فقه و حقوق اسلامی|احکام نکاح و ازدواج با غیر مسلمان

احکام نکاح و ازدواج با غیر مسلمان شناسه محصول :52450 موضوع : فقه و حقوق اسلامی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 31 تعداد بازدید : 356 حجم فایل: 0.059570313 مگابایت

دانلود

احکام نکاح و ازدواج با غیر مسلماناسلام همواره به نكاح اهمیت و توجه بسیاری داشته است. از اقسام نكاح قابل تصور، ازدواج با غیر مسلمانان     می باشد و ما در این تحقیق برآنیم از نظر اسلام پیرامون نكاح با غیر مسلمانان سخن بگوییم. معیار حرمت ازدواج با بیگانگان در اسلام، مسائل نژادى وافـتـخـارات مـلى وگروهى نیست، بلكه علت این ممنوعیت، جلوگیرى از نفوذ انحرافات عـقیدتى در مسلمانان است كه این تحریم نیز در مورد پیروان ادیانى كه در اصل توحیدى بوده اند، هـر چـنـد كه در حال حاضر موحد نیز نباشند استثنا شده است. دلیل فقها در حكم به حرمت ازدواج با بیگانگان ، در درجه اول قرآن كریم است كه در آیات متعددى ازدواج با گروهى از بیگانگان را منع فرموده است ودر مواردى ظاهر آیات، حاكى از منع ازدواج با هـر فرد غیر مسلمان است، چه این كه از ازدواج با كفار نهى شده و واژه كافر حتى اهل كتاب را نیز شـامـل مى شود، بر خلاف واژه مشرك كه در شمول آن نسبت به اهل كتاب در میان فقها اختلاف نظر وجود دارد. مجموع آیاتى كه در قرآن كریم در این زمینه وجود دارد، آیات ذیل است :    ولا تنكحوا المشركات حتى یـومـن ولامة مومنة خـیر من مشركـة ولـو اعجبتكم ولا تنكحوا المشركین حـتى یـومنوا ولـعبد مـومن خـیر مـن مشرك و لو اعجبكم اولئك یدعون الی النار والله یدعوا الی الجنة والمغفرة باذنه ویبین ایاته للناس لعلهم یتذكرون.1زنان مشرك را تا ایمان نیاورده اند به زنى مگیرید وكنیز مومن بهتر از آزاد زن مشرك است ، هرچند شما را از او خوش آید وبه مردان مشرك تا ایمان نیاورده اند، زن مومن مدهید و برده مومن بهتر از مـشـرك اسـت ، هر چند شما را از او خوش آید. اینان به سوى آتش دعوت مى كنند وخدا به جانب بهشت وآمرزش وآیات خود را آشكار بیان مى كند، باشد كه بیندیشند.    یا ایها الذین امنوا اذا جاء كم المومنات مهاجرات فامتحنوهن الله اعلم بایمانهن فان علمتموهن مومنات فلا ترجعوهن الى الكفار لاهن حل لهم ولاهم یحلون لهن واتوهم ما انفقوا ولاجناح علیكم ان تنكحوهن اذا اتیتموهن اجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر وسئلوا ما انفقتم و لیسئلوا ما انفقوا ذلكم حكم الله یحكم بینكم والله علیم حكیم.2اى كـسـانـى كـه ایـمـان آورده ایـد! چـون زنـان مـومـنـى كه مهاجرت كرده اند به نزدتان آیند، بـیـازمـایـیـدشان . خدا به ایمانشان داناتر است .پس اگر دانستید كه ایمان آورده اند، نزد كافران بازشان مگردانید، زیرا اینان بر مردان كافر حلال نیستند ومردان كافر نیز بر آنهاحلال نیستند وهر چـه آن كـافران براى این گونه زنان هزینه كرده اند بپردازید. و اگر آنها را نكاح كنید ومهرشان را بـدهـید، مرتكب گناهى نشده اید وزنان كافر خود را نگه مدارید وهر چه هزینه  كرده اید از مردان كـافـر بـخواهید وآنها نیز هر چه هزینه كرده اند از شما بخواهند، این حكم خداست، خدا میان شما حكم مى كند و او دانا وحكیم است.    الزانى لاینكح الا زانیة او مشركة والزانیة لا ینكحهها الا زان او مشرك و حرم ذلك على المومنین.31- بقره آیه221                                                    2- ممتحنه آیه 10                                           3- نور آیه 3                                                              مـرد زنـاكـار جـز زن زنـاكـار یـا مـشـرك را نـمى گیرد، وزن زناكار را جز مرد زناكار یا مشرك نمى گیرد، واین بر مومنان حرام شده است.    الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئك مبرون مما یقولون لهم مغفرة ورزق كریم.1زنـان ناپاك براى مردان ناپاك ومردان ناپاك براى زنان ناپاك وزنان پاك براى مردان پاك ومردان پاك براى زنان پاك، آنها از آنچه درباره شان مى گویند منزهند آمرزش ورزق نیكو براى آنهاست.    والمحصنات من النساء الا ما ملكت ایمانكم كتاب الله علیكم واحل لكم ماورآء ذلكم ان تبتغوا باموالكم محصنین غیرمسافحین فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فریضة ولاجناح علیكم فیما تراضیتم به من بعد الـفـریـضة ان الله كان علیما حكیما * و من لم یستطع منكم طولا ان ینكح المحصنات المومنات فمن ما ملكت ایمانكم من فتیاتكم المومنات والله اعلم بایمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن باذن اهلهن واتوهن اجورهن بالمعروف محصنات غیر مسافحات ولامتخذات اخدان فاذا احصن فان اتین بفاحشة فعلیهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشی العنت منكم و ان تصبروا خیر لكم والله غـفور رحیم * یرید الله لیبین لكم ویهدیكم سنن الذین من قبلكم ویتوب علیكم والله علیم حـكیم.2و نـیـز زنـان شوهردار بر شما حرام شده اند، مگر آنها كه به تصرف شما درآمده باشند. از كتاب خدا پـیـروى كنید، جز اینها زنان دیگر هر گاه در طلب آنان از مال خویش مهرى بپردازید و آنها را به نكاح درآورید، نه به زنا، بر شما حلال شده اند. و زنانى را كه از آنها تمتع مى گیرید، واجب است كه مـهرشان را بدهید، و پس از مهر معین، در قبول هر چه هر دو بدان رضا بدهید گناهى نیست. هر آیـنـه خـدا دانـا وحكیم است * هر كس را كه توانگرى نباشد تا آزاد زنان مومن را به نكاح خود در آورد، از كنیزان مومنى كه مالك آنها هستید به زنى گیرد، وخدا به ایمان شما آگاهتر است. همه از جـنس یكدیگرید، پس بندگان را به اذن صاحبانشان نكاح كنید ومهرشان را به نحو شایسته اى بـدهـید وباید كه پاكدامن باشند، نه زناكار و نه ازآنها كه به پنهان دوست مى گیرند. و چون شوهر كـردند، هرگاه مرتكب فحشا شوند، شكنجه آنان نصف شكنجه آزاد زنان است ، واین براى كسانى اسـت از شـمـا كـه بیم دارند كه به رنج افتند .با این همه ، اگر صبر كنید برایتان بهتر است وخدا آمرزنده و مهربان است * خدا  مى خواهد براى شما همه چیز را آشكار كند وبه سنتهاى پیشینیانتان راه بنماید وتوبه شما را بپذیرد، كه خدا دانا و حكیم است .    الیوم احل لكم الطیبات وطعام الذین اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المومنات و المحصنات من الذین اوتوا الكتاب من قبلكم اذا اتیتموهن اجورهن محصنین غیر مسافحین ولا متخذى اخدان ومن یكفر بالایمان فقد حبط عمله وهو فى الاخرة من الخاسرین.3امـروز چیزهاى پاكیزه بر شما حلال شده است. طعام اهل كتاب بر شما حلال است وطعام شما نیز بـر آنها حلال است. و نیز زنان پارساى مومن وزنان پارساى اهل كتاب، هرگاه مهرشان را بپردازید، بطـور زنـاشـویـى نه زناكارى ودوستگیرى، برشما حلالند. وهركس كه به اسلام كافر شود، عملش ناچیز شود ودرآخرت از زیانكاران خواهد بود.4تقسیم بندی بیگانگان:غیر مسلمانان به سه گروه تقسیم می شوند كه ما درباره هر قسم در فصلی جداگانه به بحث می پردازیم:1- مشركان                             2- اهل كتاب                                       3- مرتدان
 • شیمی|مطالعه اثرات تداخلي روي در جذب و انتقال آهن
 • مطالعه اثرات تداخلي روي در جذب و انتقال آهن شناسه محصول :96911 موضوع : شیمی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 100 تعداد بازدید : 307 حجم فایل: 2049.009766 مگابایت دانلود عنوان تحقیق: مطالعه اثرات تداخلي روي در…

 • فقه و حقوق اسلامی|پاورپوینت حق حبس چیست
 • پاورپوینت حق حبس چیست شناسه محصول :96098 موضوع : فقه و حقوق اسلامی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 24 تعداد بازدید : 221 حجم فایل: 4190.949219 مگابایت دانلود پاورپوینت حق حبس چیست   پاورپوینت حق حبس چیست…

 • معماری|پاورپوینت معماری مساجد اسلامی
 • پاورپوینت معماری مساجد اسلامی شناسه محصول :93699 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 136 تعداد بازدید : 234 حجم فایل: 39190.61035 مگابایت دانلود پاورپوینت معماری در مساجد دوره اسلام ، در حجم 136 اسلاید قابل…

 • علوم سیاسی|پاورپوینت زندگینامه کارل ریموند پوپر
 • پاورپوینت زندگینامه کارل ریموند پوپر شناسه محصول :97495 موضوع : علوم سیاسی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 31 تعداد بازدید : 562 حجم فایل: 3959.1875 مگابایت دانلود پاورپوینت زندگینامه کارل ریموند پوپر   پاورپوینت زندگینامه کارل ریموند…

 • فقه و حقوق اسلامی|جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرائم علیه اموال
 • جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرائم علیه اموال شناسه محصول :55221 موضوع : فقه و حقوق اسلامی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 198 تعداد بازدید : 317 حجم فایل: 0.180664063 مگابایت دانلود جعل اسناد هویتی…

 • معماری|پاورپوینت هنر نظم دادن به فضا درمعماری
 • پاورپوینت هنر نظم دادن به فضا درمعماری شناسه محصول :55099 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 16 تعداد بازدید : 290 حجم فایل: 0.931640625 مگابایت دانلود پاورپوینت هنر نظم دادن به فضا درمعماری   —معماری…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *