فقه و حقوق اسلامی|اشغال در حقوق بین الملل با تأکید بر وقوع آن در دو دهه اخیر

اشغال در حقوق بین الملل با تأکید بر وقوع آن در دو دهه اخیر شناسه محصول :55149 موضوع : فقه و حقوق اسلامی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 165 تعداد بازدید : 313 حجم فایل: 0.229492188 مگابایت

دانلود

اشغال در حقوق بین الملل با تأکید بر وقوع آن در  دو دهه اخیر            به طور کلی عمل اشغال سرزمین یک دولت توسط قوای بیگانه در بسیاری از جنگهای بزرگ رخ داده و شکی نیست   که اکثر قریب به اتفاق موارد آن مشروعیت بین المللی نداشته و به عنوان عملی مغایر با حقوق بین‌الملل شناخته شده و ممنوع بوده است . اما با عنایت به این حقیقت كه چنین عملی بارها به وقوع پیوسته و ممنوعیت آن نادیده گرفته شده ، لذا در جهت حفظ حقوق و امنیّت سكنه اراضی اشغالی ، وجود مقرراتی كه در طول دوران اشغال ، رعایت آنها توسط قدرت اشغال کننده الزامی باشد ، ضرورت دارد. در مقابل ، سكنه منطقه اشغالی نیز موظف به رعایت مقرراتی هستند كه خودداری از انجام آن ممكن است بعضی از اعمال غیر قانونی حاكم اشغالگر را توجیه نماید. به همین دلیل به تدریج قواعد و مقرراتی در این رابطه در سطح بین‌الملل شكل گرفته و لازم‌الرعایه گردیده كه مختص زمان اشغال بوده و در این وضعیّت  اجرا می‌شود .                   هر كدام از موارد اشغال سرزمینها ، مشمول آثار حقوقی مشترك بوده و در بعضی از انواع آن ، علاوه بر آثار حقوقی مشترك ، اثرات حقوقی خاص خود نیزدارد كه بررسی و مقایسه تطبیقی مواردی از آن همراه با تحلیلی حقوقی اهمیت فراوانی دارد .            هدف پژوهنده از تدوین این پایان نامه بررسی پیرامون مواردی است كه در حقوق بین‌الملل به عنوان اشغال قلمداد می‌شود ، با عنایت و توجه خاص بر وقوع آن در دو دهه اخیر در سطح بین‌الملل ، همچنین بررسی و تحلیل پیرامون حقوق متقابل شهروندان و دولت اشغالگر و بالعكس ، و در مرحله تفصیلی و عملی آن ، موارد اشغال افغانستان توسط اتحاد جماهیر شوروی، اشغال قسمتهایی از ایران در جنگ تحمیلی(به خصوص اشغال خرمشهر)به وسیله نیروهای متجاوز بعث عراق، اشغال كویت توسط عراق ، اشغال یوگسلاوی ، اشغال مجدد افغانستان توسط ایالات متحده آمریکا و نهایتاً اشغال فعلی عراق  مورد ارزیابی عمیق و تفصیلی قرار خواهد گرفت . همچنین در این پژوهش ضمن تبیین مقررات و حقوق حاكم بر اشغال ، جامعیت و کفایت قواعد بین المللی موجود ارزیابی و عملكرد قدرتهای اشغالگر و میزان پایبندی آنها به قواعد فعلی مورد بررسی قرار می گیرد ‌و در حد امكان در بیان نقایص موجود آن تلاش می گردد. در ضمن با عنایت به محدودیت بسیار منابع مستقیم در این زمینه ، تلاش گردیده كه پایان نامه مذكور از وضعیّت  كمی و كیفی مطلوبی برخوردار باشد .   فهرست مطالب:       مقدمه  .                                     1    بخش اول  : بررسی كلی نظام حقوقی اشغال از نظر حقوق بین‌الملل فصل  اول   : مفهوم اشغال ، شرایط تحقق ، انواع و ماهیت آن ……………………………………………………….. 4          مبحث  اول  : مفهوم اشغال………………………………………………………………………………………………………………. 4                         تفاوت اشغال با تهاجم  …………………………………………………………… 6                               رابطه تجاوز با اشغال ……………………………………………………………………. 6                مبحث  دوم  : شرایط تحقق اشغال……………………………………………………………………………………………………… 8          مبحث  سوم  : انواع اشغال از دیدگاه حقوق  بین‌الملل ………………………………………………………………………….. 10                         گفتار اول :  اشغال با مصلحت (دوستانه)………………………………………………………………………………………………… 10                         گفتار  دوم :  اشغال نظامی ( خصمانه)………………………………………………………………………………………………….. 12          مبحث چهارم   : بیان اجمالی ماهیت اشغال…………………………………………….. 14  فصل دوم  :  منابع بین‌المللی  اشغال  و  عوامل مؤثر بر  وضع آن……………………………………………………. 15          مبحث اول : دیدگاه تاریخی………………………………………………………………………………………….. 15          مبحث دوم :  منابع موجود………………………………………………………. 18                        گفتاراول  :  منابع فرعی………………………………………………………………………………………………………………….. 19                         گفتار دوم :  منابع اصلی…………………………………………………………………………………………………………………. 19  اولین منبع  _  عهدنامه 1864 ژنو در خصوص حمایت از  مجروحان ، بیماران جنگی و كاركنان بهداری در زمان جنگ…………………. 20          دومین منبع  _  كنوانسیون مورخ  18   اكتبر  1907 لاهه ………………………………………………………………………………… 20 سومین منبع  _  پیمان 15  آوریل 1935  واشنگتن در  زمینه حفاظت از  بناهای تاریخیی ، مراكزعلمی ، هنری  و فرهنگی در  زمان جنگ…………………………………………….. 22       چهارمین منبع  _  كنوانسیون حمایت از اموال فرهنگی هنگام جنگ ( مصوب  آوریل 1954 )…………………………………………… 22 پنجمین  منبع  _   كنفرانس 1919  صلح  ورسای ……..  24 ششمین منبع  _  عهد نامه بین‌المللی مورخ  9  دسامبر 1948  مربوط به جلوگیری از كشتار دسته جمعی یا  ژنوسید…………………………………. 25 هفتمین منبع  _  كنوانسیونهای چهارگانه ژنو  مصوب  12  اوت 1949 (مهمترین منابع)…………………. 28 كنوانسیون  چهارم ژنو راجع به حمایت افراد كشوری ( غیر نظامی ) در زمان جنگ         29  باب اول  کنوانسیون چهارم ژنو  «  مقررات عمومی كنوانسیون » ……………. 30 باب دوم کنوانسیون چهارم ژنو  « حمایت كلی اهالی در مقابل بعضی اثرات جنگ »       33              باب سوم کنوانسیون چهارم ژنو  «   وضع  اشخاص  مورد  حمایت و  معامله  با  آنان »    35  اراضی اشغال شده ( از باب سوم کنوانسیون چهارم ژنو  )………………………………………… 38 ضمانت اجرای كنوانسیونهای چهارگانه 1949 ژنو  …………………………………………  52 هشتمین منبع  _  پروتكلهای الحاقی مصوب ژوئن 1977  به كنوانسیونهای چهارگانه  ژنو……………………… 55 فصل سوم  : آثار حقوقی ناشی از اشغال نظامی ……………………………………………………………………………….  65 مبحث اول : حاكمیت دولت و اشغال نظامی …………………………………………………………………………………………  65  گفتار  اول : نظریه علمای حقوق در مورد حاكمیت دولتها در زمان اشغال……………………….. 66 گفتار  دوم  : تصمیمات قضائی……………………………………………………………………. 67  گفتار  سوم : رویه بین المللی كشورها در  زمینه اشغال…………………………………………………… 68 گفتار چهارم  : وضعیت اشغال و حاكمیت دولتها با توجه به قواعد و اسناد بین‌المللی……………………………………… 69  مبحث دوم : صلاحیتهای حاكم قانونی و دولت اشغال كننده در  اراضی اشغالی……………………………………. 71 گفتار   اول  : صلاحیت قانونگذاری……………………………………………………………………… 71  گفتار   دوم  : صلاحیت قضائی……………………………………………………… 72  الف ) صلاحیت رسیدگی به جزائم عادی و دعاوی مدنی ……………………………………..  72 ب  ) صلاحیت رسیدگی به جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت ………………..   75  ج  ) اصول محاكمات لازم الرعایه ( آئین دادرسی )  ………………………………  77 گفتار  سوم  : صلاحیت اداری……………………………………………………………. 78 گفتار  چهارم  : وضعیت جنگهای آزادی بخش در  اراضی اشغالی……………………………………………… 79 مبحث سوم : آثار حقوقی اشغال بر اموال و سكنه سرزمینهای اشغالی …………………………. 80   گفتار  اول  : اثر حقوقی اشغال بر اموال ………………………………………………. 80  1- 1-  اموال دولتی ( عمومی ) …………………………………………………………………………. 80  2- 1-  اموال غیردولتی ( خصوصی ) ……………………………………………………………………………………  81  گفتار  دوم  : تأثیر اشغال بر سكنه اراضی اشغالی از نظر حقوق بین‌الملل …………………………….  82  1-2-  حق حیات ، آزادی و حیثیت فردی اتباع كشور اشغال شده ………………………………………..  82  2-2- آثار اشغال بر حقوق بیگانگان حاضر در سرزمینهای اشغالی ……………………….  83  فصل چهارم  :  نگاهی آماری به موارد عمده اشغال نظامی ……………………………………….  84 بخش دوم تحلیلی حقوقی بر مصادیقی از  اشغال نظامی  در سطح بین‌الملل فصل اول  : بررسی  وضعیت جنگ واشغال در  دو نبرد بزرگ جهانی از دیدگاه  حقوق بین‌الملل…. 90  مبحث اول : جنگ جهانی اول…………………………………………………………………………………………………………… 90 مبحث دوم : جنگ جهانی دوم…………………………………………………………………………………………………………. 93  مبحث سوم : بررسی ابعاد حقوقی اشغال ویتنام توسط ایالات متحده آمریكا  ……………………………………………. 96 فصل  دوم  : تحلیلی حقوقی بر مصادیقی از اشغال نظامی در دو دهه اخیر ………………………………….. . 99     مبحث اول : بررسی ابعاد مختلف  اشغال افغانستان توسط اتحاد جماهیر شوروی ……………………………………….. 99     گفتار اول : اهمیت استراتژیك افغانستان و علل حمله شوروی و اشغال این كشور …………………… 99   1- 1-  اهمیت استراتژیك افغانستان ………………………………………………………………….  99  2-1-‌  علل حمله نظامی شوروی به افغانستان و اشغال این كشور……………………… 100   گفتار دوم : موضع گیری جامعه بین‌المللی در قبال اشغال افغانستان توسط اتحاد جماهیر شوروی ………  101  وضعیت حاكمیت افغانستان در زمان اشغال …………………………. 102  مبحث دوم : بحران بالكان و اشغال جمهوری‌های تازه استقلال یافته از  دیدگاه حقوق بین‌الملل …………………… 104 گفتاراول : زمینه‌ها و علل ایجاد بحران در جمهوری‌ دموكراتیك فدرال یوگسلاوی ……………. 104  گفتار دوم  :  واكنش  جامعة بین‌المللی و عملكرد  سازمان ‌ ملل‌ متحد  در  زمینة اشغال بوسنی‌ هرزگوین ……. 104 مبحث  سوم : بررسی حقوقی تجاوز عراق و اشغال بخش‌هایی از خاك ایران ………………………….. 110  گفتار اول : ریشه‌ها و علل تجاوز نظامی عراق به ایران …………………………………. 110 گفتار دوم : عملكرد شورای امنیت سازمان ملل متحد …………………. 11 گفتار سوم : تحلیلی بر اقدامات جنایت‌آمیز عراق در مناطق اشغالی در طول جنگ با ایران ………. 114 مبحث چهارم  : اشغال كویت و اثرات حقوقی آن در سطح بین‌الملل ……………………………………………………….. 119  گفتار اول :  علل تاریخی و زمینه‌های اشغال كویت توسط عراق ……. 119  گفتار دوم : اصل حاكمیت دولت و اشغال كویت …………………. 120 گفتار سوم : ارزیابی عملكرد سازمان ملل و جامعه بین‌المللی كشورها در قبال بحران خلیج فارس ………. 122 گفتار چهارم : مصادیقی از نقض معاهدات بین‌المللی در اراضی اشغالی كویت توسط عراق ….. 125 مبحث پنجم : ابعاد حقوقی اشغال افغانستان توسط آمریكا و متحدانش در ناتو از دیدگاه حقوق بین‌الملل ……….. 128 گفتار اول : حادثه 11 سپتامبر و تأثیر آن در حمله آمریكا و متحدانش در ناتو به افغانستان …….. 128 گفتار دوم : اقدامات ناتو و موضع‌گیری شورای امنیت در مورد حمله آمریكا به افغانستان ….. 130 گفتار سوم : موارد نقض معاهدات بین‌المللی در زمینه اشغال افغانستان توسط ایالات متحده آمریكا و متحدانش در ناتو … 131 مبحث ششم  : اشغال عراق توسط ایالات متحده آمریكا و هم‌پیمانانش ………………….. 135  گفتار اول : دلایل تأثیر گذار در حمله آمریكا و متحدانش به عراق ………………………..  135  گفتار دوم  : موضع‌گیری شورای امنیت سازمان ملل متحد ، قبل و بعد از اشغال عراق در جنگ دوم خلیج فارس  138 گفتار سوم : مواردی از نقض معاهدات بین‌المللی حاكم بر اشغال نظامی در عراق ………………… 140      1‌_3‌_ اشغال عراق و نقض حاكمیت قانونی ……………………………………………… 140  2_‌3 _‌ ایجاد نظم تأمین امنیت در مناطق اشغالی ……………….. 141   3_‌3_‌ ایجاد بازداشتگاههای غیرقانونی در عراق و شكنجه زندانیان در اینگونه بازداشتگاهها ……………. 141   4_‌3_‌ استفاده از روشهای غیر مجاز در سركوب قیام‌های مردمی علیه اشغالگران ………… 142  5_‌ 3_‌ تحدید حقوق و آزادی‌های مذهب و دینی ………. 142  6_‌3_‌ عدم رعایت اصل حمایت یا اسیر جنگی بودن …… 142   7-3- حمله به افراد غیرنظامی به  بهانه نظامی بودن ….. 143 فصل سوم   :   نتیجه‌گیری كلی ………….  145  منابع و مأخذ …………………………………………..  148
 • عمران و ساختمان|پاورپوینت سیمان پرتلند پوزولانی
 • پاورپوینت سیمان پرتلند پوزولانی شناسه محصول :67075 موضوع : عمران و ساختمان فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 34 تعداد بازدید : 400 حجم فایل: 1.587890625 مگابایت دانلود پاورپوینت سیمان پرتلند پوزولانی پاورپوینت سیمان پرتلند پوزولانی شامل 34اسلاید …

 • عمران و ساختمان|پاورپوینت ترسیم پروفیل درCivil3D
 • پاورپوینت ترسیم پروفیل درCivil3D شناسه محصول :87666 موضوع : عمران و ساختمان فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 72 تعداد بازدید : 309 حجم فایل: 4.250976563 مگابایت دانلود پاورپوینت ترسیم پروفیل در Civil3D (تصاویر محیط برنامه) ،در حجم…

 • عمران و ساختمان|سوپر پنل
 • سوپر پنل شناسه محصول :55925 موضوع : عمران و ساختمان فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 75 تعداد بازدید : 379 حجم فایل: 14.03125 مگابایت دانلود سوپر پنل   محصولی که امروزه در ذهن ما با نام پلی…

 • علوم انسانی|پاورپوینت اموال مباح چیست
 • پاورپوینت اموال مباح چیست شناسه محصول :98819 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 30 تعداد بازدید : 170 حجم فایل: 4276.631836 مگابایت دانلود پاورپوینت اموال مباح چیست   پاورپوینت اموال مباح چیست شامل 30…

 • فنی و مهندسی|پاورپوینت اصول تصفیه آب
 • پاورپوینت اصول تصفیه آب شناسه محصول :74513 موضوع : فنی و مهندسی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 64 تعداد بازدید : 253 حجم فایل: 0.895507813 مگابایت دانلود پاورپوینت اصول تصفیه آب در 64 اسلاید تعریف فاضلاب عبارتست…

 • عمران و ساختمان|پاورپوینت آشنایی با توتال استيشن لايكا TC407
 • پاورپوینت آشنایی با توتال استيشن لايكا TC407 شناسه محصول :98802 موضوع : عمران و ساختمان فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 35 تعداد بازدید : 172 حجم فایل: 998.3427734 مگابایت دانلود دانلود پاورپوینت آشنایی با توتال استيشن لايكا…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *