علوم پزشکی|مقایسه عملكردهای اجرائی بیماران مبتلا به اختلال سلوك با افراد سالم

مقایسه عملكردهای اجرائی بیماران مبتلا به اختلال سلوك با افراد سالم شناسه محصول :52896 موضوع : علوم پزشکی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 195 تعداد بازدید : 548 حجم فایل: 0.237304688 مگابایت

دانلود

مقایسه عملكردهای اجرائی بیماران مبتلا به اختلال سلوك  با افراد سالم   مقدمه و اهداف :اختلال سلوك در کودکان و نوجوانان یك بیماری شایع ومهم است که عواقب منفی مهمی را برای فرد ، خانواده و جامعه در بر دارد  وبار زیادی را بر سیستم مراقبت های بهداشت روانی تحمیل می كند. به این دلایل ، تحقیق در مورد زمینه های علی این بیماری ( و به طور خاص زمینه های عصب روانشناختی آن )همواره یکی از اولویت های تحقیقاتی روانپزشکی کودکان و نوجوانان به شمار می رود که می تواند با ارتقاء شناخت ما از فرایند های زمینه ای ایجاد بیماری ، جهت گیری های تشخیصی – و نهایتا در مانی – را بهبود بخشد. با توجه به مجموعه محدودیت های مطالعات قبلی، این مطالعه  بادر نظر داشتن یک پارادیم شایع در عصب – روانشناسی این پدیده (اختلال عملکرد قشر پیشانی مغز ) ، کارکرد های عصب – روانشناختی مرتبط   را در یک جمعیت ایرانی از کودکان ونوجوانان مبتلا به اختلال سلوک مورد بررسی قرار می دهد. روش اجرا:  این مطالعه  ، یک بررسی مورد – شاهدی است ؛ که طی آن یك گروه 25نفره از افراد مبتلا به اختلال سلوك و ADHD همزمان  در مقابل 20 بیمار مبتلا به ADHD  خالص و   20فرد سالم مورد مصاحبه بالینی ، مصاحبه بالینی نیمه ساختار یافته (k-SADS)و تست هوش ریون قرار گرفتند . افراد واجد شرایط مطالعه ، توسط شاخص های انتخابی از مجموعه ی  KANTAB (شامل IED,SOC,SWM) وتعداد دیگری از تست های عصب-روانشناختی (شامل آزمون قمار آیوا و آزمون برو/ بایست ) مورد بررسی قرار گرفتند . ضمناًشدت خشم وانواع آن براساس نمرات AARSونیز شدت پرخاشگری (براساس AQ  )وشدت علائم ADHD  بر اساس نمرات كانرز والدین تعیین گردید؛  ودر نهایت نتایج بدست آمده(براساس نمرات هر یك از تست های خاص عصب – روانشناختی ) با استفاده از آزمون ANOVA در نرم  افزار SPSS مورد مقایسه آماری قرار گرفتند. نتایج : در آزمون SOC گروه اختلال سلوک و ADHDهمزمان در مجموع بدترین عملکرد را داشت و گروه ADHDخالص دارای عملکرد میانه ای بود. اختلالات مشاهده شده در   زمان فکر کردن اولیه در مسائل 2 و 5 حرکتی، حرکات متوسط در مسائل 3 و5 حرکتی و میزان فکر کردن بعدی در مسائل 3 حرکتی و مسائل حل شده با حداقل حرکات، بود. در اجرای آزمون SWM نیز اختلال عملکرد گروه اختلال سلوک و ADHDهمزمان در بعضی از شاخص ها ( بلوک‌های چهار و شش جعبه‌ای) و عملکرد میانه در  گروه ADHD مشاهده گردید. اجرای آزمون IED نشان دهنده اختلال عملکرد نسبی گروه اختلال سلوک و ADHDهمزمان در مجموع خطاها و نیز مجموع تریال‌ها بود. عملکرد میانه گروه ADHD  و فقدان عملکرد افتراقی در مراحل داخل بعدی و خارج بعدی نیز نشان داده شد. اجرای آزمون IGTنشان دهنده نمره منفی همه گروها در شاخص  و تردید به طور قابل ملاحظه کمتر گروه گروه اختلال سلوک و ADHDهمزمان نسبت به گروه کنترل سالم برای انتخاب از دسته کارت‌های A بود. یک تمایل عمومی به انتخاب از دسته کارت‌ها یD و B نیز مشاهده شد. اجرای آزمون برو/ بایست: نشاندهنده اختلالاتی قابل ملاحظه در زمان واکنش به تریال‌های برو و زمان واکنش غلط درتریال‌ها ی ‌بایست در گروه‌های  بالینی در بعضی از واریانت‌ها بود. خطاهای Commission  نیز در یک واریانت در گروه اختلال سلوک و ADHDهمزمان   بیشتر از گروه کنترل سالم بود. عملکرد گروه‌های بالینی هم جهت (ولی نه با یک شدت) بود. نتیجه گیری : براساس جمع‌بندی این مجموعه یافته‌ها ی حاصل از مطالعات قبلی با یافته‌های مطالعه حاضر، ما اختلال سلوک وADHD  همزمان را به عنوان یک اختلال خاص در طیفی که یک سوی آن بهنجاری و یک سوی دیگر آن رفتارهای ضداجتماعی شدید به همراه ADHDاست، پیشنهاد می‌کنیم. به این ترتیب شاید اختلال سلوک وADHD همزمان را بتوان نوعی شدیدتر از اختلالADHD  تلقی کرد و یا ADHDرا نوعی خفیف‌تر از اختلال سلوک به همراه ADHDتلقی نمود. این فرضیه‌ای اولیه است که البته آزمودن آن نیازمند مطالعات گسترده‌تر و کامل‌تر بعدی می‌باشد.   فهرست مطالب: فصل اول -کلیاتمقدمه وبیان مسئلهاهدافهدف اصلی طرح :اهداف فرعی طرح :اهداف کاربردی طرح:فرضیات پژوهش:متغیرها فصل دوم – مبانی نظریاختلال سلوکتعریفزیر گروه های اختلال سلوکهمه گیرشناسیسبب شناسیعوامل روانشناختی:عوامل جامعه شناختی:عوامل محافظت کننده :خطر و شکل گیری اختلال:تشخیص و نمای بالینیقشر پره فرونتالعملکرد اجراییتعریف واجزا:مولفه های کارکرد های اجرایی:شواهد اختلالساختمان و/یا عملکردمغزی در اختلال سلوکشواهد ارتباط ناهنجاری های کارکرد های اجرایی و اختلال سلوکنظریه های جامع عصب روانشناختی در مورد رفتار های ضد اجتماعی فصل سوم- روش اجراروش اجراروش محاسبه حجم نمونه و تعدادآنآزمون های مورد استفاده فصل چهارم – نتایججدول ۱: شاخص‌های دموگرافیک افراد شرکت‌کننده در مطالعهجدول ۲: نمرات کسب‌شده براساس پرسشنامه خشم نوجوانان ( AARS )در بین افراد شرکت کننده در مطالعهجدول ۳: نتایج نمرات کسب شده براساس پرسشنامه پرخاشگری (AQ) در بین افراد شرکت کننده در مطالعهجدول ۴:نتایج نمرات کسب شده براساس پرسشنامه کانرزوالدین (CPRS-R) در گروههای شرکت‌کننده در مطالعهجدول ۵: نتایج نمرات کسب شده توسط گروه‌های شرکت‌کننده در آزمون غربالگری حرکتی (MOT)جدول ۶: نتایج نمرات بدست آمده در آزمون دایره‌های بزرگ / کوچک در گروههای (BLC) شرکت‌کننده در مطالعهجدول ۷: نتایج نمرات بدست آمده در آزمون ذخیره کمبریج( SOC )توسط گروههای شرکت‌کننده در مطالعهجدول ۸: نتایج نمرات بدست آمده در آزمون حافظه کاری فضایی( SWM )توسط گروههای مورد مطالعهجدول ۹: نتایج نمرات کسب‌شده توسط گروه‌های مختلف در آزمون شیفت داخل بعدی/ خارج بعدی ( IED )جدول ۱۰: نتایج نمرات کسب شده در گروههای مختلف در آزمون قمار آیوا ( IGT )جدول ۱۱: نتایج نمرات کسب شده توسط گروهها در آزمون برو /بایست (go/nogo) فصل پنجم – بحث و نتیجه گیریخصوصیات دموگرافیکپرسشنامه خشم نوجوانان (AARS)پرسشنامه خشونت (AQ)پرسشنامه کانرز والدین (CPRS)آزمون غربالگری حرکتی(MOT)آزمون دایره های کوچک/بزرگ(BLC) آزمون Cambridge of Stocking (SOC)Memory Working Spatial (SWM)Intra-Extra Dimensional Set Shift (IED))Iowa Gambling Test IGT(آزمون برو/ بایست (Go No /Go)نتایج کلیمحدودیت هاپیشنهادات :منابع
 • عمران و ساختمان|پاورپوینت ضوابط پارکینگ
 • پاورپوینت ضوابط پارکینگ شناسه محصول :67111 موضوع : عمران و ساختمان فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 35 تعداد بازدید : 271 حجم فایل: 0.711914063 مگابایت دانلود پاورپوینت ضوابط پارکینگ   پاورپوینت ضوابط پارکینگ 35 اسلاید  (ویژه رشته…

 • فقه و حقوق اسلامی|ریشه هاى درونى تهمت
 • ریشه هاى درونى تهمت شناسه محصول :59897 موضوع : فقه و حقوق اسلامی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 14 تعداد بازدید : 201 حجم فایل: 0.01953125 مگابایت دانلود ریشه هاى درونى تهمتریشه رفتار ناپسند و زننده تهمت…

 • علوم انسانی|پروتکل ظرفیت شناختی سرکوب افکار ناخواسته
 • پروتکل ظرفیت شناختی سرکوب افکار ناخواسته شناسه محصول :91263 موضوع : علوم انسانی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 4 تعداد بازدید : 218 حجم فایل: 0.010742188 مگابایت دانلود پروتکل ظرفیت شناختی سرکوب افکار ناخواسته تعداد صفحه (B…

 • معماری|پاورپوینت اقلیم و معماری
 • پاورپوینت اقلیم و معماری شناسه محصول :68623 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 33 تعداد بازدید : 255 حجم فایل: 2.592773438 مگابایت دانلود پاورپوینت اقلیم و معماری  فایل پاورپوینت بررسی اقلیم سرد و کوهستانی و…

 • عمران و ساختمان|پاورپوینت بتن پوزولان طبیعی برای کاربردهای ساختمانی
 • پاورپوینت بتن پوزولان طبیعی برای کاربردهای ساختمانی شناسه محصول :98920 موضوع : عمران و ساختمان فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 18 تعداد بازدید : 172 حجم فایل: 912.9658203 مگابایت دانلود دانلود پاورپوینت بتن پوزولان طبیعی برای کاربردهای…

 • کامپیوتر|سنجش شبکه ی نوری
 • سنجش شبکه ی نوری شناسه محصول :59053 موضوع : کامپیوتر فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 30 تعداد بازدید : 268 حجم فایل: 0.049804688 مگابایت دانلود سنجش شبکه ی نوری   مقدمه      سنجش دقیق ولتاژ، جریان یا…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *