فقه و حقوق اسلامی|بررسی تطبیقی آثار،احکام و شرایط اعسار و افلاس در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران

بررسی تطبیقی آثار،احکام و شرایط اعسار و افلاس در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران شناسه محصول :57247 موضوع : فقه و حقوق اسلامی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 106 تعداد بازدید : 694 حجم فایل: 0.221679688 مگابایت

دانلود

بررسی تطبیقی آثار،احکام و شرایط اعسار و افلاس در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران   این پایانامه دارای    106  صفحه و در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته‌ی حقوق(گرایش خصوصی) چکیده: پیشرفتهای اقتصادی حاصله در قرون اخیر و موثر در روابط تجاری بین تجار ؛ دولتها را نسبت به ادای به موقع تعهدات تجار ؛ حساس کرده است . از آنجا که عدم توانایی تجار در پرداخت دیون خود ؛ باعث اختلال امور عده زیادی از تجار دیگر می شود وزندگی اقتصادی را دچار مشکل ساخته  ونظم عمومی جامعه را برهم می زند دولتها برآن شده اند ؛ برای حفظ نظام اجتماعی مقررات ویژه ای درباره ی تجار وروابط تجاری آنها وضع کنند وسایر اشخاص غیر تاجر را از دایره ی شمول این مقررات خارج کنند واصول ومقررات مربوط به تصفیه دیون آنان را از اشخاص عادی جدا نمایند . از جمله این مقررات اصولی است که در قانون تجارت ایران ؛مصوب 1311با عنوان ورشکستگی پیش بینی شده است .این مقررات که از قوانین اروپایی گرفته شده است ومختص تجار طبیعی وشرکتهای تجارتی است با اصول وقواعد حقوق مدنی حاکم بر اعسار تفاوت دارد . بنابراین با توجه به تفاوتهای نهادهای ورشکستگی وافلاس واعساردر این پژوهش به بررسی  تطبیقی آثار، احکامو شرایط اعسار و افلاس در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران پرداخته خواهد شد. مقدمه پیشرفتهای اقتصادی که درقرون اخیر حاصل شده است ،در روابط بین افراد تاثیر داشته وپیش بینی امور اقتصادی را مشکل نموده است .تجار امروزه به انواع معاملات مبادرت نموده واساساً کار آنان به اعتبار استوار است، در نتیجه عدم دقت وممارست یا در نتیجه حوادث واتفاقات ویا در نتیجه سود جویی ویا زیاده روی ممکن است تاجری با وضعی مواجه شود که نتواند تعهدات خود را انجام دهد،در این صورت کسانی که به تاجر اعتماد کرده اند به نوبه ی خود دچار عسرت شده وانجام تعهدات آنها مشکل می گردد. ورشکستگی یک تاجر مهم ممکن است باعث ورشکستگی عده دیگری گرددکه این موضوع در مواقع بحرانهای اقتصادی مشکلات فراوانی ایجاد میکند وقوانین مربوطه سعی می کنند تا آنجا که ممکن است راه حل مناسبی برای حل این مشکلات پیدا کنند. اگر ورشکستگی در نتیجه حوادث واتفاقاتی باشد که مربوط به شخص تاجر نباشد ،اغلب قوانین با چنین تاجری مدارا می کنند، تا از این موقعیت دشوارخلاصی یابد.وچنانچه ورشکستگی تاجر مبنی بر سوء استفاده وبر اساس تخلف وتزویر باشد،سخت گیری شدیدی نسبت به تاجر معمول میگردد.زیرا وضع تاجر با افراد عادی تفاوت بسیاری دارد.عدم توانایی پرداخت دین در مورد اشخاص عادی نتایج وعواقب اقتصادی زیادی ندارد، در صورتی که عدم توانایی تاجر باعث اختلال امورعده ی زیادی از تجار دیگر میگردد وزندگانی اقتصادی را مشکل می سازد وبه این جهت سخت گیری که نسبت به تاجر معمول است، درمورد افراد عادی معمول نیست ومقامات دولتی نسبت به عدم انجام تعهدات اشخاص معمولی مسئوولیت کمتری احساس می نمایند. در صورتی که در مورد تجار خود را مسئول نظام اجتماعی می دانند ودر اغلب کشور ها مقررات ورشکستگی فقط برای تجار وضع شده وبرای افراد عادی هرکس باید حافظ منافع خود باشد وپیش بینی های لازم را برای تامین منافع خود بنماید.[1] در ایران قبل از تصویب قانون تجارت مصوب سال های 1303و1304 مقررات مخصوصی  برای ورشکستگی تجار وجود نداشت وکسانی که از پرداخت دیون خود عاجز بودند ؛ مشمول مقررات افلاس می شدند .به این معنی که اموال بدهکار از تصرف او خارج می شد وبا نظارت حاکم بین طلبکاران تقسیم می گردید ومفلسی که بدون سوء نیت از پرداخت دین عاجز می ماند ؛ به اصطلاح معروف المفلس فی امان الله ؛تحت حمایت حاکم قرار می گرفت تا طلبکاران او را آزار ندهند ؛ مگر در مواردی که مفلس مرتکب سوء استفاده شده بود  که در این صورت مجازات می گردید . طبق اصولی که در قانون تجارت ایران وقانون تصفیه امور ورشکستگی پیش بینی گردیده است ؛ورشکستگی در ایران مختص تاجر است واشخاص غیر تاجر مشمول مقررات ورشکستگی نمی شوند اشخاص غیر تاجر درحکم مفلس ومعسر بوده وقانون اعسار وافلاس 25 آبان ماه 1310مقررات مخصوصی برای اعسار وافلاس پیش بینی کرده بود .به موجب قانون مزبور معسر به شخصی اطلاق می شود که به واسطه عدم دسترسی به اموال ودارایی خود موقتاً قادر به تادیه مخارج عدلیه  ویا محکوم به نباشد .در صورتی که مفلس به کسانی اطلاق می شد که دارایی آنها برای پرداخت مخارج عدلیه یا بدهی آنان کافی نبود وترتیب مخصوصی برای تصفیه بدهی هرکدام از آنها پیش بینی شده بود . قانون اعسار اول دی ماه 1313قانون 1310را فسخ نموده ودر این قانون افلاس از بین رفته واشخاص غیر تاجر که توانایی پرداخت بدهی خود را نداشته باشند ؛ معسر شناخته می شوند وماده 10قانون اعسار معسر را به شرح زیر تعریف می کنند : معسر کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به اموال خود قادر به تادیه مخارج محاکمه یا دیون خود نباشد                  فهرست مطالب مقدمه   1 فصل اول: کلیات   3 مبحث اول : تعاریف کلی   4 گفتار اول : مفهوم اعسار   4 گفتار دوم : مفهوم مفلس   5 گفتار سوم :  رابطه ی مفلس با معسر   7 مبحث دوم : تاریخچه…   8 گفتار اول : سیر قانونی افلاس واعسار در حقوق ایران   8 الف :  افلاس در قانون تسریع محاکمات 1329 ه.ق   8 ب :  اعسار در قانون تسریع محاکمات 1309 ه.ش .   10 ج :  قانون افلاس واعسار 1310 ه.ش   11 د : قانون فعلی اعسار   13 گفتار دوم : ورشکستگی   14 فصل دوم:   بررسی تطبیقی شرایط افلاس و اعسار در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران   16 مبحث اول : شرایط ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران   17 گفتاراول :  ورشکستگی مخصوص تجار است   17 الف : تجار حقیقی   17 ب : شرکت های تجارتی  ( اشخاص حقوقی )   19 گفتار دوم : توقف از پرداخت دین   20 الف :  دیدگاه حقوقدانان   20 ب : رویه های قضایی   21 گفتارسوم : اوصاف  دین   22 الف :  دین باید مسلم باشد   22 ب : دین نباید مشروط وغیر نقد باشد   22 ج : دین می تواند تجاری یامدنی باشد   23 د : عدم تاثیر تعداد دیون پرداخت نشده   23 مبحث دوم : شرایط مدعی اعسار برای تقدیم دادخواست   24 گفتاراول :  شخص حقیقی بودن   24 گفتاردوم :  محبوس بودن یا نبودن  مدعی اعسار از محکوم به   25 مبحث سوم : شرایط مربوط به  افلاس   25 گفتار اول : شرایط مربوط به دین   26 الف :  اثبات دیون در محکمه   26 ب :  عدم تکافوی دارایی  بر میزان دیون   26 ج : حال بودن دیون   27 گفتار دوم :  شرایط  اشخاص مقتضی حکم افلاس   27 مبحث چهارم : احکام ورشکستگی در حقوق موضوعه   29 گفتار اول :  اعلان حکم ورشکستگی   32 گفتار دوم :  طرق شکایت از حکم   33 گفتار سوم :  اجرای موقت حکم   34 گفتار چهارم :  عام ومطلق بودن حکم ورشکستگی   34 مبحث پنجم :  احکام افلاس   34 مبحث ششم : احکام اعسار   36 فصل سوم : بررسی تطبیقی آثار حکم ورشکستگی درحقوق موضوعه وافلاس واعساردرفقه   37 مبحث اول :  آثار حکم افلاس   38 گفتار اول : آثار حکم افلاس نسبت به مدیون   38 گفتار دوم : آثار حکم افلاس نسبت به بستانکاران   39 مبحث دوم :  آثار قبول حکم  اعسار   40 گفتار اول : آثار ناشی از قبول حکم اعسار نسبت به شخص مدیون   40 الف :آثار حکم قبول اعسار از محکوم به   40 ب : آثار حکم قبول اعسار از هزینه دادرسی   42 گفتار دوم :آثار ناشی از حکم قبول اعسار نسبت به دائنین   43 مبحث سوم :  آثار ورشکستگی در حقوق موضوعه  ایران   45 گفتار اول :  منع مداخله تاجر در اموال خود   45 گفتار دوم : تصفیه امور ورشكسته بوسیله مدیر تصفیه یا اداره تصفیه امور ورشكستگی   48 گفتار سوم :  اثر حكم ورشكستگی نسبت به بستانكاران ورشكسته   50 الف : حال شدن دیون موجل ورشكسته   51 ب : عدم تعلق بهره به دیون ورشكسته   52 گفتار چهارم :  اثر حكم ورشكستگی نسبت به بدهكاران ورشكسته   54 گفتار پنجم :  اثر حكم ورشكستگی نسبت به اشخاصی كه با ورشكسته ارتباط دارند.   55 الف : اثر حکم ورشکستگی نسبت به اشخاصی که مال آن ها عیناً نزد ورشکسته است   56 ب : در جرایمی كه اشخاصی غیر از تاجر ورشكسته در امور ورشكستگی مرتكب می شوند   60 گفتار ششم :  اثر حكم ورشكستگی نسبت به معاملات تاجر   61 الف : اثرحكم ورشكستگی نسبت به معاملات قبل از تاریخ توقف   61 ب :  نسبت به معاملات بین تاریخ توقف و تاریخ صدور حكم ورشكستگی   63 ج : اثر حكم ورشكستگی نسبت به معاملات بعد از تاریخ صدور حكم ورشكستگی   64 گفتار هفتم : اثر حكم ورشكستگی در شركت هایی كه ورشكسته در آنها مشاركت دارد.   65 الف :  اثر ورشكستگی شریك در شركت های اشخاص وبالعكس   65 ب  : اثر ورشكستگی شریک در شركت های سرمایه و بالعكس   67 ج :  اثر ورشکستگی شریک در شرکتهای مختلط  و بالعکس   69 گفتار هشتم :  سلب اعتبار   69 الف : اعاده اعتبار واقعی   69 ب : اعاده اعتبار قانونی   70 ج :  دادگاه صالح جهت اعاده اعتبار   71 گفتار نهم : مجازات ورشکسته در صورت صدور حکم ورشکستگی به تقصیر و تقلب   74 الف :  ورشکستگی به تقصیر   75 ب :   ورشکستگی به تقلب   80 نتیجه گیری   83 منابع  و  مآخذ   87   عنوان: بررسی تطبیقی آثار،احکام و شرایط اعسار و افلاس در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران فرمت:word تعداد صفحات:106 صفحه
 • معماری|پاورپوینت ساماندهی بافت های فرسوده شهری از منظر شهرسازی جدید
 • پاورپوینت ساماندهی بافت های فرسوده شهری از منظر شهرسازی جدید شناسه محصول :68835 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 74 تعداد بازدید : 356 حجم فایل: 20.70996094 مگابایت دانلود پاورپوینت ساماندهی بافت های فرسوده شهری…

 • مدیریت|بازاریابی ورزشی در عصر جدید و نقش آن در توسعه ورزش
 • بازاریابی ورزشی در عصر جدید و نقش آن در توسعه ورزش شناسه محصول :50895 موضوع : مدیریت فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 33 تعداد بازدید : 490 حجم فایل: 0.086914063 مگابایت دانلود امروزه بازاریابان با چالشی سخت…

 • مکانیک|بررسی عملکرد توربو پمپ ها
 • بررسی عملکرد توربو پمپ ها شناسه محصول :53194 موضوع : مکانیک فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 55 تعداد بازدید : 430 حجم فایل: 1.33203125 مگابایت دانلود بررسی عملکرد توربو پمپ ها   مقدمه: با توجه به نفوذ…

 • مقالات آموزشی|پاورپوینت شیوه نگارش مقاله علمی پژوهشی
 • پاورپوینت شیوه نگارش مقاله علمی پژوهشی شناسه محصول :88444 موضوع : مقالات آموزشی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 100 تعداد بازدید : 912 حجم فایل: 0.990234375 مگابایت دانلود پاورپوینت شیوه نگارش مقاله علمی پژوهشی ،در حجم 100…

 • علوم انسانی|پاورپوینت بررسی اثر بخشی آموزش گروهی مهارت حل مسأله در افزایش عزت نفس و سازگاری اجتماعی دانشجویان دختر
 • پاورپوینت بررسی اثر بخشی آموزش گروهی مهارت حل مسأله در افزایش عزت نفس و سازگاری اجتماعی دانشجویان دختر شناسه محصول :90636 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 27 تعداد بازدید : 213 حجم فایل:…

 • شهرسازی|پاورپوینت آشنایی با ساز و کار توسعه پاک (CDM)
 • پاورپوینت آشنایی با ساز و کار توسعه پاک (CDM) شناسه محصول :94314 موضوع : شهرسازی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 23 تعداد بازدید : 228 حجم فایل: 963.8925781 مگابایت دانلود پاورپوینت آشنایی با ساز و کار توسعه…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.