فقه و حقوق اسلامی|بررسی جزای نقدی در حقوق ایران

بررسی جزای نقدی در حقوق ایران شناسه محصول :52013 موضوع : فقه و حقوق اسلامی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 334 تعداد بازدید : 314 حجم فایل: 0.3125 مگابایت

دانلود

  روش این تحقیق همانند غالب تألیفات حقوقی روش کتابخانه ای است. با این توضیح که علاوه بر استفاده از قوانین که شالوده عمده این تحقیق را تشکیل داده است، هر جا که لازم بوده به رویه قضائی، بخشنامه ها و آئین نامه ها استناد شده است. از نظریه علمای حقوق نیز حسب جایگاه خود در منابع حقوقی برای تفسیر و توضیح درست قوانین مربوطه و آگاهی بر معنای حقیقی قانون استفاده شده است. بطوری که سعی گردیده با بهره گیری از منابع موجود، سراسر این تحقیق از توصیف و تحلیل خالی نباشد. به هر حال، در سازمان دهی این تحقیق، مباحث به سه بخش تقسیم شده است:بخش نخست تحت عنوان کلیات، به پنج فصل تقسیم گردیده است. در فصل اول له تعریف، ماهیت و خصائص جزای نقدی پرداخته شده است. مزایا و معایب این کیفر همچنین شیوه های رفع معایب آن موضوع فصل دوم را تشکیل می دهد در فصل سوم به اقسام این کیفر اشاره شده و فصل چهارم، اهداف و اصول حاکم بر جزای نقدی بررسی شده است. ضرورت تفکیک این نجازات از دیگر موضوعات ما را بر آن داشت تا فصل پنجم اختصاص به مفاهیم مشابه جزای نقدی داده شود. در بخش دوم تحت عنوان عنوان عوامل موثر در تعیین جزای نقدی به تأثیر نهادهای حقوق کیفری بر این مجازات پرداخته شده است، بطوری که فصل اول به تشدید جزای نقدی، فصل دوم به احتساب بازداشت قبلی و تخفیف این کیفر اختصاص یافته است. تعلیق و تبدیل حبس به جزای نقدی نیز به ترتیب فصل سوم و چهارم این بخش را تشکیل داده اند. اجرای جزای نقدی و عومل موثر در آن عنوان بخش سوم را تشکیل می دهد. این بخش که شامل دو فصل می باشد، ابتداء مباحثی از قبیل مقامات صلاحیتدار اجرای این کیفر، نحوه وصول جزای نقدی و بازداشت بدل از جزای نقدی مطرح گردیده است، آنگاه از عوامل موثر در جزای نقدی به عواملی از قبیل فوت و جنون محکوم علیه اشاره شده است.  سرانجام نتایج مهم حاصله و پیشنهادات در چند بند مطرح گردیده اند. فهرست مطالبمقدمهبخش نخست: کلیاتفصل اول: تعریف، ماهیت و خصالص جزای نقدیگفتار اول: تعریف جزای نقدیگفتار دوم: ماهیت جزای نقدیگفتار سوم: خصائص جزای نقدیفصل دوم: مزایا، معایب و شیوه های رفع معایب جزای نقدیگفتار اول: مزایای جزای نقدیگفتار دوم: معایب جزای نقدیگفتار سوم: شیوه های رفع معایب جزای نقدیالف- کاربدل از جزای نقدیب- رژیم روزهای جزای نقدیفصل سوم: اقسام جزای نقدیگفتار اول:جزای نقدی ثابت و نسبیالف- جزای نقدی ثابتب- جزای نقدی ثابتگفتار دوم: جزای نقدی اصلی و تکمیلی (تتمیمی)تکمله- تبدیل مجازات تتمیمی به جزای نقدیفصل چهارم: اهداف و اصول حاکم بر جزای نقدیگفتار اول: هدف کیفریگفتار دوم: هدف مالیگفتار سوم: هدف مقنن در تعیین جزای نقدیگفتار چهارم: اصل قانونی بودنگفتار پنجم: اصل شخصی بودنالف- عدم پذیرش پرداخت از سوی ثالثب- عدم پرداخت به صورت تضامنج- عدم انتقال به ورثهد- مجازات اشخاص حقوقیگفتار ششم: اصل فردی کردن و نقش قاضیفصل پنجم:مفاهیم مشابه جزای نقدیگفتار اول: معیار تشخیص جزای نقدی از مفاهیم مشابهگفتار دوم: تفکیک بین جزای نقدی و خسارت ناشی از جرمگفتار سوم: تمیز بین جزای نقدی و دیهگفتار چهارم: تمیز بین جزای نقدی و جریمه مالیاتیگفتار پنجم: تمیز بین جزای نقدی و جریمه بدنیگفتار ششم: تمیز بین جزای نقدی و جریمه انتظامیبخش دوم: عوامل موثر در تعیین جزای نقدیفصل اول:تشدید جزای نقدیگفتار اول: تعدد جرم و جزای نقدیالف- تعدد جرم بر اساس قانون مجازات عمومی 1304ب- تعدد جرم بر اساس ماده 2 الحاقی مصوب 1311ج- تعدد جرم بر اساس قانون مجازات عمومی 1352د- تعدد جرم بر اساس قانون مجازات اسلامی 1370گفتار دوم: تکرار جرم و جزای نقدیالف- تکرار جرم به موجب قانون مجازات عمومی 1304ب- تکرار جرم به موجب قانون مجازات عمومی 1352ج- تکرار جرم به موجب قوانین مجازات اسلامیفصل دوم: احتساب بازداشت قبلی و تخفیف جزای نقدیگفتار اول: احتساب بازداشت قبلیالف- احتساب در زمان حکومت قوانین مجازات عمومیب- احتساب در زمان حکومت قوانین مجازات اسلامیگفتار دوم: تخفیف جزای نقدیالف- تخفیف در قانون مجازات عمومی 1304ب- تخفیف در قانون مجازات عمومی 1352ج- تخفیف به موجب قانون راجع به مجازات اسلامید- تخفیف به موجب قانون مجازات اسلامیفصل سوم: تعلیق جزای نقدیفصل چهارم: تبدیل حبس به جزای نقدیبخش سوم: اجرای جزای نقدی و عوامل موثر در آنفصل اول: اجرای جزای نقدیگفتار اول: فوریت اجرای حکم جزای نقدی و موارد تأخیر آنالف- فوریت اجرای حکم جزای نقدیب- موارد تأخیر اجرای جزای نقدی1-اعطای مهلت پرداخت از سوی قانونگذار2-فرار محکوم علیه3-تقسیط جزای نقدی4-اجتماع حبس با جزای نقدیگفتار دوم: مقامات صلاحیت دار اجرای جزای نقدیگفتار سوم: تقدم حق محکوم له بر وصول جزای نقدیگفتار چهارم: نحوه وصول جزای نقدیالف- طریقه وصول از ددگاه مدنیب- وصول به صورت تضامنیج- پرداخت از طرف شخص ثالثد- تقسیط جرای نقدی1- جواز و عدم جواز تقسیط2- مرجع اعطای تقسیط3- شرایط تقسیط4- عدول از تقسیطگفتار پنجم: بازداشت بدل از جزای نقدی و شیوه های معافیت از آنالف- بازداشت بدل از جزای نقدی1- ماهیت بازداشت2- مدت بازداشت3- تجزیه پذیری و عدول از بازداشت به جزای نقدیب- شیوه های معافیت1- معافیت از بازداشت2- اعسارفصل دوم: عوامل موثر در اجرای جزای نقدیگفتار اول: گذشت متضرر از جرمالف- در جرائم قابل گذشتب-در جرائم غیرقابل گذشتگفتار دوم: جنون محکوم علیهگفتار سوم: فوت محکوم علیهگفتار چهارم: عفونتایج و پیشنهادات  
 • جغرافیا|پاورپوینت ارزیابی كیفیت اجرایی ماشین های حفاری
 • پاورپوینت ارزیابی كیفیت اجرایی ماشین های حفاری شناسه محصول :52378 موضوع : جغرافیا فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 78 تعداد بازدید : 422 حجم فایل: 9.055664063 مگابایت دانلود پاورپوینت ارزیابی كیفیت اجرایی ماشین های حفاریمقدمه :با پیشرفت…

 • کسب و کار|انواع نمونه قرارداد بیش از 280 قرارداد
 • انواع نمونه قرارداد بیش از 280 قرارداد شناسه محصول :58777 موضوع : کسب و کار فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 300 تعداد بازدید : 592 حجم فایل: 17.26074219 مگابایت دانلود انواع نمونه قرارداد بیش از 280 قرارداد…

 • عمران و ساختمان|تحقیق تاریخچه و نقش میلگرد در مهندسی عمران
 • تحقیق تاریخچه و نقش میلگرد در مهندسی عمران شناسه محصول :104089 موضوع : عمران و ساختمان فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 17 تعداد بازدید : 330 حجم فایل: 2.27 مگابایت دانلود توضیحات: فایل تحقیق تاریخچه و نقش…

 • علوم تربیتی|پاورپوینت اهمیت برنامه اوقات فراغت
 • پاورپوینت اهمیت برنامه اوقات فراغت شناسه محصول :95283 موضوع : علوم تربیتی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 13 تعداد بازدید : 229 حجم فایل: 593.3945313 مگابایت دانلود پاورپوینت با موضوع اهمیت برنامه اوقات فراغت در قالب pptx…

 • عمومی و آزاد|پاورپوینت جائیکه خدا می خواهد باشم
 • پاورپوینت جائیکه خدا می خواهد باشم شناسه محصول :51224 موضوع : عمومی و آزاد فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 19 تعداد بازدید : 344 حجم فایل: 0.794921875 مگابایت دانلود داستان مردی را که هرگز نمی شناختم شنیدم٬…

 • عمران و ساختمان|پاورپوینت پانل های پوما
 • پاورپوینت پانل های پوما شناسه محصول :68403 موضوع : عمران و ساختمان فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 34 تعداد بازدید : 278 حجم فایل: 14.53125 مگابایت دانلود پاورپوینت پانل های پوما  فایل پاورپوینت بررسی پانل های پوما…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *