فقه و حقوق اسلامی|ارتكاب جرم در حال خواب

ارتكاب جرم در حال خواب شناسه محصول :57162 موضوع : فقه و حقوق اسلامی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 157 تعداد بازدید : 508 حجم فایل: 0.471679688 مگابایت

دانلود

ارتكاب جرم در حال خواب این پایانامه دارای  157 صفحه و در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته حقوق (گرایش جزا و جرم شناسی)   چکیده: شناخت خواب اعم از طبیعی یا مصنوعی در حیطه علم پزشکی و از نظر تخصص پزشکی در قلمرو علوم روانشناسی قرار دارد و صدور حکم قضایی مبنی بر مسولیت یا عدم مسولیت شخص خواب و مجازات وی نسبت به جرم ارتکابی اش در حیطه حقوق کیفری است. از این حیث شناخت طبیعت  و ماهیت ارگانیک خواب و چگونگی ارتکاب جرم از حیث ارکان تشکیل دهنده ی آن و نیز تعیین مسوولیت یا عدم مسوولیت کیفری خوابگرد٬ اهمیت بسزایی دارد. در قوانین کیفری ایران٬ جز در ماده 153 قانون مجازات اسلامی٬ اشاره ی دیگری به این موضوع ندارد. این نوشتار٬ با بررسی ارتکاب جرم در خواب٬ انواع خواب و علل حرکات شخص خواب را از نگاه روانپزشکان و حقوقدانان تبیین مینماید و ضمن بررسی وضعیت اراده٬ اختیار و قصد شخص خوابیده٬ چگونگی ارتکاب جرم از سوی او و دامنه ی مسوولیت کیفری و اعمال مجازات بر مرتکب را با تحلیل و بررسی مواد قانونی بیان میکند.   واژگان کلیدی :  خواب طبیعی٬ خواب مصنوعی٬ جرم٬ مجازات٬ مسوولیت کیفری. مقدمه:  پس از حق حیات ، انسان داراى حق آزادى است كه بر اساس ‍ آن ، نسبت به غیر خدا آزاد است و این ، ارمغان اسلام در چهارده قرن پیش و پیام همه انبیا الهى است . در عین حال ، هیچ عاقلى نمى تواند بپذیرد كه جامعه انسانى ، بدون نظم و قانون باشد، وجود قانون ، ضرورت دارد، اگر چه سبب محدود گشتن انسان و كم شدن آزادى او گردد. با تشکیل جوامع انسانی٬ روابط بین افراد ناشی از نیازهای طبیعی و احتیاجات اجتماعی بر مبنای در کنار هم و با هم زیستن ایجاد میشود. این روابط با داده های مختلف٬ اخلاقی٬ روانی٬ اجتماعی٬ سیاسی٬ کنار هم و با یکدیگر به نحو چشمگیری مرتبط میشوند. جامعه در این استقرار و شکل گیری به ناچار به نظمی٬ از یک سو طبیعی و از سوی دیگر قراردادی٬ که از سنت ها٬ آداب٬ رسوم و ملیت و مذهب و… ریشه میگیرد٬ روی میآورد. در این میان ممکن است٬ اعمالی از سوی برخی از افراد جامعه انجام پذیرد که٬ این نظم را دستخوش التهاب نماید٬ چیزی که غالبا مورد پذیرش اجتماع نیست٬ بدیهى است كه جامعه اى متشكل از انسانهایى این چنین ، اگر داراى نظم و قانونى درست نباشد، تزاحم و درگیرى و هرج و مرج و فساد، آن را نابود خواهد ساخت .برای مقابله با این پدیده قوانین من جمله حقوق جزا٬ با ارائه تئوریهای لازم٬ روابط و مناسبت های فی مابین اعضا جامعه را تنظیم مینماید و از طریق موسسات اجرایی خویش٬ حاکمیت قانون و مقررات را بر این روابط تضمین میکند.در حیطه حقوق جزا، اجتماع در مقابل رفتاری که به افراد جامعه آسیب وارد مینماید و نظم اجتماعی را دستخوش آشوب میسازد٬ و به عبارت دیگر در مقابل عمل مجرمانه یا جرم٬ واکنش نشان میدهد و بزهکار را در صورت وجود شرایط و مقتضیات لازم مجازات مینماید. برای اینکه فرد قابلیت پذیرش بار تبعات جزایی رفتار خویش را تحمل کند٬ میبایست از وضعیت و صفات خاصی برخوردار باشد. این شرایط و خصیصه ها٬ اوضاع و احوالی هستند که٬ به متن قانونی حاکم بر موضوع٬ فعل یا ترک فعل انجام شده و خصوصیات شخصی مرتکب مربوط میگردد.در قلمرو حقوق کیفری٬افراد زمانی پاسخگو و مسؤولند كه دارای اراده و اختیار بوده بنابراین زمانیكه فردی مدرك نباشد را، نمی‌توان مسؤول اعمال خود دانست، چرا كه در قبال امر و نهی قانونگذار تكلیفی نداشته و علی‌القاعده، خطاب قانونگذار متوجه كسانی است كه مختار و مدرك بوده و قدرت بر اجابت آن دارند. تشریح و بیان مسئله: با توجه به اینکه در صورت ارتکاب جرم در حال خواب٬ بدلیل حساسیت موضوع٬ و وجود پاره ای از ابهامات و اختلاف نظر های موجود در این زمینه نسبت به انواع خواب و همچنین انواع موارد شبه خواب٬ و میزان اراده . آگاهی و اختیار شخص خواب و تعیین دامنه و حدود و آثار مسوولیت کیفری وی بسیار مهم جلوه مینماید. که در این میان٬ بررسی مسؤولیت و یا عدم مسؤولیت شخص نائم و به تناسب آن تعیین مجازات وی، نسبت به جرم ارتكابی‌اش، در محدوده حقوق كیفری و شناخت انواع خواب، اعم از طبیعی یا مصنوعی در حیطه علوم روانشناسی كه از زیرمجموعه علوم پزشكی می‌باشد قرار دارد.لذا از این حیث شناخت طبیعت و ماهیت ارگانیك خواب و چگونگی ارتكاب جرم و نیز تعیین مسؤولیت یا عدم مسؤولیت كیفری شخص خوابگرد اهمیت بسزایی دارد.  و بدیهی است كه مسؤولیت كیفری افراد حین وقوع جرم با اراده و اختیار، با مسؤولیت كیفری فردی كه عمل ارتكابی وی خارج از ادراك و اختیار بوده، متفاوت و متمایز خواهد بود.   پیشینه تحقیق: در حال حاضر با توجه به پیشرفت علوم و شناخت انواع جدیدی از خواب اعم از طبیعی یا مصنوعی و احتمال سوء استفاده از این غریزه‌ی طبیعی انسانی در جهت ارتكاب جرائم خطرناك، مباحث بسیار متنوعی از نقطه نظر علوم پزشكی و زیرشاخه‌های آن از جمله علوم روانپزشكی و روانشناسی، مطرح گردیده است.از طرفی نیز، در گذشته نظر به اینكه خواب به عنوان یكی از علل رافع مسؤولیت جزائی، در حدیث رفع عنوان گردیده این مبحث نیز آنگونه كه باید و شاید، مورد توجه فقها قرار گرفته. علی‌ایحال، در حال حاضر، علی‌رغم حائز اهمیت بودن و ضرورت غیرقابل انكار شناخت انواع خواب و بررسی جنایات واقع شده و از طرفی حدود و دامنه مسئولیت كیفری فرد نائم خلا بررسی پدیده خواب و همچنین ارادی یا غیر ارادی بودن افعال حین خواب و بررسی مسوولیت کیفری ایشان با توجه به تغییر قوانین ضروری احساس میگردد.   اهداف تحقیق: در قانون مجازات اسلامی٬ مقنن تنها در ماده 153 به مسئله ارتکاب جرم در حال خواب پرداخته و سپس در بند الف ماده 292 همان قانون٬ ارتکاب جنایت در حال خواب را نیز٬ خطای محض دانسته است. این پژوهش٬ صرف نظر از نوع نگاه قانون موصوف٬در بحث ارتكاب جرم توسط فرد نائم، به بررسی پیرامون خواب و انواع آن و جرائم ارتكابی متصوره توسط فرد نائم و بررسی و تعریف محدوده مسئولیت كیفری وی و تبعات آن و انتساب یا عدم انتساب مسئولیت كیفری نائم و تحلیل قوانین موجود و تناسب جرم ارتكابی و مجازات تعینی می‌پردازد.   سؤالات تحقیق 1- مفهوم و ماهیت خواب چیست و آیا خواب دارای انواع مختلف است؟ 2- آیا میتوان فرد نائم را در هنگام خواب دارای قصد و اراده تصور نمود؟   3- ماهیت جرم یا جنایت ارتکابی در حال خواب چیست؟ 4- مسوولیت کیفری شخص خواب چگونه و با چه مبنایی قابل توجیه است؟   5- آیا میتوان ارتكاب جرم یا جنایت در حال خواب اعم از مصنوعی یا طبیعی را جزء جرائم عمدی متصور شد؟   فهرست مطالب عنوان                                                                      صفحه     مقدمه: 1  الف-   تشریح و بیان مسئله 1     ب- پیشینه تحقیق 1  ج-اهداف تحقیق 2  د-سؤالات تحقیق 2   فصل اول: کلیات  مبحث اول- مفهوم خواب و انواع آن 3 گفتار اول-خواب طبیعی 4 بند اول- مفهوم و ماهیت خواب 4 بند دوم-مقایسه خواب با اغما و بیهوشی و مستی 7 گفتار دوم – خواب مصنوعی 11 بند اول – تعریف خواب مصنوعی و انواع آن 12 بند دوم – ماهیت خواب مصنوعی 14 مبحث دوم – جرم و مسوولیت کیفری 17 گفتار اول – مفهوم جرم و ارکان تشکیل دهنده‌ی آن 18 بند اول – مفهوم جرم 18 بند دوم – ارکان تشکیل دهنده‌ی جرم 21 گفتار دوم –مفهوم، مبانی و ارکان مسؤولیت کیفری 24 بند اول – مفهوم و مبانی مسؤولیت کیفری 25 بند دوم – ارکان مسؤولیت کیفری 26   فصل دوم: ماهیت جنایت ارتکابی شخص خواب مبحث اول – علل حرکت در خواب 28   گفتاراول – اختلالات خواب 30 بند اول – کژخوابی‌ها 30 بند دوم – بد خوابی‌ها 32 گفتار دوم – خوابگردی (سومنامبولیسم) 33 بند اول – انواع خوابگردی 34 الف – خوابگردی طبیعی 34  ب –  خوابگردی مصنوعی 37 بند دوم – ملاک های تشخیص خوابگردی 39 الف-ملاک تشخیص 10- ICD………………………… 41 ب- ملاک تشخیصیDSM-IV-TR-10 ………………………48 مبحث دوم – اراده، اختیار و قصد در خواب 42 گفتار اول – اراده و اختیار در خواب 43 بند اول – ماهیت اراده و اختیار در…………52 بند دوم – جایگاه اراده و اختیار در خواب 47 گفتار دوم – قصد در خواب 51 بند اول – ماهیت قصد 51 بند دوم – جایگاه قصد در خواب 54 مبحث سوم – جرایم ارتکابی شخص خواب 55 گفتار اول – جرایم ارتکابی شخص خواب از حیث رکن مادی جرم 56 بند اول – رکن مادی جرایم شخص خواب 56 بند دوم – انواع رفتار مجرمانه شخص خواب از حیث رکن مادی 57 گفتار دوم – جرایم ارتکابی شخص خواب از حیث رکن روانی جرم 59 بند اول- جرایم غیرعمدی شخص خواب 60 بند دوم- جرایم عمدی شخص خواب 61 گفتار سوم- جرایم ارتكابی شخص خواب از حیث ركن قانون جرم 64 بنداول- جرایم شخص خواب در نگاه قانونگذار 65 بند دوم – مقایسه تحلیلی ماده 153 با مواد 225 و 323 قانون مجازات اسلامی سابق 67   فصل سوم: مسؤولیّت كیفری شخص خواب  مبحث اوّل – شرایط تحقّق مسؤولیّت كیفری شخص خواب 71 گفتار اوّل: وجود عمل مجرمانه و قابلیت اسناد مسؤولیّت كیفری به شخص خواب 73 بند اول- وجود عمل مجرمانه 74 بند  دوم- قابلیت اسناد مسؤولیّت كیفری به شخص خواب 78 گفتار دوم- فقدان موانع تحقّق مسؤولیّت كیفری شخص خواب 80 بند اوّل – عوامل سالب مسؤولیّت كیفری 81 الف- عوامل موجهه جرم 83 ب- عوامل رافع مسؤولیّت كیفری 86 بند دوم- ارتباط خواب با عوامل سالب مسؤولیّت كیفری 87 مبحث دوم- آثار مسؤولیّت كیفری شخص خواب 90 گفتار اوّل – مجازات شخص خواب 91 بند اول- مجازات شخص خواب از دیدگاه فقهای امامیّه 91 بند دوم- مجازات شخص خواب در حقوق كیفری ایران 95 گفتار دوم- جبران ضرر و زیان ناشی از جرم شخص خواب 100 بند اوّل- جبران ضرر و زیان مادی 101 بند دوم- جبران ضرر و زیان معنوی 104 بند سوم- جبران زیان منافع ممكن الحصول 107     نتیجه گیری…………………………….   فهرست منابع و مآخذ……………………..     عنوان: ارتكاب جرم در حال خواب فرمت:word تعداد صفحات:157 صفحه
 • روان شناسی|پاورپوینت پورنوگرافی یا هرزه نگاری چیست
 • پاورپوینت پورنوگرافی یا هرزه نگاری چیست شناسه محصول :86792 موضوع : روان شناسی فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 36 تعداد بازدید : 247 حجم فایل: 0.458007813 مگابایت دانلود پاورپوینت پورنوگرافی یا هرزه نگاری چیست   پاورپوینت پورنوگرافی…

 • هنر|پاورپوینت منظره یاب (فرهنگ و هنر هفتم)
 • پاورپوینت منظره یاب (فرهنگ و هنر هفتم) شناسه محصول :91766 موضوع : هنر فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 11 تعداد بازدید : 959 حجم فایل: 1.223632813 مگابایت دانلود پاورپوینت منظره یاب (فرهنگ و هنر هفتم)   بخش…

 • معماری|پاورپوینت پروژه مرمت ابنیه تاریخی
 • پاورپوینت پروژه مرمت ابنیه تاریخی شناسه محصول :101973 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 64 تعداد بازدید : 258 حجم فایل: 17351.26074 مگابایت دانلود پاورپوینت پروژه مرمت ابنیه تاریخی   بخشی از متن پاورپوینت :…

 • معماری|پاورپوینت بررسی و تحلیل 9 ویلای مدرن ایران
 • پاورپوینت بررسی و تحلیل 9 ویلای مدرن ایران شناسه محصول :90335 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 42 تعداد بازدید : 323 حجم فایل: 8.0546875 مگابایت دانلود پاورپوینت بررسی و تحلیل 9 ویلای مدرن ایران…

 • جغرافیا|مبانی نظری و پیشینه تحقیق برنامه ریزی روستایی و توسعه روستایی
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق برنامه ریزی روستایی و توسعه روستایی شناسه محصول :95364 موضوع : جغرافیا فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 45 تعداد بازدید : 223 حجم فایل: 99.06152344 مگابایت دانلود عنوان: مبانی نظری و پیشینه…

 • معماری|پاورپوینت تحلیل دانشگاه سه گوش علوم انسانی و ادبیات اهواز
 • پاورپوینت تحلیل دانشگاه سه گوش علوم انسانی و ادبیات اهواز شناسه محصول :96440 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 12 تعداد بازدید : 172 حجم فایل: 1239.441406 مگابایت دانلود پاورپوینت تحلیل دانشگاه سه گوش علوم…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.