسنادرسمی الکترونیکی. 31 ب )  اسنادعادی الکترونیکی. 32 ج )  اسنادتجاری الکترونیکی. 32 مبحث سوم : نوشته. 32 مبحث چهارم : ثبت الکترونیکی. 33 مبحث پنجم : داده پیام. 33 مبحث ششم :تمامیت سند((integrity. 33 مبحث هفتم : دفتراسنادرسمی. 33 مبحث هشتم : سردفتر 34 مبحث نهم : کاداستر 34 مبحث دهم : امضاءالکترونیک E.Sign. 34 گفتار اول : مفهوم امضاء: 35 بنداول :  مفهوم امضاءالکترونیک.. 36 الف ) امضای الکترونیکی بنا به تعریف آنسیترال. 37 ب ) مفهوم امضای الکترونیکی طبق تعریف شورای اروپا 37 ج )امضای الکترونیکی درقانون مدنی فرانسه. 37 د ) مفهوم امضای الکترونیک درقانون تجارت الکترونیک ایران. 38 گفتاردوم : ارزش اثباتی امضای الکترونیکی. 39 گفتارسوم : تعارض دلایل  امضای الکترونی باسایردلایل. 39 گفتارچهارم : انواع امضای الکترونیکی. 40 بنداول : امضاء الکترونیکی مطمئن. 42 بنددوم : امضاء دیجیتال. 42 گفتارپنجم :گواهی امضاءالکترونیکی(مستندسازی امضای الکترونیکی) 43 گفتار ششم : مراجع صدورگواهی امضاءالکترونیکی وساختارآن. 44 مبحث یازدهم :استعلام. 44 مبحث دوازدهم : املاک ثبت شده 44 مبحث سیزدهم : املاک جاری. 45 مبحث چهاردهم : بازداشت املاک.. 45 مبحث پانزدهم : اعتبار اسنادمالکیت.. 45 مبحث شانزدهم : حقوق ثبت.. 45 بخش دوم : 47 بررسی روند ثبت الکترونیکی اسناد 47 فصل اول:دولت الکترونیک.. 48 مبحث اول:طرح مطلب.. 48 گفتاراول : ویِژگی دولت الکترونیک.. 50 گفتاردوم : دست آوردهای دولت الکترونیک.. 52 مبحث دوم : ثبت الکترونیکی. 53 گفتار اول :‌تعریف ثبت الکترونیکی. 53 بند اول دکترین : 53 بنددوم: قانون دفاتراسنادرسمی ایالات متحده آمریکا 54 گفتاردوم ماهیت ثبت الکترونیکی : 54 فصل دوم :نهادهای رسمی ثبت اسناد 55 مبحث اول :سازمان ثبت اسنادواملاک کشور 55 گفتار اول :ثبت الکترونیکی اسناددرسازمان ثبت اسنادواملاک.. 56 گفتار دوم :تحولات ثبت الکترونیکی. 60 بند اول :راه اندازی سامانه مدیریت کشوری املاک.. 60 الف )مدیریت تحت وب املاک وکاداستر: 60 الف -1)معنی کاداستر و عبارت جایگزین آن در زبان فارسی: 60 الف -2) تاریخچه کاداستر: 61 . الف-3) اجرای کاداستر بر امور زیر موثر است: 62 الف-4) نقش کاداستردرتثبیت مالکیت وبهبودامنیت حقوقی: 63 الف-5) نقش کادستردرتسهیل اجرای وظائف سازمان ثبت: 63 الف-6) مزایای سیستم کاداستر: 64 ب ) :تعین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی. 64 بنددوم :اجرای دستورالعمل حذف اوراق بها دار وامکان فروش اوراق به صورت الکترونیکی ازطریق سامانه  64 مبحث دوم : دفاتراسنادرسمی.. 65 گفتار اول : طرح مطلب.. 65 گفتار دوم :سابقه ثبت الکترونیکی دردفاتراسناد رسمی. 68 گفتارسوم : اجرای تکالیف قانونی دردفاتر اسنادرسمی. 70 بند اول : طرح های حوزه زیرساخت.. 70 طراحی حوزه زیرساخت  ‚تولیدوتامین زیرساخت های نرم افزاری ‚سخت افزاری‚ارتباطی‚امنیتی وصدورگواهی امضای الکترونیکی رادربرمی گیرد. 70 بند دوم : طرح های حوزه اموراملاک.. 70 الف)بررسی حوزه اموراملاک: 70 الف-1) سامانه استعلام الکترونیکی. 71 الف -2)دستاوردهای اجرای طرح استعلام الکترونیکی: 72 ب )ارسال الکترونیکی خلاصه معامله: 72 ج)سامانه بازداشت ورفع بازداشت: 73 بند سوم :طرح های حوزه اموراسناد 73 بندچهارم : طرح های حوزه های مستقل‚اموراداری ‚مالی وعمومی. 73 مبحث سوم : ثبت الکترونیکی درنهادهای رسمی ثبت اسناد 73 فصل سوم : مزایا وچالش های ثبت الکترونیکی اسناد 77 مبحث اول : مزایا ی ثبت آ نی.. 77 گفتاراول :ویژگی های کارکردی ثبت آنی. 77 گفتار دوم : محتوای نرم افزارهای ثبت آنی. 78 مبحث دوم : چالش های ثبت آنی. 83 گفتار اول : چالش های توسعه سامانه اطلاعاتی ثبت آنی. 84 گفتار دوم :چالش های زیرساخت ارتباطی. 87 گفتارسوم : چالش های  مربوط به امنیت سامانه. 88 گفتار چهارم : چالش های فنی وساختاری سامانه. 88 بند اول :  اشکالات ساختاری وشکلی. 88 الف )عدم رعایت یکپارچگی ساختار برنامه. 89 ب) ریزبودن فونت برنامه : 89 ج)عدم انطباق عبارات ومفاهیم با قوانین. 89 د) جایگزینی عبارت.. 89 بند دوم : اشکالات فنی سامانه. 90 فصل چهارم :جرائم ومجازات های مرتبط با ثبت اسناد 93 مبحث اول : تخلفات ثبتی : 93 گفتار اول : ثبت سندی که مفادآن مخالفت صریح باقوانین موضوعه مملکتی دارد. 94 گفتار دوم :ثبت سندقبل ازاحرازهویت متعاملین. 94 مبحث دوم :جرائم مربوط به ثبت املاک.. 95 گفتار اول : جرائمی که دارای عنوان مجرمانه خاص هستند. 95 بند اول :معامله معارض… 95 بند دوم :دادن تصدیقات خلاف واقع. 95 گفتار دوم :جرائمی که قانونگذار آنها رادرحکم جرائم دیگرقرارداده است.. 96 بند اول : جرائم درحکم کلاهبرداری. 96 بند دوم : جرائم دارای مجازات جرم دیگر 97 مبحث سوم :جرائم مربوط به ثبت اسناد 97 گفتار اول :جعل. 99 بند اول : تعریف جعل. 99 الف )- تعریف لغوی جعل. 99 ب )- تعریعف قانونی جعل. 99 بند دوم :انواع جعل. 100 الف )-جعل مادی. 100 ب )- جعل معنوی یامفادی. 100 ج)-جعل الکترونیکی. 101 گفتار دوم :چندتوصیه به منظورجلوگیری ازجعل 103 بند اول :جعل عقود ناقله. 103 بند دوم :جعل سند وکالت.. 103 مبحث چهارم : هیات رسیدگی به تخلفات دفاتر 105 نتیجه گیری وپیشنهاد 106 نتیجه گیری. 107 پیشنهاد : 113 منابع : 114 ضمائم : 117 فصل ششم. 118 فصل هفتم. 119 مراحل تنظیم سند. 119 مراحل تنظیم سند. 119 الف)طرح موضوع. 119 منابع : 125     عنوان:بررسی روند ثبت الکترونیکی اسناد در دفاتر اسناد رسمی ایران و کشورهای منتخب فرمت:word تعدادصفحات:142 صفحه
 • جزوات دانشگاهی|مالکیت دراسلام
 • مالکیت دراسلام شناسه محصول :60228 موضوع : جزوات دانشگاهی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 28 تعداد بازدید : 772 حجم فایل: 0.034179688 مگابایت دانلود مالکیت دراسلام مالکیت دراسلام اقتصاد اسلامی نه بر پایهء آزادی بی‌حد مالكیت فردی…

 • عمران و ساختمان|طراحی و ساخت سردخانه ها
 • طراحی و ساخت سردخانه ها شناسه محصول :86585 موضوع : عمران و ساختمان فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 130 تعداد بازدید : 2069 حجم فایل: 1.212890625 مگابایت دانلود تحقیق با موضوع طراحی و ساخت سردخانه ها در…

 • شهرسازی|پاورپوینت اصول طراحی فضاهای شهری ایران
 • پاورپوینت اصول طراحی فضاهای شهری ایران شناسه محصول :85102 موضوع : شهرسازی فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 65 تعداد بازدید : 351 حجم فایل: 16.22167969 مگابایت دانلود پاورپوینت اصول طراحی فضاهای شهری ایران ،در حجم 65 اسلاید…

 • علوم انسانی|مبانی نظری و پیشینه تحقیق ملاك های همسر گزینی
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق ملاك های همسر گزینی شناسه محصول :87034 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 36 تعداد بازدید : 186 حجم فایل: 0.041992188 مگابایت دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق ملاك…

 • معماری|مطالعات طرح و نمونه های تطبیقی هتل مدرسه مجتمع های مسکونی و بیمارستان در معماری
 • مطالعات طرح و نمونه های تطبیقی هتل مدرسه مجتمع های مسکونی و بیمارستان در معماری شناسه محصول :85467 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 185 تعداد بازدید : 176 حجم فایل: 38.92089844 مگابایت دانلود دانلود…

 • مکانیک|مقایسه خواص مکانیکی صفحات کامپوزیتی تقویت‌شده با الیاف کنف-شیشه و کنف-پلی استر ساخته شده به روش بافت پارچه هیبریدی و لایه‌ای تک جهته
 • مقایسه خواص مکانیکی صفحات کامپوزیتی تقویت‌شده با الیاف کنف-شیشه و کنف-پلی استر ساخته شده به روش بافت پارچه هیبریدی و لایه‌ای تک جهته شناسه محصول :56109 موضوع : مکانیک فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 108 تعداد بازدید…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *