علوم پایه|مقایسه یک شیوه جدید همسان سازی فعالیت الکترومایوگرافی عضلات زانو در راه رفتن با شیوه همسان سازی مبتنی بر ماکزیمم انقباض ایزومتریک

مقایسه یک شیوه جدید همسان سازی فعالیت الکترومایوگرافی عضلات زانو در راه رفتن با شیوه همسان سازی مبتنی بر ماکزیمم انقباض ایزومتریک شناسه محصول :56397 موضوع : علوم پایه فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 108 تعداد بازدید : 417 حجم فایل: 3.666992188 مگابایت

دانلود

مقایسه یک شیوه جدید همسان سازی فعالیت الکترومایوگرافی عضلات زانو در راه رفتن با شیوه همسان سازی مبتنی بر ماکزیمم انقباض ایزومتریک   در بررسی­های الکترومیوگرافی نرمال­سازی سیگنال­ها برای اینکه از قابلیت مقایسه و تفسیر برخوردار باشند مورد قبول همگانی است. اما به دلیل فقدان یک روش استاندارد برای نرمال سازی تفاوت های زیادی در روش نرمال سازی وجود دارد.  این تفاوت ها به روش اندازه گیری سیگنال مرجع مربوط است. هدف از اجرای این مطالعه مقایسه پایایی سه روش نرمال­سازی انقباض زیر بیشینه، انقباض بیشینه پویا و حداکثر انقباض ارادی ایزومتریک برای نرمال سازی فعالیت عضلات اندام تحتانی بود. روش: چهارده نفر از دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا به طور تصادفی از میان افراد در دسترس در این مطالعه شرکت کردند. میانگین سن، قد و جرم به ترتیب (24.5سال)، (165.2) و (55.9) بود. برای ثبت فعالیت الکترومیوگرافی عضلات از الکترودهای سطحی دو قطبی و دستگاه 16 کاناله EMG مدل MA-300-16 (با فرکانس 2500هرتز، پهنای باند 1250، فیلتر میان گذر 10-500 و فیلتر ناچ 50 هرتز) و از چهار دوربین Vicon مدل MX T-series camera برای جدا کردن فازهای حرکتی با فرکانس 200هرتز استفاده شد. از چند روش مختلف برای به دست آوردن سیگنال مرجع استفاده شد که عبارتند از جمله برای عضله راست رانی روش های حمل بار با 20% وزن بدن در وضعیت خوابیده روی تخت، پرش سارجنت و اسکات با 70% یک تکرار بیشینه، عضله پهن داخلی و پهن خارجی روش­های حمل بار با 20% وزن بدن در وضعیت خوابیده روی تخت و اسکات با 70% یک تکرار بیشینه، عضله دوقلوی خارجی و داخلی روش­های پرش سارجنت و حمل بار با 20% وزن بدن در وضعیت ایستاده و برای عضله درشت­نئی قدامی حمل بار با 20% وزن بدن در وضعیت نشسته روی صندلی و روش مرسوم MVIC. الکترودها روی عضلات راست رانی، پهن داخلی، پهن خارجی، دوقلوی خارجی؛ دوقلوی داخلی و درشت­نئی قدامی بر اساس دستورالعمل SENIAM قرار داشتند. برای تجزیه و تحلیل­های آماری از آنالیز واریانس با اندازه­های تکراری،  ANOVA چند متغیره و آزمون T همبسته استفاده شد. همچنین برای پایایی داده­ها از ICC و ضریب تغییر (CV) استفاده شد. نتایج: برای عضله راست رانی مقادیر ضریب تغییرات برای سه روش اسکات، حمل بار و پرش سارجنت به ترتیب 6/30، 6/40 و 4/20، ICC نیز برای این سه روش ذکر شده به ترتیب 97/0، 97/0 و 96/0 بود. همبستگی بین دو تکرار در روش اسکات (73/0 تا 93/0)، برای حمل بار(97/0 تا 98/0) و برای پرش سارجنت(72/0 تا 95/0) بود. مقادیر CV و ICC برای عضله پهن داخلی  به ترتیب در روش­های حمل بار و اسکات 6/29 و 2/39، 97/0 و 98/0 بود. همبستگی بین تکرارها در دو روش حمل بار و اسکات نیز به ترتیب (95/0 تا 96/0) و (94/0 تا 98/0) به دست آمد.برای عضله پهن خارجی میزان CV و ICC نیز در دو روش حمل بار و اسکات نیز به ترتیب 8/25 و 2/27، 96/0 و 90/0 بود. همبستگی بین دو تکرار در روش حمل بار (79/0 تا 93/0) و برای روش اسکات (90/0 تا 95/0) بود. برای عضله دوقلوی خارجی و داخلی نیز در روش حمل بار و پرش سارجنت میزان CV نیز به ترتیب(42 و37) و(29و 38) و مقدار ICC نیز به ترتیب (96/0و 93/0)و (97/0و 96/0) بود. میزان همبستگی بین تکرارها برای عضله دوقلوی خارجی در دو روش حمل بار و پرش سارجنت به ترتیب (85/0 تا 88/0) و (95/0 تا 97/0)  وبرای عضله دوقلوی داخلی این مقدارها در این روش ها به ترتیب (75/0 تا 94/0) و (78/0 تا 86/0) بود. در عضله درشت­نئی قدامی در دو روش حمل بار و MVIC به ترتیب میزان CV, ICC ،  38 و 33 ، 97/0 و 96/0بود. همبستگی بین تکرارها برای این عضله در دو روش حمل بار و MVIC به ترتیب (96/0 تا 99/0) و (96/0 تا 97/0) بود. برای عضله راست رانی نیز روش پرش سارجنت به دلیل مقدار ضریب تغییرات کمتر در اولویت قرار داشت . برای عضله پهن داخلی به دلیل ضریب تغییرات کوچکتر پیشنهاد می­شود. در عضله پهن خارجی به دلیل اینکه مقدار تمامی فاکتور خیلی به هم نزدیک بود برای جلوگیری از خستگی بیشتر و کاهش زمان روش MVIC پیشنهاد می­شود. با در نظر گرفتن تمامی فاکتورها برای عضله دوقلوی خارجی و دوقلوی داخلی به دلیل شدت فعالیت بیشتر در پرش سارجنت نسبت به حمل بار، پرش سارجنت پیشنهاد می­شود. برای عضله درشت­نئی قدامی نیز با توجه به ضریب تغییرات کوچکتر در روش MVIC استفاده از این روش در اولویت قرار داشت. اگرچه مقادیر در تمامی فاکتورها نیز در سایر تست ها برای تمامی عضلات نیز قابل قبول بود. واژه­های کلیدی: نرمالسازی –  الکترومایوگرافی – عضلات مفصل زانو –  راه رفتن فهرست مطالب فصل اول 1-1 مقدمه. 1 1-2 بیان مسئله. 2 1-3 اهمیت و ضرورت انجام پژوهش… 3 1-4 هدف تحقیق.. 4 1-5 فرضیه‌های پژوهش… 4 1-6 روش اجرای پژوهش… 4 1-7 تعریف واژگان عملیاتی.. 5 فصل دوم 2-1 مقدمه  9 2-2 الکترومیوگرافی.. 9 2-2-1 تاریخچه الکترومیوگرافی سطحی.. 9 2-2-2 منشاء سیگنال. 13 2-2-2-1 واحد حركتی.. 13 2-2-2-2 قابلیت تحریك غشاء های عضلانی.. 14 2-2-2-3 تولید سیگنال EMG. 15 2-2-2-4 فاكتورهای موثر بر سیگنال EMG. 16 2-2-3 پردازش سیگنال- نرمالیزه كردن دامنه. 17 2-2-3-1 مفهوم نرمالسازی MVIC. 17 2-2-3-2 مزایای نرمال سازی از طریق MVIC. 18 2-2-3-3 موانع موجود در راه نرمال سازیMVIC. 19 2-2-4 نرمال سازی دامنه با میانگین داخلی و ارزش حداكثر. 20 2-2-5 دیگر روشهای نرمالسازی.. 20 2-3 آناتومی عضلات.. 21 2-3-1 عضله راست رانی.. 21 2-3-2 عضله پهن خارجی.. 22 2-3-3 عضله پهن داخلی.. 22 2-3-4 عضله درشتنئی قدامی.. 23 2-3-5 عضله دوقلو. 24 2-4 بیومکانیک راه رفتن.. 24 2-5 مراحل چرخه راه رفتن.. 25 2-5-1 رویدادهای مرحله استقرار 27 2-5-1-1 زیرشاخههای مرحله استقرار 29 2-5-1-2 رویدادهای مرحله نوسان.. 30 2-6 الگوی فعالیت عضلانی در حین یک سیکل کامل راه رفتن.. 31 2-7 سابقه تحقیق.. 31 فصل سوم 3-1 مقدمه. 37 3-2 نوع تحقیق.. 37 3-3 جامعه آماری و نحوه گزینش آزمودنیها 37 3-3-1 شرایط ورود به آزمون. 37 3-4 متغیرهای تحقیق.. 38 3-4-1 متغیرهای مستقل.. 38 3-4-2 متغیرهای وابسته. 38 3-5 ابزار اندازهگیری و روشها 38 3-5-1 اندازهگیری متغیرهای آنتروپومتریک… 38 3-5-2 اندازه‌گیری الکترومایوگرافی.. 38 3-5-2-1 عضلات و محل نصب الکترودها 39 3-5-2-2 وظایف حرکتی.. 40 3-5-3 اندازه‌گیری کینماتیکی.. 40 3-6 روش اجرا 41 3-7 تجزیه و تحلیل دادههای الکترومیوگرافی.. 43 3-8 ابزار تحقیق.. 46 فصل چهارم 4-1 مقدمه. 51 4-2 مقایسه شدت فعالیت عضلات در روشهای مختلف نرمالسازی.. 52 4-2-1 شدت فعالیت عضله راست رانی در سه روش مختلف نرمالسازی.. 52 4-2-2 فعالیت عضله پهن داخلی در تمرین اسکات و حمل بار 53 4-2-3 فعالیت عضله پهن خارجی در دو روش حمل بار و تمرین اسکات.. 54 4-2-4 فعالیت عضله دوقلوی داخلی هنگام پرش سارجنت و تحمل وزن روی پنجهها 55 4-2-5 فعالیت عضله دوقلوی خارجی در دو روش مختلف نرمالسازی. 55 4-2-6 فعالیت عضله درشتنئی قدامی در دو روش حمل بار و MVIC در برابر مقاوت.. 56 4-3 پایایی اندازهگیری RMS بیشینه عضله در روشهای مختلف.. 57 4-3-1 پایایی روشهای اندازهگیری RMS بیشینه فعالیت عضله راست رانی.. 57 4-3-2 پایایی روشهای اندازهگیری RMS بیشینه فعالیت عضله پهن خارجی و پهن داخلی در روشهای اسکات و حمل بار 58 4-3-3 پایایی روشهای اندازهگیری RMS بیشینه عضله دوقلوی خارجی و داخلی.. 60 4-3-4 پایایی اندازهگیری RMS بیشینه برای عضله درشتنئی قدامی در دو روش حمل بار و MVIC. 62 4-4 ضریب همبستگی درون گروهی عضلات در روشهای مختلف نرمالسازی.. 63 4-4-1 ضریب همبستگی درون گروهی عضله راست رانی در سه روش اسکات و حمل بار و پرش سارجنت   63 4-4-2 ضریب همبستگی درون گروهی عضله پهن داخلی در دو روش اسکات و حمل بار 64 4-4-3 ضریب همبستگی درون گروهی عضله پهن خارجی در دو روش حمل بار و اسکات.. 65 4-4-4 ضریب همبستگی درون گروهی عضله دوقلوی خارجی در دو روش تحمل وزن روی پنجه و پرش سارجنت   66 4-4-5 ضریب همبستگی درون گروهی عضله دوقلوی داخلی در دو روش حمل بار و پرش سارجنت.. 67 4-4-6 ضریب همبستگی درون گروهی عضله درشتنی قدامی در دو روش حمل بار و MVIC. 68 4-5 ضریب تغییرات شدت فعالیت  عضلات در روشهای مختلف نرمالسازی.. 69 4-5-1 ضریب تغییرات شدت فعالیت عضله راست رانی در سه روش نرمالسازی اسکات، حمل بار و پرش سارجنت   69 4-5-2 ضریب تغییرات شدت فعالیت عضله پهن داخلی در دو روش نرمالسازی اسکات و حمل بار. 70 4-5-3 ضریب تغییرات شدت فعالیت عضله پهن خارجی در دو روش نرمالسازی اسکات، حمل بار 71 4-5-4 ضریب تغییرات شدت فعالیت عضله دوقلوی داخلی در دو روش نرمالسازی تحمل وزن روی پنجه و سارجنت   72 4-5-5 ضریب تغییرات شدت فعالیت عضله دوقلوی خارجی در دو روش نرمالسازی حمل بار و سارجنت   73 4-5-6 ضریب تغییرات شدت فعالیت عضله درشت نی قدامی در دو روش نرمالسازی حمل بار و MVIC 74 4-6 مقایسه شدت فعالیت عضلات هنگام راه رفتن در روشهای مختلف نرمالسازی. 75 4-6-1 شدت فعالیت عضله راست رانی هنگام راه رفتن در سه روش نرمالسازی اسکات، حمل بار و پرش سارجنت   75 4-6-2 شدت فعالیت عضله پهن داخلی هنگام راه رفتن در دو روش نرمالسازی اسکات و حمل بار 76 4-6-3 شدت فعالیت عضله پهن خارجی هنگام راه رفتن در دو روش نرمالسازی اسکات و حمل بار 77 4-6-4 شدت فعالیت عضله دوقلوی خارجی هنگام راه رفتن در سه روش نرمالسازی حمل بار و پرش سارجنت. 78 4-6-5 شدت فعالیت عضله دوقلوی داخلی هنگام راه رفتن در دو روش نرمالسازی تحمل وزن روی پنجه و پرش سارجنت. 79 4-6-6 شدت فعالیت عضله درشتنئی قدامی هنگام راه رفتن در دو روش نرمالسازی حمل بار وMVIC. 80 فصل پنچم 5-1 مقدمه. 82 5-2 یافتههای مربوط به عضلات مختلف در روشهای متفاوت نرمالسازی. 83 5-2-1 عضله راست رانی.. 83 5-2-2 عضله پهن داخلی.. 84 5-2-3 عضله پهن خارجی.. 84 5-2-4 عضله دوقلوی خارجی.. 85 5-2-5 عضله دوقلوی داخلی.. 86 5-2-6 عضله درشتنی قدامی.. 86 5-3 نتیجه گیری کلی.. 87 5-4 پیشنهادات:88 منابع
 • عمران و ساختمان|پاورپوینت آنالیز پوش آور
 • پاورپوینت آنالیز پوش آور شناسه محصول :88208 موضوع : عمران و ساختمان فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 114 تعداد بازدید : 258 حجم فایل: 8.1640625 مگابایت دانلود پاورپوینت آنالیز پوش آور (تصویر از محیط برنامه) ، در…

 • علوم اجتماعی|نقش زنان درمدیرت آموزش عالی كشور نیجریه
 • نقش زنان درمدیرت آموزش عالی كشور نیجریه شناسه محصول :65857 موضوع : علوم اجتماعی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 22 تعداد بازدید : 316 حجم فایل: 0.017578125 مگابایت دانلود نقش زنان درمدیرت آموزش عالی كشور نیجریه مقدمه:…

 • شیمی|بررسی امکان استخراج الیاف بلند طبیعی سلولزی از برگ گیاه Typha australis
 • بررسی امکان استخراج الیاف بلند طبیعی سلولزی از برگ گیاه Typha australis شناسه محصول :56591 موضوع : شیمی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 88 تعداد بازدید : 622 حجم فایل: 5.205078125 مگابایت دانلود بررسی امکان استخراج الیاف…

 • جغرافیا|پیشینه و مبانی نظری روند گسترش شهرها
 • پیشینه و مبانی نظری روند گسترش شهرها شناسه محصول :86122 موضوع : جغرافیا فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 54 تعداد بازدید : 341 حجم فایل: 0.100585938 مگابایت دانلود پیشینه و مبانی نظری روند گسترش شهرها   جزئیات:…

 • معماری|پاورپوینت چیلر آبی، چیلر هوایی،هواساز،برج خنك كننده گالوانیزه،برج خنك كننده فایبر گلاس،كندانسور هوایی
 • پاورپوینت چیلر آبی، چیلر هوایی،هواساز،برج خنك كننده گالوانیزه،برج خنك كننده فایبر گلاس،كندانسور هوایی شناسه محصول :88850 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 25 تعداد بازدید : 244 حجم فایل: 1.536132813 مگابایت دانلود پاورپوینت چیلر آبی،…

 • پزشکی|دانلود مقاله اموزشی تقویت مو در سریع ترین زمان ممکن
 • دانلود مقاله اموزشی تقویت مو در سریع ترین زمان ممکن شناسه محصول :63211 موضوع : پزشکی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 9 تعداد بازدید : 576 حجم فایل: 0.107421875 مگابایت دانلود دانلود مقاله اموزشی تقویت مو در…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *