عمران و ساختمان|رفتار سازه ها تحت بار زلزله

رفتار سازه ها تحت بار زلزله شناسه محصول :53356 موضوع : عمران و ساختمان فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 207 تعداد بازدید : 382 حجم فایل: 14.35253906 مگابایت

دانلود

رفتار سازه ها تحت بار زلزله 1-1-پیشگفتار: زمین لرزه پدیده ای طبیعی است كه با شدت های گوناگون ودر نقاط مختلف كره زمین اتفاق می افتد و به دلیل عدم شناخت لایه های زیرین نمی توان زمان وشدت آن را پیش بینی نمود. گستره زلزله های واقع شده در نقاط مختلف كره زمین، ارتباطی را بین این نقاط نمایان می نماید. امروزه مشخص شده است كه اكثر زلزله های دنیا بر روی نوارهایی به نام كمربند زلزله خیزی واقع شده اند.با توجه به تكتونیك صفحه ای موجود، ایران در حال فشرده شدن بین صفحه اروپا،آسیا وصفحه عربستان است. بهترین نشانه این عمل نیز رشته كوه های زاگرس والبرز می باشدكه در فصل مشترك این صفحات واقع شده اند. اكثر زلزله های مهم ایران نیز در حوالی این فصل مشترك ها رخ داده است. نقشه پهنه بندی لرزه خیزی ایران نشان دهنده این است كه هیچ نقطه ای از كشورمان را نمی توان در مقابل اثر زلزله مصون پنداشت.در شكل( 1-1)نقشه پهنه بندی لرزه خیزی ایران طبق آیین نامه 2800 را مشاهده می نمایید.]8[ بنابراین طراحی وساخت سازه هایی كه بطور مناسب بتوانند در مقابل زلزله ها پایدار باشد الزامی است،این موضوع درك وشناخت رفتار سیستم های سازه‌ای را آشكار می سازد. برای طراحی یك سازه مقاوم در برابر زلزله ركورد شتاب و مشخصات زمین لرزه نیز نیاز می‌باشد، تا اثرات زمین لرزه بر سازه شناسایی گردد اثرات زمین لرزه بر سازه های طراحی شده از موضوعات جالب توجه می‌باشد، زیرا نتیجه آزمایش واقعی روی سازه های طراحی شده براساس آخرین آیین نامه های تدوین شده هستند. معمولا هر چاپ جدید از آیین نامه ساختمانی بازتابی از نتایج حاصل از آخرین زمین لرزه های ثبت شده و تجزیه وتحلیل آنها می‌باشد. به طور كلی دو روش برای ساخت سازه ای مقاوم در برابر زلزله موجود است:]18[ 1-سازه صلب 2-سازه نرم سازه صلب: در اینگونه سازه ها، پارامتر طراحی تغییر شكلهای جانبی سازه تحت اثرات زلزله است بطوریكه سازه به قدری صلب ساخته می شود كه كلیه انرژی را جذب می نماید و بایستی با انتخاب اجزا بسیار مقاوم، توانایی جذب انرژی را به سازه داد. سازه نرم: در اینگونه سازها، پارامتر انعطاف پذیری سازه در برابر حركات رفت وبرگشتی كه ناشی از خاصیت خمیری آن است مورد استفاده قرار می گیرد. بدین صورت كه سازه، انرژی را با حركات نوسانی و درصد میرایی آزاد می‌كند.  با توجه به مطالب گفته شده تعیین سیستم مقاوم(این سیستم مقاوم شامل تركیبی از عناصر سازه ای افقی وعناصر مهاربندی عمودی می‌باشد) در برابر نیروهای جانبی یك موضوع اساسی در طراحی سازه ها می باشد، كه در اینجا روی سیستم های مهاربندی عمودی بحث خواهد شد.   فهرست مطالب: 1-1-پیشگفتار: 2 2-سازه نرم 3 شکل (1-1)- نقشه پهنه بندی خطر نسبی زمین لرزه در ایران 4 فصل دوم 5 رفتار سازه ها تحت بار زلزله 5 2-1-فلسفه طراحی سازه های مقاوم تحت بار زلزله ]13[و]9[ 6 2-2-رفتار مناسب سازه تحت بارگذاری متناوب 8 الف) هیسترزیس ثابت(خوب) 9 ب)هیسترزیس کاهنده(بد) 9 2-3-ضریب رفتار سازه ها 9 شکل (2-1)-نمودار نیرو- تغییر شکل مصالح 11 شکل (2-2)-نمودار پسماند 11 شکل (2-3)-رفتار ثابت سازه ها تحت بار افقی تکراری 12 شکل (2-4)-رفتار کاهنده سازه ها تحت بار افقی تکراری 12 شکل (2-5)-رفتارسازه الاستیک و غیر الاستیک 13 فصل سوم 14 ملاحظات طراحی سازه ها 14 3-1-مقدمه 15 3-2-اهمیت سیستم سازه ای 15 3-3-عوامل موثر در مقاومت سازه 16 3-3-1-پلان ساختمان ونسبت ابعاد 16 3-3-2-ارتفاع ساختمان ونسبت ارتفاع به ابعاد 16 3-3-3-طبقه نرم 17 3-3-4-طبقه ضعیف 17 3-3-5-اثرات نامتقارنی ساختمان 17 3-3-6-تاثیر اعضاء غیر سازه ای 18 3-4-بارگذاری 18 3-4-1-بارهای قائم 18 3-4-2-بارهای اجرایی 19 3-4-3-بارهای ضربه ای قائم 19 3-4-4-بارهای زلزله 19 3-4-4-1-بارجانبی معادل 20 3-4-4-2-آنالیز مودال 20 شکل (3-1)-حرکات نسبی در سازه های پیوسته 22 شکل (3-2)-توزیع جرم در ارتفاع 22 شکل (3-3)-طبقه نرم 23 فصل چهارم 24 سیستم های سازه ای 24 4-1-مقدمه 25 4-2-سیستم های سازه ای مختلف 25 4-3-قاب خمشی صلب (MRF): 27 4-4-قابهای مهاربندی شده 28 4-4-1-مقدمه 28 4-4-2-انواع مهاربندی 29 4-4-2-1-مهاربندهای هم مرکز (CBF) 30 4-4-2-2-مهاربندهای خارجی از مرکز (EBF) 31 4-4-2-2-1-شکل پذیری فولاد 33 4-5-قاب مهاربندی شده با قاب صلب 33 4-5-1-مقدمه 33 4-5-2-اندرکنش سیستم مهاربندی وقاب صلب 34 4-6-1-مقدمه 35 4-6-2-عملکرد خرپای کمربندی ومیانی 35 4-6-3-اتصال کمربندهای خرپایی به ستونهای پیرامونی 37 4-6-4-سیستمهای با دو یا چند خرپای کمربندی 38 4-7-قابهای لوله ای 38 4-7-1-مقدمه 38 4-7-2-قاب لوله ای ساده 40 4-7-2-1-پدیده لنگی برشی 41 4-7-3-قاب لوله خرپایی 44 4-7-3-1-رفتار تحت بارهای قائم 45 4-7-3-2-رفتار تحت بارهای جانبی 47 4-7-4-قاب لوله ای دسته شده 47 4-7-5-قاب لوله در لوله 49 4-8-قاب با سیستم خرپای یک در میان (Staggered truss) 50 4-8-1-مقدمه 50 4-8-2-عملکرد خرپای یک در میان 51 4-8-3-سیستم کف در خرپای یک در میان 52 4-8-4-ستونها در سیستم خرپای یک در میان 53 4-9-سازه های معلق 53 4-10-سازه های پیوندی 54 4-11-پروژه های عملی 55 4-11-1-قاب مهاربندی شده 55 4-11-2-قاب با سیستم خرپای کمربندی 55 4-11-3-قاب های لوله ای 56 4-11-4-تغییرات قابل ملاحظه در طرح اصلی برای  فراهم کردن مهاربندی 57 4-12-مقایسه اجمالی سیستم های سازه ای 58 شکل (4-1)- الف-پاسخ قاب صلب تحت بار جانبی؛ 61 ب-تغییر شکل خمشی تیر و ستون به علت گره صلب 61 شکل (4-2)- مولفه های تغییر مکان جانبی قابهای MRF 61 شکل (4-3)- قاب مقاوم خمشی یک طبقه تحت بارگذاری شدید تکراری 62 شکل (4-4)- تعدادی از اشکال مهاربندی 63 شکل (4-5)- تغییر شکل پلاستیک قاب با مهاربند هم مرکز K شکل 64 شکل (4-6)- حلقه های پسماند برای یک قاب با مهاربند هم مرکز K شکل 64 شکل (4-7)- تغییر شکل پلاستیک یک قاب EBF 65 شکل (4-8)- حلقه های پسماند برای یک قاب EBF 65 شکل (4-9)- شکل شماتیک اندرکنش قابهای مهاربندی و خمشی؛ 67 (a)هسته مهاربندی و قاب خمشی محیطی؛ 67 (b)هسته مهاربندی و قابهای خمشی داخلی و خارجی 67 شکل (4-9)- ادامه؛   (c)هسته مهاربندی و قاب خمشی داخلی؛ 68 (d) مهاربندی داخلی در کل عرض و قابهای خمشی خارجی 68 شکل (4-9)- ادامه؛  (e)مقطع نشان داده شده با مهاربندی اصلی و ثانویه 69 شکل (4-10)- عملکرد متقابل میان قاب مهار شده و قاب صلب؛ 70 (a) تغییر شکل هر کدام از سیستمهای مجزا؛ 70 (b) تغییر نیروی برشی عامل منتجه از اثر متقابل 70 شکل (4-11)- پلان کف ساختمان با خرپای کمربندی 70 شکل (4-12)- عملکرد هسته مرکزی و کمربندها 71 شکل (4-13)- (a) رفتار طره ای هسته؛ 72 (b) رفتار انحناء برگشتی خرپای کلاهک 72 (الف)              شکل(4-14)- توزیع تنش دراعضاء کناری وهسته مقاوم 72 شکل (4-15)- نمای شماتیک از سازه ای با دو خرپای میانی و کمربندی 73 شکل (4-16)- توزیع تنش محوری در لوله مربع شکل تو خالی 74 شکل (4-17)- توزیع نیروی محوری در ستونها، ناشی از بار جانبی؛ 76 (a) لوله مستطیلی؛ (b) لوله مثلثی؛ (c) لوله دایروی 76 شکل (4-18)- فرمهای متنوع سیستمهای لوله ای 77 شکل(4-19)- رفتار لوله توخالی طره ای تحت بارهای جانبی                              شکل(4-20)- توزیع نیروی  محوری در لوله تو خالی طره ای 78 شکل(4-21)- حذف ستونها در طبقات پایین 79 شکل(4-22)- سیستم قاب لوله ای با خرپاهای قطری 79 شکل(4-24)- نیروهای قاب لوله ای مهاربندی شده تحت اثر بار قائم 81 شکل(4-23)- قاب لوله ای مهاربندی شده فولادی 81 شکل(4-25)- فرمی از لوله دسته شده 81 شکل(4-26)- لوله دو سلولی                                  شکل(4-27)- لوله سه سلولی 82 شکل (4-28)- توزیع نیروی محوری و اثرات لنگی برشی در لوله دسته شده؛ 82 (a) لوله دو سلولی؛  (b) لوله نه سلولی 82 شکل (4-29)- اندر کنش قاب و دیوار برشی 83 شکل (4-30)-نمایش پرسپکتیو از آرایش خرپا در سیستم خرپای یک در میان 84 شکل (4-31)- پلان ساختمان نیم دایره ای در سیستم خرپای یک در میان 85 شکل (4-32)- انتقال بار جانبی از طریق عامل دیافراگم در سیستم خرپای یک در میان 85 شکل (4-33)- مسیر انتقال بار در سیستم خرپای یک در میان 86 شکل (4-34)- سازه معلق دو طره ای 87 شکل (4-35)- سازه پیوندی 87 شکل (4-36)- پروژه های عملی با قاب مهار بندی شده؛ 89 شکل (4-37)- پروژه عملی با سیستم خرپای کمربندی و میانی به همراه قابهای خمشی؛ 90 شکل (4-38)- نمای شماتیک از خرپای میانی در پروژه Houston center 91 شکل(4-39)-پروژه عملی با سیستم لوله ای؛ ساختمانWorld trade center 92 شکل(4-40)-پروژه عملی با سیستم لوله  خرپایی ؛ 94 ساختمان56 طبقۀ  First international plaza 94 شکل(4-41)-پروژه عملی با سیستم لوله خرپایی؛ ساختمان  John hancock 95 شکل(4-42)-پروژه عملی با سیستم لوله دسته شده؛ ساختمانSears tower 95 شکل(4-43)-   (a) ساختمان Citicorp center 96 (b) تصویر شماتیک از ساختمان 96 شکل(4-46)- مقایسه سیستمهای سازه ای با توجه به تعداد طبقات ساختمان بر اساس نظریات فضلور خان 98 شکل(4-47)- مقدار فولاد سازه ای برای سیستمهای ثقلی و جانبی 99 شکل(4-48)- ارزیابی نسبی بین ساختمانهای بلند آمریکا 99 فصل پنجم 100 قاب های خمشی صلب(MRF) 100 5-1-کلیات 101 5-2-رفتار قاب صلب 101 5-3-مقاومت افزون در قابهای خمشی 102 5-4-نتیجه گیری 103 شکل (5-1)-ارتباط ایده آل بین ضرایب 105 فصل ششم 106 قابهای  مهاربندی شده 106 6-1-قابهای مهاربندی شده هم مرکز(CBF) 107 6-1-1-کلیات 107 6-1-2-رفتار مهاربندی های هم مرکز 107 6-1-3-انواع مهاربندی هم مرکز 108 6-1-3-1-مهاربند ضربدری × شکل 108 6-1-3-2-مهاربند تک قطری Z: 108 6-1-3-3-مهاربند 7و8(cherron) 108 6-1-3-4-مهاربندی k شکل 109 6-1-4-ملاحظات طراحی مهاربندی های هم مرکز 109 6-1-4-1-اثربارهای ثقلی 109 6-1-4-2-ضریب طول موثر 109 6-1-4-3-لاغری اعضا 109 6-1-4-4-کاهش تنش مجاز 110 6-1-4-5-نوع اتصال 110 6-1-5-بهبود رفتار مهاربندی هم مرکز 110 6-1-6-نتیجه گیری 111 6-2-قابهای مهاربندی شده خارج از مرکز (EBF) 112 6-2-1-کلیات 112 6-2-2-رفتار مهاربندی های خارج از مرکز 112 6-2-3-استهلاک انرژی در قابهای (EBF )خارج از مرکز 114 6-2-4-طول تیر پیوند درقابهای EBF ومکانیزم آن 114 6-2-5-اثر سخت کننده ها بر رفتار تیر پیوند 116 6-2-6-بهبود رفتار مهاربندی خارج از مرکز 116 6-2-6-نتیجه گیری 117 6-3-مقایسه رفتار سازه های مهاربندی شده هم مرکز با خارج از مرکز 117 6-3-1-کلیات 117 6-3-2-نکاتی در طراحی قابها 117 6-3-3-بررسی روند تشکیل مفاصل پلاستیک 119 6-3-4-نتیجه گیری  ]20[ 119 6-4-تاثیر آرایش مهاربندی ها در رفتار سازه 120 6-4-1-کلیات 120 6-4-2-بحث در مورد بررسی های انجام گرفته 121 6-4-3-نتیجه گیری 122 6-5-تیرپیوند خمشی در قاب های EBF 123 6-5-1-کلیات 123 6-5-2-مدل انتخابی برای تحلیل 124 6-5-3-نتیجه گیری 125 6-6-بادبندهای زانویی 125 6-6-1-کلیات 125 6-6-2-رفتار بادبند زانویی 127 6-6-3-بررسی عملکرد قاب زانویی (KBF) 128 6-6-3-1-عوامل محدوده کننده شکل پذیری 129 6-6-3-2-بررسی ضریب رفتار   130 6-6-4-بررسی عملکرد قاب زانویی (CKB) 130 6-6-5-نتایج کلی از بررسی بادبند زانویی 131 6-7-بادبندهای دروازه ای 132 6-7-1-کلیات 132 6-7-2-مختصری از عملکرد بادبندهای 8 133 6-7-3-عملکرد بادبند دروازه ای 134 6-7-4-کمانش خارج از صفحه 135 6-7-5-تاثیر موقعیت گره میانی در مقدار بارکمانش خارج از صفحه 136 6-7-6-ضریب طول موثر اعضای مهاری 136 6-7-7-کمانش خارج از صفحه در برابر کمانش داخل صفحه 137 6-7-8-ملاحضات طراحی 137 6-7-9-نتیجه گیری ]36[ ]37[ 138 شکل (6-1)-رفتار پسماند برای قاب CBF 140 (الف)- تک مهار ؛ (ب)- جفت مهار 140 شکل (6-2)-چرخه پسماند برای یک سیستم دو گانه MRF  و CBF 141 شکل (6-3)-منحنی هسیترزیس برای یک مهاربند،با لاغری متفاوت 141 شکل (6-4)-نمونه حلقه های پسماند مهاربند های X و 8 142 شکل (6-5)- سازه های قابی بدست آمده با تغییر فاصله d 142 شکل (6-6)- سازه های قابی بدست آمده با تغییر فاصله e 143 شکل (6-7)- انواع قابهای EBF 144 شکل (6-8)- انواع آرایش مناسب مهاربندی های خارج از مرکز 144 شکل (6-9)- انواع آرایش نا مناسب مهاربندی های خارج از مرکز 145 شکل(6-10)-تغییرات سختی جانبی در حالت الاستیک نسبت به e/lبرای دو قاب ساده  EBF 146 شکل(6-11)-ارتباط اولین پرید طبیعی با نسبت e/l 146 شکل(6-12)-منحنی اندرکنش برش- لنگر 147 شکل(6-13)-حداکثر طول مفصل برشی در حالت مطلوب پلاستیک پیوند 147 شکل(6-14)-تشکیل مکانیزم در قاب و رابطه فی ما بین 148 شکل(6-15)-رابطه بین طول پیوند و تغییر شکل عضو 149 شکل(6-16)- توزیع لنگر، برش و نیروی محوری 149 شکل(6-17)- فرمهای خاص مهاربندی در حالتی که چشمه های مهاربندی شده در یک دهانه نباشند 151 شکل(6-17)-ادامه 152 شکل(6-18)- یک نوع متداول پیکربندی سیستم قاب EBF 152 شکل(6-19)-تغییرات زاویه دوران مورد نیاز تیر پیوند بر حسب تغییرات نسبت e/l 153 شکل(6-20)-پیکر بندی مدل تحلیلی سیستم EBF خمشی 153 شکل(6-21)-فرم کلی قاب تحت بررسی               شکل(6-22)-رفتار کلی بار-تغییر مکان 153 شکل(6-23)-ابعاد بادبند زانویی(KBF) 154 شکل(6-24)-اثر سطح مقطع بادبند  بر روی سختی قاب 154 شکل(6-25)-اثر طول عضو زانویی بر روی سختی قاب 154 شکل(6-26)-فرم کلی از سیستم مهاربند زانویی شورن(CKB) 155 شکل(6-27)-تصویر و مشخصات پارامتر های سیستم (CKB) 155 شکل(6-28)-هندسه کلی قابهای مورد بررسی 156 شکل(6-29)-تغییر شکل غیر خطی در یک بادبند به شکل 8 156 شکل(6-30)-تغییر شکل غیر خطی در یک بادبند دروازه ای 157 شکل(6-31)-مقایسه مسیر انتقال نیروی جانبی در بادبند های 8 و دروازه ای 158 شکل(6-32)-قاب دروازه ای با ارتفاع زیاد 158 شکل(6-33)-تعریف مختصات گره میانی 159 فصل هفتم 159 قاب با سیستم خرپای کمربندی ومیانی 159 7-1-کلیات 160 7-1-کلیات 160 7-2-فرضیات در نظر گرفته شده در تحلیل 160 7-3-تعیین موقعیت بهینه برای یک خرپای کمربندی 161 7-4-تعیین موقعیت بهینه برای دو خرپای کمربندی 161 7-5-محل خرپای کمربندی برای سازه 30 طبقه 163 7-5-1-بررسی نتایج تحلیل 163 7-6-نتیجه گیری 164 7-7-نکات پایانی 165 شکل(7-1)-مدل شماتیک ساده سازه برای یک سیستم خرپای میانی 166 شکل(7-2)-نمودار تعیین موقعیتهای بهینه برای خرپای کمربندی 167 شکل(7-3)-جابجایی افقی سازه در مدهای مختلف در برابر ارتفاع سازه 168 شکل(7-4)-جابجایی افقی سازه با مهار کمربندی در مدهای مختلف در برابر ارتفاع سازه 169 فصل هشتم 170 8-1-کلیات 171 8-2-بررسی لنگر برشی در قاب لوله ای 172 8-3-بررسی رفتار سیستم سازه ای لوله در لوله 174 8-3-1-کلیات 174 8-3-2-مشخصات سازه های بررسی شده 174 6-3-3-ارتفاع بهینه قطع لوله داخلی 175 8-3-4-نتیجه گیری 175 8-4-بررسی سیستمهای مختلف لوله ای تحت بارهای گرانشی وجانبی 176 8-4-1-کلیات 176 8-4-2-مدلهای سازه ای برای ساختمان مورد مطالعه 176 8-4-3-نرم افزارهای تحلیل و طراحی 177 8-4-4-بررسی اثرات خروج از مرکزیت 178 8-4-5-بررسی اثر   178 8-4-6-بررسی تغییر شکل ها 178 8-4-7-بررسی حداکثر برش پایه 178 8-4-8-بررسی وزن ساختمان مورد مطالعه 179 8-5-مقایسه کارایی سیستم سازه ای لوله ای، لوله در لوله وقاب خمشی 179 8-6-بررسی رفتار سیستم ترکیبی قاب لوله ای،هسته مرکزی وکمربند خرپایی 181 8-7-رفتار سازه لوله ای مهاربندی شده 181 8-8-سازه های با کارایی بالا 182 شکل(8-1)-تغییرات نیروی محوری درستونهای پیرامونی ضلع شمالی طبقه همکف 185 (قاب بال) 185 شکل(8-2)-تغییرات نیروی محوری درستونهای پیرامونی ضلع شرقی طبقه همکف 186 (قاب جان) 186 شکل(8-3)-تغییرات نیروی محوری در ستونهای پیرامونی ضلع شمالی طبقه پانزدهم 187 (قاب بال) 187 شکل(8-4)-تغییرات نیروی محوری در ستونهای پیرامونی ضلع شرقی طبقه پانزدهم 187 (قاب جان) 187 شکل(8-5)-درصد جذب برش عناصر مقاوم ساختمان 10 طبقه ( جهتx ، تیپA ) 188 شکل(8-6)-درصد جذب برش عناصر مقاوم ساختمان 10 طبقه پس ازقطع لوله داخلی 189 ( جهتx ، تیپA ) 189 شکل(8-7)-سطح مقطع و سطح عمودی سیستم سازه ای لوله بادبندی شدهدر ساختمان مورد مطالعه 189 شکل(8-8)-پلان سیستمهای سازه ای مختلف مورد مطالعه 191 شکل(8-9)-شکلهای مختلف مهاربند 191 شکل(8-10)- (a)-قاب متداول با ستونهای داخلی و خارجی؛ 193 (b)-ستونهای خارجی به سمت پایین رفته ولی ستونهای داخلی توسط خرپای انتقالی به کنار منتقل شده اند؛ 193 (c)-تنها چهار ستون گوشه ای به فونداسیون متصل شده اند و ستونهای دیگر توسط خرپای انتقالی به گوشه منتقل شده اند؛ 193 (d)-نظریه “خان” برای ساختمانهای بلند مرتبه با کارایی بالا. 193 ستونهای خارجی 194 مهار بندی قطری داخلی 194 شکل(8-11)- پروژه عملی از سیستم با کارایی بالا، Bank of Southwest Tower ؛ (a)-تصویر شماتیک از مهاربندهای قطری داخلی؛ 195 (b)-تصویر شماتیک از پلان؛ 195 (c)-تصویر شماتیک از مقطع؛ 195 (d)-تصویر ساختمان. 195 فصل نهم 196 9-1-مقدمه 197 9-2-سیستمهای مهاربندی متقاطع 197 الف-لوله مهاربندی شده خارجی 197 ب-لوله مهاربندی شده داخلی 197 پ-ترکیب لوله قاب بندی ومهاربندی شده 198 9-3-سیستمهای لوله ای با ستونهای نزدیک و تیرهای عمیق 198 الف-قاب لوله ای با فاصله بین ستونی (3 و58/4متر) 198 ب-قاب لوله ای با فاصله بین ستونی(3متر) 198 پ-لوله متقارن با فاصله ستون های 3متر 198 ت)قاب لوله ای با فواصل ستون های 1/6 متر 199 9-4-سیستم های غیرلوله ای 199 الف)قاب خمشی وهسته مهاربندی شده 199 ب)خرپای کمربندی ومیانی 199 شکل(9-1)-پلان نمونه طبقات 201 شکل(9-2)- نمای فضایی از لوله مهار بندی شده خارجی 201 شکل(9-3)- نمای فضایی نوع دیگری از لوله مهار بندی شده 203 شکل(9-4)- پلان سیستم مهار بندی شده متقاطع داخلی 203 هسته مهار بندی 203 شکل(9-5)-نمای فضایی از سیستم مهار بندی شده متقاطع داخلی 204 شکل(9-6)-نمای فضایی از سیستم لوله ای و مهار بندی 204 شکل(9-7)-قاب لوله ای با فاصله ستونهای 3 تا 4.57 متر 205 شکل(9-8)- سیستم لوله دو تایی با فاصله ستونهای 3 متر 205 شکل(9-9)- سیستم قاب خمشی و هسته مهار بندی شده 206 منابع 207  
 • معماری|پاورپوینت بررسی کاخ های نیاوران و گلستان
 • پاورپوینت بررسی کاخ های نیاوران و گلستان شناسه محصول :104005 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 19 تعداد بازدید : 500 حجم فایل: 2.74 مگابایت دانلود کاخ نیاوران واقع در گوشه شمال شرقی باغ نیاوران…

 • جغرافیا|پیشینه و مبانی نظری تحقیق الگوهای منجر به بارش
 • پیشینه و مبانی نظری تحقیق الگوهای منجر به بارش شناسه محصول :86101 موضوع : جغرافیا فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 16 تعداد بازدید : 317 حجم فایل: 0.086914063 مگابایت دانلود پیشینه و مبانی نظری تحقیق الگوهای منجر…

 • علوم تربیتی|پاورپوینت ابعاد برنامه درسی پنهان از نظر آهولا
 • پاورپوینت ابعاد برنامه درسی پنهان از نظر آهولا شناسه محصول :90750 موضوع : علوم تربیتی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 22 تعداد بازدید : 310 حجم فایل: 0.430664063 مگابایت دانلود پاورپوینت ابعاد برنامه درسی پنهان از نظر…

 • علوم پایه|مقایسه یک شیوه جدید همسان سازی فعالیت الکترومایوگرافی عضلات زانو در راه رفتن با شیوه همسان سازی مبتنی بر ماکزیمم انقباض ایزومتریک
 • مقایسه یک شیوه جدید همسان سازی فعالیت الکترومایوگرافی عضلات زانو در راه رفتن با شیوه همسان سازی مبتنی بر ماکزیمم انقباض ایزومتریک شناسه محصول :56397 موضوع : علوم پایه فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 108 تعداد بازدید…

 • علوم انسانی|پاورپوینت سرسختی ذهنی چیست
 • پاورپوینت سرسختی ذهنی چیست شناسه محصول :103187 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 26 تعداد بازدید : 262 حجم فایل: 4259.847656 مگابایت دانلود پاورپوینت سرسختی ذهنی چیست   پاورپوینت سرسختی ذهنی چیست شامل 26…

 • معماری|پاورپوینت بررسی معماری حمام شیخ سلماس آذربایجان غربی
 • پاورپوینت بررسی معماری حمام شیخ سلماس آذربایجان غربی شناسه محصول :100714 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 27 تعداد بازدید : 282 حجم فایل: 7.28 مگابایت دانلود این فایل شامل بررسی معماری حمام شیخ سلماس…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *