فقه و حقوق اسلامی|باورهای فطری ازدیدگاه فلاسفه و متکلمین اسلامی

باورهای فطری ازدیدگاه فلاسفه و متکلمین اسلامی شناسه محصول :54573 موضوع : فقه و حقوق اسلامی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 129 تعداد بازدید : 316 حجم فایل: 6.481445313 مگابایت

دانلود

باورهای فطری ازدیدگاه فلاسفه و متکلمین اسلامی این محصول در قالب فایل word و در 129 صفحه تهیه و تنظیم شده است   توجه : شما می توانید با خرید این محصول فایل ” قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)” را به عنوان هدیه دریافت نمایید. فهرست مطالب عنوان                                                                                                                                  صفحه فصل اول : کلیات –        بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………………… –        انگیزه انتخاب موضوع ……………………………………………………………………………………………. –        قلمروتحقیق………………………………………………………………………………………………………….. –        روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………. –        پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………………… فصل دوم:بررسی وتحقیق پیرامون معانی ومفهوم ،ملاک ،عوامل وموانع وتاریخچه فطرت بخش اول : معانی فطرت …………………………………………………………………………………………………… 2-1-1-فطرت درلغت……………………………………………………………………………………………………… 2-1-2-مقایسه واژه های طبیعت ،غریزه،فطرت……………………………………………………………………… 2-1-2-1-طبیعت…………………………………………………………………………………………………………… 2-1-2-2-غریزه……………………………………………………………………………………………………………. 2-1-2-3-فطرت………………………………………………………………………………………………………….. 2-1-3-تفاوتها……………………………………………………………………………………………………………… 2-1-4- فطرت دراصطلاحات منطق وفلسفه………………………………………………………………………. 2-1-5- نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………… 2-1-6- مفهوم فطرت درقرآن…………………………………………………………………………………………. 2-1-7-مفهوم فطرت در روایات……………………………………………………………………………………… 2-1-8- مفهوم فطرت درفلسفه اسلامی…………………………………………………………………………….. بخش دوم:ملاک ،تعریف وتقسیم امور فطری…………………………………………………………………… 2-2-1- تشخیص امورفطری ازامور غیرفطری………………………………………………………………….. 2-2-2-تعریف وویژگیهای امور فطری………………………………………………………………………….. 2-2-2-1-تعریف امورفطری……………………………………………………………………………………….. 2-2-2-2-ویژگیهای امور فطری………………………………………………………………………………….. 2-2-3-اثبات فطریات درانسان……………………………………………………………………………………. 2-2-4-تقسیم امور فطری……………………………………………………………………………………………………. 2-2-4-1-بینش های فطری………………………………………………………………………………………………… 2-2-4-2-گرایشهای فطری……………………………………………………………………………………………….. بخش سوم:عوامل وموانع شکوفایی فطرت ……………………………………………………………………………… 2-3-1-عوامل شکوفایی فطرت……………………………………………………………………………………………. 2-3-1-1-آموزه های الهی بوسیله انبیاء…………………………………………………………………………………. 2-3-1-2-تزکیه نفس وریاضت وتقوا…………………………………………………………………………………… 2-3-2-موانع شکوفایی فطرت……………………………………………………………………………………………. 2-3-2-1-غفلت…………………………………………………………………………………………………………….. 2-3-2-2-وسوسه های شیطانی………………………………………………………………………………………… 2-3-2-3-عقل متعارف………………………………………………………………………………………………….. 2-3-2-4-دنیاگرایی………………………………………………………………………………………………………. 2-3-2-5-خطا درتطبیق………………………………………………………………………………………………….. بخش چهارم :تاریخچه ……………………………………………………………………………………………………. 2-4-1- فطرت وادیان ……………………………………………………………………………………………………. 2-4-2-فطرت درمیان فلاسفه قبل وبعد یونان باستان……………………………………………………………… 2-4-2-1- فطرت درکلام سقراط وافلاطون……………………………………………………………………….. 2-4-2-2-نظریه افلاطون………………………………………………………………………………………………… 2-4-2-3-تفاوت فطرت ونظریه استذکاری افلاطون……………………………………………………………. 2-4-2-4-افلاطون ومعرفت فطری…………………………………………………………………………………… 2-4-3-مفهوم ،نظریه وبرهان فطرت ازنظرفلاسفه ومتکلمین اسلامی……………………………………….. 2-4-3-1-مفهوم واصطلاح فطرت ازنظرابن سینا…………………………………………………………………. 2-4-3-2-مفهوم فطرت مذهبی از نظرصدرالمتألهین……………………………………………………………. 2-4-3-3-مفهوم فطرت درنظر فیلسوف اسلامی ملاهادی سبزواری………………………………………. 2-4-3-4-مفهوم فطرت ازنظرعلّامه طباطبایی…………………………………………………………………… 2-4-3-5-مفهوم وبرهان فطرت ازنظر حکیم شاه آبادی……………………………………………………… 2-4-3-5-1-مفهوم فطرت…………………………………………………………………………………………… 2-4-3-5-2-تقریرهای مرحوم شاه آبادی درمورد برهان فطرت…………………………………………. 2-4-3-5-2-1- فطرت افتقار……………………………………………………………………………………… 2-4-3-5-2-2- فطرت خضوع…………………………………………………………………………………………. 2-4-3-5-2-3 -فطرت امید…………………………………………………………………………………………….. 2-4-3-5-2-4- برهان فطرت حب کمال…………………………………………………………………………… 2-4-3-6- فطرت مذهبی وبرهان فطرت از نظر امام خمینی …………………………………………………… 2-4-3-6-1- فطرت مذهبی……………………………………………………………………………………………. 2-4-3-6-2- برهان فطرت………………………………………………………………………………………………. 2-4-3-7- مفهوم، نظریه و برهان فطرت از نظر شهید مطهری…………………………………………………. 2-4-3-7-1- مفهوم فطرت مذهبی……………………………………………………………………………………           2-4-3-7-2- نظریه فطرت………………………………………………………………………………………………. 2-4-3-7-2-1- شهید مطهری،نظام فکری وخاستگاه نظریه فطرت………………………………………….. 2-4-3-7-2-2-اهمیت فطرت ونظریه فطرت درنظر شهید مطهر ی………………………………………….. 2-4-3-7-2-3-تعریف وتبیین فطرت از نظر شهید مطهری…………………………………………………….. 2-4-3-7-2-4- لوازم وتوابع نظریه فطرت………………………………………………………………………….. 2-4-3-7-2-5- بی مهری به فطرت ونظریه فطرت……………………………………………………………….. 2-4-3-7-3- برهان فطرت درنظر شهید مطهری…………………………………………………………………… 2-4-3-8- مفهوم و برهان فطرت دربیان فیلسوف معاصر جوادی آملی……………………………………… 2-4-3-8-1- مفهوم فطرت………………………………………………………………………………………………. 2-4-3-8-2- برهان فطرت……………………………………………………………………………………………….. 2-4-3-9- برهان فطرت در نظراستاد مصباح یزدی………………………………………………………………… 2-4-3-10- مفهوم فطرت مذهبی درنظر حکیم فیض کاشانی…………………………………………………… فصل سوم :معنی ومفهوم باورومصادیق باورهای فطری بخش اول :معنی ومفهوم باور،راههای رسیدن به آن وتوجیه باور………………………………………………….                            3-1-1-باور درلغت…………………………………………………………………………………………………………… 3-1-2-مفهوم باور…………………………………………………………………………………………………………… 3-1-3-راههای رسیدن به باور……………………………………………………………………………………………. 3-1-4-توجیه باور……………………………………………………………………………………………………………. بخش دوم :باورهای دینی ونظریه فطرت دردیدگاه اسلام…………………………………………………………. 3-2-1-معرفت شناسی دینی………………………………………………………………………………………………. 3-2-2-تبیین باورهای دینی……………………………………………………………………………………………….. 3-2-3-پایه بودن باورهای دینی ومنشاء آنها…………………………………………………………………………… 3-2-4- نظریه فطرت در دیدگاه اسلام…………………………………………………………………………………… 3-2-5-  باورهای فطری ازنظر منطق دانان مسلمان……………………………………………………………………. 3-2-6- نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………… بخش سوم:مصادیق باورهای فطری…………………………………………………………………………………………. 3-3-1- تشخیص احکام وباورهای فطری………………………………………………………………………………… 3-3-2-اشاره اجمالی به احکام فطریات…………………………………………………………………………………… 3-3-3-فطری بودن اصل وجود مبدا متعال………………………………………………………………………………… 3-3-4-فطری بودن اصل وجود معادورستاخیز…………………………………………………………………………… 3-3-5-فطری بودن اصل نبوّت ورُسل……………………………………………………………………………………… فصل چهارم :باورهای فطری«خداشناسی وتوحید،معاد ونبوت» بخش اول:بررسی معنا ومفهوم، نظرات وادلّه فلاسفه وحکمای اسلامی در اثبات خداشناسی فطری 4-1-1- اهمیت وانگیزه خداشناسی فطری………………………………………………………………………………. 4-1-2-فطرت خداشناسی ومعانی واصطلاحات آن…………………………………………………………………. 4-1-2-1- فطرت وخداجویی…………………………………………………………………………………………….. 4-1-2-2- فطرت وخداشناسی…………………………………………………………………………………………….. 4-1-2-3- فطرت وخداپرستی…………………………………………………………………………………………….. 4-1-3- تاریخچه بحث «فطرت خداشناسی»……………………………………………………………………………. 4-1-4- سخنان دانشمندان ،فلاسفه ومتکلمان غربی درباره گرایش به خدا…………………………………….. 4-1-5- گرایش فطری به خدا از نظر دانشمندان وفلاسفه اسلامی…………………………………………………. 4-1-6-گرایش فطری به خدا درکلام وحی ……………………………………………………………………………. 4-1-6-1-آیاتی که بصورت صریح درمورد فطرت خداگرایی می باشند……………………………………….. 4-1-6-2-آیاتی که بصورت غیرمستقیم دلالت برفطرت خداگرایی دارند……………………………………… 4-1-7- دیدگاههای مختلف درباره مفهوم خداشناسی فطری………………………………………………………… 4-1-7-1 -دیدگاه متکلمان وفلاسفه مسلمان…………………………………………………………………………….. 4-1-7-2- دیدگاه عرفا درباره مفهوم خداشناسی فطری……………………………………………………………… 4-1-7-3- نتیجه بحث…………………………………………………………………………………………………………. 4-1-8-توحید فطری……………………………………………………………………………………………………………. 4-1-8-1- خداشناسی وتوحید……………………………………………………………………………………………… 4-1-8-2-نقش فطرت درتوحید وخداشناسی…………………………………………………………………….. 4-1-8-3-معرفت فطری«تعریف خدا»………………………………………………………………………………. 4-1-9- امکان شناخت خدا وخداشناسی فطری…………………………………………………………………… 4-1-9-1- مروری برراههای خداشناسی…………………………………………………………………………….. 4-1-9-2- امکان شناخت خدااز طریق عقل………………………………………………………………………… 4-1-9-3- نظر حکمای اسلامی…………………………………………………………………………………………. 4-1-9-4- دیدگاه قرآن راجع به شناخت خدا………………………………………………………………………. 4-1-10- دلایل خداشناسی از نظر تعداد……………………………………………………………………………… 4-1-10-1- دسته بندی دلایل اثبات وجود خدا……………………………………………………………………. 4-1-11- بررسی ادله اثبات خدااز طریق امور فطری………………………………………………………………. 4-1-11-1-اثبات خدا از راه شوق وعشق فطری به وجود مطلق………………………………………………… 4-1-11-2-اثبات خدا از طریق امید فطری به او درحوادث خطرناک………………………………………… 4-1-11-3-اثبات فطری بودن شناخت خدا از راه عمومیت اعتقاد به خدا درهمه ملتها «اجماع عام»……. 4-1-11-4- اثبات خدا از طریق مکاشافات وتجربه های دینی……………………………………………………. 4-1-11-5- نتیجه گیری بحث…………………………………………………………………………………………….. بخش دوم :باورفطری معاد…………………………………………………………………………………………………… 4-2-1-  معناومفهوم وآثاراعتقاد به معاد درحیات انسان…………………………………………………………… 4-2-1-1-  معنای لغوی و اصطلاحی معاد……………………………………………………………………………. 4-2-1-2- واژه معاد درقرآن وروایات…………………………………………………………………………………. 4-2-1-3- معنای عام وخاص معاد……………………………………………………………………………………… 4-2-1-4- ارتباط معاد شناسی وانسان شناسی……………………………………………………………………….. 4-2-1-5- نقش معادباوری درحیات انسان …………………………………………………………………………. 4-2-1-6- هدف از معاد شناسی……………………………………………………………………………………….. 4-2-1-7-آثار اعتقاد به معاد……………………………………………………………………………………………. 4-2-2- جایگاه فطری معاد……………………………………………………………………………………………… 4-2-2-1- جایگاه معاد………………………………………………………………………………………………….. 4-2-2-2- ریشه های معاد دراعماق فطرت……………………………………………………………………….. 4-2-2-2-1- پیمودن بی راهه ها…………………………………………………………………………………….. 4-2-2-2-2- انحراف از فطرت وسرگردانی دربیراهه ها…………………………………………………….. 4-2-2-2-3- خرافات مضحک واسف انگیز…………………………………………………………………. 4-2-2-3- معاد درتجلیگاه فطرت……………………………………………………………………………….. 4-2-2-3-1- فطرت نخستین رهنمودن راه……………………………………………………………………. 4-2-2-3-2- عشق به بقاء………………………………………………………………………………………….. 4-2-2-3-3- رستاخیز درمیان اقوام پیشین…………………………………………………………………….. 4-2-2-3-4- رستاخیز کوچک وبزرگ……………………………………………………………………….. 4-2-3- بررسی براهین وادلّه اثبات باور فطری معاد…………………………………………………………. 4-2-3-1- دلایل امکان باور فطری معاد………………………………………………………………………. 4-2-3-2- دلائل وقوع باور فطری معاد……………………………………………………………………….. 4-2-3-2-1- برهان فطرت دراثبات باور فطری معاد………………………………………………………. 4-2-3-3- بیان اقوالی ازفلاسفه ومتکلمین اسلامی دراثبات باور فطری معاد…………………………. 4-2-3-4-  نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………….. بخش سوم : باور فطری نبوّت……………………………………………………………………………………… 4-3-1- معانی نبوّت………………………………………………………………………………………………… 4-3-1-1- معنای لغوی نبوّت……………………………………………………………………………………. 4-3-1-2- حقیقت نبوّت…………………………………………………………………………………………. 4-3-1-3- نبوّت از نظر قرآن وروایات………………………………………………………………………. 4-3-1-4- انواع نبوّت…………………………………………………………………………………………….. 4-3-1-4-1- اثبات نبوّت عامّه از نظر فلاسفه وحکما……………………………………………………. 4-3-1-4-2- نبوّت خاصّه……………………………………………………………………………………….. 4-3-2- نبوّت وفطرت……………………………………………………………………………………………. 4-3-2-1- نبوّت مکمل فطرت………………………………………………………………………………… 4-3-2-2- هماهنگی فطرت وشریعت………………………………………………………………………. 4-3-2-3- فطرت رمز جامعیت وجاودانگی شریعت……………………………………………………. 4-3-3- فلسفه بعثت نبوّت……………………………………………………………………………………… 4-3-3-1- نمایاندن راه رستگاری……………………………………………………………………………. 4-3-3-2- غفلت زدایی وبیدارگری………………………………………………………………………… 4-3-3-2-1- بازخواست پیمان فطری……………………………………………………………………… 4-3-3-2-2- یادآوری نعمتهای الهی……………………………………………………………………… 4-3-3-2-3- هموارساختن راه تفکر………………………………………………………………………… 4-3-3-3-پشتیبانی از فضائل اخلاقی………………………………………………………………………… 4-3-3-4- برقراری عدالت اجتماعی………………………………………………………………………… 4-3-4- لزوم نبوّت ازنظررهبری فطری……………………………………………………………………… 4-3-4-1- نیاز امور فطری به رهبری…………………………………………………………………………. 4-3-4-2-لزوم نبوّت ازنظروضع قوانین………………………………………………………………………. 4-3-4-2-1- انسان خواهان زندگی دستجمعی است…………………………………………………….. 4-3-4-2-2- انسان یک موجود مرزنشناس است………………………………………………………… 4-3-4-3- لزوم نبوّت فطری از نظر تعلیم وتربیّت………………………………………………………… 4-3-5- بیان اقوالی ازفلاسفه ومتکلمین اسلامی در اثبات باورفطری نبوت………………………… 4-3-5-1- ابوعلی سینا…………………………………………………………………………………………… 4-3-5-2- سهروردی……………………………………………………………………………………………. 4-3-5-3- ملاصدرا……………………………………………………………………………………………… 4-3-5-4- دیدگاه متکلمان اسلامی………………………………………………………………………… 4-3-6- نتیجه بحث……………………………………………………………………………………………… فهرست آیات……………………………………………………………………………………………………… منابع ومآخذ……………………………………………………………………………………………………….. چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………..
 • معماری|پاورپوینت تحلیل مرکز پژوهش و مطالعات نفت ملک عبدالله
 • پاورپوینت تحلیل مرکز پژوهش و مطالعات نفت ملک عبدالله شناسه محصول :97434 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 35 تعداد بازدید : 231 حجم فایل: 18.36 مگابایت دانلود این فایل شامل تحلیل مرکز پژوهش ومطالعات…

 • مدیریت|پاورپوینت بازاریابی بنادر
 • پاورپوینت بازاریابی بنادر شناسه محصول :95431 موضوع : مدیریت فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 19 تعداد بازدید : 193 حجم فایل: 666.0517578 مگابایت دانلود دانلود پاورپوینت با موضوع بازاریابی بنادر، در قالب pptx و در 19 اسلاید،…

 • عمران و ساختمان|پاورپوینت آزمایشگاه تکنولوژی بتن آزمایش مدول نرمی ماسه (FM)
 • پاورپوینت آزمایشگاه تکنولوژی بتن آزمایش مدول نرمی ماسه (FM) شناسه محصول :97536 موضوع : عمران و ساختمان فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 15 تعداد بازدید : 228 حجم فایل: 643.1220703 مگابایت دانلود در این پروژه پاورپوینت آزمایشگاه تکنولوژی…

 • معماری|پاورپوینت تحلیل باغ ایرانی در نهمین اکسپوی جهانی باغ پکن
 • پاورپوینت تحلیل باغ ایرانی در نهمین اکسپوی جهانی باغ پکن شناسه محصول :103975 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 20 تعداد بازدید : 500 حجم فایل: 6.62 مگابایت دانلود   این فایل شامل تحلیل  باغ…

 • عمران و ساختمان|پاورپوینت روش های مقاوم سازی سازه ها و ساختمان ها
 • پاورپوینت روش های مقاوم سازی سازه ها و ساختمان ها شناسه محصول :73602 موضوع : عمران و ساختمان فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 33 تعداد بازدید : 256 حجم فایل: 0.674804688 مگابایت دانلود پاورپوینت روش های مقاوم…

 • جزوات دانشگاهی|جزوه کامل اقتصاد کلان
 • جزوه کامل اقتصاد کلان شناسه محصول :102639 موضوع : جزوات دانشگاهی فرمت اصلی فایل : pdf تعداد صفحات : 29 تعداد بازدید : 639 حجم فایل: 742.4638672 مگابایت دانلود جزوه کامل اقتصاد کلان به صورت تایپ شده   اقتصاد خرد…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *