عمران و ساختمان|بررسی روسازی های بتنی در حمل و نقل ریلی با نگاهی به متروی تبریز

بررسی روسازی های بتنی در حمل و نقل ریلی با نگاهی به متروی تبریز شناسه محصول :53579 موضوع : عمران و ساختمان فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 427 تعداد بازدید : 278 حجم فایل: 33.41210938 مگابایت

دانلود

بررسی روسازی های بتنی در حمل و نقل ریلی با نگاهی به متروی تبریز این محصول در قالب فایل word و در 427 صفحه تهیه و تنظیم شده است.   توجه : شما می توانید با خرید این محصول فایل ” قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)” را به عنوان هدیه دریافت نمایید. فهرست مطالب فصل اول: (تعریف مساله 1-1تعریف کلی مساله………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13 1-2 نیاز به مطا لعه در مورد مساله……………………………………………………………………………………………………………….. 15 1-3  اثرات مهم مطالعه بر مساله از نظر بهبود آن………………………………………………………………………………………. 16 1-4 اهداف و فرضیات…………………………………………………………………………………………………………………………………… 18 1-5دامنه اثر مساله در جامعه علمی و اجتماع……………………………………………………………………………………………. 18 1-6   محدودیت هاوچهار چوب پروزه…………………………………………………………………………………………………………… 19 1-7 مقدمه و تاریخچه…………………………………………………………………………………………………………………………………… 21 فصل دوم: (كاووش در متون) 2-1طبقه بندی و مقدمه و اظهار بكر بودن متون…………………………………………………………………………………………. 26 2-2 بررسی مقالات…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 34 2-3 بررسی تزها و پایان نامه ها…………………………………………………………………………………………………………………….. 41 2 -4 بررسی كتابها……………………………………………………………………………………………………………………………………. 140 فصل سوم: (روش تحقیق) 3-1- روش بكار گرفته شده و دلایل آن……………………………………………………………………………………………………. 141 3-2   دستورالعمل جمع آوری اطلاعات و روشهای بكار رفته…………………………………………………………………. 148 3- 3 تعاریف ، اختصارات و نشانه های ریاضی………………………………………………………………………………………….. 150 3- 4منطق سیستم تصمیم‌گیری……………………………………………………………………………………………………………….. 152 3-4-1پنج گام اساسی تا تصمیم‌گیری نهایی……………………………………………………………………………………………. 152 3- 5 ارائه مباحث ضروری علمی………………………………………………………………………………………………………………… 154 3-6 سابقه و رژیم ترافیكی………………………………………………………………………………………………………………………….. 154 3- 8 معیارهای محدود كننده فنی…………………………………………………………………………………………………………….. 155 3-  9معیارهای آزمایش و كنترل……………………………………………………………………………………………………………….. 155 3-10 مطالعات و تحلیل‌های تكمیلی………………………………………………………………………………………………………….. 156 3-  11تحكیم بستر علمی قضیه و بكارگیری سیستماتیك آن……………………………………………………………….. 156 3-  12 معیارهای ارزیابی  مقایسه و مدل انتخاب نوع سیستم روسازی…………………………………………………. 157 3-12-1معیارهای ارزیابی و مقایسه……………………………………………………………………………………………………………. 157 3-13انواع خطوط با دال بتنی…………………………………………………………………………………………………………………….. 160 3-14  مدل ارزیابی…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 161 3-  15لایه داخلی مدل ، ابزار تحلیل هزینه طول عمر روسازی……………………………………………………………… 161 3-  16لایه میانی : تاثیرات بالقوه اعمالی از مسیر…………………………………………………………………………………….. 166 فصل چهارم: (گردآوری اطلاعات) 4معرفی خطوط  با دال بتنی………………………………………………………………………………………………………………………. 170 4-1معرفی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 170 4-2خطوط بابالاست دربرابرخط بادال………………………………………………………………………………………………………… 171 4-1-1خط با بالاست…………………………………………………………………………………………………………………………………… 172 4-1-2خط با دال……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 172 4-2طراحی روسازی‌های دارای خط بدون بالاست……………………………………………………………………………………. 174 4-3بلاكها یا تراورسهایی مدفون در بتن……………………………………………………………………………………………………… 176 4-4طراحی های روسازیهای خطوط با دال………………………………………………………………………………………………… 179 4-5توسعه كیفیت یكپارچگی سیستم……………………………………………………………………………………………………….. 181 4-6خط زوبلین………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 190 4-7خط با بستر بتن آسفالتی……………………………………………………………………………………………………………………… 194 4-8دالهای پیش ساخته………………………………………………………………………………………………………………………………. 197 4-9-1خط با دال شینكانسن………………………………………………………………………………………………………………………. 198 4-9-2  خط با دال بوگل……………………………………………………………………………………………………………………………… 205 4-10دالهای یكپارچه و ابنیه فنی………………………………………………………………………………………………………………. 207 4-11ریل مدفون……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 210 4-11-1خصوصیات ریل مدفون………………………………………………………………………………………………………………….. 210 4-11-2ساخت خط ریل مدفون…………………………………………………………………………………………………………………. 211 4-11-3تجربیات اجرایی ریل مدفون…………………………………………………………………………………………………………. 215 4-11-4خط عرشه‌ای………………………………………………………………………………………………………………………………….. 217 4-13سازه های ریل با تكیه گاه پیوسته و مهار شده………………………………………………………………………………… 225 4-12-1خط كوكن………………………………………………………………………………………………………………………………………. 225 4-12-2ریل قاشقی با تكیه گاه پیوسته…………………………………………………………………………………………………….. 229 4-12-3 ریلهای مهار شده در جان…………………………………………………………………………………………………………….. 230 4-13 EPS به عنوان مصالح بستر در سازه خط با دال راه آهن……………………………………………………………. 233 4-13-1معرفی…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 233 4-13-2سازه های خط با دال بتنی با زیر اساس EPS………………………………………………………………………….. 234 4-13-3عملكرد استاتیكی…………………………………………………………………………………………………………………………… 235 4-13-4ایفای نقش دینامیكی……………………………………………………………………………………………………………………… 236 4-13-5كاربردها……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 238 4-14خاصیت ارتجاعی خط………………………………………………………………………………………………………………………… 239 4-15مقتضیات سیستم……………………………………………………………………………………………………………………………….. 240 4-15-1مقتضیات زیرسازی…………………………………………………………………………………………………………………………. 241 4-16-2مقتضیات خط با دال بتنی در تونلها……………………………………………………………………………………………… 245 4-16-3مقتضیات خط با دال بتنی روی پلها……………………………………………………………………………………………… 246 4-17تجربیات عمومی با سیستمهای خط با دال………………………………………………………………………………………. 249 4-18نتیجه‌گیری و پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………… 252 4-19 المانهای تشكیل‌دهنده خطوط با دال بتنی…………………………………………………………………………………….. 252 4-20ریل……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 255 4-21پابند………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 256 4-22تراورس…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 256 4-23تكنیك های ساخت ، تولید……………………………………………………………………………………………………………….. 258 4-24انواع ساخت……………………………………………………………………………………………………………………………………… 259 4-25نقاط تكیه گاهی مجزا ریل با تراورس ها…………………………………………………………………………………………… 260 4-25-1روش ساخت مدفون……………………………………………………………………………………………………………………….. 261 4-25-2روش ساخت رهدا………………………………………………………………………………………………………………………….. 261 4-25-3روش ساخت رهدا  در خاك ریزی و خاك برداری ها………………………………………………………………… 262 4-25-4روش ساخت رهدا  در تونل ها……………………………………………………………………………………………………… 263 4-25-5روش ساخت BERLIN… 265 4-25-6روش ساخت HEITKAMP…………………………………………………………………………………………………….. 261 4-25-7روش ساخت SBV………………………………………………………………………………………………………………………. 269 4-25-8روش ساخت ZÜBLIN…. 269 4-27ساخت تراورس های غیر مدفون……………………………………………………………………………………………………….. 271 4-27-1روش ساخت SATO…. 272 4-27-2نوع ساخت FFBS-ATS-SATO………………………………………………………………………………………….. 276 4-27-3نوع ساخت ATD…………………………………………………………………………………………………………………………. 276 4-27-4روش ساخت BTD………………………………………………………………………………………………………………………. 278 4-27-5روش ساخت . WALTER……………………………………………………………………………………………………….. 279 4-27-6روش ساخت GETRAC…………………………………………………………………………………………………………… 280 4-27-7نقاط تكیه گاهی گسسته ریل بدون تراورس ها………………………………………………………………………….. 282 4-28انواع ساخت سازه خط یكپارچه………………………………………………………………………………………………………… 282 4-28-1روش ساخت GRASS TRACK………………………………………………………………………………………….. 283 4-28-2روش ساخت HOCHTIEF / SCHRECK – MIEVES / LONGO……………………. 284 4-28-3روش ساخت FFC……………………………………………………………………………………………………………………….. 285 4-28-4روش ساخت BES……………………………………………………………………………………………………………………….. 286 4-28-5روش ساخت BTE………………………………………………………………………………………………………………………. 287 4-29انواع ساخت پیش ساخته…………………………………………………………………………………………………………………… 288 4-30تكیه گاه ریل پیوسته………………………………………………………………………………………………………………………….. 289 4-30-1روش ساخت INFUNDO………………………………………………………………………………………………………… 289 4-31خطوط با پابند های گیره ای……………………………………………………………………………………………………………… 291 4-31-1روش ساخت  SFF………………………………………………………………………………………………………………………. 291 4-31-2روش ساخت  SAARGUMMI…………………………………………………………………………………………….. 292 4-32پیشرفت های دیگر……………………………………………………………………………………………………………………………… 292 4-33خطوط دارای تراورسهای قابی……………………………………………………………………………………………………………. 293 4-34خطوط نردبانی……………………………………………………………………………………………………………………………………. 297 4-35نتیجه……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 298   فصل پنجم: (نتیجه گیری) 5-1-تحلیل اطلاعات……………………………………………………………………………………………………………………………………. 302 5-2- سیستم های قطار سبك (LRT)……………………………………………………………………………………………………. 302 5-3- مترو………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 303 5-4محیط زیست و حفظ آن در حمل و نقل شهری………………………………………………………………………………… 304 5-5- ویژگی های خطوط قطار شهری………………………………………………………………………………………………………. 306 5-5-1- ایمنی كامل…………………………………………………………………………………………………………………………………… 307 5-5-2- حداقل تعمیرات……………………………………………………………………………………………………………………………. 307 5-5-3- زیبائی و پاكیزگی بستر خط و سهولت نظافت…………………………………………………………………………… 307 5-5-4- حداقل لرزش و سر و صدا 308 5-6- شرائط محیطی شهرستان تبریز………………………………………………………………………………………………………… 308 5-7پارامترهای مهم طراحی خطوط قطار شهری ……………………………………………………………………………………. 309 5-7-1 عرض خطوط …………………………………………………………………………………………………………………………………. 309 5-7-2 حداقل شعاع قوس افقی ………………………………………………………………………………………………………………. 310 5-7-3 قوسهای قائم Vertical curve …………………………………………………………………………………………………. 310 5-7-4 حداكثر شیب و فراز Max gradient……………………………………………………………………………………….. 310 5-7-5 فواصل محوری خطوط Centre to centre track………………………………………………………………… 310 5-7-6 دور خطوط Superelevation…………………………………………………………………………………………………… 311 5-7-7 سرعت…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 311 5-7-8 بار محوری Axle load………………………………………………………………………………………………………………… 312 5-7-9 شیب عرضی ریلها……………………………………………………………………………………………………………………………. 313 5-7-10 مشخصات ابعادی سكوها………………………………………………………………………………………………………………. 313 5-7-10-1- طول سكوها……………………………………………………………………………………………………………………………. 313 5-7-10-2- ارتفاع سكوها………………………………………………………………………………………………………………………….. 313 5-7-10-4-عرض سكوها……………………………………………………………………………………………………………………………. 314 5-11- اندازه قواره خطوط………………………………………………………………………………………………………………………….. 314 5-11-1- اندازه قواره خطوط در مسیر روباز Clearance gauge open…………………………………………. 314 5-11-2- اندازه قواره خطوط در مسیر تونل Clearance Gauge in Tonnel…………………………….. 315 5-12انواع تیپ خطوط قطار شهری…………………………………………………………………………………………………………… 315 5-12-1- خطوط شهری همسطح AT GRADE TRAK……………………………………………………………… 315 5-12-2- خطوط شهری زیرزمینی( مترو )   UNDER GROUND…………………………………………….. 316 5-12-3 خطوط شهری در ارتفاع ELEVATED TRACK…………………………………………………………… 316 5-12-4 خطوط با ترافیك مختلط MIXED TRAFFIC………………………………………………………………… 317 5-12-5خطوط مستقل ‌ INDEPENDENT…………………………………………………………………………………….. 317 5-12-6- گزینه پیشنهادی خطوط قطار شهری تبریز……………………………………………………………………………… 318 5-13ساختمان خطوط قطار شهری……………………………………………………………………………………………………………. 319 5-13-3- نقش روسازی خطوط…………………………………………………………………………………………………………………. 320 5-13-4- شرح خطوط با بستر بالاستی Ballasted Track………………………………………………………………. 321 5-13-5- شرح خطوط با بستر مختلط بالاستی و بتنی…………………………………………………………………………… 321 5-13-6- شرح خطوط با بستر بتنی SLAB-TRACK…………………………………………………………………….. 321 5-13-7- تیپ های مختلف روسازی خطوط…………………………………………………………………………………………….. 322 5-13-7-1- خطوط با پانل های نردبانی روی بستر تراكم یافته زیرسازی……………………………………………… 322 5-13-7-2- خطوط با تراورس چوبی روی بستر بالاستی……………………………………………………………………….. 323 5-13-7-3- خطوط با تراورس بتنی روی بستر بالاستی…………………………………………………………………………. 324 5-13-7-4- خطوط با بستر بتنی………………………………………………………………………………………………………………. 326 5-14- ریل……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 326 5-15- تراورس…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 332 5-15-1- تراورس چوبی……………………………………………………………………………………………………………………………… 333 5-15-2- تراورس فلزی………………………………………………………………………………………………………………………………. 334 5-15-3- تراورس بتنی………………………………………………………………………………………………………………………………. 335 5-16-سیستم اتصال ریل به تراورس (پابند ریل )……………………………………………………………………………………. 336 5-16-1پابند صلب……………………………………………………………………………………………………………………………………… 337 5-16-2- پابند ارتجاعی………………………………………………………………………………………………………………………………. 338 5-17- اتصال ریل ها…………………………………………………………………………………………………………………………………… 340 5-18-جوشكاری ریلها…………………………………………………………………………………………………………………………………. 341 5-19- میراكننده ها……………………………………………………………………………………………………………………………………. 345 5-20- جذب انرژی ارتعاشی و صدا در خطوط بالاستی………………………………………………………………………….. 351 5- 21 سوزنها و نقش آنها……………………………………………………………………………………………………………………………. 353 5-22مقایسه فنی و اقتصادی خطوط با بستر بتنی و بالاستی…………………………………………………………………. 355 5-22-1- مزایا و معایب خطوط با بسترهای بتنی……………………………………………………………………………………. 357 5-22-2- مقایسه اقتصادی بسترهای بتنی و بالاستی……………………………………………………………………………… 359 5-23- استانداردهای حمل و نقل ریلی بین شهری………………………………………………………………………………….. 365 5-25- حداكثر سرعت…………………………………………………………………………………………………………………………………. 368 5-26- محاسبه مقطع ریل بر اساس بار محوری……………………………………………………………………………………….. 369 .5-27- حجم ترافیك سالیانه (تناژ بار و مسافر سالیانه )…………………………………………………………………………. 370 5-28-هزینه تهیه و تدارك ریل برای هر كیلومتر خط……………………………………………………………………………. 376 5-29تعریف و نقش تراورس در خط………………………………………………………………………………………………………….. 377 5-30- فواصل تراورس ها……………………………………………………………………………………………………………………………. 387 نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 392 معرفی موضوع به منظور تحقیقات بعدی……………………………………………………………………………………………………. 393 منابع و ماخذ…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 394
 • تربیت بدنی|پاورپوینت مكتب فلسفي نچراليسم (طبيعت‌گرايي)
 • پاورپوینت مكتب فلسفي نچراليسم (طبيعت‌گرايي) شناسه محصول :97292 موضوع : تربیت بدنی فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 29 تعداد بازدید : 404 حجم فایل: 276.1611328 مگابایت دانلود فرمت فایل: ppt تعداد اسلاید: 29 •مفهوم: طبيعت‌گرايي و طبيعت‌دوستي…

 • مدیریت|چالش های پذیرش دولت الکترونیک در ایران
 • چالش های پذیرش دولت الکترونیک در ایران شناسه محصول :50643 موضوع : مدیریت فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 167 تعداد بازدید : 514 حجم فایل: 0.8828125 مگابایت دانلود دولت الکترونیک در سال‌های اخیر به طور جدی در…

 • علوم تربیتی|پاورپوینت الگوى تدریس ماشینى نگرى
 • پاورپوینت الگوى تدریس ماشینى نگرى شناسه محصول :90756 موضوع : علوم تربیتی فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 15 تعداد بازدید : 300 حجم فایل: 0.678710938 مگابایت دانلود پاورپوینت الگوى تدریس ماشینى نگرى   پاورپوینت الگوى تدریس ماشینى…

 • مدیریت|پاورپوینت کلیات بازاریابی بین المللی
 • پاورپوینت کلیات بازاریابی بین المللی شناسه محصول :86775 موضوع : مدیریت فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 16 تعداد بازدید : 293 حجم فایل: 0.157226563 مگابایت دانلود پاورپوینت کلیات بازاریابی بین المللی   فرمت: پاورپوینت (قابل ویرایش) تعداد…

 • معماری|پاورپوینت نظریه های پسا مدرن در معماری
 • پاورپوینت نظریه های پسا مدرن در معماری شناسه محصول :98958 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 41 تعداد بازدید : 133 حجم فایل: 960.0517578 مگابایت دانلود پاورپوینت نظریه های پسا مدرن در معماری 41 اسلاید…

 • علوم انسانی|دانلود پرسشنامه طرح واره اطاعت یانگ
 • دانلود پرسشنامه طرح واره اطاعت یانگ شناسه محصول :69711 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 3 تعداد بازدید : 227 حجم فایل: 0.029296875 مگابایت دانلود دانلود پرسشنامه طرح واره اطاعت یانگ پرسشنامه طرح واره…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *