عمران و ساختمان|دانلود سمینار بررسی بردارهای ریتز وابسته به بار و روش MPA

دانلود سمینار بررسی بردارهای ریتز وابسته به بار و روش MPA شناسه محصول :53433 موضوع : عمران و ساختمان فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 160 تعداد بازدید : 351 حجم فایل: 11.17285156 مگابایت

دانلود

دانلود سمینار بررسی بردارهای ریتز وابسته به بار و روش MPA این محصول در قالب فایل word و در 160 صفحه تهیه و تنظیم شده است.   توجه : شما می توانید با خرید این محصول فایل ” قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)” را به عنوان هدیه دریافت نمایید. فهرست مطالب فصل اول: آنالیز دینامیكی با استفاده از بردارهای ریتز وابسته به بار  بخش اول: تحلیل دینامیكی……………………………………………………………………………………………………….. مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….. 1-1- اصول اولیه تحلیل دینامیكی………………………………………………………………………………………………. 2-1- تعادل دینامیكی………………………………………………………………………………………………………………… 3-1- روش حل گام به گام………………………………………………………………………………………………………… 4-1- روش برهم نهی مدی……………………………………………………………………………………………………….. 5-1- تحلیل طیف پاسخ…………………………………………………………………………………………………………….. 6-1- حل در حوزه فركانس………………………………………………………………………………………………………. 7-1- حل معادلات خطی………………………………………………………………………………………………………….. بخش دوم: محاسبه بردارهای متعامد بر جرم و سختی………………………………………………………………………. مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….. 1-2- روش جستجوی دترمینانی………………………………………………………………………………………………… 2-2- كنترل ترتیب استورم………………………………………………………………………………………………………… 3-2- متعامد سازی گرام اشمیت………………………………………………………………………………………………… 4-2- تكرار زیر فضای بلوكی…………………………………………………………………………………………………….. 5-2- حل سیستمهای منفرد……………………………………………………………………………………………………….. 6-2- ایجاد بردارهای ریتز وابسته به بار……………………………………………………………………………………… بخش سوم: كلیات روش LDR………………………………………………………………………………………………….. 1-3- روش جداسازی دو مرحله ای در تحلیل سازه ها…………………………………………………………………     1-1-3- جداسازی مسائل خطی دینامیكی به وسیله برهم نهی مدی…………………………………………. 2-3- استفاده از بردارهای ریتز در دینامیك سازه ها……………………………………………………………………..     1-2-3- روش ریلی برای سیستمهای تك درجه آزادی……………………………………………………………. 3-3- تولید خودكار بردارهای ریتز وابسته به بار………………………………………………………………………….. 4-3- تاثیر فرمول بندی اجزای محدود بر ایجاد بردارهای ریتز وابسته به بار………………………………….     1-4-3- ماتریس جرم……………………………………………………………………………………………………………     2-4-3- بردار بارگذاری………………………………………………………………………………………………………..         1-2-4-3- محتوای فركانسی…………………………………………………………………………………………….         2-2-4-3- توزیع مكانی………………………………………………………………………………………………….. بخش چهارم: ارتباط میان الگوریتم بردارهای ریتز وابسته به بار و روش Lanczos……………………… 1-4- روش Lanczos……………………………………………………………………………………………………………….. 2-4- خواص اساس بردارهای ریتز وابسته به بار…………………………………………………………………………. 3-4- نكاتی در مورد تعامد بردارهای پایه ریتز وابسته به بار…………………………………………………………. 4-4- تحلیل سیستمهای با میرایی………………………………………………………………………………………………..     1-4-4- روند حل برای میرایی متناسب (با ماتریس سختی)…………………………………………………….     2-4-4- روند حل برای میرایی غیر متناسب…………………………………………………………………………… 5-4- فلسفه اساسی فراسوی بردارهای ریتز وابسته به بار……………………………………………………………… بخش پنجم: توسعه تخمین خطا برای بردارهای ریتز وابسته به بار………………………………………………. 1-5- تخمین های خطای مكانی برای ارائه بارگذاری…………………………………………………………………… 2-5- ارائه بارگذاری به وسیله پایه بردارهای ریتز وابسته به بار…………………………………………………….. 3-5- تخمین های خطا با استفاده از مجموع بارهای ارائه شده……………………………………………………… 4-5- تخمین خطا براساس معیار اقلیدسی بردار خطای نیرو………………………………………………………… 5-5- روشهای جمع بندی برای آنالیز برهم نهی مستقیم بردار………………………………………………………     1-5-5- روش تصحیح استاتیكی……………………………………………………………………………………………     2-5-5- روش شتاب مدی……………………………………………………………………………………………………. 6-5- رابطه میان بردارهای ریتز وابسته به بار و حل مقدار ویژه دقیق……………………………………………. بخش ششم: الگوریتمی جدید برای ایجاد بردارهای ریتز وابسته به بار………………………………………… 1-6- استقلال خطی بردارهای ریتز وابسته به بار………………………………………………………………………….     1-1-6- روش Lanczos و مساله از دست دادن تعامد……………………………………………………………..     2-1-6- بردارهای ریتز وابسته به بار و مساله از دست دادن تعامد…………………………………………….     3-1-6- باز متعامد سازی انتخابی………………………………………………………………………………………….     4-1-6- كاربرد كامپیوتری متعامد سازی انتخابی…………………………………………………………………….. 2-6- تنوع محاسباتی الگوریتم بردارهای ریتز وابسته به بار……………………………………………………………     1-2-6- بردارهای ریتز LWYD……………………………………………………………………………………………..     2-2-6- كاربرد كامپیوتری با استفاده از فرم كاهش یافته سه قطری…………………………………………… 3-6- كاربرد عددی روی سیستمهای ساده سازه‌ای……………………………………………………………………….     1-3-6- حل مثال با استفاده از برنامه CALSAP……………………………………………………………………..     2-3-6- توضیح مدل ریاضی………………………………………………………………………………………………….     3-3-6- ارزیابی گونه های محاسباتی الگوریتم ریتز………………………………………………………………… بخش هفتم: تحلیل دینامیكی غیرخطی با برهم نهی مستقیم بردارهای ریتز…………………………………… 1-7- منبع و حد رفتار غیرخطی………………………………………………………………………………………………… 2-7- تكنیك های راه حل برای تحلیل دینامیكی غیرخطی…………………………………………………………… 3-7- روشهای انتگرال گیری مستقیم………………………………………………………………………………………….. 4-7- روشهای برهم نهی برداری……………………………………………………………………………………………….. 5-7- گزینش بردارهای انتقال برای روشهای برهم نهی………………………………………………………………… 6-7- خط مشی های حل سیستمهای غیرخطی كلی…………………………………………………………………….. 7-7- خط مشی های حل سیستمهای غیرخطی محلی………………………………………………………………….. بخش هشتم: توصیف فیزیكی الگوریتم ریتز و ارائه چند مثال…………………………………………………….. 1-8- مقایسه حل با استفاده از بردارهای ویژه و بردارهای ریتز…………………………………………………….. مثال 1: مثال 2: مثال 3: بخش نهم: تحلیل دینامیكی با استفاده از بردارهای ریتز……………………………………………………………… 1-9- معادله حركت كاهش یافته…………………………………………………………………………………………………. نتیجه………………………………………………………………………………………………………………………………………… مراجع فصل اول……………………………………………………………………………………………………………………….. ضمیمه……………………………………………………………………………………………………………………………………… فصل دوم: آنالیز استاتیكی فزاینده غیرخطی مودال (MPA)  بخش اول: آنالیز استاتیكی فزاینده غیرخطی………………………………………………………………………………. 1-1- روندهای تحلیلی………………………………………………………………………………………………………………. 2-1- پیدایش روش غیرخطی استاتیكی………………………………………………………………………………………. 3-1- فرضیات اساسی……………………………………………………………………………………………………………….     1-3-1- كنترل براساس نیرو یا تغییر مكان……………………………………………………………………………..     2-3-1- الگوهای بارگذاری……………………………………………………………………………………………………     3-3-1- تبدیل سازه MDF به SDF…………………………………………………………………………………………     4-3-1- تغییر مكان هدف……………………………………………………………………………………………………..     5-3-1- حداكثر شتاب زمین………………………………………………………………………………………………… 4-1- روش آنالیز استاتیكی غیرخطی………………………………………………………………………………………….. 5-1- روش گام به گام در محاسبه منحنی ظرفیت…………………………………………………………………………     1-5-1- روش گام به گام محاسبه منحنی ظرفیت……………………………………………………………………. 6-1- محدودیتهای POA……………………………………………………………………………………………………………. بخش دوم: MPA………………………………………………………………………………………………………………………. 1-2- معادلات حركت………………………………………………………………………………………………………………. 2-2- معرفی سیستمهای مورد بررسی و حركت زمین………………………………………………………………….. 3-2- روند تقریبی تحلیل……………………………………………………………………………………………………………     1-3-2- بسط مدی نیروهای موثر…………………………………………………………………………………………..     2-3-2- ایده اساسی…………………………………………………………………………………………………………….. 4-2- روشUMRHA…………………………………………………………………………………………………………………     1-4-2- سیستمهای خطی……………………………………………………………………………………………………..     2-4-2- سیستمهای غیرخطی……………………………………………………………………………………………….. 5-2- MPA………………………………………………………………………………………………………………………………     1-5-2- سیستمهای الاستیك…………………………………………………………………………………………………     2-5-2- سیستمهای غیرالاستیك……………………………………………………………………………………………. 6-2- خلاصه MPA………………………………………………………………………………………………………………….. 7-2- برآورد روش…………………………………………………………………………………………………………………….
 • مدیریت|پاورپوینت بوروکراسی و توسعه در ایران ( نگاهی تاریخی – تطبیقی )
 • پاورپوینت بوروکراسی و توسعه در ایران ( نگاهی تاریخی – تطبیقی ) شناسه محصول :65076 موضوع : مدیریت فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 61 تعداد بازدید : 261 حجم فایل: 0.118164063 مگابایت دانلود پاورپوینت بوروکراسی و توسعه…

 • علوم انسانی|پرسشنامه انگیزه کاری معلمان
 • پرسشنامه انگیزه کاری معلمان شناسه محصول :70080 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 3 تعداد بازدید : 212 حجم فایل: 0.01171875 مگابایت دانلود پرسشنامه انگیزه کاری معلمان این پرسشنامه در سال 1375 توسط جواد…

 • معماری|پاورپوینت تحلیل هفت تنان (باغ موزه) شیراز
 • پاورپوینت تحلیل هفت تنان (باغ موزه) شیراز شناسه محصول :98749 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 18 تعداد بازدید : 223 حجم فایل: 4047.106445 مگابایت دانلود پاورپوینت تحلیل هفت تنان (باغ موزه) شیراز   باغ…

 • عمران و ساختمان|پاورپوینت مبانی بتن
 • پاورپوینت مبانی بتن شناسه محصول :73037 موضوع : عمران و ساختمان فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 33 تعداد بازدید : 247 حجم فایل: 1.030273438 مگابایت دانلود پاورپوینت مبانی بتن پاورپوینت مبانی بتن شامل 33 اسلاید (ویژه رشته…

 • جغرافیا|پاورپوینت اطلس جمعیتی منطقه 17 شهر تهران
 • پاورپوینت اطلس جمعیتی منطقه 17 شهر تهران شناسه محصول :102584 موضوع : جغرافیا فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 85 تعداد بازدید : 483 حجم فایل: 24261.56641 مگابایت دانلود پاورپوینت اطلس جمعیتی منطقه 17 شهر تهران   اطلس…

 • کامپیوتر|پاورپوینت سیستم های عامل
 • پاورپوینت سیستم های عامل شناسه محصول :54504 موضوع : کامپیوتر فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 322 تعداد بازدید : 314 حجم فایل: 0.729492188 مگابایت دانلود پاورپوینت سیستم های عامل پاورپوینت سیستم های عامل  دارای 34 اسلاید می…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *